Аудиторський висновок 2014

ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2757 від 30.11.2001 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю

               

ЄДРПОУ 31658287,  Україна,  79053 м. Львів вул. В.Великого 81/36

п/р№26004709014013 в АТ Райффайзенбанк  АВАЛЬ в м. Київ МФО 380805

тел./факс (032)2453060, (032) 2453074 E-mail gac(at)best.lviv.ua

 

31/03/15-01       

від 31 березня  2015 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ "

за 2014 рік

Керівництву та акціонерам ПАТ

"Проектно-конструкторський

інститут конвеєробудування"

Ми, незалежна аудиторська фірма ТзОВ "Галаудитконсалтинг" (Свідоцтво про внесення у реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2757, рішення АПУ № 104 від 30.11.2001 р., рішенням Аудиторської палати України від 03 листопада 2011 року № 240/4 термін дії Свідоцтва продовжено до 03.11.2016 року, свідоцтво про проходження контролю якості аудиторських послуг, рішення Аудиторської палати України від  27 січня 2011 р., № 227/4), провели перевірку фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (далі – ПІДПРИЄМСТВО).

Повна назва ПІДПРИЄМСТВА українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Код за ЄДРПОУ: 04601819. Місцезнаходження (юридична адреса): 79007, Україна, м. Львів, вул. Базарна, 20.

Дата реєстрації 24.12.1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 375407. Номер запису про державну реєстрацію 1 415 120 0000 001875. Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради.

ПІДПРИЄМСТВО здійснювало фінансово-господарську діяльність згідно нової редакції Статуту, затвердженої у 2011 році загальними зборами ВАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (протокол № б/н від 28.04-26.05. 2011 року) та зареєстрованої державним реєстратором Виконавчого комітету Львівської міської ради  09.06.11 №1 415 105 0008 001875.

Основні види діяльності ПІДПРИЄМСТВА за звітний період згідно КВЕД:

72.19 – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

71.20 – технічні випробування та дослідження;

70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" є єдиним правонаступником Відкритого акціонерного  товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Рішення про приведення діяльності товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та заміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство прийнято загальними зборами акціонерів 28.04-26.05.2011 року. У свою чергу відкрите акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 14.12.1998 року №1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського інституту конвеєробудування у Відкрите акціонерне товариство.

Загальна кількість засновників складає: юридичних осіб 2 особи, фізичних осіб 42 осіб. Частки між акціонерами розподілені наступним чином:

Ø    регіональне відділення ФДМУ по Львівській області. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20823070. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №379525 від 01.04.1994, видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради. Місцезнаходження, 79000, Україна, м. Львів, вул. Січових Стрільців, б.3. Кількість акцій 944560 штук, що складає 72,6920% статутного капіталу;

Ø    ТзОВ "Краківський ринок" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25228715. Свідоцтво про державну реєстрацію серії №14151200000015818 від 31.12.1997, видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради. Місцезнаходження, 79007, Україна, м. Львів, вул. Базарна, б.11. Кількість акцій 291395 штук, що складає 22,4243% статутного капіталу;

Ø    фізичні особи, громадяни України, 42 особи (часка кожного менше 0,5%). У сукупності володіють 63458 акцій, що становить 4,8837% статутного капіталу.

Загальна частка зазначених фізичних та юридичних осіб у статутному капіталі ПІДПРИЄМСТВА становить 100% (1 299 400 акцій). Державна частка майна становить 72,692011%.

Перевіркою було охоплено фінансово-господарську діяльність ПІДПРИЄМСТВА за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня  2014 року з метою підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а саме підтвердження статей та валюти фінансової звітності ПІДПРИЄМСТВА, а саме фінансового звіту СМП у складі балансу (ф. 1-м) станом на 31 грудня  2014 року, Звіту про фінансові результати (ф. 2-м) за 2014 рік.

При здійсненні перевірки аудитор керувалась вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", положеннями та вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості  та супутніх послуг видання 2013 року, що обов’язкові  для застосування в якості національних стандартів аудиту у відповідності до рішення Аудиторської палати України №304/1 від 24.12.2014 року, які зобов’язують нас планувати і проводити аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості у тому, що фінансові звіти та дані обліку не містять суттєвих викривлень, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Аудитор провела перевірку у відповідності з "Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами  цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360 (у чинній редакції).

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПІДПРИЄМСТВА є

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) - МСФЗ;

Міжнародні стандарти фінансової звітності (бухгалтерського обліку) (IAS) – МСБО;

тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовуваної основи фінансової звітності (Міжнародних стандартів фінансової звітності), включаючи її достовірне подання. Управлінський персонал бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містять суттєвих виправлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит  включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Ми звертаємо увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів підприємства, оскільки дата інвентаризації у відповідності до наказу по ПІДПРИЄМСТВУ передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки.

Для підготовки цієї фінансової звітності Підприємство використало форми, встановлені НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" із додатковими обмеженнями, встановленими НП (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №627. При складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами в тих випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати інформацію, подання якої не передбачено чинними формами, така інформація розкрита в цих примітках до фінансових звітів.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питань описаних у параграфі «Підстава для висловлювання умовно - позитивної думки» фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" станом на 31 грудня 2014р., його фінансові результати за 2014 рік згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Інша допоміжна інформація

Вартість чистих активів станом на 31.12.2013р. складає 1527,6 тис. грн., станом на 31.12.2014р. – 1590,4 тис. грн. Розмір статутного капіталу підприємства на початок і кінець року 324,9 тис. грн. Вартість чистих активів ПІДПРИЄМСТВА є вищою за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") – не виявлено.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПІДПРИЄМСТВА виконання значних правочинів від 10 до 25% вартості активів підприємства за даними річної звітності потребує дозволу Наглядової ради підприємства, а виконання значних правочинів більше 25% вартості активів підприємства за даними річної фінансової звітності потребує рішення загальних зборів акціонерів підприємства. У досліджуваний період ознакам значного правочину відповідала здача майна в операційну оренду. Дані операції здійснюються у відповідності до рішення акціонерів (протокол чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування від 26.04.-06.07.2010р.) продовженого черговими загальними зборами (протокол 28.04.-26.05.2011р.), продовженого черговими загальними зборами (протокол 26.04.2012р.). Майно здається в оренду відповідно до Переліку майна, яке підлягає здачі в оренду ВАТ "ПКІ Конвеєробудування). Операції з операційної оренди основних засобів відображені в обліку відповідно до МСБО 17 "Оренда" від 01.01.12р. з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими МСФЗ.). На дату балансу сума дебіторської заборгованості становить 168,1 тис. грн.

Аудитор відзначає, що частина незавершеного виробництва, відображеного у складі виробничих запасів не відповідає критеріям активу і на думку аудитора, підлягає списанню на фінансові результати. ПІДПРИЄМСТВУ необхідно отримати дозвіл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не відповідає критеріям визнання активу на збільшення непокритого збитку.

Корпоративне управління організовано на підприємстві відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту підприємства. Головою правління є громадянин України Липин М.Ф. Контрольні функції покладено на ревізійну комісію. Внутрішній аудит не здійснюється (підрозділ внутрішнього аудиту не створено).

Згідно рішення Наглядової ради товариства від 31.01.2014 року припинено повноваження голови правління Липина Михайла Федоровича у зв’язку із закінченням терміну обрання. Перебував на посаді з 07.07.2010 року. Непогашеної судимості за  корисливі злочини немає.

Згідно рішення Наглядової ради товариства 31.01.2014 року обрано на посаду голови правління Липина Михайла Федоровича. Термін обрання  - згідно  Статуту Товариства - 3 роки. Непогашеної судимості за  корисливі злочини немає. З 07.07.2010 згідно рішення загальних зборів акціонерів перебував на посаді голови правління ПАТ ПКІ конвеєробудування, до 07.07.2010 - перебував на посаді  заступника директора "Заводу Львівсільмаш". Липин М.Ф. часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Аудитором проведені процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитор дійшла висновку, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, який стосується доходу, відсутній, у тому числі внаслідок того, що переважна питома вага отриманого доходу отримана внаслідок здійснення лише одного типу простої операції, яка приносить дохід, а саме здачі нерухомості в оренду.

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

Перевірку фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" здійснювала незалежна аудиторська фірма ТзОВ "Галаудитконсалтинг". Свідоцтво про внесення у реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2757, рішення АПУ № 104 від 30.11.2001 р. (рішенням Аудиторської палати України від 03 листопада 2011 року № 240/4 термін дії Свідоцтва продовжено до 03.11.2016 року). Місцезнаходження аудиторської фірми – 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.

Аудит проведений у відповідності до умов договору на проведення аудиту № 20/02/15-01 від 20 лютого 2015 року роботи щодо визначення достовірності фінансової звітності були розпочаті 20 лютого 2015 року та закінчені 31 березня  2015р., про що складений акт приймання-здачі виконаних робіт.

 

Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг"

(сертифікат серії А № 004623, Свідоцтво про внесення

у реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2757,

рішення АПУ №104 від 30.11.2001 р. (рішенням

Аудиторської палати України від 03.112011 року

№240/4 термін дії Свідоцтва продовжено

до 03.11.2016 року)                                                                      Ю.В.Панченкова

м.п.        

м. Львів, 31.03.2015р.

 

              2.Звіт про інші правові та регуляторні вимоги

1. Корегування даних попередніх звітів

Згідно з Балансом станом на 31 грудня 2013 року, підтвердженим аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми ТзОВ "Галаудитконсалтинг" від 25.03.2014 року, валюта Балансу станом на 31.12.2013 року складає 1669,1 тис. грн. ПІДПРИЄМСТВО визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. У 2014 році ПІДПРИЄМСТВО не проводило зміни валюти Балансу на початок звітного періоду.

2. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки необоротних активів та фінансових інвестицій ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка та критерії визнання необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА протягом 2014 року та на дату Балансу ПІДПРИЄМСТВА відповідають вимогам МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Дані синтетичного обліку основних засобів відповідають даним аналітичного обліку.

Станом на 31.12.2014 року балансова вартість необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА становить 413,9 тис. грн.

Обліковою політикою підприємства передбачена оцінка цієї нерухомості у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» за первісною вартістю (модель собівартості), зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності чи вигід від її відновлення.

На думку аудитора, оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю точніша, адже відображає фактичну вартість об’єкта інвестиційної нерухомості на дату балансу. Найбільш достовірним відображенням справедливої вартості є поточні ринкові ціни, що існують на активному ринку на подібну нерухомість у тій самій місцевості та в подібному стані за подібних умов угод про оренду або інших контрактів на дату балансу, скориговані з урахуванням витрат на здійснення операцій. Проте в Україні на багато об’єктів нерухомості відсутній активний ринок або його функціонування є обмеженим, і навіть за наявності досконалого ринку достовірна оцінка економічної цінності неможлива, оскільки вона передбачається відносно конкретних активів, точні аналоги яким знайти проблематично. Аудитор рекомендує відповідно до п. 32 МСБО 40 використовувати послуги експертів, які мали недавній досвід оцінювання інвестиційної нерухомості, що розташована в подібній місцевості та належить до подібної категорії. Також вони зможуть оцінити певний об’єкт інвестиційної нерухомості, аналоги якого відсутні.

Нижче наведено інформацію про склад необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів) на 31.12.2014 року у розрізі первісної. залишкової вартості  та зносу (табл. 1):

Таблиця 1

Назва

Станом на 31.12.2013

Станом на 31.12.2014

Основні засоби

 

 

Будівлі (у розрізі найменувань)

 

 

Первісна вартість

1426475,75

1426475,75

Знос

1021384,49

1047653,81

Залишкова вартість

405091,26

378821,94

в т.ч. вартість дооцінки

-

 

Машини та обладнання (обчислювальна техніка)

 

 

Первісна вартість 

71759,79

72386,87

Знос

71759,79

71759,79

Залишкова вартість

-

627,08

Транспортні засоби

-

 

Первісна вартість 

-

 

Знос

-

 

Залишкова вартість

-

 

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

Первісна вартість 

2897

2897

Знос

2736,11

2864,87

Залишкова вартість

160,89

32,13

Інші основні засоби (бібліотечні фонди)

 

 

Первісна вартість 

6036,32

6036,32

Знос

-

-

Залишкова вартість

6036,32

6036,32


Разом основні засоби

 

 

Первісна вартість

1507168,86

1507795,94

Знос

1095880,39

1122278,47

Залишкова вартість

411288,47

385517,47

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

Первісна вартість 

38825,02

39455,02

Знос

29315,73

29630,73

Залишкова вартість

9509,29

9824,29

Нематеріальні активи

 

 

Бухгалтерська програма "1С: Підприємництво"  (7,8 версія)

 

 

Первісна вартість 

5340,06

5340,06

Знос  

4114,68

4139,18

Залишкова вартість

1220,38

1200,88

Програма Office 2003 Win32 Ukrainian

 

 

Первісна вартість

4987,52

4987,52

Знос  

4757,21

4764,11

Залишкова вартість

230,31

223,41

Програмне забезпечення Авторські св.-ва   (1987р.)

 

 

Первісна вартість  

50750,23

50750,23

Знос  

50750,23

50750,23

Залишкова вартість

-

-

Програмне забезпечення Windows (ОС Windows XP Professional)

 

 

Первісна вартість  

8272,46

8272,46

Знос  

7890,89

7902,34

Залишкова вартість

381,57

370,12

Бухгалтерська програма Креслярська програма Компас-Графік (САПР)

 

 

Первісна вартість  

62900,46

62900,46

Знос  

45553,08

46092,07

Залишкова вартість

17347,38

16808,39

Разом нематеріальних активів

 

 

Первісна вартість

132250,73

132250,73

Знос

113071,09

113647,93

Залишкова вартість

19179,64

18602,80

Всього необоротних активів

 

 

Первісна вартість

1678244,61

1679501,69

Знос

1238267,21

1265557,13

Залишкова вартість

439977,40

413944,56

 

Протягом 2014 року ПІДПРИЄМСТВО здійснювало нарахування амортизації необоротних активів за прямолінійним методом. Змін у методі нарахування амортизації основних засобів не відбувалося.

Податковий облік основних засобів та їхньої амортизації здійснюється на ПІДПРИЄМСТВІ у відповідності до вимог Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із наступними змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс).

Станом на 31.12.2014 року незавершене будівництво та капітальні інвестиції, не введені в експлуатацію, відсутні.

Аудитор не спостерігала за інвентаризацією наявних необоротних активів підприємства, оскільки дата інвентаризації у відповідності до наказу по ПІДПРИЄМСТВУ передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів ми не змогли підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

 

3. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки фінансових інвестицій ПІДПРИЄМСТВА

Протягом 2014 року ПІДПРИЄМСТВО операцій з довгостроковими та короткостроковими фінансовими інвестиціями не здійснювало та на балансі не обліковувало.

 

4. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки запасів ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка та критерії визнання запасів ПІДПРИЄМСТВА протягом 2014 року та на дату Балансу у цілому відповідають вимогам відповідають вимогам МСБО 2 "Запаси" від 01.01.2012р.

У складі запасів у 2014 році підприємство відображає виробничі запаси та незавершене виробництво, оцінене за первісною вартістю (історичною собівартістю). Дані витрати не стосуються доходів, отриманих протягом звітного періоду. Аудитор вважає за доцільне відмітити, що витрати, понесені у звітному періоді, які не стосуються отримання доходів у звітному періоді відповідають критеріям витрат майбутніх періодів. Крім того, частина незавершеного виробництва, відображеного у складі виробничих запасів не відповідає критеріям активу і на думку аудитора, підлягає списанню на фінансові результати. ПІДПРИЄМСТВУ необхідно отримати дозвіл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не відповідає критеріям визнання активу на збільшення непокритого збитку.

Протягом 2014 року здійснена інвентаризація наявних запасів підприємства. Аудитор не спостерігала за інвентаризацією наявних запасів, оскільки дата інвентаризації у відповідності до наказу по ПІДПРИЄМСТВУ передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів ми не змогли підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

 

5. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки дебіторської заборгованості ПІДПРИЄМСТВА

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості на ПІДПРИЄМСТВІ у цілому узгоджується з положеннями МСФЗ та ґрунтується на МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" щодо оцінювання дебіторської заборгованості та процедури визначення та відображення сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість ПІДПРИЄМСТВА станом на 31.12.2014 року становить 175,8 тис. грн. У складі дебіторської заборгованості обліковано дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги та іншу поточну дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 року становить 168,1 тис. грн. Зазначена заборгованість являється поточною. Основну частину дебіторської заборгованості становлять суми, заборгованості з орендної плати (168,1 тис. грн.) При обліку розрахунків з операційної оренди враховано вимоги МСБО 17 "Оренда" від 01.01.2012р.

Інша поточна дебіторська заборгованість

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 року – 7,7 тис. грн. Основну частину дебіторської заборгованості становлять суми сплачених авансів (6,6 тис. грн.).

Перелік великих дебіторів наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

НАЗВА

Товари, послуги

Сума, тис. грн.

1

2

3

з рядка 1125:

 

 

ТОВ "Краківський ринок"

оренда, експлуатаційні послуги

165,50

ПП Войтко Н.А.

оренда, експлуатаційні послуги

0,2

ПП Кравець Н.В.

оренда, експлуатаційні послуги

1,1

ПП Очканов В.В.

оренда, експлуатаційні послуги

0,7

ТзОВ Альянс Арк

оренда, експлуатаційні послуги

0,6

РАЗОМ

 

168,1

з рядка 1155:

 

 

ТзОВ Львівгаз

сплачений аванс

2,85

ДП Картограф

сплачений аванс

3,7

ФСС з ТИМ. ВТР. ПРАЦ

лікарняні

1,5

РАЗОМ

 

7,7

 

Із суми загальної заборгованості сума боргу пов’язаних осіб складає 165,5 грн.

На 2014 рік ПІДПРИЄМСТВО не створювало резерв сумнівних боргів. На думку аудитора, ПІДПРИЄМСТВУ необхідно створювати резерв сумнівних боргів, а заборгованість за операційну оренду та експлуатаційні послуги відображати у статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" за чистою реалізаційною вартістю.

Підприємством у звітному періоді не проводилась повна інвентаризація дебіторської заборгованості.

 

 

6. Перевірка грошових коштів ПІДПРИЄМСТВА

ПІДПРИЄМСТВО має в банківських установах такі поточні рахунки у національній валюті:

Рахунки

Банк

МФО

Валюта

2600901126889

ЦФ ПАТ "Кредо банк" від.29 м. Львів

325365

національна валюта

2604008126889

ЦФ ПАТ "Кредо банк" від.29 м. Львів

325365

національна валюта

260030604429233

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів

325321

національна валюта

26040053800933

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів

325321

національна валюта

26006053811609

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів

325321

USD

 

Станом на 31.12.2014 року на балансі ПІДПРИЄМСТВА рахувалися залишки грошових коштів в сумі 9,5 тис. грн. у національній валюті. Протягом 2014 року здійснювались операції в іноземній валюті. Записи грошових коштів на дату балансу підтверджені актами звірки з банками.

 

7. Перевірка реальності розміру зобов’язань, відображений у фінансовій звітності ПІДПРИЄМСТВА

Визнання, облік та оцінка зобов’язань протягом 2014 року та на дату Балансу здійснювалась на ПІДПРИЄМСТВІ у відповідності з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фінансових звітів" від 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" від 01.01.2012р.

На дату Балансу ПІДПРИЄМСТВО не має довгострокових зобов’язань.

ПІДПРИЄМСТВО має на Балансі поточні зобов’язання та обліковує їх у відповідності до вимог МСФЗ.

На дату Балансу поточні зобов’язання підприємства представлені наступним чином:

поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом – 33,1 тис грн.;

зі страхування – 24,0 тис грн.;

з оплати праці – 62,9 тис грн.;

інші поточні зобов'язання – 50,2 тис грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – не має.

Прострочених позик банків та нарахованих і несплачених відсотків за користування позиками банків немає.

У звітному періоді здійснена часткова інвентаризація зобов’язань.

 

8.  Перевірка правильності та адекватності визначення власного капіталу ПІДПРИЄМСТВА та його структури

Заявлений статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА на 01 січня 2014 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капітал ПІДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 26/13/1/10. Дата реєстрації 10.08.2010 р.

У 2014 році змін, пов’язаних із статутним капіталом ПІДПРИЄМСТВА, не відбувалося.

Заявлений статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА на 31 січня 2014 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капітал ПІДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Формування та сплата статутного капіталу відбулася у період, що не входить до періоду, що перевірявся. Ми довіряємо думці попереднього аудитора, яким засвідчено, що статутний капітал сформований повністю.

Додатковий капітал на ПІДПРИЄМСТВІ складає 791,3 тис. грн. Він сформований за рахунок дооцінки основних засобів ПІДПРИЄМСТВА, що була проведена до дати попереднього балансу і підтверджена попередніми аудиторським висновком – 791 339 грн.

За 2014 рік підприємство отримало прибуток у розмірі 130,9 тис. грн. Здійснило виплату дивідендів по частині відкоригованого чистого прибутку (63481,26 грн.) та інші витрати за рахунок прибутку (4603,34 грн.).

Дивіденди у 2014 році  нараховані у розмірі 63481,26 грн.

Сальдо нерозподіленого прибутку на 31.12.2014 року становить 474,2 грн.

 

9 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки витрат ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка та критерії визнання витрат ПІДПРИЄМСТВА, їх класифікація протягом 2014 року у цілому відповідають вимогам МСФЗ.

У складі витрат відображено:

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) – 1243,3 тис. грн.;

інші операційні витрати – 1008,0 тис. грн.;

податок на прибуток – 44,5 тис. грн.

Податковий облік витрат господарської діяльності здійснюється на ПІДПРИЄМСТВІ у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

Розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток" не здійснювався.

 

10. Перевірка реальності та точності фінансових результатів ПІДПРИЄМСТВА, відображених у фінансовій звітності

Дохід (виручка) від реалізації продукції на ПІДПРИЄМСТВІ протягом 2014 року визначалась у відповідності до вимог МСБО 18 "Дохід" від 01.01.2012р.  

Визнання, оцінка та класифікація доходів ПІДПРИЄМСТВОМ здійснюються у відповідності до вимог МСФЗ.

Протягом 2014 року ПІДПРИЄМСТВО одержувало доходи від реалізації товарів, робіт послуг (дохід від здачі активів у оренду, дохід від реалізації НДР) – 2412,1 тис. грн.; інші операційні доходи – 14,6 тис. грн.

Податковий облік доходів здійснюється на ПІДПРИЄМСТВІ у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

Фінансовий результат за 2014 рік визначений ПІДПРИЄМСТВОМ згідно з вимогами МСФЗ. Нерозподілений прибуток на ПІДПРИЄМСТВІ на дату Балансу складає 474,2 тис. грн., в тому числі прибуток, отриманий у 2014 році 130,9 тис. грн.

 

11. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

У 2014 році відбулися зміни у складі посадових осіб ПІДПРИЄМСТВА

Згідно рішення Наглядової ради товариства від 31.01.2014 року припинено повноваження голови правління Липина Михайла Федоровича у зв’язку із закінченням терміну обрання. Перебував на посаді з 07.07.2010 року. Непогашеної судимості за  корисливі злочини немає.

Згідно рішення Наглядової ради товариства 31.01.2014 року обрано на посаду голови правління Липина Михайла Федоровича. Термін обрання  - згідно  Статуту Товариства - 3 роки. Непогашеної судимості за  корисливі злочини немає. З 07.07.2010 згідно рішення загальних зборів акціонерів перебував на посаді голови правління ПАТ ПКІ конвеєробудування, до 07.07.2010 - перебував на посаді заступника директора "Заводу Львівсільмаш". Липин М.Ф. часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Протягом 2014 року ПІДПРИЄМСТВО не здійснювало інших дій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;  прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; зміна складу посадових осіб емітента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;  рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента).

 

12. Аналіз показників фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА

Показники

На 01.01. 2014р.

На 31.12.  2014р.

Відхилення

Оптимальне значення

Коефіцієнти ліквідності:

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,194

0,048

-0,147

0,25-0,5

Коефіцієнт загальної ліквідності

8,687

6,899

-1,799

1,0-2,0

Коефіцієнт швидкої (поточної) ліквідності

1,173

0,930

-0,243

0,7-0,8

Коефіцієнти фінансової стабільності:

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,915

0,889

-0,027

0,5-1,0

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу або фінансування)

0,093

0,125

0,033

<1

Коефіцієнт фінансової незалежності

10,796

7,972

-2,824

0,5-1,0

Чисті активи

 

 

 

 

Чисті активи

1527,6

1590,40

62,8

324,9

Рентабельність активів

0,105

0,098

-0,007

х

Чистий збиток  на 1 гривню активів

х

х

х

х

 

Вартість чистих активів ПІДПРИЄМСТВА більша від статутного капіталу. Це відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг"

(сертифікат серії А №004623)                                                    Ю.В.Панченкова

м.п.