Cтатут ПАТ ПКІ

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного Товариства

"Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»"

Протокол 1

від "26" травня 2011 р. 

 

  

 

Голова загальних зборів акціонерів 

 

  

___________________

(підпис)

Вольчак Я.І.

(П. І. Б.)

 

  

 

М.П.

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 

«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

 

НОВА РЕДАКЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Львів

 

2011 рік

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.            Публічне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» (далі - Товариство) є єдиним правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».  Рішення про приведення діяльності товариства у  відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства", та зміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство прийняте загальними зборами акціонерів 28 квітня 2011 року. Відкрите акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» засновано згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від «14» грудня 1998 року № 1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського інституту конвеєробудування у Відкрите акціонерне товариство.

1.2.            Найменування Товариства:

1.2.1.      Повне найменування - Публічне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

1.2.2.      Скорочене найменування – ПАТ «ПКІ конвеєробудування».

1.2.3.      Комерційне (фірмове) найменування - ПАТ «ПКІ конвеєробудування».

1.3.            Місцезнаходження Товариства: вул. Базарна, 20, м. Львів, 79007, Україна.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

 

2.1.            Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2.            Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3.            Товариство є правонаступником Державного проектно-конструкторського інституту конвеєробудування, Відкритого акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

2.4.            Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.5.      Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.6.      Товариство є власником:

2.6.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.6.2. Продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. Одержаних доходів.

2.6.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7.       З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.8.       Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.9.       Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.10.  Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави.

2.11.        Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.12.        Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1.  Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.2.  Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3.  Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.12.4.  Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.5.  Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов’язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.12.6.  Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об’єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.7.  Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.12.8.  Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.12.9.  Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю товариства.

2.12.10.    Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13.        Застава майна товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.14.        Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.15.        У випадку, якщо дочірнє підприємство з вини товариства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства нестиме товариство.        

2.16.        Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (Збори трудового колективу, профспілковий комітет).

2.17.        Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх представництв.

2.18.        Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.19.        Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

 

3.1.                  Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2.      Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1  Виконання дослідно-конструкторських розробок по створенню нових видів обладнання транспортних систем для механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт для різних галузей народного господарства, дослідне виробництво нових видів підіймально-транспортного обладнання;

3.2.2  Розробка техно-робочих проектів механізації вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт, виконання проектно-конструкторських робіт по зведенню несучих та огороджуючих конструкцій підіймальних пристроїв та підіймально-транспортного обладнання безперервної дії за індивідуальними замовленнями;

3.2.3  Проведення різних видів випробувань підіймально-транспортного обладнання, в тому числі сертифікаційних випробувань конвеєрної техніки, виконання функцій Головної організації із стандартизації в таких сферах діяльності: підіймальні пристрої взагалі, приладдя для підіймального обладнання, підіймально-транспортне обладнання безперервної дії

3.2.4  Здійснення авторського нагляду з виготовлення та впровадження у замовника дослідно-конструкторських  та проектно-конструкторських розробок. Проведення шефмонтажних робіт;

3.2.5  Розроблення нормативних документів і стандартів;

3.2.6  Інформаційно-патентознавча діяльність;

3.2.7  Машинобудування та металообробка;

3.2.8  Виробництво виробів із пластмас;

3.2.9  Виробництво електротехнічної продукції;

3.2.10    Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

3.2.11    Деревообробка;

3.2.12    Ремонт устаткування виробничого і невиробничого призначення;

3.2.13    Ремонт побутової техніки;

3.2.14    Виробництво борошна, круп, хлібобулочних виробів;

3.2.15          Вирощування, заготівля, закупівля у населення, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, організація підсобних господарств та заготівельних пунктів;

3.2.16    Виробництво товарів народного споживання;

3.2.17    Надання транспортно-експедиційних послуг по внутрішньому та міжнародному перевезенню пасажирів і вантажів;

3.2.18    Будівельні, ремонтно-будівельні‚ монтажні‚ пусконалагоджувальні роботи;

3.2.19    Бдівництво та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, нафтобаз, гаражів;

3.2.20    Громадське харчування;

3.2.21    Гуртова, роздрібна, комісійна, консигнаційна, фірмова та інші види торгівлі промисловими та продовольчими товарами (в тому числі фруктами‚ овочами‚ алкогольними напоями, тютюновими виробами);

3.2.22    Збір‚ заготівля‚ первинна обробка вторинної сировини‚ в т.ч. металобрухту‚ макулатури‚ ганчір'я‚ полімерів;

3.2.23    Надання в оренду індивідуально визначеного майна;

3.2.24    Здійснення лізингових операцій;

3.2.25    Надання агентських, посередницьких, консигнаційних, дистриб'юторських, дилерських послуг;

3.2.26    Надання інформаційних, обчислювальних, маркетингових,  рекламних, поліграфічних послуг;

3.2.27    Організація виставок, ярмарків, спортивних, розважально-видовищних заходів;

3.2.28    Надання послуг працевлаштування, професійної підготовки та навчання;

3.2.29    Надання туристичних, екскурсійних, оздоровчих, рекреаційних та готельних послуг;

3.2.30    Здійснення зовнішньоекономічних операцій;

3.2.31    Інші види діяльності, які не суперечать законодавству та цілям діяльності Товариства.

3.3      Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

 

4.      ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

 

4.1.                  Засновником Товариства є Регіональне  відділення Фонду державного майна України по Львівській області.

4.2.                  Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном та/або корпоративними првами держави. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів,

4.3.     Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1.            Участь в управлінні акціонерним товариством.

4.3.2.            Отримання дивідендів.

4.3.3.            Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.

4.3.4.            Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства.

4.3.5.            Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

4.3.6.            Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

4.3.6.1.      Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

4.3.6.2.      Вчинення товариством значного правочину.

4.3.6.3.      Зміну розміру Статутного капіталу.

4.3.6.4.        Відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.3.6.5.        Власник простих акцій має переважне право придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

 4.3.7.   Доступ до документів:

4.3.7.1.      Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

4.3.7.2.Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них.

4.3.7.3.Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

4.3.7.4.Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

4.3.7.5.Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

4.3.7.6.Протоколів загальних зборів.

4.3.7.7.Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

4.3.7.8.Протоколів засідань Наглядової ради та виконавчого органу (правління), наказів і розпоряджень голови виконавчого органу (правління).

4.3.7.9.Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.

4.3.7.10.  Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

4.3.7.11.  Річною фінансовою звітністю.

4.3.7.12.  Документами бухгалтерського обліку, 

4.3.7.13.  Документами звітності, що подаються відповідним державним органам.

4.3.7.14.  Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

4.3.7.15.  Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

4.3.7.16.  Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4.3.7.17.  Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

4.3.7.18.  Више перелічені документи зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову виконавчого органу (правління) та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової\ звітності.

4.3.7.19.  Дані документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

4.3.8.       Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

4.3.9.       Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

4.4.            Акціонери Товариства зобов’язані:

4.4.1.      Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.

4.4.2.      Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.

4.4.3.      Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.4.4.      Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.

4.4.5.      Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

         

        5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

 

5.1.            Статутний капітал Товариства  становить 324850 (триста двадцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят) гривень.

5.2.            Статутний капітал Товариства поділений на 1299400 (один мільйон двісті дев’яносто дев’ять тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25  грн. кожна.

5.3.            Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.4.            Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу товариства є:

5.4.1.      Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4.2.      Підвищення номінальної вартості акцій.

5.5.            Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.6.            Збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7.            Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

5.8.            Збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

5.7.            Статутний капітал акціонерного товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

5.7.1.Зменшення номінальної вартості акцій.

5.7.2. Анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.8.       Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган (правління) протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.9.       Зменшення акціонерним товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

5.10.  Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.11.  Зміни до Статуту, пов’язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

 

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

 

6.1.      Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

6.2.      У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.3.      Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.4.      Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.5.      Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

6.6.      Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.7.      До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.8.      У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочи 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради товариства.

6.9.      Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.10.  Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.11.  У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає  остаточному затвердженню загальними зборами акціонерів.

6.12.  Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.13.  Частка привілейованих акцій у загальному обсязі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати двадцяти п’яти відсотків.

6.14.  Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту.

6.15.  Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.16.  Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

6.17.  Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції товариства.

6.18.  Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.19.  Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.20.  Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.21.  Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу товариства.

6.22.  У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

 

7.1.      Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2.      За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3.      Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.4.      Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.5.      Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.6.      За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.7.      Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

7.8.      Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.9.      Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.10.  Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.11.  Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12.  Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.13.  У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

7.14.  Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного Товариства.

7.15.  Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

7.16.  Перелік осіб які мають право на отриманя дивідендів складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.17.  Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

7.18.  У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.19.  У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.20.  Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.20.1    Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.20.2    Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.21    Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.21.1    Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.

7.21.2    Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.22          Дивіденди до Державного бюджету України повинні бути перераховані в 30 – денний термін після проведення загальних зборів акціонерів товариства.

7.23          Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного Законодавства України.

 

8.        ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

 

8.1.            Управління Товариством здійснюють:

8.1.1.      Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.

8.1.2.      Наглядова рада Товариства.

8.1.3.      Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

8.1.4.      Ревізійна комісія.

8.1.5.      Ограни управління ВАТ "ПКІ конвеєробудування" у складі на дату припинення зміни типу Товариства, назви Товариства та після державної реєстрації Статуту в установленому законоавством порядку, залишаються уповноваженими органами управління ПАТ відповідно до Статуту до прийняття рішення про відкликання повноважень чи переобрання таких органів в порядку встановленому Статутом.

8.2.            ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

8.3.            Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.4.            Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5.            До виключної компетенції загальних зборів належить:

8.5.1.                       Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2.                        Внесення змін до статуту Товариства.

8.5.3.                       Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.5.4.                       Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.5.                       Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.5.6.                       Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.7.                        Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

8.5.8.                        Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.9.       Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

8.5.10.  Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

8.5.11.  Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.12.  Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених законом.

8.5.13.  Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

8.5.14.   Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.5.15.  Затвердження розміру річних дивідендів.

8.5.16.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.5.17.  Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8.5.18.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.5.19.  Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

8.5.20.  Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора).

8.5.21.  Обрання членів лічильної комісії прийняття рішення про припинення їх повноважень.

8.5.22.  Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства  про вчинення значного правочину, який стосується господарської діяльності Товариства,  якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. 

8.5.23.  Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.5.24.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

8.5.25.  Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.5.26.  Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.

8.5.27.  Обрання та відкликання керівника Виконавчого органу товариства.

8.5.28.  Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення  правочинів з питань розпорядження та використання майна Товариства (необоротних активів) на суму, що перевищує 25 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з врахуванням вартісних обмежень, встановлених законодавством.

8.5.29.  Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення інших правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.30.  Прийняття рішення  про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості  активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.31.  Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

8.5.32.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

8.5.33.  Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Положенням про Загальні збори Товариства.

8.6.      До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.11, 8.5.12 і 8.5.24. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.17, 8.5.18, 8.5.19, 8.5.27.

8.7.      Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7 та 8.5.23 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.8.      Рішення загальних зборів з питань вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками акціонерів від їх загальної кількості.

8.9.      До реалізації Фондом державного майна України в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства, до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення щодо порядку управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, яке здійснюється згідно з відповідним Положенням.

8.10.        У разі вибуття із складу кількості членів Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії, яка не забезпечує кворуму на засіданнях цих органів, позачергові збоори акціонерів скликаються обов’язко.

8.11.        У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представники трудового колективу.

8.12.        Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.13.        Про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру письмове повідомлення у порядку, визначеному законодавством.

8.14.        Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства.

8.15.        Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.16.        Порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.17.        Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному законом. Пропозиція акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

8.18.        Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом, - рішенням Загальних зборів.

8.19.        Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.20.        Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.21.        Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.22.        Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

8.23.        Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.24.        До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

8.25.        У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.26.        У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.27.        Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

8.28.        Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.29.        Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.30.        Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.

8.31.        Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.32.        У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.33.        Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.34.        Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.35.        На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.36.        Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.

8.37.        Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.38.        До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.39.        За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.40.        У разі передачі повноважень Лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

8.41.        У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.41.1.  Дата проведення Загальних зборів.

8.41.2.  Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

8.41.3.  Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.42.        Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

8.43.Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування (у випадку їх використання) опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.44.Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту Закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.45. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:

8.45.1.  Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

8.45.2.  Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.45.3.  Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.45.4.  Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.45.5.  Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

8.45.6.  Головуючого та секретаря Загальних зборів.

8.45.7.  Склад Лічильної комісії.

8.45.8.  Порядок денний Загальних зборів.

8.45.9.  Основні тези виступів.

8.45.10.    Порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо).

8.45.11.    Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.46.  Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.

8.47. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.47.1.  З власної ініціативи.

8.47.2.   На вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.47.3.  На вимогу Ревізійної комісії.

8.47.4.  На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.47.5.  В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.48. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.49.Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

8.50.Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.51.У окремих випадках допускається прийняття рішення Загальними зборами методом опитування у порядку, встановленому законом.

8.52          НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.53.        Наглядова рада складається з 5-ти (п’яти) осіб, які обираються з числа акціонерів Вищим органом Товариства терміном на 3 роки, виключно шляхом кумулятивного голосування.

8.54.        Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її  обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.55.        Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

8.56.        Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.57.        Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Виконавчого органу та/або членами Ревізійної комісії цього Товариства.

8.58.        Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути замінений або відкликаний за рішенням цього акціонера. З моменту прийняття такого рішення і до затвердження Загальними зборами акціонерів нового персонального складу Наглядової ради повноваження представників акціонерів – юридичних осіб у складі Наглядової ради підтверджуються належним чином оформленими довіреностями. Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, припиняються з дати прийняття рішення про заміну (відкликання).

8.59.        Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, повідомляються Виконавчий орган Товариства,  Ревізійна комісія та інші члени Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про заміну (відкликання), шляхом надіслання поштою письмового повідомлення або особисто під розпис.

8.60.        Повноваження членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної особи або члена Наглядової ради – фізичної особи, яка є акціонером припиняються у разі припинення  юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи – акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

8.61.        Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради юридичної особи акціонера. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та /або з числа юридичних осіб - акціонерів.

8.62.         Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.63.        До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.64.        До компетенції Наглядової ради належить:

8.64.1    Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та статуту товариства здійснює Вищий орган товариства.

8.64.2    Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.64.3    Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу.

8.64.4     Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.64.5    Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.64.6    Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.64.7    Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.64.8    Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

8.64.9    Прийняття рішення про відсторонення Голови Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.

8.64.10Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.

8.64.11Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.64.12Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.64.13Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

8.64.14 Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

8.64.15Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

8.64.16 Вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, відповідно до законодавства та Положення про наглядову раду.

8.64.17Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.64.18Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.64.19  Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.64.20Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій.

8.64.21За поданням Виконавчого органу товариства погодження умови оплати праці посадових осіб товариства, його дочірних підприємств, філій та представництв.

8.64.22Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства про вчинення значного правочину, який стосується господарської діяльності Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від  10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.64.23Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства щодо вчинення інших правочинів на суму що становить від  10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.64.24Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства, про  вчинення правочину,  з питань розпорядження та використання  майна (необоротних активів) Товариства на суму, що не перевищує 25 відсотків  вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним законодавством України.

8.64.25Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства  щодо   необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо вчинення  правочинів з питань розпорядження (відчуження)  та використання майна (необорних активів) Товариства на суму, що перевищує 25 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної  фінансової звітності Товариства з врахуванням вартісних обмежень встановлених чинним законодавством України.

8.64.26Прийняття рішення,  за поданням Виконавчого органу Товариства  щодо   необхідності  прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо вчинення значного правочину, який стосуються господарської діяльності Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

8.64.27Прийняття рішення,  за поданням Виконавчого органу Товариства  щодо   необхідності  прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо вчинення інших правочинів на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.64.28Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків вартості активі Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.64.29Прийняття рішення  щодо   необхідності  прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.64.30  Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.

8.64.31  Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.64.32  Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.64.33  Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, в тому числі змін та доповнень до них. Затверджує інші внутрішні Положення товариства.

8.64.34  Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

8.64.35  Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.64.36  Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

8.64.37  Надання Фонду державного майна України пропозиції щодо відповідності займаній посаді Голови Виконавчого органу Товариства.

8.64.38  Затверджує рішеня Виконавчого органу щодо обрання  ним депозитарію та інших суб’єктів національної депозитарної системи, що здійснюють обслуговування емісії цінних паперів та  облік їх руху.

8.64.39 Погоджує рішення правління Товариства, пов`язані із реструктуризацією товариства відповідно до чинного законодавства.

8.65.        До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.64.1 – 8.64.31, 8.64.34 – 8.64.35.

8.66.Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.67.Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8.68.Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

8.69.Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом або положенням про Наглядову раду.

8.70.У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України (регіонального відділення).

8.71.Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Фонду державного майна України (регіонального відділення).

8.72.Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.73.Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

8.74.У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

8.75.Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

8.75.1.  За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

8.75.2.  В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

8.75.3.  В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

8.75.4.  В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.76.Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.77.Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою Виконавчого органу Товариства Контракт найму на роботу.

8.78.До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Контракт найму на роботу з Головою Виконавчого органу Товариства укладається Фондом державного майна України (регіональним відділенням).

8.79.Наглядова рада має право:

8.79.1.  Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.79.2.  Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.79.3.  Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.80.Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

8.81.Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.82.Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 1/2 від загальної кількості її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну,  голос голови є вирішальним. Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

8.83.Засідання наглядової ради  скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови Виконавчого органу товариства, правління або його члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.84.Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради або Голови Виконавчого органу Товариства.

8.85.З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.86.У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов’язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного надіслати на адресу Товариства на ім’я Голови Наглядової ради.

8.87.За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради. Члени наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих Фондом державного майна України завдань щодо голосування.

8.88.У засіданні Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.89.Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.90.Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.91.Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.92. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.93.Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.94.ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є колегіальним (Правління), складається з 3-х  осіб і діє на колегіальних засадах у складі Голови правління, Заступника Голови правління, Члена правління, терміном на 3 роки.

8.95.Правління акціонерного Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

8.96.Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова Налядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

8.97.До реалізації в процесі приватизації бульш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі товариства контракт найму на роботу з Головою правління товариства укладається Фондом державного майна України (регіональним відділенням ФДМУ).

8.98.Голова Правління обирається Загальними Зборами Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Виконавчий орган товариства, строком на 3 роки.

8.99.Голова Правління організовує роботу колегіального Виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.100.    Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.101.     У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого органу.

8.102.     До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань,  пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

8.103.     Загальні збори акціонерів товариства, Наглядова рада товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління товариством.

8.104.    Персональний склад Правління Товариства затверджується Наглядовою радою товариства за поданням Голови правління. Правління формується терміном на 3 роки.

8.105.     У разі, якщо Голова правління протягом 30 днів з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад правління товариства, повноваження голови  правління припиняються і Наглядова рада товариства призначає виконуючого повноваження голови правління та самостійно формує склад правління.

8.106.     Голова правління товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у відповідних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років.

8.107.     До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Голова Правління Товариства може бути усунений від виконання обов’язків рішенням Фонду державного майна України. В цьому випадку Фонд державного майна України має право своїм рішенням призначити виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства до проведення наступних Загальних зборів акціонерів та укласти з ним відповідну трудову угоду на строк до проведення Загальних зборів акціонерів.

8.108.    Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 членів Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Правління у порядку, визначеному Положенням про порядок проведення, голосування та прийняття рішень Правлінням Товариства.

8.109.     Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою Голови Правління або за вимогою члена правління.

8.110.     Правління Товариства:

8.110.1 Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.110.2.Колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

8.110.3.Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Фонду державного майна України до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства.

8.110.4.Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

8.110.5.Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв’язку з цим необхідні матеріали.

8.110.6.Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.110.7.Визначає напрямки діяльності Товариства.

8.110.8.Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження  та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.

8.110.9.Приймає рішення про вчинення правочину, який стосується господарської діяльності Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.110.10.  Приймає рішення щодо вчинення інших правочинів  на суму, що становить   до 10 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.110.11. Приймає та подає до Наглядової ради рішення  щодо необхідності прийняття Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів  рішення про вчинення  правочинів,  які стосуються господарської діяльності Товариства, з врахуванням меж, встановлених цим  Статутом для  даних  органів управління.

8.110.12.Приймає та подає до Наглядової ради рішення щодо необхідності прийняття Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів  рішення про вчинення  правочинів з питань розпорядження та використання майна Товариства (необоротних активів), з врахуванням меж, визначених цим Статутом для  даних  органів управління.

8.110.13.Приймає та подає до  Наглядової ради рішення  щодо необхідності прийняття Наглядовою радою чи  Загальними зборами акціонерів рішення про  вчинення інших  правочинів  з врахуванням меж, визначених цим Статутом для  даних  органів управління.

8.110.14.Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.

8.110.15.Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб’єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

8.110.16.Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства  внутрішні нормативні документи Товариства.

8.110.17.Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.

8.110.18.Укладає договір з обраним депозитарієм на обсуговування емісії цінних паперів.

8.111.    До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства, прийнятті Виконавчим органом Товариства рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) майна Товариства, є правомочними  лише у разі погодження таких рішень Наглядовою радою Товариства.

8.112.     Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління Товариства, присутні на засіданні. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід’ємним додатком до протоколу.

8.113.    На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.114.    Правління Товариства підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

8.115.    Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

8.115.1      Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

8.115.2      Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.

8.115.3      Особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.

8.115.4      Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.)  від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.115.5      Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

8.115.6      Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

8.115.7      Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.115.8      Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

8.115.9      Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.115.10  Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

8.115.11  Підписувати доручення  та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

8.115.12  Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.115.13  Розподіляти обов’язки між членами Правління Товариства.

8.115.14  В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.

8.115.15  Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

8.115.16  Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань  Правління Товариства.

8.115.17  Видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для працівників Товариства.

8.116.    Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються у Контракті.

8.117.    Голова Правління, у випадках визначених законодавством,  повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

8.118.    Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує заступник Голови Правління. У випадку, коли дата закінчення повноважень Голови Правління не співпадає з датою скликання  загальних зборів, на яких обирається або переобирається Голова Правління, то  у такому разі повноваження діючого Голови Правління  продовжуються до дати ухвалення  Загальними  зборами  рішення  про обрання або переобрання Голови Правління.

8.119.До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави в статутному капіталі Товариства Фонд державного майна України (регіональне відділення), має право своїм рішенням призначити виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства та укласти з ним трудову угоду (контракт) на термін до проведення Загальних зборів акціонерів, на яких буде розглянуто питання про обрання Голови Правління.

8.120.Голова правління або особа, яка тимчасово виконує повноваження голови правління товариства має право здійснювати заходи, пов`язані із порушенням справи апро банкрутство товариства з ініціативи баржника виключно після погодження таких дій:

-    з Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі товариства;

-    в інших випадках з Наглядовою радою товариства.

8.121.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ складається з 3-х членів, які обираються з числа акціонерів Вищим органом Товариства терміном на 3 роки.

8.122.До реалізації   в процесі  приватизації більш ніж 50 відсотків  акцій держави у статутному капіталі Товариства  до складу Ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України (регіонального відділення),  обирається представник  Головного контрольно-ревізійного управління  України або Державної податкової адміністрації України.   

8.123.Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

8.124.Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

8.125.Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов’язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.126.Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та\або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію акціонерного Товариства.

8.127.Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються Положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів акціонерного Товариства.

8.128.Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

8.128.1.                      Член Наглядової ради.

8.128.2.                             Член виконавчого органу.

8.128.3.                             Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

8.128.4.                             Члени інших органів Товариства.

8.129.Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.130.Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства. 

8.131.Функції Ревізійної комісії:

8.131.1.    Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.131.2.    Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.131.3.     Аналіз цін,  за якими  Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

8.131.4.    Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.131.5.    Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.131.6.    Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

8.131.7.    Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів   Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.131.8.    Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

8.131.9.    Аналіз угод укладених від імені Товариства.

8.131.10.Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

8.131.11.Аналіз   фінансового   стану   Товариства,   його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

8.131.12.Аналіз    відповідності    ведення    у    Товаристві    бухгалтерського    і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.131.13.Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.131.14.Надання Наглядовій раді товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

8.131.15.Ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення   загрози   суттєвим   інтересам   Товариства   або   виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.132.Ревізійна комісія має право:

8.132.1.    Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

8.132.2.    Вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

8.132.3.    Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.132.4.    Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.132.5.    Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.132.6.     Вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.132.7.    Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

8.133.Обов'язки Ревізійної комісії:

8.133.1.    Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.133.2.    Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.

8.133.3.    Своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.133.4.    Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

8.134.Ревізійна комісія  правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії. 

8.135.Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії,    відшкодовуються    Товариством    у    порядку,    визначеному внутрішніми документами Товариства.

 

9.      ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1.      Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам  державної статистики.

9.2.      Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3.      Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4.      Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

9.5.      Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6.      Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова та члени Правління Товариства та головний бухгалтер.

9.7.      Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

9.7.1.Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

9.7.2.      Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства що регулюють діяльність органів товариства та зміни до них.

9.7.3.      Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

9.7.4.      Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.7.5.       Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.7.6.      Протоколи Загальних зборів.

9.7.7.      Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.7.8.      Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядження Голови Виконавчого органу.

9.7.9.      Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.7.10.  Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.7.11.  Річну фінансову звітність.

9.7.12.  Документи бухгалтерського обліку.

9.7.13.  Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.7.14.  Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з  депозитарієм та іншими суб’єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паерів товарства. 

9.7.15.  Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

9.7.16.  Особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

9.8.            Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.9.            Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

 

10.              ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

 

10.1.              Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

10.2.              Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3.              Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова Ревізійної комісії, які перебувають з товариством у трудових відносинах, є посадовими особами органів управління Товариства.

10.4.              Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.5.              Посадові особи органів акціонерного Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.6.              Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.7.              Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода лише на умовах передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

10.8.              Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

10.9.              Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.10.          У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

10.11.          Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; члени її сім'ї – чоловік(дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їх чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, члена її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа(особи – разом або окремо) відповідає принаймі одній із нижченаведених ознак:

10.11.1.    є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

10.11.2.    отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

10.11.3.    Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.11.4.    Внаслідок такого правочину придбає майно.

10.12.          Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати  товариство, про наявність у неї такої заінтересованості.

10.13.          Виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (у разі відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

10.13.1.    Предмет правочину.

10.13.2.    Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.13.3.    Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.13.4.    Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.14.          У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

10.15.          Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

10.16.          Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

10.17.          Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18.          Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11.              ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники Товариства, які особистою працею беруть участь у діяльності Товариства та пов'язані з ним трудовими договорами (контрактами).

11.2 Трудовий колектив Товариства реалізує питання самоврядування через збори трудового колективу.

11.3 Збори трудового колективу повноважні за умови присутності 2/3 спискового складу працівників.

11.4 Трудовий колектив Товариства:

      розглядає проект колективного договору та уповноважує профспілковий комітет або інший орган підписати колективний договір від імені трудового колективу

      контролює виконання колективного договору;

      розглядає та вирішує інші питання самоврядування членів трудового колективу;

      реалізує інші повноваження відповідно до законодавства України.

11.5 Оплата праці членів трудового колективу, порядок і умови надання відпусток, заохочувальних винагород, пільг, тривалість робочого часу тощо встановлюються відповідно до законодавства, колективного договору та трудових договорів (контрактів).

11.6 Працівники Товариства підлягають пенсійному та соціальному страхуванню відповідно до законодавства України.

11.7 Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально – побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

 

12.  АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1.  Річна фінансова звітність публічного акціонерного Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.2.  Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3.  Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.4.  Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.5.  Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.6.  Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.7.  Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

 

13.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю  не менш як  у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

 

14.  ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТОВАРИСТВА

14.1.        Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2.         Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

14.3.         Наглядова рада акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.3.1.  Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3.2.  Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

14.3.3.  Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

14.3.4.  Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

14.3.5.  Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.4.        Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділу, виділу або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обгрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

14.5.        Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Публічне товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.6.        Наглядова рада товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

14.7.        Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

14.8.        Рішення про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.9.        З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

14.10.    Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.11.    У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.11.1.          У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

14.11.2.    У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

14.11.3.    У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.11.4.    У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів.

14.11.5.    У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

14.11.6.    У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону "Про акціонерні товариства".

14.11.7.    У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

14.11.8.    У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону "Про акціонерні товариства".

14.11.9.    У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.12.    Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.13.    У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.14.    Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства.

14.15.    Відчуження майна товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

14.16.    Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

 

 

Голова загальних зборів акціонерів                                            Я.І. Вольчак