Фінансовий звіт cуб'єкта малого підприємництва за 2015 рік

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

CУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ

Підприємство

       Дата (рік, місяць, число)

0

0

0

Публічне акціонерне товариство "ПКІ конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

Шевченківський р-н

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова
форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

проектні та конструкторські розробки

за КОДУ

 

Середня кількість працівників,
осіб

21

за КВЕД

72.19

Одиниця  виміру:

тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

 

 

 

 

 

Адреса, телефон

м.Львів , вул.Базарна 20

 

1. Баланс на

31 грудня 2015р.

р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД 

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного
року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби:

1010

413.9

387,2

   первісна вартість

1011

1679.5

1680.3

   знос

1012

(

1265.6

)

(

1293,1

)

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

413.9

387,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1190,4

1240,2

   у тому числі готова продукція

1103

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги:

1125

168,1

280,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

   у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

7.7

5,4

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

9.5

12,7

Витрати майбутніх періодів

1170

0.3

1.2

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

1376.0

1540,4

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

1789.9

1927.6

Пасив

Код рядка

На початок звітного
року

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

324.9

324.9

Додатковий капітал

1410

791.3

791.3

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

474.2

519,2

Неоплачений капітал

1425

(

)

(

)

Усього за розділом I

1495

1590.4

1635,4

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 

III. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

   довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

   товари, роботи, послуги

1615

 

 

   розрахунками з бюджетом

1620

62.4

66,9

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

33.1

17

   розрахунками зі страхування

1625

24.0

42,3

   розрахунками з оплати праці

1630

62.9

96

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

50.2

87

Усього за розділом IІІ

1695

199.5

292,2

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

1789.9

1927.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за

рік 2015р.

 

Форма № 2-м

Код за ДКУД  

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2875,3

2412,1

Інші операційні доходи

2120

59

14,6

Інші доходи

2240

 

Разом доходи

(2000+2120+2240)

 

 

 

 

 

 

 

 

2280

2934,3

2426,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(

1581,4

)

(

1243,3

)

Інші операційні витрати

2180

(

1185

)

(

1008

)

Інші витрати

2270

(

 

)

(

 

)

Разом витрати

(2050+2180+2270)

2285

(

2766,4

)

(

2251,3

)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

167,9

175,4

Податок на прибуток

2300

(

32,4

)

(

44,5

)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

135,5

130,9

Керівник

 

Липин М. Ф.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

 

Гущак Г. П.

(підпис)

(ініціали, прізвище)