Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 04.10.2022

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

04.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Виконуючий обов"язки голови правління

 

 

 

Липин М.Ф.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

04601819

5. Міжміський код та телефон, факс:

032 261 2377, 032 261 2377

6. Адреса електронної пошти:

conveyor.lv@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.pki-conveyor.com

04.10.2022

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

04.10.2022

припинено повноваження

Член Наглядової ради, представник акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан" (ЄДРПОУ 43687756)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан" (ЄДРПОУ 43687756)

43687756

22,42

Зміст інформації:

Згідно листа ТзОВ "Титан" вхідний № 13 від 04.10.2022 року припинено повноваження, як члена Наглядової ради товариства, представника юридичної особи ТзОВ "Титан" Янківа Володимира Юліановича. Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року Янків В.Ю. був обраний терміном на 3 роки членом Наглядової ради , якпредставник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан" (ЄДРПОУ 43687756), якому належить 22,4244 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі, Янківу В.Ю. особисто належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0001% статутного капіталу ПрАТ "ПКІ конвеєробудування". Дата народження - 9 листопада 1981 року. Освіта вища - Львівський Аграрний Університет - рік закінчення 2004р., спеціальність: менеджер організації, кваліфікація: менеджер організації. Основне місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок", посада - головний бухгалтер, . Загальний стаж роботи - 17 років, протягом останніх п`яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок": з 01.10.2011 по теперішній час - головний бухгалтер ТОВ "Краківський ринок"; У Янківа В.Ю. судимості не має, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю, не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Янківа В.Ю., немає, посадових осіб ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Янківа В.Ю., немає.

 

 

04.10.2022

набуто повноважень

Член Наглядової ради, представник акціонера - юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан" (ЄДРПОУ 43687756)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан" (ЄДРПОУ 43687756)

43687756

22,42

Зміст інформації:

Згідно листа ТзОВ "Титан" вхідний № 13 від 04.10.2022 року набув повноваження члена Наглядової ради товариства представник юридичної особи ТзОВ" Інвестиційна компанія "Титан" Даниляк Роман Зенонович. Пропозиція внесена Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан" (ЄДРПОУ 43687756), якому належить 22,4244 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі, Даниляку Р.З. особисто не належать акції Товариства. Дата народження - 16.05.1978 р. Освіта вища - Національний університет "Львівська політехніка", рік закінчення 2014р., спеціальність: менеджмент, кваліфікація: менеджер . Основне місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Веселка", посада - директор, . Загальний стаж роботи - 17 років, 7 міс., протягом останніх п`яти років і по теперішній час: Товариство з обмеженою відповідальністю "Веселка", посада директор. У Даниляка Р.З. судимості не має, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю, не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Даниляка Р.З.., немає, посадових осіб ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Даниляка Р.З., немає.