Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 15.12.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

15.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Липин М.Ф.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

04601819

5. Міжміський код та телефон, факс:

032 261 2377, 032 261 2377

6. Адреса електронної пошти:

conveyor.lv@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.pki-conveyor.com

15.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.12.2021

обрано

Голова Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової ради товариства, Протокол № 10/21 від 14.12.2021 року обрано Головою Наглядової ради Гламазду Наталію Мар"янівну , яку відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, було обрано членом Наглядової ради.

Гламазда Наталія Мар"янівна - предстваник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства. Гламазді Н.М. особисто не належать акції ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"

Гламазда Н.М. - 09.07.1964 р.н., непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Гламазди Н.М.., немає, посадових осіб ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Гламазди Н.М. немає. ; освіта - вища, ЛДУ ім. І Франка, основне місцк роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, протягом останніх п'яти років:

o Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області: - з 11.01.2016 по 01.05.2018 - заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами; - з 02.05.2018 по 14.05.2019 - заступник начальника відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

o Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях: - з 15.05.2019 по 31.08.2020 - заступник начальника відділу приватизації та управління корпоративними правами; - з 01.09.2020 по теперішній час - заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами., за сумісництвом не працює, загальний стаж роботи - 36 років.

 

14.12.2021

обрано

Секретар Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової ради товариства, Протокол № 10/21 від 14.12.2021 року обрано Секретарем Наглядової ради Доманську Ірину Богданівну, яку відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, було обрано членом Наглядової ради.

Доманська Ірина Богданівна - представник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства. Доманській І.Б. особисто не належать акції ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"

Доманська Ірина Богданівна - 14.09.1963 р.н., непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Доманської І.Б.., немає, посадових осіб ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Доманської І.Б. немає.; освіта - вища, Львівський політехнічний інститут (рік закінчення 1987), кваліфікація - інженер-елекетрик, Міжгадузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при ДУ "Львівська політехніка" (рік закінчення 1999), кваліфікація - економіст. Основне місце роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, протягом останніх п'яти років:

o Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 04.01.2016 по 01.05.2018 - начальник відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами; - з 02.05.2018 по 14.05.2019 - начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

o Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях: - з 15.05.2019 по 31.08.2020 - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами; - з 01.09.2020 по теперішній час - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами., за сумісництвом не працює, загальний стаж роботи - 40 років.