Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.07.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Липин М.Ф.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

04601819

5. Міжміський код та телефон, факс:

032 261 2377, 032 261 2377

6. Адреса електронної пошти:

conveyor.lv@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.pki-conveyor.com

26.07.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.07.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Воли

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

20823070

72,692

Зміст інформації:

Згідно письмового повідомлання Регіональнорго відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях №11-07-03828, отриманого емітентом 26.07.2021 вх.№14, Регіональне відділення відкликає зі складу Наглядової ради ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" Грицько Олександру Степанівну.

Регіональне відділення припиняє повноваження у Наглядовій раді Грицько Олександри Степанівни - Члена Нагядової від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства, в зв"язку з припиненням нею трудових відносин з Регіональним відділенням.

Грицько Олександра Степанівна - представник Регіонального відділення за окремим поданням, що діяла на підставі довіреності від РВ ФДМУ, була обрана та виконувала повноваження Члена Наглядової ради товариства згідно рішення чергових загальних зборів товариства від 27.04.2017 року . Грицько Олександра Степанівна непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня.

26.07.2021

набуто повноважень

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Воли

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

20823070

72,692

Зміст інформації:

Згідно письмового повідомлання Регіональнорго відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях №11-07-03828, отриманого емітентом 26.07.2021 вх.№14, Регіональне відділення взамін відкликаної зі складу Наглядової ради ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" Грицько Олександри Степанівни вводить Доманську Ірину Богданівну.

Доманська Ірина Богданівна, яка набула повноваження Члена Наглядової ради - предстваник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства.

Доманська Ірина Богданівна - 14.09.1963 р.н., непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"; освіта - вища, Львівський політехнічний інститут (рік закінчення 1987), кваліфікація - інженер-елекетрик, Міжгадузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при ДУ "Львівська політехніка" (рік закінчення 1999), кваліфікація - економіст. Основне місце роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, упродовж останніх 5-ти років займала у РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях такі посади - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами, начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин, начальник відділу приватизації групи об"єктів В,Г,Е та управління корпоративними правами, за сумісництвом не працює, загальний стаж роботи - 39 років.