Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

31.05.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова правління

 

 

 

Липин М.Ф.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

04601819

5. Міжміський код та телефон, факс:

032 261 2377, 032 261 2377

6. Адреса електронної пошти:

conveyor.lv@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.pki-conveyor.com

31.05.2021

 

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.05.2021

припинено повноваження

Голова Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській

20823070

72,692

Зміст інформації:

Згідно письмового повідомлання Регіональнорго відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях №11-07-02925, отриманого емітентом 31.05.2021 вх.№09, Регіональне відділення відкликає зі складу Наглядової ради ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" Волячака Ярослава Івановича.

Регіональне відділення припиняє повноваження у Наглядовій раді Вольчака Ярослава Івановича - Голови Нагядової від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства, в зв"язку з припиненням ним трудових відносин з Регіональним відділенням.

Вольчак Ярослав Іванович - представник Регіонального відділення за окремим поданням, що діяв на підставі довіреності від РВ ФДМУ, був обраний та виконував повноваження Голови Наглядової ради товариства згідно рішення чергових загальних зборів товариства від 27.04.2017 року та рішення Наглядової ради від 14.06.2017 року, Протокол №5/17. Вольчак Ярослав Іванович непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня.

31.05.2021

набуто повноважень

Член Наглядової роди, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Во

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській, Закарпатській

20823070

72,692

Зміст інформації:

Згідно письмового повідомлання Регіональнорго відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях №11-07-02925, отриманого емітентом 31.05.2021 вх.№09, Регіональне відділення взамін відкликаного зі складу Наглядової ради ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" Волячака Ярослава Івановича вводить Гламазду Наталію Мар"янівну.

Гламазда Наталія Мар"янівна, яка набула повноваження Члена Наглядової ради - предстваник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства.

Гламазда Н.М. - 09.07.1964 р.н., непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"; освіта - вища, ЛДУ ім. І Франка, основне місцк роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, упродовж останніх 5-ти років займала у РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях такі посади - заступник начальника відділу реформування власності та управління корпоративними правами, заступник начальника відділу приватизації групи об"єктів В,Г,Е та управління корпоративними правами, загальний стаж роботи - 35 років.