Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 22.11.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

22.11.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

 

 

 

Липин М.Ф.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

04601819

5. Міжміський код та телефон, факс:

032 261 2377, 032 261 2377

6. Адреса електронної пошти:

conveyor.lv@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.pki-conveyor.com

22.11.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.11.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Доманської Ірини Богданівни, яка набула повноваження Члена Наглядової ради згідно письмового повідомлання Регіональнорго відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях  №11-07-03828, отриманого емітентом 26.07.2021 вх.№14. Доманська Ірина Богданівна - представник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства.

Доманська Ірина Богданівна  - непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування";  освіта - вища, Львівський політехнічний інститут (рік закінчення 1987), кваліфікація - інженер-елекетрик, Міжгадузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при ДУ "Львівська політехніка" (рік закінчення 1999), кваліфікація - економіст. Основне місце роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада -  начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, упродовж останніх 5-ти років займала у  РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях такі посади - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами,  начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин,  начальник відділу приватизації групи об"єктів В,Г,Е та управління корпоративними правами, за сумісництвом не працює, загальний стаж роботи - 40 років.

 

19.11.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Гламазди Наталії Мар"янівни, яка набула повноваження Члена Наглядової ради  згідно письмового повідомлання Регіональнорго відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях  №11-07-02925, отриманого емітентом 31.05.2021 вх.№09. Гламазда Наталія Мар"янівна - предстваник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства 

Гламазда Н.М.  - непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування";  освіта - вища, ЛДУ ім. І Франка, основне місцк роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, упродовж останніх 5-ти років займала у  РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях такі посади - заступник начальника відділу реформування власності та управління корпоративними правами, заступник начальника відділу приватизації групи об"єктів В,Г,Е та управління корпоративними правами, загальний стаж роботи - 36 років.

 

19.11.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Садницької Наталії Георгіївни, яка була обрана та здійснювала повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. Садницька Наталія Георгіївна  - представник акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування. Протягом останніх 5-ти років працювала у  РВ ФДМУ по Львівській області, займала такі посади:  головний спеціаліста відділу контролю та аудиту, головний спеціаліст контролю за договірною діяльністю, заступник начальника відділу контролю за договірною діяльністю, заступник начальника відділу забезпечення повановажень з контролю, начальник відділу забезпечення повановажень з контролю. Загальний стаж роботи 31 рік

Садницька Н.Г. судимості не має,    заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. При цьому,  є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу",не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до кандидата,   немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

 

  

19.11.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради, Представник акціонера - юридичної особи ТзОВ "Краківський ринок"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок"

25228715

22,424

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Кожана Юрія Володимировича., який був обраний та здійснював повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р.  Кожан Юрій Володимирович  - представник акціонера-юридичної особи - ТзОВ "Краківський ринок" (код ЄДРПОУ 25228715), якому належить 22,4244 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування. Протягом останніх п`яти років працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок" на посаді генерального директора, загальний стаж роботи 30 років

Кожан Ю.В. судимості не має, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня,  не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до нього немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.

.

19.11.2021

припинено повноваження

Член Наглядової ради, акціонер

Тимчук Ірина Романівна

"-"

0,077

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Тимчук Ірини Романівни, яка була обрана та здійснювала повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів 27.04.2017 р. Тимчук Ірина Романівна - акціонер товариства-фізична особа, якій  належать 0,077 відсотків простих іменних  акцій товариства,  випущених в бездокументарній формі існування.

    Протягом останніх п`яти років працювала в акціонерному товаристві "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" на посаді головного економіста. Тимчук І.Р., загальний стаж роботи 41 рік, судимості не має,  заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до неї,   немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

 

19.11.2021

припинено повноваження

Голова ревізйної комісії, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Сакали Надії Володимирівни, яка була обрана та здійснювала повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 та рішення  Ревізійної комісії  (Протокол №3, 14.06.17 р.).  Сакали Надія Володимирівна - член Ревізійної комісії, як представник акціонера - юридичної особи РВ ФДМУ по по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.(ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 % акцій емітента,. Сакали Н.В., головний спеціаліст контролю за договірною діяльністю РВ ФДМУ протягом останніх 5 років, загальний стаж роботи 27 років, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до неї,   немає,  дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

19.11.2021

припинено повноваження

Член ревізійної комісії, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Підгайної Надії Ярославівни, яка була обрана та здійснювала повноваження згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. Підгайна Надія Ярославівна, представник від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по по Львівській, Закарпатській та Волинській обл. (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 відсотків простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування, -  один представник  за окремим поданням, який діє за довіреністю (представник Головного управління ДФС у Львівській області), загальний стаж роботи 28 років, не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до неї,   немає

19.11.2021

припинено повноваження

Член ревізійної комісії, акціонер

Бондар Катерина Єрмолаївна

"-"

0,0124

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, припинено повноваження Бондар Катерини Єрмолаївни, обраної членом Ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року  - акціонер товариства - фізична особа Бондар Катерина Єрмолаївна якій  належать 0,0124 відсотка простих іменних  акцій товариства,  випущених в бездокументарній формі існування.

    Бондар К.Є. протягом останніх п`яти років працювала в Публічному акціонерному товаристві "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" на посаді завідувача сектором комерційної роботи. Бондар К. Є. судимості не має,  заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до кандидата,   немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

19.11.2021

обрано

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обрано терміном на 3 роки членом Наглядової ради Доманську Ірину Богданівну.

Доманська Ірина Богданівна - представник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства. Доманській І.Б. особисто не належать акції ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"

Доманська Ірина Богданівна  - 14.09.1963 р.н., непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Доманської І.Б..,  немає, посадових осіб  ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Доманської І.Б. немає.;  освіта - вища, Львівський політехнічний інститут (рік закінчення 1987), кваліфікація - інженер-елекетрик, Міжгадузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при ДУ "Львівська політехніка" (рік закінчення 1999), кваліфікація - економіст. Основне місце роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада -  начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, протягом останніх п'яти років:

o Регіональне відділення  Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 04.01.2016 по 01.05.2018 - начальник відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами; - з 02.05.2018 по 14.05.2019 - начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

o Регіональне відділення  Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях: - з 15.05.2019  по 31.08.2020 - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами;  - з 01.09.2020 по  теперішній час - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами., за сумісництвом не працює, загальний стаж роботи - 40 років.

 

19.11.2021

обрано

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обрано терміном на 3 роки членом Наглядової ради Гламазду Наталію Мар"янівну.

   Гламазда Наталія Мар"янівна - предстваник від акціонера-юридичної особи - РВФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 % простих іменних акцій товариства. Гламазді Н.М.   особисто не належать акції ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"

Гламазда Н.М.  - 09.07.1964 р.н., непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Гламазди Н.М..,  немає, посадових осіб  ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Гламазди Н.М.  немає. ;  освіта - вища, ЛДУ ім. І Франка, основне місцк роботи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, протягом останніх п'яти років:

o Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області: - з 11.01.2016 по 01.05.2018 - заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами; - з 02.05.2018 по 14.05.2019 - заступник начальника відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

o Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях: - з 15.05.2019 по 31.08.2020 - заступник начальника відділу приватизації та управління корпоративними правами; - з 01.09.2020 по теперішній час - заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами., за сумісництвом не працює, загальний стаж роботи - 36 років.

 

19.11.2021

обрано

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обрано терміном на 3 роки членом Наглядової ради Садницьку Наталію Георгіївну.  Садницька Наталія Георгіївна  - представник акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по  Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування. Садницькій Н.Г. особисто не належать акції ПрАТ "ПКІ конвеєробудування".

Освіта вища - НУ "Львівська політехніка" - рік закінчення 1994р., спеціальність: автоматизовані системи обробки інформації та управління,  кваліфікація: інженер-системотехнік; Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" -  рік закінчення 1999р. спеціальність -  фінанси; кваліфікація - економіст. Основне місце роботи: регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - начальник відділу забезпечення повноважень з контролю, за сумісництвом не працює, протягом останніх п'яти років:

o Регіональне відділення  Фонду державного майна України по Львівській області: - з 05.01.2016 по 17.10.2016  - головний спеціаліст  відділу контролю та аудиту; - з 18.10.2016 по 17.11.2016 - головний спеціаліст відділу контролю за договірною діяльністю; - з 18.11.2016 по 14.05.2019 - заступник начальника відділу контролю за договірною діяльністю.

o Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях: - з 15.05.2019 по - 02.06.2020 - заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю; - з 03.06.2020  по теперішній час - начальник відділу забезпечення повноважень з контролю. Загальний стаж роботи 31 рік

Садницька Н.Г. - 05.01.1972 р.н. судимості не має,    заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. При цьому,  є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу",не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Садницької Н.Г.,  немає, посадових осіб  ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Садницької Н.Г, немає.

 

19.11.2021

обрано

Член Наглядової ради, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обрано терміном на 3 роки членом Наглядової ради  Собенко Галину Костянтинівну. Собенко Галина Костянтинівна - представник акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування. Собенко Г.К. особисто не належать акції ПрАТ "ПКІ конвеєробудування".

  Освіта вища:  Український поліграфічний інститут ім. Ів.Федорова - рік закінчення 1986р., спеціальність: технологія поліграфічного виробництва, кваліфікація: інженер-технолог; Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" -  рік закінчення 1998р. спеціальність -  фінанси та кредит; кваліфікація - економіст. Основне місце роботи: регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада - головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами, за сумісництвом не працює,  загальний стаж роботи: 34 роки,  протягом останніх п'яти років:

o Регіональне відділення  Фонду державного майна України по Львівській області: - з 11.01.2016 по 01.05.2018  - заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами; - з 02.05.2018  по 14.05.2019 - головний спеціаліст відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

o Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях: - з 15.05.2019 по 31.08.2020 - головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами; - з 01.09.2020 по теперішній час -  головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

Собенко Г.К.  - 13.06. 1964 р.н., судимості немає, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. При цьому, Собенко Г.К. є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Собенко Г.К.,  немає, посадових осіб  ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Собенко Г.К. немає.

 

19.11.2021

обрано

Член Наглядової ради, Представник ТзОВ"Інвестиційна компанія "Титан"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан"

43687756

22,4244

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обраний терміном на 3 роки членом Наглядової ради  Янків Володимир Юліянович - представник акціонера  Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Титан" (ЄДРПОУ 43687756), якому належить 22,4244 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі, Янківу В.Ю. особисто  належить  1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства, що складає 0,0001% статутного капіталу ПрАТ "ПКІ конвеєробудування".  Дата народження -  9 листопада 1981 року. Освіта вища - Львівський Аграрний Університет - рік закінчення  2004р., спеціальність: менеджер організації, кваліфікація: менеджер організації.  Основне місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок", посада -  головний бухгалтер, . Загальний стаж роботи - 17 років, протягом останніх п`яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок": з 01.10.2011 по теперішній час - головний бухгалтер ТОВ "Краківський ринок"; У Янківа В.Ю. судимості не має, відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю,  не є афілійованою особою ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до кандидата,  немає, посадових осіб  ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до кандидата,  немає.

 

 

19.11.2021

обрано

Член ревізійної комісії, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обрано терміном на 3 роки членом Ревізійної комісії Представника від акціонера - юридичної особи - регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській  областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування,  за окремим поданням, який діє за довіреністю

19.11.2021

обрано

Член ревізійної комісії, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обрано терміном на 3 роки членом Ревізійної комісії Представника від акціонера - юридичної особи - регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській  областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування,  за окремим поданням, який діє за довіреністю

19.11.2021

обрано

Член ревізійної комісії, Представник РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл

Держава Україна в особі РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській обл.

42899921

72,692

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 19.11.2021 року, обрано терміном на 3 роки членом Ревізійної комісії Представника від акціонера - юридичної особи - регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській  областях (код ЄДРПОУ 42899921), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування,  за окремим поданням, який діє за довіреністю (представник Головного управління ДПС у Львівській області)