Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 23.12.2021

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Виконуючий обов"язки голови правління

 

 

 

Липин М.Ф.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Базарна, 20

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

04601819

5. Міжміський код та телефон, факс:

032 261 2377, 032 261 2377

6. Адреса електронної пошти:

conveyor.lv@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.pki-conveyor.com

23.12.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

22.12.2021

припинено повноваження

Голова правління

Липин Михайло Федорович

"-"

0

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Наглядової ради, Протокол № 11/21 від 22.12.2021 р. з 22.12.2021 року припинено повноваження Липина Михайла Федоровича, як голови правління ПрАТ ПКІ конвеєробудування, у зв"язку із закінченням терміну повноважень.

22.12.2021

обрано

Виконуючий обоав"язки голови правління

Липин Михайло Федорович

"-"

0

Зміст інформації:

Відповідно до рішення Наглядової ради, Протокол № 11/21 від 22.12.2021 року обрано виконуючим обов'язки голови правління ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" ( далі - Керівник) Липина Михайла Федоровича з 23 грудня 2021 року до припинення повноважень Керівника відповідно до Статуту ПрАТ;

Липину М.Ф. особисто не належать акції ПрАТ ПКІ конвеєробудування, непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, не є афілійованою особою до ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Липина М.Ф., немає, посадових осіб ПрАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Липина М.Ф, немає, освіта - вища, Львівський політехнічний інститут, стаж роботи 51 рік. Липин М.Ф. перебував на посаді голови правління акціонерного товариства ПКІ конвеєробудування з 07.07.2010 року по 22.12.2021 року.