Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 15.06.17

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

М.Ф. Липин

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

15.06.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            79007 м.Львів, вул. Базарна, 20

4. Код за ЄДРПОУ

            04601819

5. Міжміський код та телефон, факс

            032 261 23 77, 032 261 23 77

6. Електронна поштова адреса

            conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.06.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.06.2017

обрано

Голова Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обраний згідно рішення Наглядової ради  (Протокол №5/17, 14.06.17 р.) Головою Наглядової ради Вольчак Ярослав Іванович - член Наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.17 р., представник акціонера - юридичної особи РВ ФДМУ по Львівській обл.(ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % акцій емітента. Вольчак Я.І., начальник відділу контролю за догоірною діяльністю РВ ФДМУ, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.

14.06.2017

обрано

Голова Ревізійної комісії, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обрана згідно рішення Ревізійної комісії  (Протокол №3, 14.06.17 р.) Головою Ревізійної комісії Сакали Надія Володимирівна - член Ревізійної комісії, як представник акціонера - юридичної особи РВ ФДМУ по Львівській обл.(ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % акцій емітента, згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.17 р.  Сакали Н.В., головний спеціаліст контролю за договірною діяльністю РВ ФДМУ протягом останніх 5 років, немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.