Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 17.05.17

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

М.Ф. Липин

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

17.05.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            79007 м.Львів, вул. Базарна, 20

4. Код за ЄДРПОУ

            04601819

5. Міжміський код та телефон, факс

            032 261 23 77, 032 261 23 77

6. Електронна поштова адреса

            conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.05.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

№ з/п

 Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

1

16.05.2017

Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

Зміст інформації:

16.05.2017 відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" від 27.04.2017 року змінено тип та найменування товариства, а саме  -  Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" змінено на Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (скорочене найменування ПАТ "ПКІ конвеєробудування" на ПрАТ "ПКІ конвеєробудування") шляхом державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.