Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента від 28.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

М.Ф. Липин

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

28.04.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            79007 м.Львів, вул. Базарна, 20

4. Код за ЄДРПОУ

            04601819

5. Міжміський код та телефон, факс

            032 261 23 77, 032 261 23 77

6. Електронна поштова адреса

            conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової Ради, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"_" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. припинено повноваження Голови  Наглядової ради від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, представника за окремим поданням, що діяв за довіреністю РВ ФДМУ, -  Вольчака Ярослава Івановича, який був обраний та виконував повноваження Голови Наглядової ради товариства згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року та рішення Наглядової ради від 31.05.2016 року, Протокол №3/16, непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.

 Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

 

 

27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової Ради, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. припинено повноваження Члена  Наглядової ради від акціонера-юридичної особи РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, представника за окремим поданням, що діяв за довіреністю РВ ФДМУ,  був обраний  рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року.

Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової Ради, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. припинено  повноваження Члена  Наглядової ради від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, представника Львівської облдержадміністрації, що діяв за окремим поданням РФ ФДМУ по Львівській обл.,  був обраний  рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року.

 Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради, представник акціонера - ТзОВ "Краківський ринок"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок"

"-" 25228715

 "-"

22,4244

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. припинено  повноваження Члена  Наглядової ради від акціонера-юридичної особи - ТзОВ "Краківський ринок" (код ЄДРПОУ 25228715), якому належить 22,4244 відсотка простих іменних акцій товариства, представника , що діяв за окремим поданням ТзОВ "Краківський ринок",  був обраний  рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року.

Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

27.04.2017

припинено повноваження

Член Наглядової ради, акціонер товариства

Тимчук Ірина Романівна

"-" "-"

 "-"

0,077

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р.  припинено повноваження Члена  Наглядової ради акціонера - фізичної особи Тимчук Ірини Романівни, якій належить 0,077 відсотка простих іменних акцій товариства. Тимчук І.Р. була обрана Членом Наглядової ради товариства згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року, непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

 Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

27.04.2017

обрано

Член Наглядової Ради, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обраний членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування,  - Вольчак Ярослав Іванович строком на - 3 роки.   Протягом останніх 5 років працював у РВ ФДМУ по Львівській області, займав такі посади : начальник відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту; начальник відділу контролю та аудиту; начальник відділу контролю за договірною діяльністю.

   Вольчак Я.І.:  судимості не має, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня . При цьому,  є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу", не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до Вольчака Я.І.,  немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.

  

 

27.04.2017

обрано

Член Наглядової Ради, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обрана членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування,  - Грицько Олександра Степанівна строком на - 3 роки . Протягом останніх  5 років працювала в РВ ФДМУ по Львівській області, займала такі посади  провідний спеціаліст відділу з управління корпоративними правами; головний спеціаліст відділу з управління корпоративними правами;  головний спеціаліст відділу приватизації об'єктів груп В, Г, Е та управління корпоративними правами.

   Грицько О.С.  судимості не має, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. При цьому, є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу",    не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПАТ "ПКІ конвеєробудування, які є афілійованими особами до кандидата,   немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

 

 

27.04.2017

обрано

Член Наглядової Ради, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обрана членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування,  - Садницька Наталія Георгіївна строком на - 3 роки. Протягом останніх 5-ти років працювала у  РВ ФДМУ по Львівській області, займала такі посади: начальник відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та продажу акцій;  головний спеціаліста відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та продажу акцій; заступник начальника відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту; заступник начальника відділу контролю та аудиту; головний спеціаліст  відділу контролю та аудиту;  головний спеціаліст  відділу контролю за договірною діяльністю, заступник начальника відділу контролю за договірною діяльністю;

Садницька Н.Г. судимості не має,    заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня. При цьому,  є державним службовцем, на якого розповсюджується дія Закону України "Про державну службу",не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до кандидата,   немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

  

27.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, Представник акціонера - ТзОВ "Краківський ринок"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок" Кожан Юрій Володимирович

"-" 25228715

 "-"

22,4244

Зміст інформації:

Обраний членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року від акціонера-юридичної особи - ТзОВ "Краківський ринок" (код ЄДРПОУ 25228715), якому належить 22,4244 відсотка простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування, - Кожан Юрій Володимирович  строком на 3 роки. Протягом останніх п`яти років працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок" на посаді генерального директора;

Кожан Ю.В. судимості не має, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня,  не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до нього немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.

 

27.04.2017

обрано

Член Наглядової ради, акціонер товариства

Тимчук Ірина Романівна

"-" "-"

 "-"

0,077

Зміст інформації:

Обрана членом Наглядової ради згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року Тимчук Ірина Романівна - акціонер товариства-фізична особа, якій  належать 0,077 відсотків простих іменних  акцій товариства,  випущених в бездокументарній формі існування,  - строком на 3 роки.

    Протягом останніх п`яти років працювала в Публічному акціонерному товаристві "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" на посаді головного економіста. Тимчук І.Р. судимості не має,  заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до кандидата,   немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

 

27.04.2017

припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. припинено повноваження Голови  Ревізійної комісії від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, представника за окремим поданням, що діяв за довіреністю РВ ФДМУ Сакали Надії Володимирівни, яка була обрана

 та виконувала повноваження Голови Ревізійної комісії  товариства згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року та рішення Ревізійної комісії від 31.05.2016 року, Протокол №1, непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

 Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

27.04.2017

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. припинено повноваження Члена  Ревізійної комісії від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотка простих іменних акцій товариства, представника ДПІ Шевченківського району м. Львова ГУ ДФС у Львівській обл., що діяв за  окремим поданням  РВ ФДМУ, був обраний згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року.

 Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

27.04.2017

припинено повноваження

Член Ревізійної комісії, акціонер товариства

Бондар Катерина Єрмолаївна

"-" "-"

 "-"

0,0124

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р. припинено повноваження Члена  Ревізійної комісії  акціонера - фізичної особи Бондар Катерини Єрмолаївни, якій належить 0,0124 відсотка простих іменних акцій товариства. Бондар К.Є. була обрана Членом Ревізійної комісії товариства згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року, непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

 Підстава - набрання чинності положень частини другої статті 32 та п.17,18 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства".

 

27.04.2017

обрано

Член Ревізійної комісії, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обраний членом Ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотки простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування, - один представник за окремим поданням, який діє за довіреністю, строкрм на 3 роки.

27.04.2017

обрано

Член Ревізійної комісії, Представник Регірнального відділення ФДМУ по Львівській області

Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна по Львівській області

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обраний членом Ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року від акціонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 відсотків простих іменних акцій товариства, випущених в бездокументарній формі існування, -  один представник  за окремим поданням, який діє за довіреністю (представник Головного управління ДФС у Львівській області), строком на 3 роки.

27.04.2017

обрано

Член Ревізійної комісії, акціонер товариства

Бондар Катерина Єрмолаївна

"-" "-"

 "-"

0,0124

Зміст інформації:

Обрана членом Ревізійної комісії згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 року  - акціонер товариства - фізична особа Бондар Катерина Єрмолаївна якій  належать 0,0124 відсотка простих іменних  акцій товариства,  випущених в бездокументарній формі існування,  - строком на 3 роки.

    Бондар К.Є. протягом останніх п`яти років працювала в Публічному акціонерному товаристві "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" на посаді завідувача сектором комерційної роботи. Бондар К. Є. судимості не має,  заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня, не є афілійованою особою ПАТ "ПКІ конвеєробудування", акціонерів ПАТ "ПКІ конвеєробудування", які є афілійованими особами до кандидата,   немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.