Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

М.Ф. Липин

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

02.02.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            79007 м.Львів, вул. Базарна, 20

4. Код за ЄДРПОУ

            04601819

5. Міжміський код та телефон, факс

            032 261 23 77, 032 261 23 77

6. Електронна поштова адреса

            conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ ukr.net

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

02.02.2017

 

(дата)

2. Повідомлення

25 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

 

07.02.2017

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

07.02.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

01.02.2017

набуто повноважень

голова правління

Липин Михайло Федорович

"-" "-"

 "-"

0

Зміст інформації:

Продовжено повноваження  голови правління ПАТ ПКІ конвеєробудування п. М.Ф. Липина шляхом укладання Додаткової угоди до контракту  №228 від 03.03.2014 р. з РВ ФДМУ по Львівській області  про продовження терміну дії контракту на 1 рік від  01.02.2017  на основі рішення Наглядової ради товариства.

М.Ф. Липин з 07.07.2010 року перебуває на посаді голови правління ПАТ ПКІ конвеєробудування, непогашеної судимості за корисливі злочини немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.