Положення про Правління ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

     ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства “Проектно-конструкторський інститут

конвеєробудування”

Протокол №1

від  23” квітня 2015 р.

 

Голова Загальних зборів акціонерів

 

________________    Я.І. Вольчак

                 (підпис)                                         (П.І.Б.)

                           М.П.

 

 

 

Положення
про П
равління публічного акціонерного товариства

"Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

(нова редакція)

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”  (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов’язки та відповідальність членів Правління Товариства.

1.3. Положення затверджується органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

2. Правовий статус Правління Товариства

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю товариства.

2.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

2.3. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством. Статутом Товариства та даним Положенням.

3. Засади діяльності Правління Товариства

3.1. Правління складається з трьох осіб і діє на колегіальних засадах у складі: Голова Правління; заступник голови правління; член правління

3.2. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії і яка перебуває в трудових відносинах з Товариством.

3.3. Обрання та відкликання повноважень Голови та членів правління віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

3.4. Після обрання з кожним членом правління укладається контракт, у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

3.5. Контракт з Головою правління від імені Товариства укладає голова Наглядової ради чи особа уповноважена на те Наглядовою радою.  

3.6. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Голова правління Товариства призначається виключно за результатами конкурсного відбору відповідно до порядку конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3.7. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства контракт найму на роботу з Головою правління Товариства укладається Фондом державного майна України (регіональним відділенням ФДМУ).

3.8. Функції Голови правління, у разі його тимчасової відсутності  виконує заступник Голови правління. У випадку, коли дата закінчення повноважень Голови Правління не співпадає з датою проведення засідання Наглядової ради, на якій обирається або переобирається Голова правління то у такому разі повноваження діючого Голови правління продовжуються до дати ухвалення Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови Правління.

3.9. Голова правління може бути усунений від виконання його повноважень рішенням Наглядової ради та обрана особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.

3.10. Персональний склад  Правління обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Голови правління строком на 3 роки.

3.11 До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави в статутному капіталі Товариства Фонд державного майна України (регіональне відділення ФДМУ) за рішенням Наглядової ради Товариства щодо призначення  виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства,  укладає з ним трудову угоду на термін до проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглянуто питання про призначення Голови Правління.

 

4. Компетенція  Правління Товариства

4.1. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих іншими органами управління.

4.2. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

4.3. Правління на вимогу органів управління та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.4. Правління Товариства:

4.4.1.      Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

4.4.2.      Готує річні фінансові плани Товариства та подає їх на погодження до Фонду державного майна України (регіонального відділення ФДМУ) до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства.

4.4.3.      Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.

4.4.4.      Попередньо розглядає всі питання, що відносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв’язку з цим необхідні матеріали.

4.4.5.      Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

4.4.6.      Визначає напрямки діяльності Товариства.

4.4.7.      Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження  та використання майна (необоротних активів) Товариства в межах, визначених цим Статутом.

4.4.8.      Приймає рішення про вчинення правочину, який стосується господарської діяльності Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

4.4.9.      Приймає рішення щодо вчинення інших правочинів  на суму, що становить   до 10 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

4.4.10.  Приймає та подає до Наглядової ради рішення  щодо необхідності прийняття Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів рішення про вчинення  правочинів,  які стосуються господарської діяльності Товариства, з врахуванням меж, встановлених цим  Статутом для  даних  органів управління.

4.4.11.  Приймає та подає до Наглядової ради рішення щодо необхідності прийняття Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів  рішення про вчинення  правочинів з питань розпорядження та використання майна Товариства (необоротних активів), з врахуванням меж, визначених цим Статутом для  даних  органів управління.

4.4.12.  Приймає та подає до  Наглядової ради рішення  щодо необхідності прийняття Наглядовою радою чи  Загальними зборами акціонерів рішення про  вчинення інших  правочинів  з врахуванням меж, визначених цим Статутом для  даних  органів управління Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства.

4.4.13.  Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб’єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства та подає в порядку визначеному Статутом Товариства на погодження Наглядовій раді або Загальним зборам Товариства.

4.4.14.  Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді внутрішні нормативні документи Товариства.

4.4.15.  Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою правління.

4.4.16.  Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

4.5. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження  та використання майна (необоротних активів) Товариства на суму, що становить до 5 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з врахуванням вартісних обмежень встановлених чинним законодавством України.

4.6. Члени Правління мають право:

4.6.1.Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій.

4.6.2. В межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства.

4.6.3. Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства.

4.6.4. Ініціювати скликання засідання Правління Товариства.

4.6.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Товариства. 

4.6.6. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства.

4.7. Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права і повноваження:

4.7.1.      Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.

4.7.2.      Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства.

4.7.3.      Відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначити уповноваженого представника.

4.7.4.      Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядовою радою та Статутом  Товариства.

4.7.5.      Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

4.7.6.      Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

4.7.7.      Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

4.7.8.      Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

4.7.9.      Розпоряджатись коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядовою радою Товариства та Статутом.

4.7.10.  Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

4.7.11.  Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

4.7.12.  Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та  у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.7.13.  Розподіляти обов’язки між членами Правління Товариства.

4.7.14.  В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів.

4.7.15.  Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

4.7.16.  Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

4.7.17.  Видавати накази та розпорядження, які є обов’язковими для працівників Товариства.

5. Організація роботи Правління Товариства

5.1.Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 членів Правління.

5.2.Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою Голови правління або за вимогою члена Правління.

5.3.Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови правління є вирішальним.

5.4.Голова правління організовує ведення протоколів засідання Правління. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше двох робочих днів з дати проведення засідання.

5.5.Протокол засідання підписується головою засідання та всіма членами Правління, які брали участь у засіданні та підшивається до книги протоколів засідання Правління.

    6. Відповідальність Голови та  членів Правління Товариства

6.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова правління Товариства. 

6.2. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю", Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно – секретного органу.

6.3.  Голова Правління, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

6.4. Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

7. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення належить до компетенції органу управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.