Положення про Правління ПрАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

     ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства “Проектно-конструкторський інститут

конвеєробудування”

Протокол № 1

від  “25” квітня 2018 р.

 

Голова Загальних зборів акціонерів

 

________________    Я.І. Вольчак

                 (підпис)                                         (П.І.Б.)

                           М.П.

 

 

 

Положення
про П
равління приватного акціонерного товариства

"Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

(нова редакція)

1. Загальна частина

1.1. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПрАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”  (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов’язки та відповідальність членів Правління Товариства.

1.3. Положення затверджується органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

2. Правовий статус Правління Товариства

2.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган     Товариства – Правлінням.

2.2.      Очолює та керує діяльністю Правління – Голова правління, який обирається та повноваження  якого припиняються Наглядовою радою.

2.3. Правління  підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

3. Засади діяльності Правління Товариства

3.1. Кількісний склад Правління  становить 3  члени. Членами Правління є Голова правління та члени Правління.

3.2. Персональний склад Правління обирається Наглядовою радою за поданням Голови правління. Повноваження членів Правління припиняються Наглядовою радою.

3.3. Членом Правління  може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

3.4.           Питання повноважень Правління визначаються в Статуті.

3.5.           Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Голови правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства, трудовому договорі (контракті) та Положенні про винагороду членів Правління.

3.6.          Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Голови правління та/або члена правління є  підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством.  Посадові повноваження особи, обраної на посаду Голови правління та/або члена правління,  дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Голови правління та/або члена правління здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

3.7. Контракт з Головою та/або членом правління правління укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

3.8.  До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі товариства контракт найму на роботу з Головою правління товариства укладається Фондом державного майна України (регіональним відділенням ФДМУ).

3.9.      Голова правління та/або член правління може бути відстороненим від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

3.10.    У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Голови правління та/або члена правління, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення Голови правління та/або члена правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Голови правління та/або члена правління. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління або члена правління, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Головою правління або члена правління.

3.11.    Особа, що виконує повноваження Голови правління та/або члена правління, має такий же обсяг прав і обов’язків, та несе таку ж відповідальність що і Голова правління та/або член правління.

3.12.    Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Голови правління та/або члена правління та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Голови правління та/або члена правління. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Голова правління та/або члена правління.

3.13.    Повноваження особи, яка була обрана на посаду Голови правління та/або члена правління, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови правління та/або члена правління, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови правління є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

3.14.    Повноваження особи, обраної на посаду Голови правління та/або члена правління  припиняються достроково у разі:

(1)       Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Голови правління та/або члена правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.

 

(2)       Неможливості виконання особою обов’язків та здійснення повноважень Голови правління та/або члена правління за станом здоров’я.

(3)       В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов’язків та здійснення повноважень Голови правління та/або члена правління.

(4)       В разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Голови правління та/або члена правління.

(5)       На підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Голови правління та/або члена правління.

3.15.    До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

4. Компетенція  Правління Товариства

4.1. Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

4.2. Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

4.3 Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

4.4 Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

4.5 Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

4.6 На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.

4.7 За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

4.8 Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

4.9 Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання або самостійно скликає Загальні збори.

4.10 Вирішує  питання трудових відносин із працівниками Товариства

4.11 Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Голови правління та членів правління) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Голови правління та членів правління можуть прийматися Правлінням тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Правління рішеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Правління.

4.12 Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови правління та членів правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.

4.13 За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

4.14 Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

4.15 Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

4.16 Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов’язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

4.17 Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

4.18 Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

4.19 Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.

4.20 Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

4.21 З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

4.22 Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

4.23 Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

4.24 Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

4.25 Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

4.26 Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

4.27 Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

4.28     Голова правління діє в інтересах Товариства. Голова правління діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова правління представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами  державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Голова правління організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

4.29     Голова правління має право:

(1)       Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

(2)       Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради,Загальних зборів або Правління .

(3)       Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради,та/або Загальних зборів Товариства, та/або Правління  – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.

(4)       Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або Правлінням.

(5)       Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

(6)       Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

(7)       З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

(8)       Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

(9)       Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.

(10)     Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

(11)      Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов’язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов’язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

(12)     Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов’язки Голови правління  на період тимчасової відсутності Голови правління (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).

(13)     Затверджувати штатний розклад Товариства.

(14)     Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

(15)     Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.

(16)     Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.

(17)     Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

(18)     Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.

(19)     Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.

(20)     Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

4.30     Голова правління  зобов’язаний:

(1)       Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом.

(2)       Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту).

(3)       Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.

(4)       Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

(5)       Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

 

5. Організація роботи Правління Товариства

5.1.     Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.

5.2.     Голова правління  самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена правління, Голова правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена правління.

5.3.     Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

5.4.     Засідання Правління веде Голова правління, а в разі його відсутності – член правління уповноважений Правління.

5.5.     Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

5.6.     Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.

5.7.     На засіданні Правління ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми на ньому членами Правління та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради чи Ревізійної комісії, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.8.     Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює уповноважена Головою правління особа, Голова правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління.   

6. Відповідальність Голови та  членів Правління Товариства

6.1. Голова правління  несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

6.2. Рішення Голови правління, що потребують затвердження або погодження Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

7. Прикінцеві положення

7.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення належить до компетенції органу управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.