Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

“Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

Протокол № 1

від “26” травня 2011 р.

 

Голова Загальних зборів акціонерів

 

_________________   Я.Вольчак

                    (підпис)                                       (П.І.Б.)

                              М.П.

 

 

Положення
про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства

"Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

 

 1. Загальна частина

1.1. Положення про Ревізійну комісію ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (далі - Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

2. Правовий статус Ревізійної комісії

2.1. Ревізійна комісія Товариства є органом, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

2.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства.

2.3. Ревізійна комісія може доповідати Наглядовій раді про результати проведених планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

3. Порядок формування Ревізійної комісії

3.1. Ревізійна комісія Товариства складається з З-х членів, які обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування.

3.2. Персональних склад Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.3. У разі, якщо Загальні збори, які мали обирати Ревізійну комісію, не відбулися, повноваження Ревізійної комісії продовжуються до дати проведення наступних Загальних зборів Товариства.

3.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени виконавчого органу, Наглядової ради,  особи, які не мають повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

3.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

3.6. У разі, якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонду державного майна України (регіонального відділення).

3.7. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України (регіонального відділення), обирається представник Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України.

3.8. У період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства , юридична особа, представника якого обрано до Ревізійної комісії, може змінити свого представника на іншу особу шляхом письмового повідомлення до Виконавчого органу та Голови Ревізійної комісії Товариства. 

3.9. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення строку повноважень Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів Товариства.

3.10. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

1) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена Ревізійної комісії;

2) прийняття Загальними зборами рішення про відкликання голови, членів Ревізійної комісії;

3) обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії на підставі п. 3.14 цього розділу;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями.

3.11. У випадку, передбаченому пп. 1 п. 3.10 цього розділу, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом тижня у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, виконавчий орган та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

3.12. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії.

3.13. У разі, якщо в ході роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою за 1/2 загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

3.14. У разі визнання роботи Ревізійної комісії незадовільною, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень як персонального складу Ревізійної комісії в цілому. На найближчих Загальних зборах розглядається питання про обрання нового складу Ревізійної комісії.

3.15. Протягом місяця з дати обрання нового персонального складу Ревізійної комісії, Ревізійна комісія попереднього персонального складу зобов’язана передати справи новообраній Ревізійній комісії. Передача документів має бути оформлена актом приймання-передачі.

4. Функції, права та обов'язки Ревізійної комісії

4.1. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює, перевіряє та аналізує фінансово-господарську діяльність Товариства шляхом виконання таких функцій:

4.1.1.      Контроль за виконанням Правлінням Товариства річних фінансових планів Товариства.

4.1.2.      Аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.1.3.      Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

4.1.4.      Контроль за своєчасним  та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

4.1.5.      Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

4.1.6.      Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

4.1.7.      Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

4.1.8.      Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства.

4.1.9.      Аналіз угод укладених від імені Товариства.

4.1.10.  Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

4.1.11.  Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товарисва.

4.1.12.  Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

4.1.13.  Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

4.1.14.  Ініціювання  скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

4.2. Ревізійна комісія має право:

4.2.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

4.2.2. Вимагати скликання засідань виконавчого органу, Наглядової ради, позачергових Загальних зборів у разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, які потребують рішень відповідних органів управління Товариством.

4.2.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії.

4.2.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів.

4.2.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.2.6. Залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов’язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

4.2.7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

4.3. Голова та члени Ревізійної комісії мають право:

4.3.1. На доступ на територію підприємства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства.

4.3.2. Бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4.3.3. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях виконавчого органу та Наглядової ради Товариства.

4.4. Обов'язки Ревізійної комісії:

4.4.1. Проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

4.4.2. Складати висновки за результатами здійснених перевірок та подавати їх Правлінню Товариства не пізніше наж за два тижні після проведення перевірки.

4.4.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління. 

4.4.4. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

4.4.5. Дотримуватися вимог законодавства, Статуту та цього Положення, рішень Загальних зборів.

5. Організація роботи Ревізійної комісії Товариства

5.1. На першому засіданні Ревізійної комісії з її складу обираються голова Ревізійної комісії, заступник голови та секретар Ревізійної комісії простою більшістю голосів кількісного складу Ревізійної комісії, якщо інше не передбачено Статутом. Заступник голови, секретар Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної комісії.

5.2. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. 

5.3. Проведення перевірки Ревізійною комісією не повинно порушувати нормальний режим роботи Товариства.

5.4. Перевірку за результатами фінансового року Ревізійна комісія Товариства проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для надання висновків до річного звіту та балансу в термін не пізніше ніж до 1 квітня року, що настає після звітного.

5.5. Спеціальні позачергові перевірки Ревізійна комісія проводить:

- за рішенням Загальних зборів;

- за рішенням Наглядової ради;

- за рішенням виконавчого органу;

- з власної ініціативи;

- на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

5.6. За підсумками проведення перевірок за результатами фінансового року та спеціальних перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки, які підписуються членами Ревізійної комісії Товариства, що брали участь в перевірці. У разі незгоди члена Ревізійної комісії з будь-якими положеннями зазначеного документа висновки підписуються членом Ревізійної комісії із зауваженнями, які є їх невід'ємною частиною.

5.7. Ревізійна комісія Товариства проводить засідання перед початком перевірки для визначення планів, завдань, порядку, строку та терміну проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. Ревізійна комісія може розробляти план-графік своїх засідань на рік, але не рідше одного разу на квартал.

5.8. У разі відсутності плану-графіка засідань про планове засідання Ревізійної комісії її членів повинен поінформувати голова Ревізійної комісії (а у разі його відсутності - заступник голови) в письмовій формі не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати засідання, крім випадків, коли дату проведення наступного засідання було визначено на попередньому засіданні. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

5.9. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються головою Ревізійної комісії (у разі його відсутності - заступником голови) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-якого з членів Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання Ревізійної комісії повинна містити визначений перелік питань, що потребують обговорення Ревізійної комісії.

5.10. Позачергове засідання Ревізійної комісії має бути скликане протягом З робочих днів з дати надходження вимоги.

5.11. Член Ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам. Усі члени Ревізійної комісії повинні сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватися нормами чинного законодавства та внутрішніми документами Товариства.

5.12. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 її членів.

5.13. Кожен член Ревізійної комісії має під час голосування один голос.

5.14. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів присутніх членів ревізійної комісії. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

5.16. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у засіданні. У разі незгоди члена Ревізійної комісії з будь-якими положеннями протоколу такий протокол має бути підписаний членом Ревізійної комісії із зауваженнями та пропозиціями, які є невід'ємною частиною протоколу.

5.17. Усі протоколи засідань Ревізійної комісії оформляються секретарем Ревізійної комісії та підшиваються до книги протоколів, яка зберігається у Товаристві.

5.18. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради, виконавчого органу та акціонерам Товариства у порядку, встановленому Статутом та іншими документами Товариства.

5.19. Товариство забезпечує Ревізійній комісії всі необхідні для роботи умови.

5.20. Порядок оплати праці членів Ревізійної комісії визначається договором, що укладається Товариством з кожним членом Ревізійної комісії.

 

6. Порядок звітності про результати перевірки

6.1. За результатами перевірки Ревізійною комісією складаються висновки про перевірку, а в разі виявлення порушень - акт за підписом голови та членів комісії, які брали участь у перевірці. 

6.2. Голова Ревізійної комісії представляє на щорічних Загальних зборах звіт та висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року. Висновки Ревізійної комісії затверджують Загальні збори. 

6.3. Звіт Ревізійної комісії має містити:

1) інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

3) інформацію про достовірність та повноту фінансової звітності, а також рекомендації щодо затвердження її Загальними зборами акціонерів.

6.4. Висновки, складені за результатами здійснених перевірок, Ревізійна комісія подає виконавчому органу, Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. В цей же термін Ревізійна комісія передає по одному примірнику затвердженого висновку Фонду державного майна України або іншому органу виконавчої влади, який здійснює управління державними корпоративними правами, а також ініціатору проведення позачергової перевірки. 

7. Заохочення членів Ревізійної комісії

7.1. За результатами діяльності Ревізійної комісії може застосовуватися заохочення її членів.

7.2. Заохочення членів Ревізійної комісії здійснюється у вигляді морального та матеріального стимулювання. Матеріальне стимулювання членів ревізійної комісії проводиться за рахунок Товариства.

7.3. Розмір винагороди голові та членам Ревізійної комісії встановлюється рішенням Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4. Матеріальне стимулювання членів Ревізійної комісії, які є представниками держави, може здійснюватися за поданням Голови наглядової ради шляхом встановлення надбавок та премій за основним місцем роботи.

8. Відповідальність членів Ревізійної комісії

8.1. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії.

8.2. За порушення вимог чинного законодавства України, а також положень Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства члени Ревізійної комісії можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.

8.3. Порядок та підстави притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

9. Прикінцеві положення

9.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

9.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення належить до компетенції органу управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.