Положення про Загальні збори ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

Протокол № 1

від “23” квітня 2015  р.

 

Голова Загальних зборів акціонерів

 

________________   Я.І. Вольчак

                (підпис)                                         (П.І.Б.)

                                                                                  М.П.

 

                                                                    

 

 

 

 

Положення
про Загальні збори  публічного акціонерного товариства

"Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

(нова редакція)

 

1. Загальна частина

1.1. Положення про Загальні збори ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування” (далі Товариство)  розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію та організацію діяльності Загальних зборів  Товариства.

1.3. Положення затверджується органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

 

2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів Товариства

2.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. В період до проведення перших загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, вищим органом Товариства є засновник як єдиний акціонер. Засновник в особі регіонального відділення ФДМУ по Львівській області здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до компетенції вищого органу Товариства, призначає своїх представників до органів управління Товариства та надає їм відповідні повноваження дорученнями.

2.2. Акціонерне товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

2.3. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

 

3. Компетенція Загальних зборів акціонерів Товариства

3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

3.2.1.      Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

3.2.2.      Внесення змін до Статуту Товариства.

3.2.3.      Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

3.2.4.      Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

3.2.5.      Прийняття рішення про розміщення акцій.

3.2.6.      Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

3.2.7.      Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

3.2.8.      Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

3.2.9.       Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

3.2.10.  Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено Cтатутом Товариства.

3.2.11.  Затвердження річного звіту Товариства.

3.2.12.  Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

3.2.13.   Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

3.2.14.   Прийняття рішення про форму існування акцій.

3.2.15.  Затвердження розміру річних дивідендів.

3.2.16.  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3.2.17.  Обрання членів Наглядової ради, шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

3.2.18.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

3.2.19.  Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

3.2.20.   Затвердження висновків Ревізійної комісії.

3.2.21.  Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

3.2.22.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

3.2.23.   Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

3.2.24.   Обрання комісії з припинення Товариства.

3.2.25.  Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства  про вчинення значного правочину, який стосується господарської діяльності Товариства,  якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. 

3.2.26.  Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення інших правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.2.27.  Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення  правочинів з питань розпорядження та використання майна Товариства (необоротних активів) на суму, що перевищує 25 відсотків  вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з врахуванням вартісних обмежень, встановлених законодавством.

3.2.28.  Прийняття рішення  про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості  активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.2.29.  Прийняття рішення з питань вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками акціонерів від їх загальної кількості.

3.2.30.  Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності  Товариства.

3.2.31.  Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.2.32.  Обрання лічильної комісії.

 

3.3. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов’язаних  з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів.

3.4. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

3.5. Рішення Загальних Зборів з питань, передбачених пунктами 3.2.2. – 3.2.7., 3.2.21. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

3.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

 

4. Організація скликання Загальних зборів акціонерів Товариства

4.1.     Організаційною формою роботи Загальних зборів є річні та позачергові загальні збори.

4.2.     Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

4.3.     Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

4.3.1.      З власної ініціативи.

4.3.2.      На вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

4.3.3.       На вимогу Ревізійної комісії.

4.3.4.      На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

4.3.5.      В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

4.4.     Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

4.5.     Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

4.6.     Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.7.     Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4.8.     Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, рекомендованим листом. Повідомлення має містити дані передбачені чинним законодавством.

4.9.     Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

4.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.11. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

4.12. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

 

 

5. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

5.1.      Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, якщо інше не передбачено Статутом.

5.2.      Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

5.3.      У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

5.4.  Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

5.5.  На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

5.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

5.7.  Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.

5.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, акціонерами, які цього вимагають.

 

6. Прийняття рішень та складення протоколу Загальних зборів акціонерів

6.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію товариства.

6.2. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.3. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

6.4. Рішення Загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

6.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

6.6. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

6.7. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

6.7.1.      Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

6.7.2.      Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.7.3.      Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які  мають право  на участь у Загальних зборах.

6.7.4.      Загальну   кількість   голосів   акціонерів   -   власників   голосуючих   акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

6.7.5.      Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

6.7.6.      Головуючого та секретаря Загальних зборів.

6.7.7.      Склад Лічильної комісії.

6.7.8.      Порядок денний Загальних зборів.

6.7.9.      Основні тези виступів.

6.7.10.  Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.

6.7.11.  Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

6.8. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства та підшивається до книги протоколів.

 

7. Оскарження рішення Загальних зборів  акціонерів Товариства

7.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства, Статуту чи даного Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

7.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

8.2. Внесення змін та доповнень до цього Положення належить до компетенції органу управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження.

8.3. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження органом управління Товариства, до компетенції якого, згідно з Статутом Товариства, віднесене дане повноваження