Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Код за ЄДРПОУ: 04601819

3. Місцезнаходження: 79007 м.Львів, вул. Базарна, 20

4. Міжміський код, телефон та факс: 032 261 23 77, 032 261 23 77

5. Електронна поштова адреса: conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.pki-conveyor.com

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

8. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.06.2016 року.

9. Повідомлення опубліковано у № 101 «Бюлетень. Цінні папери України» 02.06.2016 року.

 

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Згідно рішення Наглядової Ради від 31.05.2016 року, Протокол засідання № 3/16 обраний Головою Наглядової Ради Вольчак Ярослав Іванович -  член Наглядової ради від акціонера - юридичної особи   РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 944560 простих іменних акцій. Строк обрання - 3 роки. Вольчак Я. І. діє за довіреністю РВ ФДМУ по Львівській області,  упродовж останніх 5-ти років начальник відділу контролю та аудиту РВ ФДМУ по Львівській області, непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.

Згідно рішення Ревізійної Комісії від 31.05.2016 року, Протокол засідання №1  обрана Головою Ревізійної Комісії Сакали Надія Володимирівна -  член Ревізійної Комісії від акціонера - юридичної особи   РВ ФДМУ по Львівській області (код ЄДРПОУ 20823070), якому належить 944560 простих іменних акцій. Строк обрання - 3 роки. Сакали Н.В. діє за довіреністю РВ ФДМУ по Львівській області,  упродовж останніх 5-ти років головний спеціаліст відділу контролю та аудиту РВ ФДМУ по Львівській області, непогашеної судимості немає, заборона обіймати певні посади відсутня, дозволу на розкриття паспортних даних не надавала.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Голова правління                                                                                   М.Ф. Липин

01.06.2016