Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"
2. Код за ЄДРПОУ: 04601819
3. Місцезнаходження: 79007 м.Львів, вул. Базарна, 20
4. Міжміський код, телефон та факс: 032 261 23 77, 032 261 23 77
5. Електронна поштова адреса: conveyor@emitent.net.ua; conveyor.lv@ ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.pki-conveyor.com
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ ПКІ конвеєробудування, враховуючи наказ регіонального відділення ФДМУ по Львівській області, призначено на посаду голови правління Приватного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" Липина Михайла Федоровича шляхом укладання контракту №231 від 27.03.2018 р. терміном на 3 роки до 02.02. 2021 року
Липин М.Ф. перебуває на посаді голови правління з 07.07.2010 року, непогашеної судимості за корисливі злочини немає, дозволу на розкриття паспортних даних не надавав.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правління                             М.Ф. Липин
29.03.2018