Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ ПКІ конвеєробудування від 23.04.2015

Протокол №1

чергових загальних зборів акціонерів ПАТ

«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

 

м. Львів                                                                                               23  квітня 2015 р.

      

  Чергові загальні збори акціонерів розпочалися 23 квітня  2015  р. о 10 год. 00 хв.,  за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів у приміщенні адміністративного корпусу  ПАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 23.04.2015 року – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – 17.04.2015 року.

Голова Наглядової ради ПАТ «ПКІ конвеєробудування» Я.І. Вольчак.

Надав слово голові реєстраційної комісії, обраної рішенням Наглядової ради товариства від 18 лютого 2015 р., протокол №2/15, К.Є. Бондар, яка оголосила результати реєстрації акціонерів.

Згідно з протоколом №1 реєстраційної комісії від 23.04.2015 року:

Реєстрацію почато о 9 год.00 хв.

Реєстрацію закінчено о 9 год.50 хв.

За даними реєстру акціонерів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 44.

Кількість випущених акцій – 1299400 штук.

Кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 1299400 штук.

Кількість голосуючих акцій – 1249075 штук. На зборах зареєстровано акціонерів та повноважних  представників акціонерів – 12 осіб, що володіють у сукупності 1246062 акціями або 99,8 % від голосуючих акцій. Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», ст.41 п.2  - Загальні збори акціонерного  товариства  мають  кворум  за умови  реєстрації  для  участі  у  них  акціонерів,  які сукупно є власниками  більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.

Слово взяв повноважний представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, Голова Наглядової ради товариства Я.І. Вольчак:

На сьогоднішній день завдання для голосування представникам держави на загальних зборах акціонерів затверджено Наказом № 00471 від 08.04.2015 року. 

Збори вважаються відкритими.

Пропоную розпочати роботу  з питання першого порядку денного –  «Припинення повноважень лічильної комісії, обраної 25.10.2013 року  загальними зборами акціонерів товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства».

 

Надійшла пропозиція:

Припинити повноваження лічильної комісії товариства, обраної загальними зборами акціонерів 25.10.2013 року.  у наступному складі:

·         голова комісії – Марців Л.І.,  завідувач архіву товариства;

·         члени комісії:

-          Дубська З.Е., заступник головного бухгалтера, в.о. старшого інспектора відділу кадрів товариства;

-           Блавацький З.М., головний енергетик товариства.

  Обрати лічильну комісію для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства у складі,  запропонованому зборами трудового колективу ПАТ, а саме:

·         голова комісії - Дубська З. Е., заступник головного бухгалтера, в.о. старшого інспектора відділу кадрів товариства;

·         члени комісії:

-          Блавацький З.М., головний енергетик товариства.

-          Орешина Т.М., технік.

Інші пропозиції не надходили

Голосували по запропонованих кандидатурах.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

 

«За» - 1246062  або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №1 від 23.04.2015 року)

 

З другого питання порядку денного  - «Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

Надійшла пропозиція щодо кандидатур голови та секретаря зборів - обрати:

  • головою зборів – Вольчака Ярослава Івановича, голову наглядової ради товариства, представника РВ ФДМУ по Львівській області;
  • секретарем зборів – Тимчук Ірину Романівну, члена наглядової ради,  головного економіста товариства.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по запропонованих кандидатурах.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №2 від 23.04.2015 року).

 

З питання третього порядку денного  - «Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів ПАТ «ПРоектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

Я.І. Вольчак : Згідно з оголошенням про проведення чергових Загальних  зборів акціонерів ПАТ «ПКІ конвеєробудування» був запропонований такий порядок денний:

1.      Припинення повноважень членів лічильної комісії обраної, 25.10.2013 загальними зборами акціонерів товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

2.      Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування".

3.      Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування".    

4.      Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

5.      Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

6.      Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.      Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.

8.      Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013, 2014 роки.

 9.   Про   розподіл    прибутку  товариства  за  підсумками        роботи у 2013, 2014 роках, встановлення порядку виплати дивідендів за 2014 рік.

10.   Затвердження  основних напрямків діяльності на 2015 рік. 

11.   Про внесення змін до Статуту товариства.

12.   Про внесення змін до внутрішніх положень товариства (затвердження нових редакцій положень)

13.  Затвердження переліку приміщень ПАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що можуть бути передані в оренду

Змін до порядку денного у передбачений чинним законодавством спосіб не надходило.

Пропоную встановити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

  • доповідь голови правління  про результати фінансово-господарської діяльності за 2013, 2014 роки – до 20 хвилин;
  • доповіді з інших питань порядку денного – до 10 хвилин;
  • виступи – до 5 хвилин;
  • довідки – до 3 хвилин.
  • відповіді на питання – до 3 зхвилин

 

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №3 від 23.04.2015 року)

 

З  четвертого питання  порядку денного«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду» -  доповів голова Правління М.Ф. Липин (звіт додається).

Після обговорення надійшла пропозиція - Затвердити  звіт правління  про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №4 від 23.04.2015 року)

 

З питання п’ятого порядку денного  - «Звіт   Наглядової  ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки  та прийняття рішення за наслідками його розгляду»: доповів Я.І. Вольчак (звіт додається).

Після обговорення надійшла пропозиція:  затвердити Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №5 від 23.04.2015 року)

 

З шостого питання порядку денного – «Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки  та прийняття рішення за наслідками його розгляду»: доповіла член ревізійної комісії товариства, акціонер К.Є. Бондар (звіт додається).

Після обговорення надійшла пропозиція:  затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013, 2014 роки.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №6 від 23.04.2015 року)

.

З сьомого питання порядку денного – «Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки»: надійшла пропозиція: Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2013, 2014 роки.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №7 від 23.04.2015 року)

 

З питання восьмого порядку денного – «Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013, 2014 роки»: доповіла головний бухгалтер товариства Г.П. Гущак  (річні  звіти    товариства за 2013, 2014 роки додаються).

Після обговорення надійшла пропозиція:   затвердити   річний  звіт  та баланс  товариства за 2013, 2014 роки.    

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №8 від 23.04.2015 року)

 

З дев’ятого питання порядку денного – «Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2013, 2014 роках, встановлення порядку виплати дивідендів за 2014 рік»:

Я.І. Вольчак: пропоную:

1. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2013 році, з чистого прибутку у сумі 174 658,14 грн., а саме:

1.1 на виплату дивідендів – 50%: дивіденди на державну частку, що становить72,692% від статутного капіталу ПАТ  в розмірі 63481,26 грн., перераховано до державного бюджету 27.06.2014 року;

1.2 на формування в резервного капіталу – 5%;

1.3 на розвиток виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих  та енергоефективних технологій – 45%.

2. Затвердити розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2014 році з чистого прибутку в сумі 130861,65 грн., а саме:

2.1 на виплату дивідендів – 50%: дивіденди на державну частку, що становить72,692% від статутного капіталу ПАТ  в розмірі 47562,99 грн., перерахувати до державного бюджету до 01.07.2015 року;

2.2 на формування в резервного капіталу – 5%;

2.3 на розвиток виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих  та енергоефективних технологій – 45%.

Акціонер В.Б. Францен: вимагаю зобов’язати правління товариства забезпечити виплату дивідендів акціонерам – фізичним особам.

Я.І. Вольчак: питання необхідно вивчити, оскільки згідно вимог чинного законодавства змінився порядок виплати дивідендів як за 2014 рік, так і за попередні роки. Після вивчення питання буду ініціювати розгляд його на Наглядовій раді товариства для знаходження вирішення.

1. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2013 році, з чистого прибутку у сумі 174 658,14 грн., а саме:

1.1 на виплату дивідендів – 50%: дивіденди на державну частку, що становить72,692% від статутного капіталу ПАТ  в розмірі 63481,26 грн., перераховано до державного бюджету 27.06.2014 року;

1.2 на формування в резервного капіталу – 5%;

1.3 на розвиток виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих  та енергоефективних технологій – 45%.

2. Затвердити розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2014 році з чистого прибутку в сумі 130861,65 грн., а саме:

2.1 на виплату дивідендів – 50%: дивіденди на державну частку, що становить72,692% від статутного капіталу ПАТ  в розмірі 47562,99 грн., перерахувати до державного бюджету до 01.07.2015 року;

2.2 на формування в резервного капіталу – 5%;

2.3 на розвиток виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих  та енергоефективних технологій – 45%.

По цій пропозиції голосували:

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1242062 або 99,7 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних

 зборах.

«Проти»  - 2000 або 0,05 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних

 зборах.

«Утримався» - 2000 або 0,05 % від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних

 зборах.

Запропонований проект рішення, як такий що набрав більшість від загальної кількості  голосів акціонерів, вважається прийнятим (Протокол лічильної комісії №9 від 23.04.2015 року)

 

З десятого питання порядку денного – «Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік»: доповів М.Ф. Липин (основні напрямки діяльності товариства на 2015 – додається).

Після обговорення надійшла пропозиція: Затвердити  основні  напрямки  діяльності товариства на 2015 рік, які забезпечують збільшення обсягів проектно – конструкторських робіт та  збереження основних видів діяльності ПАТ (зокрема по КВЕД 72.19; 68.20), які будуть спрямовані на розвиток імпортозамінного виробництва, з врахуванням завдань Державної програми розвитку внутрішнього виробництва.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №10 від 23.04.2015 року)

 

З питання одинадцятого порядку денного – «Про затвердження змін до Статуту товариства»:

Після обговорення змін до Статуту товариства, надійшла пропозиція: Затвердити зміни до Статуту ПАТ ПКІ конвеєробудування.

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №11 від 23.04.2015 року)

 

З питання дванадцятого порядку денного – «Про внесення змін до внутрішніх положень товариства (затвердження нової редакції положень).

Після обговорення змін до внутрішніх положень товариства: Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «ПКІ конвеєробудування», Положення про Правління ПАТ «ПКІ конвеєробудування»,  Положення про Наглядову раду ПАТ «ПКІ конвеєробудування», , надійшла пропозиція:

Затвердити нові редакції :

·         Положення про Загальні збори ПАТ «ПКІ конвеєробудування»;

·         Положення про Правління ПАТ «ПКІ конвеєробудування».

·         Положення про Наглядову раду ПАТ «ПКІ конвеєробудування»;

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №12 від 23.04.2015 року)

 

З питання тринадцятого порядку денного – «Затвердження переліку приміщень ПАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що можуть бути передані в оренду».

Доповів голова правління М.Ф. Липин. Ознайомив акціонерів з «Переліком приміщень ПАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що можуть бути передані в оренду».

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити «Перелік приміщень ПАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що можуть бути передані в оренду».

Інші пропозиції не надходили.

Голосували по цій пропозиції.

Голосування відкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

«За» - 1246062 або 100% від загальної кількості голосів, що беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято одноголосно. (Протокол лічильної комісії №12 від 23.04.2015 року)

 

 

 

Порядок денний зборів вичерпано, збори завершено.

 

 

 

 

 

 

 

Голова зборів                                                                                                             Я.І. Вольчак

 

 

Секретар зборів                                                                                                         І.Р. Тимчук