Зміни до статуту ПАТ ПКІ 2015

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

                                                        Загальними зборами Публічного акціонерного

                                                        товариства «Проектно-конструкторський

                                                        інститут конвеєробудування» 

                                                        (протокол № 1 від 23.04.2015 року)

 

 

                                                         Голова зборів

 

 

                                                         _________________________Я.І.Вольчак

 

 

 

 

 

                                                            ЗМІНИ

             до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

                       «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУ

                                                КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ»

                                         що є невід’ємною частиною Статуту

 

 

                                                        м. Львів – 2015

 

 

Підпункт 27 пункту 8.5 Статуту Товариства Підпункти 28-33 вважати підпунктами 27-32.

Викласти в наступній редакції:

Пункт 8.28. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Пункт  8.61. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради юридичної особи акціонера. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та /або з числа юридичних осіб - акціонерів. У випадку, якщо представник  органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (регіональне відділення ФДМУ), який обраний до складу Наглядової ради не може бути присутнім на засіданні Наглядової ради, відповідний представник може бути замінений,  про що орган уповноважений управляти корпоративними правами держави видає відповідну довіреність на представлення інтересів держави.

Підпункт 9 пункту 8.64. Обрання та відкликання Голови Виконавчого органу Товариства та членів Виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішення про відсторонення Голови Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.

Підпункт 24 пункту 8.64. Прийняття рішення, за поданням Виконавчого органу Товариства, про вчинення правочину, з питань розпорядження та використання майна (необоротних активів) Товариства на суму, що становить від 5 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з врахуванням вартісних обмежень встановлених чинним законодавством України.

Пункт 8.98. Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Виконавчий орган Товариства, строком на 3 роки.

До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства Голова правління Товариства призначається виключно за результатами конкурсного відбору відповідно до порядку конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Пункт 8.107. Голова правління Товариства може бути усунений від виконання обов’язків рішенням Наглядовоїради. В цьому випадку Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.

Пункт 8.111. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження  та використання майна (необоротних активів) Товариства на суму, що становить до 5 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з врахуванням вартісних обмежень встановлених чинним законодавством України.

Пункт 8.118. Функції Голови правління, у разі його тимчасової відсутності,  виконує заступник Голови правління. У випадку, коли дата закінчення повноважень Голови Правління не співпадає з датою проведення засідання Наглядової ради, на якій обирається або переобирається Голова правління, то у такому разі повноваження діючого Голови правління продовжуються до дати ухвалення Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Голови Правління.

Пункт 8.119. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави в статутному капіталі Товариства Фонд державного майна України (регіональне відділення ФДМУ) за рішенням Наглядової ради Товариства щодо призначення  виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства, укладає з ним трудову угоду на термін до проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглянуто питання про призначення Голови Правління.

 

 

Голова зборів                                                                                   Я.І.Вольчак