Звіт ревізійної комісї за 2014 рік

 

 

Звіт ревізійної комісії

про результати перевірки фінансово-господарської діяльності

ПАТ "ПКІ конвеєробудування" за 2014 рік

 

 

м. Львів                                                                                                          10.04.2015

 

      Відповідно до Закону України "Про господарські товариства",  Примірного положення про ревізійну комісію господарського товариства, у статутному фонді якого державна частка перевищує 50%, затвердженого наказом ФДМУ від 20.12.2009 №2084, Положення про ревізійну комісію ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування",  на виконання наказу  ФДМ України від 18.02.2010 №244 "Про організацію проведення річних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50%", листа регіонального відділення ФДМУ по Львівській області №11-12-01119 від 24.02.2015 ревізійна комісія у складі: голови комісії – Сакали Н.В., членів комісії – Іващишин О.Б. та Бондар К.Є. провела перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та підготувала висновок про достовірність та повноту річної фінансової звітності товариства.

1.      Короткі відомості про товариство

1.1.       Повна назва товариства: Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Місцезнаходження: 79007, м.Львів, вул. Базарна,20.  

1.2.       Дочірніх підприємств, філій та представництв підприємство не має.

             ВАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створене у грудні 1998 року і включене до Додатку 2 Закону України №847-14 "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

                У 2011 році загальними зборами ВАТ "ПКІ конвеєробудування" (протокол №1 від 28.04.-26.05.2011) були прийняті зміни до статуту, які зареєстровані державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради 09.06.2011 за №14151050008001875.

            Державна частка у статутному капіталі складає 72,692% акцій, ТзОВ "Краківський ринок" - 22,428% акцій,  фізичні особи — 4,88% акцій статутного капіталу.

1.2.     Площа земельної ділянки, на якій розташоване підприємство - 0,5681га. Документів, які підтверджують право власності на землю не має.

 

2.Органи управління товариства обрані загальними зборами акціонерів від 26.04.-06.07.2010 року.

2.1. Правління

2.1.1. Правління обрано в складі 3-х членів:

Липин Михайло Федорович - голова правління (контракт №228 від 03.03 2014);

Хома Ігор Миколайович - член правління, головний інженер;

Щадило Ігор Федорович - член правління, представник ТзОВ "Краківський ринок"

  Розмір річної заробітної плати членів правління за 2014 рік складає:

  Липин М.Ф – 146807,15 грн.; Хома І.М. – 72526,79 грн.; Щадило І.Ф.- 28274,94грн.

  2.1.2. Засідання правління проводились відповідно до статуту товариства. У 2014 році  відбулося 12 засідань, що підтверджено протоколами. На засіданнях правління розглядались питання щодо виконання квартальних і місячних фінансових планів, економічний стан підприємства, поточні питання щодо штатного розкладу та оплати праці працівників товариства, робота підрозділів, затвердження переліку майна для передачі в оренду, роботи по пошуку замовників на проектно-конструкторські розробки.

        

         2.2. Наглядова рада

2.2.1   Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів товариства від 25.10.2013  та наказу регіонального відділення ФДМУ по Львівській області від 26.11.2013 №01620 склад Наглядової ради наступний:

Вольчак Ярослав Іванович - голова наглядової ради, начальник відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львівський області;

Грицько Олександра Степанівна - член наглядової ради, головний спеціаліст відділу з управління корпоративними правами РВ ФДМУ по Львівський області;

 Савка Наталія Романівна - член наглядової ради, начальник відділу промислової політики, інновацій та державно-правового партнерства управління підприємництва, промислової політики та інновацій департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської обласної державної адміністрації;

Янків Володимир Юліанович - член наглядової ради, представник ТзОВ  "Краківський ринок";

Тимчук Ірина Романівна - член наглядової ради, акціонер товариства.

2.2.2.  Проведено 2 засідання  Наглядової ради, що підтверджено протоколами.

Засідання наглядової ради проводились відповідно до Статуту товариства.

Протягом 2014 року проведено 2 засідання, на яких розглядались питання фінансово-господарської діяльності товариства, зокрема поквартальні звіти голови правління ПАТ "ПКІ конвеєробудування" про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіти про виконання фінансового плану; звіт голови правління про виконання умов контракту; відкликання та обрання Голови правління та членів виконавчого органу товариства.

        

         2.3. Ревізійна комісія

2.3.1  Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів від 25.10.13 та наказу РВ ФДМУ по Львівській області від 24.02.2014  №00285 склад ревізійної комісії наступний:

Сакали Надія Володимирівна - голова ревізійної комісії, головний спеціаліст відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львівської області;

Іващишин Оксана Богданівна - член ревізійної комісії, головний державний інспектор-ревізор ДПІ у Шевченківському районі м.Львова ГУ Міндоходів і зборів у Львівській області;

Бондар Катерина Єрмолаївна - член ревізійної комісії, акціонер товариства.

 

3. Облікова політика

3.1. Документи облікової політики товариства затверджені Правлінням Товариства згідно з наказом від 30.12.2013 №90. На підприємстві видано наказ від 29.12.2012 №111    "Про облікову політику".

3.2. Протягом 2014 року облікова політика підприємства була незмінною. Товариством були дотримані норми затвердженої облікової політики, що підтверджується даними бухгалтерського обліку, які в цілому достовірно та повно відображають фінансову інформацію про діяльність підприємства станом на 31.12.2014 року згідно з чинними міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовуваної основи фінансової звітності (МСФЗ), включаючи її достовірне подання. Управлінський персонал бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містять суттєвих виправлень внаслідок шахрайства або помилки.

4. Операції з активами

         4.1. Результати річної інвентаризації

         Підприємством була проведена річна інвентаризація майна згідно з наказом №45-а від 28.10.2014.

         4.1.1. За результатами річної інвентаризації нестач та втрат від псувань матеріальних цінностей не виявлено.

         4.1.2. Інвентаризація дебіторської заборгованості проводилась частково по Актах зустрічної перевірки.

          4.1.3. За результатами річної інвентаризації надлишків матеріальних активів не виявлено.

 

          4.2. Склад фінансових інвестицій

Частка держави в статутному капіталі товариства складає 72,692%. Доходів від фінансових інвестицій немає.

 

         4.3. Операції з відчуженням  необоротних активів

Протягом 2014 року відчуження інвентарних об'єктів не проводилось.

 

4.4. Операції з оренди.

4.4.1. Загальна кількість договорів - 65, з них: договорів оренди - 41, договорів на послуги з постачання електроенергії - 24.

4.4.1. Балансова/залишкова вартість майна переданого в оренду – 188,7 тис.грн.

Загальна площа приміщень, переданих в оренду – 1923,10 кв.м.

Загальна сума нарахувань з оренди та надання послуг з урахуванням ПДВ складає 2726,7 тис.грн., пеня за несвоєчасну сплату – 5,9 тис.грн., разом — 2732,6 тис.грн.

Сума отриманої плати по договорах оренди і наданню послуг – 2689,4 тис.грн, в т.ч.    ПДВ, пеня та погашення заборгованостей за попередні періоди .

Сума заборгованості по договорах оренди і наданню послуг –168,1 тис грн.

4.4.2. Розмір орендної плати визначається відповідно до вимог Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ №786 від 04.10.1995 (зі змінами і доповненнями). По всіх діючих договорах оренди проведена незалежна оцінка майна станом на 31.01.2010.

Орендна плата нараховується з урахуванням щомісячного індексу інфляції.

Орендоване майно не застраховане.????????????????????

4.4.3. Наявні 5 договорів оренди, термін дії яких перевищує 3 роки, нотаріально засвідчені, укладені з ТзОВ "Краківський ринок". Об'єктами оренди є:

- приміщення адмінкорпусу (термін дії до 22.03.2018);

- будівля будівельної групи  (термін дії до 01.01.2016);

- приміщення будівлі конструкторів (термін дії до 01.01.2016);

- приміщення будівлі їдальні та конструкторів (термін дії до 28.02.2016);

- приміщення складу експериментального відділу (термін дії до 01.01.2016).

4.4.4. Операції з надання приміщень в оренду здійснювались у відповідності до Статуту товариства.

 

4.5. Дебіторська заборгованість

4.5.1. Дебіторська заборгованість товариства станом на 31.12.2014 становить 175,8 тис.грн. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 168,1 тис.грн. Зазначена заборгованість являється поточною. Основну частину дебіторської заборгованості становить заборгованість з орендної плати (168,1 тис.грн.).  Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2014 – 7,7 тис.грн. (основна частина – суми сплачених авансів 6,6 тис.грн.). Протермінованої дебіторської заборгованості немає.

          Найбільші дебітори: ТзОВ "Краківський ринок"- 165,5 тис.грн. (за оренду та експлуатаційні послуги); ДП Картограф – 3,7 тис.грн. (сплачений аванс); ФСС з тимч. втр. прац. 1,5 тис.грн. (лікарняні); ТзОВ "Львівгаз" – 2,85 тис.грн. (сплачений аванс); ПП Кравець Н.В. – 1,1 тис. грн. (за оренду та експлуатаційні послуги); ПП Очканов В.В. – 0,7 тис.грн. (за оренду та експлуатаційні послуги); ТзОА Альянс Арк – 0,6 тис.грн. (за оренду та експлуатаційні послуги);  ПП Войтко Н.А. – 0,2 тис.грн. (за оренду та експлуатаційні послуги). 

           Із суми загальної заборгованості сума боргу пов’язаних осіб складає 165,5 тис.грн.

           Повна інвентаризація дебіторської заборгованості у звітному періоді товариством не проводилась.

4.5.2. У 2014 рік товариство не створювало резерв сумнівних боргів. Підприємству необхідно створювати резерв сумнівних боргів, а заборгованість за операційну оренду та експлуатаційні послуги відображати у статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" за чистою реалізаційною вартістю.

        

5. Довгострокові та поточні зобов`язання

5.1. Станом на 31.12.2014 товариство довгострокових кредитних зобов`язань немає.

5.2. Станом на 31.12.2014 товариство короткострокових кредитних зобов`язань немає.

5.3. На дату складання балансу поточні зобов’язання наступні:

-     поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 33,1 тис.грн.;

-     зі страхування – 24,0 тис.грн.;

-     з оплати праці – 62,9 тис.грн.;

-     інші поточні зобов’язання – 50,2 тис.грн., в т.ч. 28,1 тис.грн.- прострочені дивіденди.

Кредиторської заборгованості товариства за товари, роботи, послуги немає.

Прострочених позик банків та нарахованих і несплачених відсотків за користування позиками банків немає.

У звітному періоді здійснена часткова інвентаризація зобов’язань.

5.4. Операції з векселями товариством у 2014 році не проводились.

 

  6.Облік доходів, витрат, фінансових результатів

           6.1. Згідно з фінансовим планом на 2014 рік ПАТ "ПКІ конвеєробудування" заплановано отримання чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг на суму 2418,0 тис. грн, з них:

- від досліджень та розробок в галузі технічних наук - 424,0 тис.грн.;

- внаслідок передачі в оренду нежитлових приміщень - 1994,0 тис  грн.

          Фактичний чистий дохід за 2014 рік отримано на суму 2412,1 тис.грн., з них:

- від досліджень та розробок в галузі технічних наук – 139,8 тис.грн.;

  - внаслідок передачі в оренду нежитлових приміщень та надання послуг – 2272,3 тис.грн, інші операційні доходи – 14,6 тис.грн. (пеня за несвоєчасну оплату згідно з договорами оренди, дохід від курсової різниці, дохід від списання протермінованої заборгованості).

Усього доходів на суму 2426,7 тис.грн.

Головною причиною недоотримання доходів є відсутність замовлень від потенційних споживачів науково технічних послуг. Держзамовлень в 2014 році не було.

6.2. Згідно з фінансовим планом на 2014 рік заплановано витрат на суму 2340,0 тис.грн.      Фактичні витрати склали 2295,8 тис.грн, в т. ч.:

-     витрати на оплату праці – 878,7 тис.грн;

-     матеріальні витрати – 902,7 тис.грн.;

-     відрахування на соціальні заходи - 317,4 тис. грн.;

-     інші операційні витрати — 170,3 тис. грн.;

-     амортизація – 26,7 тис.грн.

        Витрати на страхування, представницькі заходи відсутні. Витрати на консультаційні та інформаційні послуги становлять 9,9 тис.грн., на матеріальну допомогу разового характеру (згідно з Постановою КМУ від 22.10.2010 №1170) – 12,7 тис.грн. На утримання автомобілів кошти не витрачались.

7. Адміністративні витрати

         7.1. Адміністративні витрати на 2014 рік заплановані в сумі 734,0тис. грн., фактичні витрати становили 700,6 тис.грн., з них:

-          витрати на оплату праці апарату управління – 484,2 тис.грн.;

-          відрахування на соціальні заходи –  178,8 тис.грн.;

-          комунальні платежі – 12,0 тис.грн. (водопостачання, водовідведення, електро- та газопостачання, плата за землю);

-          інші витрати (аудиторські послуги, відрядження, витрати зв’язку, організаційно-технічні послуги) – 23,9  тис.грн.;

-          амортизація – 1,7 тис.грн.              

 

8. Виплата дивідендів

Дивіденди за результатами діяльності 2013 року, що нараховані у 2014 році в сумі 63,5 тис.грн., з них:

державна частка станом на 01.01.2013: нараховано – 63,5 тис.грн., сплачено – 63,5 тис.грн.

За результатами діяльності у 2014 році нарахування до фонду дивідендів планувалось в сумі 48,0 тис.грн., в т.ч. на державну частку - 34,9 тис.грн., фактична сума дивідендів – згідно з рішенням загальних зборів.

 

9. Використання коштів резервного фонду

Кошти резервного фонду протягом 2014 року не використовувались.

 

10. Результати перевірок, що проводились іншими органами нагляду

         Перевірки  контролюючими органами та державний аудит  на підприємстві в 2014 році не проводились.

11. Аудиторська перевірка (за національними бухгалтерськими стандартами)

         11.1. Відомості про аудитора. Повна назва: незалежна аудиторська фірма ТзОВ "Галаудитконсалтинг". Свідоцтво про внесення у Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2757 від 30.11.2001. Рішенням Аудиторської палати України від 03 листопада 2011 року №240/4 термін дії свідоцтва продовжено до 03.11.2016 року.   Місцезнаходження аудиторської фірми: 79053, м. Львів, вул. В.Великого, 81/36. Телефон (032)245-30-60; факс (032) 245-30-78.

         Аудитор -  Панченкова Ю.В., сертифікат серії А №004623, виданий 30.03.2001, термін дії до 30.03.2020.

         Аудит проведений  згідно  з договором  на проведення аудиту від 20.02.2015 №20/02/15-01. Роботи щодо визначення фінансової звітності були розпочаті 20.02.2015 та закінчені 31.03.2015, про що складений акт приймання-здачі виконаних робіт. Вартість робіт становила 2000 грн.

11.2.      Аудиторську фірму обрано згідно з вимогами Статуту товариства та за результатами проведеного 10.02.2011 року конкурсу. Умови конкурсу затверджені рішенням Наглядової ради (протокол №7 від 03.02.2011).

11.3.      За висновками аудитора фінансова звітність товариства представляє достовірно фінансовий стан ПАТ "Проектно-конструкторський інститут ковеєробудування" станом 31.12.2014, його фінансові результати за 2014 рік згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013 становить 1527,6 тис.грн., станом на 31.12.2014 – 1590,4 тис.грн. Розмір статутного капіталу підприємства на початок і кінець року - 324,9 тис.грн. Вартість чистих активів підприємства є вищою за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

 

12.Висновки ревізійної комісії.

-          Надана відповідальними особами ПАТ "ПКІ конвеєробудування"  інформація дає дійсне й повне уявлення про реальний склад його активів та пасивів. Система бухгалтерського обліку, що використовувалась на підприємстві протягом періоду, що перевірявся, в усіх основних моментах відповідає законодавчим та нормативним вимогам, що підтверджено  висновком  незалежного Аудитора про фінансову звітність товариства за 2014 рік.

-          Товариством у 2014 році забезпечено виконання наявних господарських угод.

-          За результатами роботи у 2014 році товариством не досягнуто планових показників за рівнем доходів (плановий чистий дохід – 2418,0 тис.грн., фактичний – 2412,1 тис.грн.). За основним показником “чистий прибуток” фактичний показник склав 130,9 тис.грн , що на 34,9 тис. грн. більше планового.

-          Фінансові звіти в цілому достовірно відображають фінансово-господарський стан товариства у звітному 2014 році.

-          Ревізійна комісія надає загальним зборам товариства Звіт про результати перевірки фінансової діяльності ПАТ "ПКІ конвеєробудування" за 2014 рік і пропонує затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік із врахуванням вищенаведених показників.

 

 

 

 

                Голова ревізійної комісії       _____________________    Сакали Н.В.

               

                 Члени комісії                          _____________________    Іващишин О.Б.

                       

                                                                    _____________________    Бондар К.Є.