2011 рік 2ий квартал

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння

 

 

 

Липин Михайло Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.07.2011

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2011 року

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

04601819

Місцезнаходження емітента

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20

Міжміський код, телефон та факс емітента

032 272 66 50 032 272 66 50

Електронна поштова адреса емітента

conveyor@emitent.net.ua

Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

д/в

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

-

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

-

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

-

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

11. Примітки

Облiгацiї та iншi цiннi папери товариством у звiтному перiодi не випускались. Упродовж звiтного кварталу в товариствi не було похiдних цiнних паперiв У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Товариство не складає та не подає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi. Товариство не проводило аудиту на предмет вмявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї"

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

13956

Дата державної реєстрації

24.12.1998

Місцезнаходження

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20

Статутний капітал (грн.)

324850

Чисельність працівників (чол.)

26

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

73.10.2 дослiдження та розробки в галузi технiчних наук 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 74.30.0 Технiчнi випробування та дослiдження

Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

72.692

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

Органи управління емітента

Загальнi збори акцiонерiв Наглядова рада товариства Правлiння Ревiзiйна комiсiя

Посадові особи емітента

Голова правлiння Липин Михайло Федорович, член правлiння Хома ?гор Миколайович, член правлiння Щадило ?гор Федорович, голова Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, член Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави,член Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави,член Наглядової ради - представник акцiонера ТзОВ "Кракiвський ринок" В.Ф. Романюк,член Наглядової ради - Тимчук ?рина Романiвна, голова Ревiзiйної комiсiї - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави.

Засновники емітента

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070

Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ, органiзацiй

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій

10.08.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

26/13/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

1299400

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

944560

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

вул.Б. Грiнченка, 3, м. Київ, 01001

Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ 189650

Дата видачі ліцензії

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 279 12 78

Факс

044 279 10 78

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис

Договiр №Е 1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року


Найменування

ПАТ "КРЕДОБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

вул. Сахарова, 78, м.Льв?в, 79026

Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ 520236

Дата видачі ліцензії

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032 297 23 12

Факс

032 297 23 12

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис

Договiр №5 -ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 15.09.2010 року

Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фольксбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19358632

Місцезнаходження

вул. Грабовського, буд.11, м. Львiв, 79000

Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ №493380

Дата видачі ліцензії

22.10.2009

Міжміський код та телефон

д/в

Факс

д/в

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис

д/в

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi товариства.  На протязi звiтного кварталу 2011 року товариство проводило фiннасово-господарську дiяльнiсть за такими основними видами: 73.10.2 - дослiдження та розробки в галузi технiчних наук 70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна Станом на 01.07.2011 року: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  - 1097,8 тис.грн. ?ншi операцiйнi доходи - 3,8 тис.грн. Чистi доходи  - 1101,6 тис.грн. Чистий прибуток  - 133,7 тис.грн.  ?нформацiя щодо зобов"язань емiтента на 01.07.2011 року. Прострочена заборгованiсть емiтента по виплатi заробiтної плати, оплатi єдиного соцiальног внеску, оплатi дивiдендiв на державну частку за результатами роботи в 2010 роцi - вiдсутня. Розстрочена заборгованiсть перед бюджетом по сплатi ПДВ - 72,6 тис.грн. Прострочена заборгованiсть емiтента по оплатi дивiдендiв на державну частку за результатами роботи в 2009 роцi - 19,2 тис.грн. Всього на 01.07.2011 року поточнi зобов"язання складають, тис.грн.: - короткостроковi кредити банкiв - немає ; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 28,0 ; - до бюджету - 151,3 ; - єдиний соцiальний внесок - 19,6 ; - з оплати працi - 40,3; - iншi поточнi зобов"язання - 96,1 ;  Всього поточнi зобов"язання - 335,3

Квартальна фінансова звітність

 

Коди

Дата

 01.07.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20

за КОАТУУ

4610131500

Форма власності

ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

за КОПФГ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

за КВЕД

73.10.2

Середня кількість працівників (чол.)

26

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20


Баланс на 2011-07-01

Форма № 1-м

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

494

482

- первісна вартість

031

1638

1647

- знос

032

( 1144 )

( 1165 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

494

482

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

831

843

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

0

167

- первісна вартість

161

0

167

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

135

9

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

9

9

- в національній валюті, у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

1

0

Інші оборотні активи

250

6

5

Усього за розділом II

260

982

1033

III. Витрати майбутніх періодів

270

1

1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1477

1516

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

325

325

Додатковий капітал

320

791

791

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-197

65

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

919

1181

II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

31

28

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

322

151

- зі страхування

570

48

20

- з оплати праці

580

93

40

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

64

96

Усього за розділом IV

620

558

335

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1477

1516

*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0

Примітки

д/в

Керівник

Липин Михайло Федорович

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна


Звіт про фінансові результати за 2 квартал 2011 року

Форма № 2-м

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

1317

1384

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 220 )

( 230 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

1097

1154

Інші операційні доходи

040

4

29

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

1101

1183

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

413

708

Інші операційні витрати

090

( 492 )

( 441 )

Вписуваний рядок - у тому числі:

091

( 0 )

( 0 )

Вписуваний рядок

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 905 )

( 1149 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

( 196 )

( 34 )

Податок на прибуток

140

( 62 )

( 10 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

( 134 )

( 24 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0 )

( 0 )

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Липин Михайло Федорович

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Товариство не складало у звiтному перiодi фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)