2011 рік 4ий квартал

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння

 

 

 

Липин Михайло Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.02.2012

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2011 року

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

04601819

Місцезнаходження емітента

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20

Міжміський код, телефон та факс емітента

032 272 66 50 032 272 66 50

Електронна поштова адреса емітента

conveyor@emitent.net.ua

Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

2012-02-16

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

-

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

-

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

-

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

11. Примітки

Облiгацiї та iншi цiннi папери товариством у звiтному перiодi не випускались. Упродовж звiтного кварталу в товариствi не було похiдних цiнних паперiв У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Товариство не складає та не подає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi. Товариство не проводило аудиту на предмет вмявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї"

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

13956

Дата державної реєстрації

24.12.1998

Місцезнаходження

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20

Статутний капітал (грн.)

324850

Чисельність працівників (чол.)

25

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

73.10.2 дослiдження та розробки в галузi технiчних наук 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 74.30.0 Технiчнi випробування та дослiдження

Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

72.692

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

Органи управління емітента

Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада товариства; Правлiння; Ревiзiйна комiсiя

Посадові особи емітента

Правлiння товариства:Голова правлiння Липин Михайло Федорович; член правлiння Хома Iгор Миколайович; член правлiння Щадило Iгор Федорович. Наглядова рада товариства: Голова Наглядової ради товариства - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави; член Наглядової Ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави; член Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави; член Наглядової ради - представник акцiонера - юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок", член Наглядової ради товариства - I.Р. Тимчук. Ревiзiйна комiсiя - Голова ревiзiйної комiсiї - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави

Засновники емітента

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070

Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ, органiзацiй

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій

10.08.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

26/13/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

1299400

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

944560

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

вул.Б. Грiнченка, 3, м. Київ, 01001

Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ 189650

Дата видачі ліцензії

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 279 12 78

Факс

044 279 10 78

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Опис

Договiр №Е 1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року


Найменування

ПАТ "КРЕДОБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

вул. Сахарова, 78, м.Львів, 79026

Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ 520236

Дата видачі ліцензії

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032 297 23 12

Факс

032 297 23 12

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис

Договiр №5 -ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 15.09.2010 року


Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фольксбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19358632

Місцезнаходження

вул. Грабовського, буд.11, м. Львiв, 79000

Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ №493380

Дата видачі ліцензії

22.10.2009

Міжміський код та телефон

д/в

Факс

д/в

Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис

д/в

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основнi показники господарської та фiнасової дiяльностi емiтента. На протязi звiтного кварталу товариство проводило фiнансово-господарську дiяльнiсть за такими основними видами:73.10.2 - дослiдження та розробки в галузi технiчних наук; 70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна. Станом на 01.01.2012 року : Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робi, послуг -2163,4 тис.грн, в т.ч. за 4-й кваратал - 534,5 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 7,8 тис.грн, в т.ч. за 4-й квартал - 1,8 тис.грн. Всього чистi доходи - 2171,2 тис.грн., в т.ч. за 4-й квартал - 536,3 тис.грн. Чистий прибуток - 285,4 тис.грн., в т.ч. за 4-й квартал - 58,0 тис.грн. Iнформацiя щодо зобов"язань емiтента на 01.01.2012 року: За результатами роботи в 4 кварталi та за результатами роботи в 2011 роцi в цiлому вiдсутня прострочена заборгованiсть емiтента по виплатi заробiтної плати, єдиного соцiального внеску, оплатi дивiдендiв на державну частку, платежiв до бюджету. Поточнi зобов"язання емiтента на 01.01.2012 року: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 28,0 тис.грн з бюджетом - 57,5 тис.грн. зi страхування - 14,8 тис.грн. з оплати працi - 33,1 тис.грн. iншi поточнi зобов"язання - 47,7 тис.грн. Всього поточнi зобов"язання - 181,1 тис.грн.

Квартальна фінансова звітність

 

Коди

Дата

01.01.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20

за КОАТУУ

4610131500

Форма власності

ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

за КОПФГ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

за КВЕД

73.10.2

Середня кількість працівників (чол.)

26

Контрольна сума

 

Одиниця виміру:

тис. грн.

Адреса:

79007 м. Львiв вул. Базарна, буд. 20


Баланс на 2012-01-01

Форма № 1-м

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

16

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

494

469

- первісна вартість

031

1638

1648

- знос

032

( 1144 )

( 1179 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

494

485

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

831

895

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

0

82

- первісна вартість

161

0

86

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 4 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

135

6

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

9

39

- в національній валюті, у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

1

0

Інші оборотні активи

250

6

5

Усього за розділом II

260

982

1027

III. Витрати майбутніх періодів

270

1

1

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1477

1513


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

325

325

Додатковий капітал

320

791

791

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-197

216

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

919

1332

II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

31

28

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

322

57

- зі страхування

570

48

15

- з оплати праці

580

94

33

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

63

48

Усього за розділом IV

620

558

181

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1477

1513

*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0Примітки

д/в

Керівник

Липин Михайло Федорович

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна
Звіт про фінансові результати за 4 квартал 2011 року

Форма № 2-м

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2596

2572

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 433 )

( 429 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

2163

2143

Інші операційні доходи

040

8

36

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

2171

2179

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

1154

1128

Інші операційні витрати

090

( 619 )

( 901 )

Вписуваний рядок - у тому числі:

091

( 0 )

( 0 )

Вписуваний рядок

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 1773 )

( 2029 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

( 398 )

( 150 )

Податок на прибуток

140

( 113 )

( 74 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

( 285 )

( 76 )

Забезпечення матеріального заохочення

160

( 0 )

( 0 )

Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0Примітки

д/в

Керівник

Липин МИхайло Федорович

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Товариство не складало у звiтному перiодi фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)