Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

Липин Михайло Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

19.04.2012

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            04601819

1.4. Місцезнаходження емітента

            79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            032 272 66 50, 032 272 66 50

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            conveyor.lv@ukr.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2012

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

72 "Бюлетень. Цiннi папери України"

19.04.2012

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http:www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

19.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

 

    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

    б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

    в) банки, що обслуговують емітента

X

    г) основні види діяльності

X

    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

    е) інформація про рейтингове агентство

 

    є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

    а) інформація про випуски акцій емітента

X

    б) інформація про облігації емітента

 

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    г) інформація про похідні цінні папери

 

    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

    в) інформація про зобов'язання емітента

X

    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки:

Товариство не мало у 2011роцi лiцензiй (дозволiв) на види дiяльностi.

Товариство не належить до жодних об"єднань пiдприємств.

Товариство не надає iнформацiю про рейтингове агенство, оскiльки, хоча в статутному фондi Товариства  є державна частка, але водночас Товариство не є емiтентом, що має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави або яке займає монопольне становище, а також не має боргових зобов"язань.

Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством у 2011 роцi не випускались.

Упродовж 2011 року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

Товариство не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, так як борговi цiннi папери вiдсутнi.

Позик, кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства, та iнших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, товариство не отримувало.

Емiтент ПАТ ПКI конвеєробудування у звiтному перiодi не складав та не подавав рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, тому не подає Звiт про стан об"єкта  нерухомостi.

28.04. - 26.05.2011 р. проводились Загальнi збори акцiонерiв ВАТ ПКI конвеєробудування по пiдсумках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi. Копiя протоколу Загальних зборiв акцiонерiв за цей перiод подається.

Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ ПКI конвеєробудування вiд 28.04. - 26.05.2011року було прийнято рiшення про перетворення Вiдкритого акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнстиут конвеєробудування" в Публiчне акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнстиут конвеєробудування" згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

Черговi загальнi збори акцiонерiв товариства за результатами роботи товариства в 2011 роцi призначено на 26.04.2012року.

Упродовж звiтного року у Товариствi не було похiдних цiнних паперiв.

Товариство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ ПКI конвеєробудування

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            79007

3.1.5. Область, район

            Львівська обл. Шевченкiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

            м. Львiв

3.1.7. Вулиця, будинок

            вул. Базарна,20

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            14151070003001875

3.2.2. Дата державної реєстрації

            03.04.2007

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            324 850

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            324 850

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Центральна фiлiя ПАТ "Кредобанк"

3.3.2. МФО банку

            325365

3.3.3. Поточний рахунок

            2600901126889

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"

3.3.5. МФО банку

            325321

3.3.6. Поточний рахунок

            26003060442923

3.4. Основні види діяльності

            73.10.2 - Дослiдження та розробки в галузi технiчних наук

            70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна

            74.30.0 - Технiчнi випробування та дослiдження


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3

72,692

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

немає

немає немає  немає

0

Усього

72,692


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на кiнець звiтного перiоду (осiб) - 24;Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2.У 2011 роцi фонд оплати працi складав 709,5 тис.грн, у 2010 - 868,8 тис.грн.Фонд оплати працi зменшився у порiвняннi iз 2010 роком на 159,3 тис.грн.Це вiдбулося внаслiдок таких факторiв: у зв"язку з проведенням правлiнням товариства заходiв, направлених на виведення товариства iз фiнансової кризи, зокрема переведення працiвникiв товариства на скорочений графiк роботи; у порiвняннi з 2010 роком зменшилася середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв (упродовж 2011 року вибуло 4 працiвники, з них 2 - за власним бажанням, 2 - по скороченню кадрiв), що  вплинуло на зменшення фонду оплати працi. Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування кадрової полiтики емiтента включає:проведення атестацiї керiвникiв та спецiалiстiв, проведення пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Липин Михайло Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

6.1.4. Рік народження

            1953

6.1.5. Освіта

            вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступник доректора ВАТ "Завод Львiвсiльмаш"

6.1.8. Опис

            Голова правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про  Правлiння товариства.Голова Правлiння М.Ф. Липин обраний на посаду Голови Правлiння термiном на 3 роки загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04 - 06.07.2010 року, є керiвникомТовариства i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладоТовариства. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостiза корисливi та посадовi злочини немає.Липин Михайло Федорович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних.

6.1.1. Посада

            Член правлiння - Заступник Голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хома Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

6.1.4. Рік народження

            1950

6.1.5. Освіта

            вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Завiдувач вiддiлом ВАТ ПКI конвеєробудування

6.1.8. Опис

            Член Правлiння є головним iнженером Товариства. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне

виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння I.М. Хома, як головний iнженер Товариства, отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладои товариства; як Член Правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Хома Iгор Миколайович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Щадило Iгор Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

6.1.4. Рік народження

            1969

6.1.5. Освіта

            вища, ЛДУ iм.I. Франка

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            заступник директора з правових питань ТзОВ "Кракiвський ринок"

6.1.8. Опис

            Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй.  Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння Iгор Федорович Щадило з 01.03.2010 працює у ПАТ ПКI конвеєробудування за сумiсництвом на посадi

заступника голови правлiння та отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом.

Основне мiсце роботи - заступник директора з правових питань ТзОВ "Кракiвський ринок" (ЄДРПОУ 25228715, мiсце знаходження: вул. Базарна, 11, м. Львiв, 79007).

 Винагороди в натуральнiй формi не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Щадило Iгор Федорович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

6.1.1. Посада

            Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гущак Ганна Петрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

6.1.4. Рік народження

            1963

6.1.5. Освіта

            середня спецiальна, Львiвський обласний учбовий комбiнат за спецiальнiстю бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступник головного бухгалтера ВАТ ПКI конвеєробудування

6.1.8. Опис

            Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовку податкової та бухгалтерської звiтностi.Отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом Товариства.Винагороди в натуральнiй формi не отримує.За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Гущак Ганна Петрiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 

6.1.1. Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї, пердставник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

6.1.8. Опис

            Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Правлiння.Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi дозволу на розголошення паспортних даних не дала.

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової ради , представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

6.1.8. Опис

            Голова Наглядової ради веде засiдання та органiзовує роботу Наглядової ради, укладає вiд iменi товариства контракт з Головою Правлiння, пiдписує разом iз секретарем Наглядової ради протоколи її засiдань. Iншi повноваження Голови Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi дозволу на розголошення паспортних даних не дала.

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради, пердставник РВ ФДМУ по ЛЬвiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

6.1.8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi дозволу на розголошення паспортних даних не дала.

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

6.1.8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi дозволу на розголошення паспортних даних не дала.

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Тимчук Iрина Романiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

6.1.4. Рік народження

            1962

6.1.5. Освіта

            вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            начальник планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування

6.1.8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".I.Р. Тимчук:1. Як головний економiст Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.2. Як Член Наглядової Ради, працює на безоплатнiй основi. Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.Тимчук Iрина Романiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

6.1.1. Посада

            Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 25228715  д/в

6.1.4. Рік народження

            0

6.1.5. Освіта

            д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

            0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

6.1.8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".Представник акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" (ЄДРОПУ 25228715, мiсцезнаходження: вул. Базарна, 11, м. Львiв, 79007), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.Представник акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" дозволу на розголошення паспортних даних не дала.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова правлiння

Липин Михайдо Федорович

д/в д/в  д/в

 

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Щадило Iгор Федорович

д/в д/в  д/в

 

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна

д/в д/в  д/в

 

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi по пппппппре

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

д/в 20823070  д/в

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

д/в 20823070  д/в

 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по ЛЬвiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

д/в 20823070  д/в

 

0

0

0

0

0

0

Заступник голови правлiння-Член правлiння

Хома Iгор Миколайович

д/в д/в  д/в

06.07.1999

2 960

0,2278

2 960

0

0

0

Голова Наглядової ради, уповноважена особа РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

д/в 20823070  д/в

06.07.1999

944 560

72,692

944 560

0

0

0

Член Наглядової ради

Тимчук Iрина Романiвна

д/в д/в  д/в

06.07.1999

1 000

0,077

1 000

0

0

0

Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"

ТзОВ "Кракiвський ринок"

д/в 25228715  д/в

30.04.2004

291 382

22,4244

291 382

0

0

0

Усього

1 239 902

95,4212

1 239 902

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Базарна,11

30.07.2004

 291 382

22,4244

291 382

0

0

0

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Сiчових Стрiльцiв, 3

06.07.1999

 944 560

72,692

944 560

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

немає

д/в д/в  д/в

 

0

0

0

0

0

0

Усього

1 235 942

95,1164

1 235 942

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

26.05.2011

Кворум зборів

73,9

Опис

Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04. - 26.05. 2011 року за пiдсумками роботи за 2010 рiк:1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв ВАТ "ПКI конвеєробудування". 2. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв ВАТ "ПКI конвеєробудування".3. Про затвердження порядку денного (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства.4. Звiт Правлiння ВАТ "ПКI конвеєробудування" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк. 5. Звiт   Наглядової  ради товариства про роботу за звiтний перiод.6.            Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за звiтний перiод.7. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк.8.   Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.9. Про розподiл прибутку товариства (визначення порядку покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2010 роцi, встановлення порядку виплати дивiдендiв. 10.Затвердження планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2011 роцi.11.Затвердження фiнансового плану ВАТ на 2012 рiк.12.Про змiну типу товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України  "Про акцiонернi товариства".13. Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статуту товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України  "Про акцiонернi товариства".14.Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства шляхом затвердження нових редакцiй положень зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України  "Про акцiонернi товариства".15. Затвердження перелiку майна товариства, що пiдлягає продажу, списанню, здачi в оренду, консервацiї.            Товариство не приймало рiшень щодо додаткового включення питань до порядку денного загальних зборiв.

Упродовж 2011 року позачергових зборiв Товариство не проводило.

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

85 619,43

0

22 709,511

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0,065

0

0,017

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

40 810,24

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

26.05.2011

 

Дата виплати дивідендів

 

 

30.05.2011

 

Опис

У 2011роцi, керуючись рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04. - 26.05. 2011року, Товариством проведено нарахування дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi у 2010 роцi у сумi 22709,511 грн., в т.ч. на державну частку 17468,16 грн. У зв"язку iз складним фiнансовим становищем та вiдсутнiстю коштiв на розрахунковому рахунку, Товариством частково виплачено дивiденди, а саме: 30.06.2011 на державну  частку в повному обсязi та 29.12.2011   акцiонеру ТзОВ "Кракiвський ринок" на загальну суму 21600,68 грн.  У 2011 роцi Товариством погашено заборгованiсть по виплатi дивiдендiв за результатами роботи у 2009 роцi на державну частку у розмiрi 19209,56 грн.В порядок денний загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 26.04.2012 року включено питання про встановлення порядку виплати дивiдендiв за результатами роботи у 2011 роцi.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, Б. Грiнченка,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 279 12 78

Факс

044 279 10 78

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Емiтентом укладений Договiр №Е-1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. Сахарова, 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №520236

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя цiнних паперiв  та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032 297 23 12

Факс

032 297 23 12

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

договiр №5-ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам вiд 15.09.2010 року


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3168287

Місцезнаходження

79053, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. В. Великого, 81/36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А №004623

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

032 245 60 60

Факс

032 245 30 74

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Договiр на проведення аудиту звiтностi №04/01/12-01 вiд 04.01.2012 року (сертифiкат серiї  А № 004623 вiд 30.03.2001, дiйсний до 30.03.2015 року)

 

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.08.2010

26/13/1/10

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA 4000087860

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,25

1 299 400

324 850

100

Опис

Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство було створено у 1965 р., як Головне проектно-конструкторське бюро по конвеєробудуванню. У 1973 роцi на базi ГКПБ  органiзовано Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з 1994 - Державний проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з грудня 1998 - Вiдкрите акцiонерне товариство Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування.

Засновником Товариства згiдно iз Статутом, зареєстрованим за №14151050001875 вiд 06.12.2004, є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. (ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % акцiй.

На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04. - 26.05.2011 року у зв"язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" емiтент здiйснив вичерпний перелiк дiй по процедурi замiни типу товариства, а саме Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

ПАТ ПКI конвеєробудування упродовж 2011року здiйснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України: " Про акцiонернi товариства", "Про господарськi товариства" , "Про пiдприємства в Українi", Податкового кодексу України, згiдно iз Статутом Товариства.

Органiзацiйна структура товариства складається iз таких пiдроздiлiв

  1. Апарат управлiння.
  2. Вiддiл проектно-конструкторських розробок.
  3. Бухгалтерiя.  
  4. Вiддiл iнформацiйно-технiчного забезпечення.
  5. Сектор комерцiйної роботи.
  6. Виробничо-технiчний вiддiл.
  7. Господарська група.
  8. Група охорони

Змiни в органiзацiйнi структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у 2011 роцi не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здiйснює облiкову полiтику вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 р. за №996 - ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку з метою забезпечення єдиних принципiв, методiв i процедур, що використовуються для складання i подання фiнансової звiтностi з дотриманням принципiв, сформованих у П(С)БО 1, головною вимогою якого є справедливе подання iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства.При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв автономностi, безперевностi дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника.До складу основних засобiв Товариства вiдносяться об"єкти, вартiсть яких перевищує 1000,00 грн. та термiн корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби оцiненi за первiсною (iсторичною) вартiстю. Протягом 2011року Товариство здiйснювало нарахування амортизацiї основних засобiв за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику Товариства та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.До малоцiнних необоротних матерiальних активiв, вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику, вiдносяться об"єкти, вартiсть яких менша або рiвна 1000,00 грн. та термiн корисного використання яких бiльше одного року. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 50% при передачi об"єктiв у експлуатацiю i 50% - пiсля завершення строку експлуатацiї.Визначенi облiковою полiтикою товариства методи нарахування амортизацiї залишались незмiнними протягом звiтного перiоду.Товариство упродовж звiтного перiоду вибуття запасiв здiйснювало за методом iдентифiкацiйної собiвартостi.Товариство упродовж звiтного перiоду операцiй з довгостроковими фiнансовими та капiтальними iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiкувало.Товариство упродовж звiтного перiоду  податковий облiк доходiв та витрат здiйснювало вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдпрємств" вiд 22.05.1999 р. за № 283/97 ВР з наступними змiнами та доповненнями та, починаючи з 01.04.2011 року (п.1 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ) , вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України, №2755-VI вiд 02.12.2010 р. з наступними змiнами та доповненнями.

 

Текст аудиторського висновку

ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757 вiд 30.11.2001 р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

           

ЄДРПОУ 31658287 Україна 79053 м. Львiв вул. В.Великого 81/36 п/р 2600712028 в ЛОД  Райффайзен банк  "Аваль" МФО 325570

тел./факс (032)2453060, (032) 2453074 E-mail gac@best.lviv.ua

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ "

за 2011 рiк

Керiвництву та акцiонерам ПАТ

"Проектно-конструкторський

iнститут конвеєробудування"

 

Ми, незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "Галаудитконсалтинг" (Свiдоцтво про внесення у реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року), провели перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" (далi - ПIДПРИЄМСТВО).

Повна назва ПIДПРИЄМСТВА українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

Код за ЄДРПОУ: 04601819.

Мiсцезнаходження (юридична адреса): 79007, Україна, м. Львiв, вул. Базарна, 20.

Дата реєстрацiї 24.12.1998р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №375407. Номер запису про державну реєстрацiю 1 415 120 0000 001875. Мiсце проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради.

ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало фiнансово-господарську дiяльнiсть згiдно нової редакцiї Статуту, затвердженої у 2011 роцi загальними зборами ВАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" (протокол № б/н вiд 26 травня 2011 року) та зареєстрованої державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради  09.06.11 №1 415 105 0008 001875.

Основнi види дiяльностi ПIДПРИЄМСТВА за звiтний перiод згiдно КВЕД:

73.10.2 - дослiдження i розробки в галузi технiчних наук;

70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна;

74.30.0 - технiчнi випробування та дослiдження;

74.14.0 - консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" є єдиним правонаступником Вiдкритого акцiонерного  товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства" та замiну найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.04.2011р.  У свою чергу Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" створене згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 14.12.1998 року №1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського iнституту конвеєробудування у вiдкрите акцiонерне товариство.

Загальна кiлькiсть засновникiв складає: юридичних осiб 2 особи, фiзичних осiб 37 осiб. Частки мiж акцiонерами розподiленi наступним чином:

регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20823070. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №379525 вiд 01.04.1994, видане Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради. Мiсцезнаходження, 79000, Україна, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, б.3. Кiлькiсть акцiй 944560 штук, що складає 72,692011% статутного капiталу;

ТзОВ "Кракiвський ринок" Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 25228715. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї №14151200000015818 вiд 31.12.1997, видане Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради. Мiсцезнаходження, 79007, Україна, м. Львiв, вул. Базарна, б.11. Кiлькiсть акцiй 291382 штук, що складає 22,4243% статутного капiталу;

фiзичнi особи, громадяни України, 5 осiб (часка кожного менше 0,5% статутного капiталу). У сукупностi володiють 13 акцiями, що становить 0,00105% статутного капiталу.

фiзичнi особи, громадяни України, 37 осiб (часка кожного менше 0,5%). У сукупностi володiють 63445 акцiй, що становить 4,882639% статутного капiталу.

Загальна частка зазначених фiзичних та юридичних осiб у статутному капiталi ПIДПРИЄМСТВА становить 100% (1 299 400 акцiй. Державна частка майна становить 72,692011%.

Перевiркою було охоплено фiнансово-господарську дiяльнiсть ПIДПРИЄМСТВА за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня  2011 року з метою пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, а саме пiдтвердження статей та валюти фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА, а саме фiнансового звiту СМП у складi балансу (ф. 1-м) станом на 31 грудня  2011р., Звiту про фiнансовi результати (ф. 2-м) за 2011 рiк.

При здiйсненнi перевiрки аудитор керувалась вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", положеннями та вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi  та супутнiх послуг видання 2010 року, що обов'язковi  для застосування в якостi нацiональних стандартiв аудиту у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03.2011 року, iз змiнами, внесеними рiшенням Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 № 240/7, якi зобов'язують нас планувати i проводити аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти та данi облiку не мiстять суттєвих викривлень, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

Аудитор провела перевiрку у вiдповiдностi з "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами  цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженому рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №11360 (у чиннiй редакцiї).

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення ПIДПРИЄМСТВА.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовуваної основи фiнансової звiтностi (Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства), включаючи її достовiрне подання. Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих виправлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит  включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" станом на 31 грудня 2011р., його фiнансовi результати за 2011 рiк згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.

Iнша допомiжна iнформацiя

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2010р. складає 918,9 тис. грн., станом на 31.12.2011р. - 1331,8 тис. грн. Розмiр статутного капiталу пiдприємство на початок i кiнець року 324,9 тис. грн. Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА є вищою за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть")  - не виявлено.

У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПIДПРИЄМСТВА виконання значних правочинiв вiд 10 до 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної звiтностi потребує дозволу Наглядової ради пiдприємства, а виконання значних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної фiнансової звiтностi потребує рiшення загальних зборiв акцiонерiв пiдприємства. У дослiджуваний перiод ознакам значного правочину вiдповiдала здача майна в операцiйну оренду. Данi операцiї здiйснюються у вiдповiдностi до рiшення акцiонерiв (протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування вiд 269.04.-06.07.2010р.) продовженого черговими загальними зборами (протокол 28.04.-26.05.2011р.). Майно здається в оренду вiдповiдно до Перелiку майна, яке пiдлягає здачi в оренду ВАТ "ПКI Конвеєробудування). Операцiї з операцiйної оренди основних засобiв вiдображенi в облiку вiдповiдно до дiючих нацiональних П(С)БО (дохiд визнано вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. № 290 зi змiнами i доповненнями; визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi на ПIДПРИЄМСТВI здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. №237 iз подальшими змiнами та доповненнями з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, встановлених iншими П(С)БО.). На дату балансу сума дебiторської заборгованостi становить 81,8 тис. грн.

Аудитор вiдзначає, що частина незавершеного виробництва, вiдображеного у складi виробничих запасiв не вiдповiдає критерiям активу i на думку аудитора, пiдлягає списанню на фiнансовi результати. ПIДПРИЄМСТВУ необхiдно отримати дозвiл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не вiдповiдає критерiям визнання активу на збiльшення непокритого збитку.

Корпоративне управлiння органiзовано на пiдприємствi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту пiдприємства. Головою правлiння є громадянин України Липин М.Ф. Контрольнi функцiї покладено на ревiзiйну комiсiю. Внутрiшнiй аудит не здiйснюється (пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створено).

Аудитором проведенi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитор дiйшла висновку, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, який стосується доходу, вiдсутнiй, у тому числi внаслiдок того, що переважна питома вага отриманого доходу отримана внаслiдок здiйснення  лише одного типу простої операцiї, яка приносить дохiд, а саме здача нерухомостi в оренду.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):

Перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" здiйснювала незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "Галаудитконсалтинг". Свiдоцтво про внесення у реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року). Мiсцезнаходження аудиторської фiрми - 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.

Аудит проведений у вiдповiдностi до умов договору на проведення аудиту № 04/01/12-01 вiд 04 сiчня 2012 року роботи щодо визначення достовiрностi фiнансової звiтностi були розпочатi 04 сiчня 2012 року та закiнченi 31 сiчня  2012р., про що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.

 

Аудитор, Директор ТзОВ "Галаудитконсалтинг"

(сертифiкат серiї А №004623, Свiдоцтво про внесення

у реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757,

рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням

Аудиторської палати України вiд 26 жовтня 2006р.

№167/3 вiд 26.10.2006р. термiн дiї Свiдоцтва

продовжено до 26.10.2011 року)                                                                  Ю.В.Панченкова

м.п.    

м. Львiв, 31.01.2012р.

 

 

Корегування даних попереднiх звiтiв

Згiдно з Балансом станом на 31 грудня 2010 року, пiдтвердженим аудиторським висновком незалежної аудиторської фiрми ТзОВ "Галаудитконсалтинг" вiд 04.03.2011 року, валюта Балансу станом на 31.12.2010 року складає 1 477,0 тис. грн. У 2011 роцi ПIДПРИЄМСТВО не проводило змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду.

2. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА

Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2011 року та на дату Балансу ПIДПРИЄМСТВА вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. № 92 iз подальшими змiнами та доповненнями. Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби".

Станом на 31.12.2011 року балансова вартiсть необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА становить 469,1 тис. грн.

Нижче наведено iнформацiю про склад необоротних активiв (основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв) на 31.12.2011 року у розрiзi первiсної. залишкової вартостi  та зносу (табл. 1):

Таблиця 1

Назва

Станом на 31.12.2010

Станом на 31.12.2011

Основнi засоби

 

 

Будiвлi (у розрiзi найменувань)

 

 

Первiсна вартiсть

1391860,21

1401528,44

Знос

945142,63

972034,22

Залишкова вартiсть

446717,58

429494,22

в т.ч. вартiсть дооцiнки

-

-

Машини та обладнання (обчислювальна технiка)

 

Первiсна вартiсть 

76450,66

71759,79

Знос

66753,64

65710,93

Залишкова вартiсть

9697,02

6048,86

Транспортнi засоби

 

 

Первiсна вартiсть 

 

 

Знос

 

 

Залишкова вартiсть

 

 

Iнструменти, прилади та iнвентар

 

 

Первiсна вартiсть 

10188,13

2897,00

Знос

9502,16

2478,57

Залишкова вартiсть

685,97

418,43

Iншi основнi засоби (бiблiотечнi фонди)

 

 

Первiсна вартiсть 

21162,26

5493,32

Знос

15266,29

-

Залишкова вартiсть

5895,97

5493,32

Разом основнi засоби

 

 

Первiсна вартiсть

1499661,26

1481678,55

Знос

1036664,72

1040223,72

Залишкова вартiсть

462996,54

441454,83

Iншi необоротнi матерiальнi активи

 

 

Первiсна вартiсть 

6318,99

34249,03

Знос

2321,78

27088,23

Залишкова вартiсть

3997,21

7160,80

Нематерiальнi активи

 

 

Бухгалтерська програма "1С: Пiдприємництво"  (7,8 версiя)

 

 

Первiсна вартiсть 

5340,06

5340,06

Знос  

4552,56

4643,49

Залишкова вартiсть

787,50

696,57

Програма Office 2003 Win32 Ukrainian

 

 

Первiсна вартiсть  

4987,52

4987,52

Знос  

4488,48

4743,63

Залишкова вартiсть

499,04

243,89

Програмне забезпечення Авторськi св.-ва   (1987р.)

 

 

Первiсна вартiсть  

50750,23

50750,23

Знос  

50750,23

50750,23

Залишкова вартiсть

-

-

Програмне забезпечення Windows (ОС Windows XP Professional)

 

 

Первiсна вартiсть  

8272,46

8272,46

Знос  

7445,52

7866,86

Залишкова вартiсть

826,94

405,60

Креслярська програма Компас-Графiк (САПР)

 

 

Первiсна вартiсть  

62900,46

62900,46

Знос  

37936,13

43730,75

Залишкова вартiсть

24964,33

19169,71

Веб сайт

 

 

Первiсна вартiсть  

---

---

Знос  

---

---

Залишкова вартiсть

---

---

Антивiрус Kaspesky WorkSpace Security 15-19WS 1

 

 

Первiсна вартiсть  

---

---

Знос  

---

---

Залишкова вартiсть

---

---

Разом нематерiальних активiв

 

 

Первiсна вартiсть

132250,73

132250,73

Знос

105172,92

111734,96

Залишкова вартiсть

27077,81

20515,77

Всього необоротних активiв

1638230,98

1648178,31

Первiсна вартiсть

1638230,98

1648178,31

Знос

1144159,42

1179046,91

Залишкова вартiсть

494071,56

469131,40

 

На балансi ПIДПРИЄМСТВА облiкованi власнi основнi засоби. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Рух основних засобiв ПIДПРИЄМСТВА у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображений вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Надходження, вибуття, модернiзацiя та переоцiнка основних засобiв протягом 2011 року на ПIДПРИЄМСТВI не здiйснювалась. Ремонт основних засобiв вiдображений вiдповiдно д0 П(С)БО 7 "Основнi засоби".

Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс).

Оцiнка та критерiї визнання нематерiальних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2011 року та на дату Балансу ПIДПРИЄМСТВА вiдповiдають облiковiй полiтицi ПIДПРИЄМСТВА та вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999р. № 242 з подальшими змiнами i доповненнями. Надходження, переоцiнка, модернiзацiя, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття нематерiальних активiв протягом 2011 року не здiйснювалася. Данi аналiтичного облiку нематерiальних активiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї нематерiальних активiв за методом <50% при придбаннi - 50% при спмсаннi>, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Змiн у методi нарахування амортизацiї нематерiальних активiв не вiдбувалося.

Оцiнка та критерiї визнання iнших необоротних матерiальних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2011 року та на дату ПIДПРИЄМСТВА Балансу вiдповiдають облiковiй полiтицi ПIДПРИЄМСТВА та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Надходження iнших необоротних матерiальних активiв ПIДПРИЄМСТВА у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображено вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Переоцiнка, модернiзацiя, реалiзацiя, лiквiдацiя, iнше вибуття та ремонт iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2011 року на ПIДПРИЄМСТВI не здiйснювалась. Амортизацiя (знос) iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2011 року нараховувалась за методом "50 на 50", передбаченим П(С)БО 8 та наказом про облiкову полiтику пiдприємства.

Станом на 31.12.2011 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї, не введенi в експлуатацiю, становлять 15,7 тис. грн. Незавершене будiвництво оцiнено за первiсною вартiстю - iсторичною собiвартiстю.

Аудитор не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.

 

 

3. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА

Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.

 

4. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв ПIДПРИЄМСТВА

Оцiнка та критерiї визнання запасiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2011 р. та на дату Балансу у цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 9 "Запаси", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. № 246 iз подальшими змiнами та доповненнями.

У складi запасiв у 2011 роцi пiдприємство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю). Данi витрати не стосуються доходiв, отриманих протягом звiтного перiоду. Аудитор вважає за доцiльне вiдмiтити, що витрати, понесенi у звiтному перiодi, якi не стосуються отримання доходiв у звiтному перiодi вiдповiдають критерiям витрат майбутнiх перiодiв. Крiм того, частина незавершеного виробництва, вiдображеного у складi виробничих запасiв не вiдповiдає критерiям активу i на думку аудитора, пiдлягає списанню на фiнансовi результати. ПIДПРИЄМСТВУ необхiдно отримати дозвiл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не вiдповiдає критерiям визнання активу на збiльшення непокритого збитку.

Протягом 2011 року вiдбувався рух запасiв. При цьому одиницею вимiру запасiв є їх найменування. Придбанi запаси, зараховують на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка визначається вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". ПIДПРИЄМСТВО протягом 2011 р оцiнку вибуття запасiв здiйснювало за методом середньозваженої собiвартостi. Метод оцiнки вибуття запасiв не змiнювались протягом звiтного перiоду. Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси".

Протягом 2011 року здiйснена iнвентаризацiя наявних запасiв пiдприємства. Аудитор не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних запасiв, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.

 

5. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВА

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi на ПIДПРИЄМСТВI здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. №237 iз подальшими змiнами та доповненнями з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, встановлених iншими П(С)БО.

Дебiторська заборгованiсть ПIДПРИЄМСТВА станом на 31.12.2011 року становить 87,5 тис. грн. У складi дебiторської заборгованостi облiковано дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року становить 81,8 тис. грн. Зазначена заборгованiсть являється поточною. Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми, заборгованостi з орендної плати (73,6 тис. грн.)

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011 року - 5,7 тис. грн. Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми сплачених авансiв (5,5 тис. грн.).

Перелiк великих дебiторiв наведено у таблицi 2.

Таблиця 2

НАЗВА

Товари, послуги

Сума, грн.

1

2

3

з рядка 160:

 

 

ТОВ "Кракiвський ринок"

оренда, експлуатацiйнi послуги

73550,87

ПАТ "Конвеєр"

 

2860,00

РАЗОМ

 

76410,87

з рядка 210:

 

 

ПАТ "Львiвгаз"

сплачений аванс

1068,06

ПАТ "Львiвобленерго"

сплачений аванс

128,90

ДПНТУ "Уарнет" IФКС НАН України

сплачений аванс

480,00

ТзОВ "Леонорм"

сплачений аванс

(абонент на роботу в читальному залi)

150,00

КП "Картограф"

сплачений аванс (виготовлення технiчної документацiї на землю)

3699,58

РАЗОМ

 

5526,54

Iз суми загальної заборгованостi сума боргу пов'язаних осiб складає 73550,87 грн.

Скориставшись рекомендацiями аудиторського висновку вiд 04.03.2011р., ПIДПРИЄМСТВО створило на 2011 рiк резерв сумнiвних боргiв у розмiрi 4,1 тис. грн.

Заборгованiсть за операцiйну оренду та експлуатацiйнi послуги вiдобразило у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" за чистою реалiзацiйною вартiстю.

 

Пiдприємством у звiтному перiодi не проводилась повна iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi.

 

6. Перевiрка грошових коштiв ПIДПРИЄМСТВА

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних П(С)БО вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. ПIДПРИЄМСТВО має в банкiвських установах такi поточнi рахунки у нацiональнiй валютi:

Рахунки

Банк

МФО

Валюта

2600901126889

ЦФ ПАТ "Кредо банк" вiд.29 м.Львiв

325365

нацiональна валюта

2604008126889

ЦФ ПАТ "Кредо банк" вiд.29 м.Львiв

325365

нацiональна валюта

260030604429233

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львiв

325321

нацiональна валюта

26040053800933

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львiв

325321

нацiональна валюта

 

Станом на 31.12.2011 року на балансi ПIДПРИЄМСТВА рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 39,4 тис. грн. в нацiональнiй валютi. Протягом 2011 року операцiї в iноземнiй валютi не здiйснювались. Записи грошових коштiв на дату балансу пiдтвердженi актами звiрки з банками.

 

7. Перевiрка реальностi розмiру зобов'язань, вiдображений у фiнансовiй звiтностi ПIДПРИЄМСТВА

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2011 року та на дату Балансу здiйснювалась на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20 з подальшими змiнами i доповненнями. Структура зобов'язань ПIДПРИЄМСТВА свiдчить про реальнiсть суми кредиторської заборгованостi. У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал ПIДПРИЄМСТВА складає 88,03 %.

На дату Балансу ПIДПРИЄМСТВО не має довгострокових зобов'язань.

ПIДПРИЄМСТВО має на Балансi поточнi зобов'язання та облiковує їх у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання" та iнших нормативних документiв.

На дату Балансу поточнi зобов'язання пiдприємства представленi наступним чином:

поточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом - 57,5 тис грн.;

зi страхування - 14,8 тис грн.;

з оплати працi - 33,1 тис грн.;

iншi поточнi зобов'язання - 47,7 тис грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 28,0 тис грн.

Таблиця 3

Назва

Сума кредиторської

заборгованостi,

тис. грн.

Питома вага

Пiдстава

1

3

 

5

Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"

8,4

56,76

акт виконаних робiт вiд 10.11.2009р. зг. дог.

№ 0273 вiд 11.11.2008р.

ТзОВ "НВП Центр САПР"

4,0

27,03

заборгованiсть за креслярську систему "Компас", накладна № 0000065 вiд 25.12.2008р.

ВАТ "Рiвенський радiотехнiчний завод"

2,4

16,21

аванс отриманий,

контракт № 08-2009 вiд 13.01.2009р.

СП "Мiськi iнформацiйнi системи"

3,8

18,72

заборгованiсть за послуги мiмького та мiжмiського телефонного зв'язку, договiр № ю-0182 вiд 29.05.2008р.

Шевченкiвська ВПД

0,5

--

заборгованiсть за дератизацiйнi роботи, угода № 113 вiд 29.12.2008р.

ЛМКП "Львiвводоканал"

0,6

--

рахунок № 4011-350 зг. дог.

№ 309040 вiд 23.02.2011р.

ЗАТ "Українськi радiосистеми" (Тм Beeline)

0,6

--

заборгованiст за послуги мобiльного зв'язку, договiр № 114832864 вiд 07.07.2008р.

РАЗОМ

20,3

100

х

 

Iншi короткостроковi зобов'язання (табл.. 4)

Таблиця 4

Вид зобов'язань

Сума

Примiтки

Зобов'язання за розрахунками з бюджетом

57,5

поточна заборгованiсть, термiн сплати, якої не настав

Зобов'язання за розрахунками зi страхування

14,8

поточна заборгованiсть, термiн сплати, якої не настав

Заборгованiсть працiвникам з оплати працi

33,1

поточна заборгованiсть, термiн сплати, якої не настав

Iнша заборгованiсть

47,7

поточна заборгованiсть, термiн сплати, якої не настав

 

Прострочених позик банкiв та нарахованих i несплачених вiдсоткiв за користування позиками банкiв немає.

У звiтному перiодi здiйснена часткова iнвентаризацiя зобов'язань.

 

8.  Перевiрка правильностi та адекватностi визначення власного капiталу ПIДПРИЄМСТВА та його структури

Заявлений статутний капiтал ПIДПРИЄМСТВА на 01 сiчня 2011 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал ПIДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №37/13/1/99. Дата реєстрацiї 05.02.1999р. У 2010 роцi ПIДПРИЄМСТВО отримало Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №26/13/1/10. Дата реєстрацiї 10.08.2010р. Попередньо зазначене свiдоцтво втратило чиннiсть.

У 2011 роцi змiн, пов'язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося.

Заявлений статутний капiтал ПIДПРИЄМСТВА на 31 сiчня 2011 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал ПIДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Формування та сплата статутного капiталу вiдбулася у перiод, що не входить до перiоду, що перевiрявся. Ми довiряємо думцi попереднього аудитора, яким засвiдчено, що статутний капiтал сформований повнiстю.

Додатковий капiтал на ПIДПРИЄМСТВI складає 791,3 тис. грн. Вiн сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв ПIДПРИЄМСТВА, що була проведена до дати попереднього балансу i пiдтверджена попереднiми аудиторським висновком - 791 339 грн.

За дослiджуваний промiжок часу ПIДПРИЄМСТВО повнiстю покрило збитки минулих перiодiв (197303,88 грн) за рахунок одержаного фiнансового результату вiд операцiйної дiяльностi (285398,09 грн.) та коригування чистого прибутку за попереднi роки. Здiйснило виплату дивiдендiв по частинi вiдкоригованого чистого прибутку (150074,00 грн.) та списання ПДВ по невчасно отриманих податкових накладних (227,55 грн.).

Дивiденди у 2011 роцi  нарахованi у розмiрi 22709,51 грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.2011 року становить 215607,15 грн.

 

9 Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки витрат ПIДПРИЄМСТВА

Оцiнка та критерiї визнання витрат ПIДПРИЄМСТВА, їх класифiкацiя протягом 2011 року вiдповiдають вимогам П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 зi змiнами та доповненнями.

У складi витрат вiдображено:

собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)  - 1154,3 тис. грн.;

iншi операцiйнi витрати - 618,4 тис. грн.;

податок на прибуток - 113,1 тис. грн.

Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.

 

10.Перевiрка реальностi та точностi фiнансових результатiв ПIДПРИЄМСТВА, вiдображених у фiнансовiй звiтностi

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї на ПIДПРИЄМСТВI протягом 2011 р. визначалась у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. № 290 зi змiнами i доповненнями.

Визнання, оцiнка та класифiкацiя доходiв ПIДПРИЄМСТВОМ здiйснюються у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Дохiд".

Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг (дохiд вiд здачi активiв у оренду, дохiд вiд реалiзацiї НДР) - 2596,1 тис. грн. ; iншi операцiйнi доходи  - 7,8 тис. грн.

Податковий облiк доходiв здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.

Фiнансовий результат за 2011 рiк визначений ПIДПРИЄМСТВОМ згiдно з вимогами П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 290 зi змiнами i доповненнями.

Нерозподiлений прибуток на ПIДПРИЄМСТВI на дату Балансу складає 215,6 тис. грн., в тому числi прибуток, отриманий у 2011 роцi 285,4 тис. грн.

 

11. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО не здiйснювало iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;  прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiна складу посадових осiб емiтента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;  рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента).

 

 12. Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА

 

Показники

На 01.01. 2011р.

На 31.12.  2011р.

Вiдхилення

Оптимальне значення

Коефiцiєнти лiквiдностi:

 

 

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

0,018

0,218

0,200

0,25-0,5

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi

1,760

5,677

3,917

1,0-2,0

Коефiцiєнт швидкої (поточної) лiквiдностi

0,272

0,736

0,464

0,7-0,8

Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi:

 

 

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi

0,622

0,880

0,258

0,25-0,5

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (коефiцiєнт структури капiталу або фiнансування)

0,608

0,136

-0,472

<1

Коефiцiєнт фiнансової незалежностi

1,646

7,354

5,708

0,5-1,0

Чистi активи

 

 

 

 

Чистi активи

918,9

1331,8

412,9

324,9

Рентабельнiсть активiв

0,051

0,189

0,138

х

Чистий збиток  на 1 гривню активiв

х

х

х

х

 

Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.

Аудитор, Директор ТзОВ "Галаудитконсалтинг"

(сертифiкат серiї А №004623)                                                                       Ю.В.Панченкова

м.п.    

 

№31/01/12-01

вiд 31 сiчня  2012 р.

 

Розрахунок вартостi чистих активiв станом на 31 грудня 2011року.

 

Найменування:

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудуванн"

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 04601819

                                                                                              Одиниця вимiру, тис.грн.

 

Найменування статтi

Код рядка

За даними балансу на початок звiтного перiоду

За даними балансу на кiнець звiтного перiоду

1

2

3

4

АКТИВИ

 

 

 

 

Нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)

010

27,1

20,6

Незавершене будiвництво

020

 

15,7

Основнi засоби (залишкова вартiсть)

030

467,0

448,5

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

040

 

 

Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

045

 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть

050

 

 

Вiдстроченi податковi активи

060

 

 

Iншi необоротнi активи

070

 

 

Запаси: виробничi запаси

100

30,4

30,5

Запаси: тварини на вирощуваннi i вiдгодiвлi

110

 

 

Запаси: незавершене виробництво

120

800,8

864,4

Запаси: готова продукцiя

130

 

 

Запаси: товари

140

 

 

Векселi одержанi

150

 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть

160

 

81,8

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом

170

0,1

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами

180

10,5

5,5

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з нарахованих доходiв

190

 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з внутрiшнiх розрахункiв

200

 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

210

124,9

0,2

Поточнi фiнансовi iнвестицiї

220

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi

230

9,1

39,4

Грошовi кошти та їх еквiваленти в iноземнiй валютi

240

0,7

 

Iншi оборотнi активи

250

5,9

5,4

Витрати майбутнiх перiодiв

270

0,5

0,9

Активи, усього

 

 

1477,0

1512,9

1

2

4

4

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгостроковi кредити банкiв

440

 

 

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання

450

 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання

460

 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання

470

 

 

Короткостроковi кредити банкiв

500

 

 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселi виданi

520

 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

530

4,0

 

4,0

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв

540

26,8

24,0

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом

550

302,9

46,0

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з позабюджетних платежiв

560

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками: зi страхування

570

47,9

14,8

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з оплати працi

580

93,6

33,1

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з учасниками

590

61,3

43,2

Поточнi зобов'язання за розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв

600

 

 

Iншi поточнi зобов'язання

610

21,6

16,0

Забезпечення наступних витрат i платежiв

430

 

 

Доходи майбутнiх перiодiв

630

 

 

Зобов'язання, всього

 

620

558,1

181,1

Розрахункова вартiсть чистих активiв

 

918,9

1331,8

Статутний капiтал

300

324,9

324,9

Неоплачений капiтал

360

 

 

Вилучений капiтал

370

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Скоригований статутний капiтал

 

324,9

324,9

Примiтки

Висновок: Чистi активи товариства визначенi вiдповiдно до вимог частини III ст. 155 Цивiльного Кодексу України, оскiльки їх розрахункова вартiсть є бiльшою вiд статутного капiталу.

 

Голова правлiння                                                                        М.Ф. Липин

 

Головний бухгалтер                                                                   Г.П. Гущак

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основнi види дiяльностi Товариства - конструкторськi розробки всiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовлення дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектування транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей  господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть), маркетинговi  та патентнi дослiдження у галузi пiдвiсного тпрнспорту.

За дорученням Мiнекономрозвитку та торгiвлi iнститут є Головною органiзацiєю  (ГОС-124) з стандартизацiї в сферi 53.020.01 -пiдiймальних пристроїв, 53.020.30 - приладдя для пiдiймального обладнання, 53.40 - пiдiймально-транспортного обладнання безперервної дiї. Як ГОС-124, iнститут проводить роботи з оновлення, актуалiзацiї нормативної бази ОСТ колишнього СРСР, якими користуються пiдприємства i органiзацiї України, що входять до сфери управлiння Мiнекономрозвитку та торгiвлi.

Надання послуг товариством не залежитьвiд сезонних змiн.

Основнi ринки збуту - Україна, Росiя, Бiлорусь, Польща.

Основнi клiєнти - пiдприємства автомобiльної промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi.

ПАТ "Проектно - конструкторський iнститут конвеєробудування" -  спецiалiзоване пiдприємство  по розробцi та проектуванню транспортних систем.

Основний напрямок в дiяльностi емiтента - це надання науково-технiчних послуг з розробки та впровадження транспортних систем на базi пiдiймально-транспортного обладнання шляхом створення нових або реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих виробництв.

Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах економiчної стабiльностi в державi , тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у створення нових або реконструкцiю iснуючих виробництв. Здебiльшого потенцiйними замовниками Товариства є потужнi пiдприємства, технологiї яких вимагають великих затрат енергоносiїв (для прикладу  - ЗАТ "Запорiзький автомобiлебудiвний завод").

Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави,зниження попиту на продукцiю машинобудування українського виробництва, значний податковий тиск, iнфляцiя - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емутентом розроблено i проводиться ряд заходiв, а саме:

1. Встановлено локальну комп"ютерну мережу;

2. Встановлено систему автоматизованого проектування;

3. Забезпечення сучасними стандартами;

4. Доступ до науково-технiчної iнформацiї про стан розвитку галузi пiдйомно-транспортного устаткування;

5. Забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою;

6. Навчання персоналу;

7. Залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

8. Освоєння активних методiв роботи на ринку, а саме як традицiйнi (полiграфiчна реклама), так i реклама в Iнтернетi, для чого зокрема створено власний WЕВ- сайт.

9. Участь у спецiалiзованих виставках.

9. Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом та Мiнiстерством економiчного розвитку та торгiвлi.

 

Пiдприємство здiйснює здачу в оренду примiщень, якi тимчасово не використовуються.

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв у Товариствi не було зафiксовано  випадкiв вiдчуження активiв.З метою покращення якостi проектування Товариство планує:- подальшi капiтальнi iнвестицiї для модернiзацiї iснуючого програмного забезпечення  автоматизованого проектування з метою розширення технологiчних можливостей.  Фiнансування - за рахунок обiгових власних коштiв. План витрат - 50 тис.грн.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi Товариства облiкованi власнi основнi засоби. Товариство не користується орендованими основними засобами. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". Рух основних засобiв товариства у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображений вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України, №2755-VI вiд 02.12.2010 р. з наступними змiнами та доповненнями. У 2011 роцi Товариством покращено основнi засоби на 4,7 тис.грн.Надходження, вибуття та переоцiнка основних засобiв протягом 2011 року у Товариствi не здiйснювалась. Ремонт основних засобiв вiдображений вiдповiдно до П(С)БО 7"Основнi засоби".Упродовж 2011 року Товариством надавались в операцiйну оренду примiщення вiдповiдно до умов укладених договорiв. Товариство не планує капiтального будiвництва.На 2012 рiк заплановано проведення удосконалення основних засобiв, а саме улаштування автоматичної системи контролю облiку електроенергiї на пiдприємствi (впровадження системи АСКОЕ), про що у 2011 роцi укладено вiдповiдноий договiр на оплачено аванс на виконання передбачених договором робiт.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Загальний спад виробництва, пов"язаний iз розгортанням фiнасової кризи в державi, особливо у галузi машинобудування. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному перiодi нарахованi штрафнi санкцiї та пенi за несвоєчасну сплату платежiв до бюджету у розмiрi 26,9тис.грн., в т.ч. : по оплатi ПДВ - 21,0 тис.грн.; по оплатi дивiдендiв на державну частку 4,3 тис.грн.; по оплатi податку на прибуток - 0,5 тис.грн.; по оплатi за землю - 0,5 тис.грн., по оплатi до Пенсiйного фонду - 0,6 тис.грн.За понадлiмiтне споживання електроенергiї згiдно дiючих нормативних актiв товариству донараховано 33,8 тис.грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для забезпечення дiяльностi Товариства достатньо власного робочого капiталу для поточних потреб.

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

За звiтний перiод договорiв, укладених ПАТ "ПКI конвеєробудування" i не виконаних немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента базується на пiдставi проведеної роботи по наповненню портфелю замовлень  у рiзних галузях господарства, як традицiйних для товариства, а саме -  машинобудування, автомобiлебудування, так i в iнших - гiрничо-видобувна промисловiсть, деревообробна промисловiсть, лiсове господарство та iн. Проведенi переговори та направленi комерцiйнi пропозицiї до ряду потенцiйних замовникiв. Фахiвцями товариства розроблена лiнiя розподiлювання колод для лiсогосподарськихпiдприємств та направленi комерцiйнi пропозицiї до пiдприємств, яких може зацiкавити ця розробка.   Товариство планувало у 2011 роцi збiльшити обсяги робiт та обсяги реалiзацiї.Проте, фiнансово-економiчна криза, яка в попереднi роки зачепила всi галузi промисловостi України, та спад економiки в державi негативно вплинули на наповнення тпортфелю замовлень, виникли значнi проблеми iз пошуком платiжездатних замовникiв. Знизились фiнансовi можливостi потенцiйних замовникiв, якi змушенi були вiдкласти рiшення по ряду комерцiйних пропозицiй на невизначений термiн.Ця негативна тенденцiя має продовження i у 2012 роцi, продовжеється спад виробництва на пiдприємствах машинобудування, якi традицiйно були замовниками науково-технiчної продукцiї iнституту. Правлiння Товариства продовжує активну роботу з пошуку замовникiв в усiх галузях економiки України, в т.ч. таких як деревообробна, будiвельна, легка промисловiсть та сiльське господарство.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика товариства щодо дослiджень та розробок базується на таких основних засадах:

1.         Здiйснення iнжинiрингу, пошук та залучення до спiвпрацi передових виготовлювачiв пiдйомно-транспортного обладнання, в тому числi i закордонних, для поставки замовникам пiдiймально-транспортних систем "пiд ключ" - вiд проектування до виготовлення, монтажу та пуско-наладки.

2.         Освоєння нетрадицiйних для товариства видiв продукцiї, що мають попит на ринку.

3.         Для створення високоякiсної, конкурентно спроможної продукцiї в товариствi проводиться  комп'ютеризацiя процесiв проектування, забезпечення виключно лiцензованими програмними продуктами, розробники забезпечуються сучасними стандартами, спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою; проводиться навчання персоналу, залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

4.         Активна участь у спецiалiзованих виставках.

5.         Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом, Мiнекономрозвитку та торгiвлi, НУ Львiвська полiтехнiка, Приднiпрянською Державною академiєю будiвництва та архiтектури.

6.      На 2012 рiк, вiдповiдно до Тематичного плану пiдприємства, iнститут, як наукова органiзацiя, планує  проведення дослiдно-конструкторських робiт (ДКР), а саме: "Розробка мобiльного телескопiчного радiального конвеєрного штабелеукладача (стакера) для складування сипких матерiалiв"; "Вибiр i опрацювання технологiї виготовлення та складання мотор-барабанiв на базi серiйних двигунiв для МБ 320, 400, 500 на стадiї ДЗ"; "Комплекс обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого рядку вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв" та iн.

На сьогоднiшнiй день доволi складно прогнозувати перспективу розвитку Товариства. Така ситуацiя пояснюється як специфiкою дiяльностi iнституту, так i значною залежнiстю вiд економiчної i фiнансової ситуацiї, як у потенцiйних замовникiв, так i в Українi в цiлому. Адже попит на продукцiю Товариства можливий лише при економiчному пiдйомi, так як передбачає наявнiсть у потенцiйних замовникiв коштiв на розвиток та модернiзацiю виробництва.

Загальна сума витрат на проведенi iнститутом дослiдження та розробки за звiтний рiк - 152,0тис.грн.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

З  2010 року у провадженнi Львiвського окружного адмiнiстративного суду була справа №2а-11694/10/1370 за адмiнiстративним позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в Шевченкiвському районi м. Львова. 24.01.2011 р. Львiвський окружний адмiнiстративний суд у зв'язку iз сплатою суми заборгованостi провадження по справi закрив.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Статутний капiтал становить 324850 гривень. Випуск акцiй Товариства на суму 324850 грн. був подiлений на 1299400 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Заявлений розмiр статутного капiталу повнiстю сплачений. У звiтному перiодi статутний капiтал не змiнювався.  Випуск iменних акцiй товариства iснує в бездокументарнiй формi . Переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування вiдбулося на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у 2010 роцi. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.Показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi протягом звiтного року наближаються до своїх оптимальних значень. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

463

441,4

0

0

463

441,4

  будівлі та споруди

446,7

429,4

0

0

446,7

429,4

  машини та обладнання

10,4

6,5

0

0

10,4

6,5

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

5,9

5,5

0

0

5,9

5,5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

463

441,4

0

0

463

441,4

Опис

До складу основних засобiв Товариства вiдносяться об"єкти, вартiсть яких перевищує 1000 грн. та термiн корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби Товариства квасифiкуються за групами (в тис.грн) :Будiвлi та споруди: Первiсна вартiсть - 1401,5; Сума зносу - 972,0; Ступiнь зносу (в %) - 69,4.Машини та обладнання: Первiсна вартiсть - 74,6; Сума зносу - 68,2; Ступiнь зносу (в %) - 91,4.Iншi основнi засоби:    Первiсна вартiсть - 5,5; Сума зносу - 0,0; Ступiнь зносу (в %) - 0,0.                      У процесi використання об"єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, втiленi в них, споживаються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вартiсть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2011 року здiйснювався за рахунок власних коштiв.Усi основнi засоби використовуються для ведення господарської дiяльностi Товариством у нормальних (безпечних) умовах. Обмежень на використання майна у Товариствi немає.

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1 331,8

918,9

Статутний капітал (тис.грн.)

324,85

324,85

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

324,85

324,85

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 р.) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом мiнiстерства фiнансiв України 21.03.99 р. за №87. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов"язання - Поточнi зобов"язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2011роцi становить 1006,9 тис.грн., що на 412,9 тис.грн. бiльше, нiж у 2010 роцi.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам частини III ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

57,5

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

123,6

X

X

Усього зобов'язань

X

181,1

X

X

Опис

До показника "Податковi зобов"язання" включено поточнi зобов"язання  емiтента за розрахунками з бюджетом у розмiрi 46,0 тис.грн. та штрафi санкцiї за несвоєчасну сплату дивiдендiв на державну частку у розмiрi 11,5 тис.грн. Загальна сума за цим показником складає 57,5 тис.грн.До показника "Iншi поточнi зобов"язання" включено: поточнi зобов'язання з оплати працi - 33,1; iз страхування - 14,8; кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4,0; з одержаних авансiв - 24,0; з учасниками - 31,7  (дивiденди акцiонера-юридичної особи; дивiденди акцiонерiв-фiзичних осiб); iншi поточнi зобов'язання  - 16,0. Всього за  показником iншi поточнi зобов"язання - 123,6 тис.грн.Загальна сума зобов"язань: 181,1 тис.грн.*) Примiтка: 1. На 31.12.11 р. заборгованiсть по сплатi дивiдендiв на державну частку вiдсутня. 2. На 31.12.11 р. простроченої кредиторської заборгованостi по оплатi єдиного соцiального внеску   немає. 3. На 31.12.11 р. прострочена заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2009

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено.

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

д/в

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган (правління)

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства;

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

ні

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

 

Інше (запишіть)

Згiдно з нормативними документами ФДМУ, як органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, той самий аудитор не може проводити аудит товариства бiльше нiж три роки пiдряд.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

 

Наглядова рада

X

 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

03.03 2011 року в товариствi проводилась перевiрка Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi. Згiдно  АКТу перевiрки порушень не встановлено. З 22.08.2011 року по 26.08.2011 року проводилась перевiрка Управлiнням з питань наглядово-профiлактичної дiяльностi  головного управлiння МНС України у Львiвськiй областi . З метою усунення недолiкiв, виявлених пiдчас перевiрки, Товариству запропоновано вжити ряд заходiв, викладених  у Приписi. Заходи  виконуються в мiру фiнансових можливостей товариства . 31.08.2011 р. проводилась перевiрка Центром зайнятостi м. Львова.  Згiдно  АКТу перевiрки порушень не встановлено.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до норм чинного Законодавства України згiдно Наказу №244 вiд18.02.2010 р. Фонду державного майна України.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Упродовж останнiх трьох рокiв правлiння товариства працює над питанням залучення  Проектно-конструкторського iнституту конвеєробудування до Державних цiльових програм. У 2009-2011 роках подавались вiдповiднi пропозицiї, зокрема про включення в Державну цiльову комплексну програму розвитку машинобудування, тема розробки - створення комплексу обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого ряду вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв. Подавались пропозицiї щодо спiвпрацi з  кластером "Вантажо - пiднiмальна технiка".

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

X

 

суду

 

X

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04- 06.07.2010 року прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Внаслiдок цього, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04 - 06.07.2010 року було змiнено особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/в

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду


 

КОДИ

 

Дата

01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

 

за КОАТУУ

4610131500

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

10

Орган державного управління

 

за КОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

за КВЕД

73.10.2

Середня кількість працівників: 26

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

 за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

1. Баланс

на 01.01.2012 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

0

15,7

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

494,1

469,1

    первісна вартість

031

1638,3

1648,2

    знос

032

( 1144,2 )

( 1179,1 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

494,1

484,8

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

831,2

894,9

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

0

81,8

    первісна вартість

161

0

85,9

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 4,1 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0,1

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

135,4

5,7

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

9,1

39,4

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

0,7

0

Інші оборотні активи

250

5,9

5,4

Усього за розділом II

260

982,4

1027,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,5

0,9

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1477

1512,9

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

324,9

324,9

Додатковий вкладений капітал

320

791,3

791,3

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-197,3

215,6

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

918,9

1331,8

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

30,8

28

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

    з бюджетом

550

322,1

57,5

    зі страхування

570

47,9

14,8

    з оплати праці*

580

93,6

33,1

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

63,7

47,7

Усього за розділом IV

620

558,1

181,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1477

1512,9

* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0

 

Примітки: д/в

 

Керівник                                             Липин Михайло Федорович

 

 

Головний бухгалтер                          Гущак Ганна Петрiвна

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2596,1

2571,5

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 432,7 )

( 428,6 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

2163,4

2142,9

Інші операційні доходи

040

7,8

36

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

2171,2

2178,9

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 1154,3 )

( 1128,1 )

Інші операційні витрати

090

( 618,4 )

( 901,1 )

    у тому числі:

091

0

0

 

092

0

0

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 1772,7 )

( 2029,2 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

398,5

149,7

Податок на прибуток

140

( 113,1 )

( 74 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

285,4

75,7

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

( 0 )

( 0 )

Примітки: д/в

 

Керівник                                             Липин Михайло Федорович

 

 

 

Головний бухгалтер                          Гущак Ганна Петрiвна