Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

 

Липин Михайло Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

23.04.2013

 

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            04601819

1.4. Місцезнаходження емітента

            79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            032 272 66 50, 032 272 66 50

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            conveyor.lv@ukr.net

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2013

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

77 "Бюлетень. Цiннi папери України"

 

23.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http:www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

23.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:


а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


е) інформація про рейтингове агентство


є) інформація про органи управління емітента


2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:


а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:


а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента


в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


г) інформація про похідні цінні папери


ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів


10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:


а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції


12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів


13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду


14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій


16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:


а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


20. Основні відомості про ФОН


21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


24. Правила ФОН


25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


30. Примітки:

Товариство не мало у 2012 роцi лiцензiй (дозволiв) на види дiяльностi.

Товариство не належить до жодних об"єднань пiдприємств.

Товариство не надає iнформацiю про рейтингове агенство, оскiльки, хоча в статутному фондi Товариства є державна частка, але водночас Товариство не є емiтентом, що має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави або яке займає монопольне становище, а також не має боргових зобов"язань.

Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством у 2012 роцi не випускались.

Упродовж 2012 року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

Товариство не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, так як борговi цiннi папери вiдсутнi.

Позик, кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства, та iнших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, товариство не отримувало.

Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, тому не подає Звiт про стан об"єкта нерухомостi.

26.04.2012 р. проводились Загальнi збори акцiонерiв ПАТ ПКI конвеєробудування по пiдсумках фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi. Копiя протоколу Загальних зборiв акцiонерiв за цей перiод подається.

Проведення черговiих загальнiих зборiв акцiонерiв товариства за результатами роботи товариства в 2012 роцi призначено на 27.06.2013 року.

Упродовж звiтного року у Товариствi не було похiдних цiнних паперiв.

Товариство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ ПКI конвеєробудування

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

79007

3.1.5. Область, район

Львівська обл. Шевченкiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Львiв

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Базарна,20

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

14151070003001875

3.2.2. Дата державної реєстрації

03.04.2007

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

324 850

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

324 850

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Центральна фiлiя ПАТ "Кредобанк"

3.3.2. МФО банку

325365

3.3.3. Поточний рахунок

2600901126889

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"

3.3.5. МФО банку

325321

3.3.6. Поточний рахунок

26003060442923

3.4. Основні види діяльності

72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

74.30.0 - Технiчнi випробування та дослiдження

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3

72,692

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Базарна, буд.11

22,424

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

загальна кiлькiсть фiзичних осiб - 42

 

4,884

Усього

100


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на кiнець звiтного перiоду (осiб) - 23.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 3.

У 2012 роцi фонд оплати працi складав 873,8 тис.грн, у 2011- 709,5 тис.грн.

Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi iз 2011роком на 164,3 тис.грн.Це вiдбулося внаслiдок таких факторiв:

у 2012 роцi в товариствi вдалося стабiлiзувати фiнансове становище, вiдтак працiвники працювали у режимi повного робочого тижня (у 2011 - переводились на скорочений робочий графiк), вiдповiдно до чинного Законодавства України зростала мiнiмальна заробiтна плата, тому вiдповiдно, згiдно вимого Галузевої угоди та Колективного договору збiльшувався фонд оплати працi.

У порiвняннi з 2011 роком на одну особу зменшилася середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв.

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на початок перiоду становила 24 чол., на 31.12.12 - 21 чоловiк (упродовж 2012 року вибуло 3 працiвники, з них 2 - за власним бажанням, 1 - по скороченню кадрiв).

Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування кадрової полiтики емiтента включає:проведення атестацiї керiвникiв та спецiалiстiв, проведення пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Липин Михайло Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження

1953

6.1.5. Освіта

вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

27

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник доректора ВАТ "Завод Львiвсiльмаш"

6.1.8. Опис

Голова правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i

несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння

виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння товариства.

Голова Правлiння М.Ф. Липин обраний на посаду Голови Правлiння термiном на 3 роки загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 26.04 - 06.07.2010 року, є керiвникомТовариства i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом Товариства. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Липин Михайло Федорович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних.


6.1.1. Посада

Член правлiння - Заступник Голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хома Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження

1950

6.1.5. Освіта

вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Завiдувач вiддiлом ВАТ ПКI конвеєробудування

6.1.8. Опис

Член Правлiння є головним iнженером Товариства. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння I.М. Хома, як головний iнженер Товариства, отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладои товариства; як Член Правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Хома Iгор Миколайович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.


6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щадило Iгор Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження

1969

6.1.5. Освіта

вища, ЛДУ iм.I. Франка

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник директора з правових питань ТзОВ "Кракiвський ринок"

6.1.8. Опис

Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння Iгор Федорович Щадило з 01.03.2010 працює у ПАТ ПКI конвеєробудування за сумiсництвом на посадi заступника голови правлiння та отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Щадило Iгор Федорович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.


6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гущак Ганна Петрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

середня спецiальна, Львiвський обласний учбовий комбiнат за спецiальнiстю бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ВАТ ПКI конвеєробудування

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовку податкової та бухгалтерської звiтностi.

Отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом Товариства.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує.

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Гущак Ганна Петрiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.


6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї, пердставник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

20823070

6.1.4. Рік народження

 

6.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

6.1.8. Опис

Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Правлiння.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Матяш Любов Iванiвна дала дозвiл на розголошення паспортних даних: паспорт серiя КВ № 055148, виданий 25.12.1998 р. Личакiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл., дата народження 29.01.1957 р., освiта: вища, ЛДУ iм. I. Франка, займана посада: заступник начальника вiддiлу контрольно -ревiзiйної роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.


6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради , представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

20823070

6.1.4. Рік народження

 

6.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

6.1.8. Опис

Голова Наглядової ради веде засiдання та органiзовує роботу Наглядової ради, укладає вiд iменi товариства контракт з Головою Правлiння, пiдписує разом iз секретарем Наглядової ради протоколи її засiдань. Iншi повноваження Голови Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Вольчак Ярослав Iванович дав дозвiл на розголошення паспортних даних: паспорт серiя КВ №639727, виданий Буським РВ УМВСУ У Львiвськiй обл., 30.03.2001 р., дата народження: 04.10.1957 р., освiта: вища, НУ "Львiвська Полiтехнiка", займана посада: начальник вiддiлу контрольно -ревiзiйної роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.


6.1.1. Посада

Член Наглядової ради, пердставник РВ ФДМУ по ЛЬвiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

20823070

6.1.4. Рік народження

 

6.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Грицько Олександра Степанiвна дала дозвiа на розголошення паспортних даних: паспорт серiя КА №706709, виданий Галицьким РВМУУ УМВС України у Львiвськiй обл., 09.12.1997 р., дата народження 08.06.1961 р., освiта вища: Київський торогово-економiчний iнститут, займана посада - головний спецiалiст вiддiлу з управлiння корпоративними правами.


6.1.1. Посада

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

20823070

6.1.4. Рік народження

 

6.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi дозволу на розголошення паспортних даних не дала.


6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчук Iрина Романiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. Освіта

вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування

6.1.8. Опис

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

I.Р. Тимчук:

1. Як головний економiст Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.

2. Як Член Наглядової Ради, працює на безоплатнiй основi.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Тимчук Iрина Романiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.


6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

25228715

6.1.4. Рік народження

 

6.1.5. Освіта

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Представник акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" (ЄДРОПУ 25228715, мiсцезнаходження: вул. Базарна, 11, м. Львiв, 79007), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Представник акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" дозволу на розголошення паспортних даних не дав.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційПрості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова правлiння

Липин Михайдо Федорович

д/в д/в д/в


0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Щадило Iгор Федорович

д/в д/в д/в


0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна

д/в д/в д/в


0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070


0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070


0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070


0

0

0

0

0

0

Заступник голови правлiння-Член правлiння

Хома Iгор Миколайович

д/в д/в д/в

06.07.1999

2 960

0,2278

2 960

0

0

0

Голова Наглядової ради, уповноважена особа РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

06.07.1999

944 560

72,692

944 560

0

0

0

Член Наглядової ради

Тимчук Iрина Романiвна

д/в д/в д/в

06.07.1999

1 000

0,077

1 000

0

0

0

Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"

ТзОВ "Кракiвський ринок"

25228715

30.04.2004

291 382

22,4244

291 382

0

0

0

Усього

1 239 902

95,4212

1 239 902

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційПрості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Базарна,11

30.07.2004

291 382

22,4244

291 382

0

0

0

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Сiчових Стрiльцiв, 3

06.07.1999

944 560

72,692

944 560

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

немає

д/в д/в д/в


0

0

0

0

0

0

Усього

1 235 942

95,1164

1 235 942

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові


X


Дата проведення

26.04.2012

Кворум зборів

74

Опис

Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 року за пiдсумками роботи за 2011рiк:

1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв та обрання її в новому складi.

Одноголосно прийнято рiшення припинити повноваження лiчильної комiсiї, обраної загальними зборами товариства 28.04, 26.05.2011 року та обрати у новому складi: голова комiсiї - В.I. Кугубаєв, члени комiсiї - З.Е. Дубська, Л.I. Марцiв.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв товариства.

Одноголосно прийнято рiшення - обрати головою зборiв представника РВ ФДМУ по Львiвськiй областi, голову наглядової ради ПАТ Я.I. Вольчака, секретарем - акцiонера I.Р. Тимчук.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв товариства.

Змiн до порядку денного у передбачений чинним законодавством спосiб не надходило.

Одноголосно прийнято рiшення - затвердити наступний порядок ведення (регламент) зборiв - доповiдь голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi - до 20 хв., доповiдi з iнших питань порядку денного - до 10 хв., виступи - до 5 хв., довiдки - до 3 хв., збори провести без перерви протягом 2 год. .

4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Бiльшiстю голосiв (99,69%) прийнято рiшення затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2011 роцi.

5. Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

Бiльшiстю голосiв (99,69%) прийнято рiшення затвердити звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2011 рiк.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк.

Одноголосно прийнято рiшення - затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства.

7. Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 рiк.

Бiльшiстю голосiв (99,69%) прийнято рiшення затвердити рiчний звiт товариства за 2011 рiк.

8. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк.

Одноголосно прийнято рiшення затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2012 рiк, якi забезпечують збiльшення обсягiв проектно-конструкторських робiт та збереження основних видiв дiяльностi ПАТ (зокрема по КВЕД 73.10.02; 70.20.0), якi будутьспрямованi на розвиток iмпортозамiнного виробництва, з урахуванням завдань Державної програми розвитку внутрiшнього виробництва.

9. Розподiл прибутку товариства в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2011 роцi.

Одноголосно прийнято рiшення - з чистого прибутку, отриманого за результатами дiяльностi товариства у 2011 роцi в сумi 285398,09 грн., скерувати: 30% - на виплату дивiдендiв. Головi правлiння ПАТ - дивiденди на державну частку акцiй (62246,50 грн.) перерахувати до Державного бюджету України в 30-ти денний термiн пiслi прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв, але не пiзнiше 01.07.2012 року.; 5% - в резервний капiтал; 65% - на розвиток виробництва, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй.

10. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012 рiк, в тому числi планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2012 роцi.

Одноголосно прийнято рiшення - встановити наступнi показники планового розподiлу прибутку на 2012 рiк: фонд виплати дивiдендiв - 30%; резервний капiтал - 5%; на розвиток виробництва, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй - 65%.

11. Внесення змiн та доповнень до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна шляхом затвердження нової редакцiї.

Одноголосно прийнято рiшення - внести змiни та доповнення до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПАТ ПКI конвеєробудування шляхом затвердження нової редакцiї.

12. Погодження рiшення Правлiння ПАТ щодо вчинення значних правочинiв.

1. Бiльшiстю голосiв (99%) прийнято рiшення проти надання правлiнню товариства дозволу на вчинення у 2012 роцi значних прочинiв по вiдчуженню, списанню, заставi, консервацiї, мiнi та безоплатнiй передачi майна товариства.

2. Одноголосно прийнято рiшення - надати дозвiл правлiнню ПАТ на внесення змiн до дiючих договорiв оренди майна ПАТ на 2012 рiк, (вiдповiдно до перелiку, затвердженого загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 26.04., 06.07.2010, завдання для голосування представнику держави на якi погоджувались КМУ вiд 30.06.2010 № 32261/1/1 - 10) в частинi: змiни цiльвого призначення, змiни орендних ставок в сторону збiльшення, площ використання, термiну дiї.

Товариство не приймало рiшень щодо додаткового включення питань до порядку денного загальних зборiв.

Упродовж 2012 року позачергових зборiв Товариство не проводило.


9. Інформація про дивіденди


За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному


за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

55 145,11

0

85 619,43

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0,042

0

0,065

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів26.04.2012


Дата виплати дивідендів27.06.2012


Опис

У 2012роцi, керуючись рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 року, Товариством проведено нарахування дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi у 2011роцi у сумi 85619,43 грн., в т.ч. на державну частку 62246,50 грн. Товариством упродовж 2012 року виплачено дивiденди, а саме: 27.06.2012 р.на державну частку в повному обсязi та 12.12.12. - акцiонеру-юридичнiй особi ТзОВ "Кракiвський ринок" виплачено дивiденди за результатами дiяльностi за 2011 рiк та погашено перед ним заборгованiсть по виплатi дивiдендiв за попереднi перiоди.

В порядок денний загальних зборiв акцiонерiв, проведення яких заплановано на 27.06.2013 року включено питання про встановлення порядку виплати дивiдендiв за результатами роботи у 2012роцi.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, Б. Грiнченка,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 279 12 78

Факс

044 279 10 78

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Емiтентом укладений Договiр №Е-1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. Сахарова, 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №520236

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032 297 23 12

Факс

032 297 23 12

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

договiр №5-ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам вiд 15.09.2010 року


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3168287

Місцезнаходження

79053, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. В. Великого, 81/36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А №004623

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

032 245 60 60

Факс

032 245 30 74

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Договiр на проведення аудиту звiтностi №04/01/12-01 вiд 04.01.2012 (для проведення аудиту за 2011 рiк), договiр №21/01/13-01 вiд 21.01.2013 року (для проведення аудиту за 2012 рiк)

(сертифiкат серiї А № 004623 , Свiдоцтво про внесення у реєстр суб"єктiв аудитрської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001 р. (рiшенням АПУ вiд 03.11.2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року)


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.08.2011

26/13/1/10

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA 4000087860

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1 299 400

324 850

100

Опис

Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено.

Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.

Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.

Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство було створено у 1965 р., як Головне проектно-конструкторське бюро по конвеєробудуванню. У 1973 роцi на базi ГКПБ органiзовано Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з 1994 - Державний проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з грудня 1998 - Вiдкрите акцiонерне товариство Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування.

Засновником Товариства згiдно iз Статутом, зареєстрованим за №14151050001875 вiд 06.12.2004, є держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. (ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % акцiй.

На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04. - 26.05.2011 року у зв"язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" емiтент здiйснив вичерпний перелiк дiй по процедурi замiни типу товариства, а саме Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

ПАТ ПКI конвеєробудування упродовж 2012 року здiйснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України: " Про акцiонернi товариства", "Про господарськi товариства" , "Про пiдприємства в Українi", Податкового кодексу України, згiдно iз Статутом Товариства.

Органiзацiйна структура товариства складається iз таких пiдроздiлiв

1. Апарат управлiння

2. Вiддiл проектно-конструкторських розробок

3. Бухгалтерiя

4. Вiддiл iнформацiйно-технiчного забезпечення

5. Сектор комерцiйної роботи

6. Виробничо-технiчний вiддiл

7. Господарська група

8. Група охорони

Змiни в органiзацiйнi структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у 2012 роцi не було.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здiйснює облiкову полiтику вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 р. за № 996 -ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Корегування залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 не здiйснювалось, оскiльки основнi принципи пiдготовки фiнансової звiтностi за 2011 рiк у цiлому вiдповiдали вимогам МСФЗ.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства та ведення бухгалтерського облiку у 2012 роцi є:

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS) - МСФЗ;

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського облiку) (IAS) - МСБО;

тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв автономностi, безперервностi дiяльностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника.

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Корегування залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 не здiйснювалось, оскiльки основнi принципи пiдготовки фiнансової звiтностi за 2011 рiк у цiлому вiдповiдали вимогам МСФЗ.

Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв Товариства протягом 2012 року та на дату Балансу Товариства здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.

Протягом 2012 року Товариство здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв за прямолiнiйним методом.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс).

Станом на 31.12.2012 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї, не введенi в експлуатацiю вiдсутнi.

Протягом 2012 року Товариство операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.

Оцiнка та критерiї визнання запасiв Товариства протягом 2012 р. та на дату Балансу здiйснювалось вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси" вiд 01.01.2012р.

У складi запасiв у 2012 роцi Товариство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi у Товариствi узгоджувалась з положеннями МСФЗ та грунтувалась на МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi та процедури визначення та вiдображення сумнiвних боргiв.

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних МСФЗ вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2012 року та на дату Балансу здiйснювалась у Товариствi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012р.

На дату Балансу Товариство не має довгострокових зобов'язань.

Товариство має на Балансi поточнi зобов'язання та облiковує їх у вiдповiдностi до вимог МСФЗ та iнших нормативних документiв.


Текст аудиторського висновку

ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757 вiд 30.11.2001 р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

 

ЄДРПОУ 31658287 Україна 79053 м. Львiв вул. В.Великого 81/36 п/р 2600712028 в ЛОД Райффайзен банк "Аваль" МФО 325570

тел./факс (032)2453060, (032) 2453074 E-mail gac@best.lviv.ua


№22/03/13-01

вiд 22 березня 2013 р.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ "

за 2012 рiк

Керiвництву та акцiонерам ПАТ

"Проектно-конструкторський

iнститут конвеєробудування"


Ми, незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "Галаудитконсалтинг" (Свiдоцтво про внесення у реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року), провели Перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" (далi - ПIДПРИЄМСТВО).

Повна назва ПIДПРИЄМСТВА українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

Код за ЄДРПОУ: 04601819.

Мiсцезнаходження (юридична адреса): 79007, Україна, м. Львiв, вул. Базарна, 20.

Дата реєстрацiї 24.12.1998р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №375407. Номер запису про державну реєстрацiю 1 415 120 0000 001875. Мiсце проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради.

ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало фiнансово-господарську дiяльнiсть згiдно нової редакцiї Статуту, затвердженої у 2011 роцi загальними зборами ВАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" (протокол № б/н вiд 26 травня 2011 року) та зареєстрованої державним реєстратором Виконавчого комiтету Львiвської мiської ради 09.06.11 №1 415 105 0008 001875.

Основнi види дiяльностi ПIДПРИЄМСТВА за звiтний перiод згiдно КВЕД:

72.19 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;

68.20 - надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;

70.22 - консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.

71.20 - технiчнi випробування та дослiдження;

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" є єдиним правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Рiшення про приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства" та замiну найменування з вiдкритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.04.2011р. У свою чергу вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" створене згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi вiд 14.12.1998 року №1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського iнституту конвеєробудування у Вiдкрите акцiонерне товариство.

Загальна кiлькiсть засновникiв складає: юридичних осiб 2 особи, фiзичних осiб 42 особи. Частки мiж акцiонерами розподiленi наступним чином:

ў регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 20823070. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А00 №379525 вiд 01.04.1994, видане Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради. Мiсцезнаходження, 79000, Україна, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, б.3. Кiлькiсть акцiй 944560 штук, що складає 72,692011% статутного капiталу;

ў ТзОВ "Кракiвський ринок" Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 25228715. Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї №14151200000015818 вiд 31.12.1997, видане Виконавчим комiтетом Львiвської мiської ради. Мiсцезнаходження, 79007, Україна, м. Львiв, вул. Базарна, б.11. Кiлькiсть акцiй 291382 штук, що складає 22,4243% статутного капiталу;

ў фiзичнi особи, громадяни України, 5 осiб (часка кожного менше 0,5% статутного капiталу). У сукупностi володiють 13 акцiями, що становить 0,00105% статутного капiталу.

ў фiзичнi особи, громадяни України, 37 осiб (часка кожного менше 0,5%). У сукупностi володiють 63445 акцiй, що становить 4,882639% статутного капiталу.

Загальна частка зазначених фiзичних та юридичних осiб у статутному капiталi ПIДПРИЄМСТВА становить 100% (1 299 400 акцiй. Державна частка майна становить 72,692011%.

Перевiркою було охоплено фiнансово-господарську дiяльнiсть ПIДПРИЄМСТВА за перiод з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року з метою пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству, нормативним документам та Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, а саме пiдтвердження статей та валюти фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА, а саме фiнансового звiту СМП у складi балансу (ф. 1-м) станом на 31 грудня 2012р., Звiту про фiнансовi результати (ф. 2-м) за 2012 рiк, складених за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

При здiйсненнi перевiрки аудитор керувалась вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", положеннями та вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року, що обов'язковi для застосування в якостi нацiональних стандартiв аудиту у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03.2011 року, iз змiнами, внесеними рiшенням Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 № 240/7, якi зобов'язують нас планувати i проводити аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти та данi облiку не мiстять суттєвих викривлень, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".

Аудиторський висновок був пiдготовлений та складений вiдповiдно до:

Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Комiсiї при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженому рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 N 1528 (у чиннiй редакцiї);

Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженому рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360 (у чиннiй редакцiї).

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА є

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS) - МСФЗ;

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського облiку) (IAS) - МСБО;

тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовуваної основи фiнансової звiтностi (Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi), включаючи її достовiрне подання. Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих виправлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Ми звертаємо увагу на те, що датою переходу на складання фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ Пiдприємством було обрано 01 сiчня 2012 року. У зв'язку з цим Пiдприємством не може бути пiдготовлено порiвняльну iнформацiю за вiдповiдний попереднiй звiтний перiод. Тому iснує можливiсть того, що попередня фiнансова звiтнiсть може вимагати коригувань перед складанням остаточного варiанту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Бiльш того, звертаємо Вашу увагу на те, що згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану Пiдприємства, результатiв її операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питань описаних у параграфi "Пiдстава для висловлювання умовно - позитивної думки" фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати за 2012 рiк згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Iнша допомiжна iнформацiя

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011р. складає 1331,8 тис. грн., станом на 31.12.2012р. - 1408,4 тис. грн. Розмiр статутного капiталу пiдприємство на початок i кiнець року 324,9 тис. грн. Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА є вищою за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") - не виявлено.

У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПIДПРИЄМСТВА виконання значних правочинiв вiд 10 до 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної звiтностi потребує дозволу Наглядової ради пiдприємства, а виконання значних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної фiнансової звiтностi потребує рiшення загальних зборiв акцiонерiв пiдприємства. У дослiджуваний перiод ознакам значного правочину вiдповiдала здача майна в операцiйну оренду. Данi операцiї здiйснюються у вiдповiдностi до рiшення акцiонерiв (протокол чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування вiд 26.04.-06.07.2010р.) продовженого черговими загальними зборами (протокол 28.04.-26.05.2011р.), продовженого черговими загальними зборами (протокол 26.04.2012р.). Майно здається в оренду вiдповiдно до Перелiку майна, яке пiдлягає здачi в оренду ВАТ "ПКI Конвеєробудування). Операцiї з операцiйної оренди основних засобiв вiдображенi в облiку вiдповiдно до МСБО 17 "Оренда" вiд 01.01.12р. з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, встановлених iншими МСФЗ.). На дату балансу сума дебiторської заборгованостi становить 87,7 тис. грн.

Аудитор вiдзначає, що частина незавершеного виробництва, вiдображеного у складi виробничих запасiв не вiдповiдає критерiям активу i на думку аудитора, пiдлягає списанню на фiнансовi результати. ПIДПРИЄМСТВУ необхiдно отримати дозвiл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не вiдповiдає критерiям визнання активу на збiльшення непокритого збитку.

Корпоративне управлiння органiзовано на пiдприємствi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту пiдприємства. Головою правлiння є громадянин України Липин М.Ф. Контрольнi функцiї покладено на ревiзiйну комiсiю. Внутрiшнiй аудит не здiйснюється (пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створено).

Аудитором проведенi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитор дiйшла висновку, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, який стосується доходу, вiдсутнiй, у тому числi внаслiдок того, що переважна питома вага отриманого доходу отримана внаслiдок здiйснення лише одного типу простої операцiї, яка приносить дохiд, а саме здачi нерухомостi в оренду.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):

Перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" здiйснювала незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "Галаудитконсалтинг". Свiдоцтво про внесення у реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року). Мiсцезнаходження аудиторської фiрми - 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.

Аудит проведений у вiдповiдностi до умов договору на проведення аудиту № 21/01/13-01 вiд 21 сiчня 2013 року роботи щодо визначення достовiрностi фiнансової звiтностi були розпочатi 21 сiчня 2013 року та закiнченi 22 березня 2013р., про що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.


Аудитор, Директор ТзОВ "Галаудитконсалтинг"

(сертифiкат серiї А №004623, Свiдоцтво про внесення

у реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2757,

рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням

Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 року

№240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено

до 03.11.2016 року) Ю.В.Панченкова

м.п.

м. Львiв, 22.03.2013р.


 


Корегування даних попереднiх звiтiв

Згiдно з Балансом станом на 31 грудня 2011 року, пiдтвердженим аудиторським висновком незалежної аудиторської фiрми ТзОВ "Галаудитконсалтинг" вiд 31.01.2012 року, валюта Балансу станом на 31.12.2011 року складає 1 512,9 тис. грн. У 2011 роцi ПIДПРИЄМСТВО не проводило змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду. ПIДПРИЄМСТВО визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Корегування залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 не здiйснювалось, оскiльки основнi принципи пiдготовки фiнансової звiтностi за 2011 рiк у цiлому вiдповiдали вимогам МСФЗ.

2. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА

Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2012 року та на дату Балансу ПIДПРИЄМСТВА вiдповiдають вимогам МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.

Станом на 31.12.2012 року балансова вартiсть необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА становить 466,5 тис. грн.

Нижче наведено iнформацiю про склад необоротних активiв (основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв) на 31.12.2012 року у розрiзi первiсної. залишкової вартостi та зносу (табл. 1):

Таблиця 1

Назва

Станом на 31.12.2012

Станом на 31.12.2012

Основні засоби

 

 

Будівлі (у розрізі найменувань)

 

 

Первісна вартість

1 401 528,44

1 426 475,75

Знос

972 034,22

995 658,59

Залишкова вартість

429 494,22

430 817,16

в т.ч. вартість дооцінки

-

-

Машини та обладнання (обчислювальна техніка)

 

 

Первісна вартість

71 759,79

71 759,79

Знос

65 710,93

69 588,85

Залишкова вартість

6 048,86

2 170,94

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

Первісна вартість

2 897,00

2 897,00

Знос

2 478,57

2 607,33

Залишкова вартість

418,43

289,67

Інші основні засоби (бібліотечні фонди)

 

 

Первісна вартість

5 493,32

6 036,32

Знос

0,00

271,50

Залишкова вартість

5 493,32

5 764,82

Разом основні засоби

 

 

Первісна вартість

1 481 678,55

1 507 168,86

Знос

1 040 223,72

1 068 126,27

Залишкова вартість

441 454,83

439 042,59

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

Первісна вартість

34 249,03

36 235,71

Знос

27 088,23

28 021,08

Залишкова вартість

7 160,80

8 214,63

Нематеріальні активи

 

 

Бухгалтерська програма ”1С: Підприємництво”

 

 

Первісна вартість

5 340,06

5 340,06

Знос

4 643,49

4 658,08

Залишкова вартість

696,57

681,98

Програма Office 2003 Win32 Ukrainian

 

 

Первісна вартість

4 987,52

4 987,52

Знос

4 743,63

4 748,51

Залишкова вартість

243,89

239,01

Програмне забезпечення Авторські св.-ва (1987р.)

 

 

Первісна вартість

50 750,23

50 750,23

Знос

50 750,23

50 750,23

Залишкова вартість

0,00

0,00

Програмне забезпечення Windows

 

 

Первісна вартість

8 272,46

8 272,46

Знос

7 866,86

7 873,76

Залишкова вартість

405,60

398,70

Креслярська програма Компас-Графік (САПР)

 

 

Первісна вартість

62 900,46

62 900,46

Знос

43 730,75

45 011,18

Залишкова вартість

19 169,71

17 889,28

Разом нематеріальних активів

 

 

Первісна вартість

132 250,73

132 250,73

Знос

111 734,96

113 041,76

Залишкова вартість

20 515,77

19 208,97

Всього необоротних активів

1 648 178,31

 

Первісна вартість

1 648 178,31

1 675 655,30

Знос

1 179 046,91

1 209 189,11

Залишкова вартість

469 131,40

466466,19


Протягом 2012 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв за прямолiнiйним методом. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс).

Станом на 31.12.2012 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї, не введенi в експлуатацiю вiдсутнi.

Аудитор не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.


3. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА

Протягом 2012 року ПIДПРИЄМСТВО операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.


4. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв ПIДПРИЄМСТВА

Оцiнка та критерiї визнання запасiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2012 р. та на дату Балансу у цiлому вiдповiдають вимогам МСБО 2 "Запаси" вiд 01.01.2012р.

У складi запасiв у 2012 роцi пiдприємство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю). Данi витрати не стосуються доходiв, отриманих протягом звiтного перiоду. Аудитор вважає за доцiльне вiдмiтити, що витрати, понесенi у звiтному перiодi, якi не стосуються отримання доходiв у звiтному перiодi вiдповiдають критерiям витрат майбутнiх перiодiв. Крiм того, частина незавершеного виробництва, вiдображеного у складi виробничих запасiв не вiдповiдає критерiям активу i на думку аудитора, пiдлягає списанню на фiнансовi результати. ПIДПРИЄМСТВУ необхiдно отримати дозвiл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не вiдповiдає критерiям визнання активу на збiльшення непокритого збитку.

Протягом 2012 року здiйснена iнвентаризацiя наявних запасiв пiдприємства. Аудитор не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних запасiв, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур.


5. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВА

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi на ПIДПРИЄМСТВI у цiлому узгоджується з положеннями МСФЗ та ?рунтується на МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi та процедури визначення та вiдображення сумнiвних боргiв.

Дебiторська заборгованiсть ПIДПРИЄМСТВА станом на 31.12.2012 року становить 101,3 тис. грн. У складi дебiторської заборгованостi облiковано дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року становить 87,7 тис. грн. Зазначена заборгованiсть являється поточною заборгованiстю з орендної плати. При облiку розрахункiв з операцiйної оренди враховано вимоги МСБО 17 "Оренда" вiд 01.01.2012р.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 року - 13,6 тис. грн. Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми сплачених авансiв (13,6 тис. грн.).

Перелiк великих дебiторiв наведено у таблицi 2.

Таблиця 2

НАЗВА

Товари, послуги

Сума, грн.

1

2

3

з рядка 160:ТОВ “Краківський ринок”

оренда, експлуатаційні послуги

87673,65

РАЗОМ


87673,65

з рядка 210:ПАТ “Львівгаз”

сплачений аванс

2853,34

ПАТ “Львівобленерго”

сплачений аванс

487,65

МТС України

сплачений аванс

22,24

Кредобанк

сплачений аванс

120,00

ДП Західноексперементальний технічний центр

сплачений аванс

6439,68

КП “Картограф”

сплачений аванс

3699,58

РАЗОМ


13622,49

Iз суми загальної заборгованостi сума боргу пов'язаних осiб складає 87673,65 грн.

На думку аудитора, ПIДПРИЄМСТВУ необхiдно створювати резерв сумнiвних боргiв, а заборгованiсть за операцiйну оренду та експлуатацiйнi послуги вiдображати у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" за чистою реалiзацiйною вартiстю.

Пiдприємством у звiтному перiодi не проводилась повна iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi.

6. Перевiрка грошових коштiв ПIДПРИЄМСТВА

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних МСФЗ вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. ПIДПРИЄМСТВО має в банкiвських установах такi поточнi рахунки у нацiональнiй валютi:

Рахунки Банк МФО Валюта

2600901126889 ЦФ ПАТ "Кредо банк" м. Львiв 325365 нацiональна валюта

26003060442923 ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львiв 325321 нацiональна валюта

26040053800933 ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львiв 325321 нацiональна валюта

2604008126889 УФ ПАТ Кредобанк м. Львiв 325365 нацiональна валюта

26006053811609 ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львiв 325321 нацiональна валюта, долл. США


Станом на 31.12.2012 року на балансi ПIДПРИЄМСТВА рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 6,7 тис. грн. в нацiональнiй валютi. Записи грошових коштiв на дату балансу пiдтвердженi актами звiрки з банками.


7. Перевiрка реальностi розмiру зобов'язань, вiдображений у фiнансовiй звiтностi ПIДПРИЄМСТВА

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2012 року та на дату Балансу здiйснювалась на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012р.

Структура зобов'язань ПIДПРИЄМСТВА свiдчить про реальнiсть суми кредиторської заборгованостi. У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал ПIДПРИЄМСТВА складає 90,4 %.

На дату Балансу ПIДПРИЄМСТВО не має довгострокових зобов'язань.

ПIДПРИЄМСТВО має на Балансi поточнi зобов'язання та облiковує їх у вiдповiдностi до вимог МСФЗ та iнших нормативних документiв.

На дату Балансу поточнi зобов'язання пiдприємства представленi наступним чином:

поточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом -28,6 тис грн.;

зi страхування - 18,5 тис грн.;

з оплати працi - 42,3 тис грн.;

iншi поточнi зобов'язання - 35,4 тис грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 24,1 тис грн.

Таблиця 3

Назва

Сума кредиторської заборгованості, тис. грн.

ВАТ “Рівенський радіотехнічний завод”

24,0

Інші

0,1

РАЗОМ

24,1


Аудитор вiдзначає, що кредиторська заборгованiсть за отриманими авансами ВАТ "Рiвенський радiотехнiчний завод" не є об'єктивною. За даним договором є виконанi роботи, тому необхiдно вiдобразити виконанi роботи та визнати дохiд вiд реалiзацiї.

Iншi короткостроковi зобов'язання (табл. 4)

Таблиця 4

Вид зобов’язань

Сума

Примітки

Зобов’язання за розрахунками з бюджетом

28,6

поточна заборгованість, термін сплати, якої не настав

Зобов’язання за розрахунками зі страхування

18,5

поточна заборгованість, термін сплати, якої не настав

Заборгованість працівникам з оплати праці

42,3

поточна заборгованість, термін сплати, якої не настав

Інша заборгованість

35,4

поточна заборгованість, термін сплати, якої не настав


Прострочених позик банкiв та нарахованих i несплачених вiдсоткiв за користування позиками банкiв немає.

У звiтному перiодi здiйснена часткова iнвентаризацiя зобов'язань.


8. Перевiрка правильностi та адекватностi визначення власного капiталу ПIДПРИЄМСТВА та його структури

Заявлений статутний капiтал ПIДПРИЄМСТВА на 01 сiчня 2012 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал ПIДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №37/13/1/99. Дата реєстрацiї 05.02.1999р. У 2010 роцi ПIДПРИЄМСТВО отримало Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №26/13/1/10. Дата реєстрацiї 10.08.2010р. Попередньо зазначене свiдоцтво втратило чиннiсть.

У 2012 роцi змiн, пов'язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося. Формування та сплата статутного капiталу вiдбулася у перiод, що не входить до перiоду, що перевiрявся. Ми довiряємо думцi попереднього аудитора, яким засвiдчено, що статутний капiтал сформований повнiстю.

Додатковий капiтал на ПIДПРИЄМСТВI складає 791,3 тис. грн. Вiн сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв ПIДПРИЄМСТВА, що була проведена до дати попереднього балансу i пiдтверджена попереднiми аудиторським висновком - 791 339 грн.

За дослiджуваний промiжок часу ПIДПРИЄМСТВО збiльшило нерозподiлений прибуток минулого перiоду (215607,15 грн) за рахунок одержаного фiнансового результату вiд операцiйної дiяльностi (183817,02 грн.) . Здiйснило нарахування дивiдендiв (85619,43 грн.) та iнше використання прибутку, яке у переважнiй бiльшостi стосується минулих звiтних перiодiв (21595,25 грн.).

Сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.2012 року становить 292209,49 грн.


9 Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки витрат ПIДПРИЄМСТВА

Оцiнка та критерiї визнання витрат ПIДПРИЄМСТВА, їх класифiкацiя протягом 2012 року у цiлому вiдповiдають вимогам МСФЗ.

У складi витрат вiдображено:

собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) - 1191,7 тис. грн.;

iншi операцiйнi витрати - 854,0 тис. грн.;

податок на прибуток - 52,7 тис. грн.

Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.

Розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток" не здiйснювався.


10.Перевiрка реальностi та точностi фiнансових результатiв ПIДПРИЄМСТВА, вiдображених у фiнансовiй звiтностi

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї на ПIДПРИЄМСТВI протягом 2012 р. визначалась у вiдповiдностi до вимог МСБО 18 "Дохiд" вiд 01.01.2012р.

Протягом 2012 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг (дохiд вiд здачi активiв у оренду, дохiд вiд реалiзацiї НДР) - 2267,5 тис. грн. ; iншi операцiйнi доходи - 14,7 тис. грн. (без ПДВ).

Податковий облiк доходiв здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України.

Нерозподiлений прибуток на ПIДПРИЄМСТВI на дату Балансу складає 292,2 тис. грн., в тому числi прибуток, отриманий у 2012 роцi 183,8 тис. грн.


11. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Протягом 2012 року ПIДПРИЄМСТВО не здiйснювало дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiна складу посадових осiб емiтента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента).


12. Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА


Показники

На 01.01. 2012р.

На 31.12. 2012р.

Відхилення

Оптимальне значення

Коефіцієнти ліквідності:

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,218

0,045

-0,173

0,25-0,5

Коефіцієнт загальної ліквідності

5,677

7,329

+1,652

1,0-2,0

Коефіцієнт швидкої (поточної) ліквідності

0,736

0,758

+0,023

0,7-0,8

Коефіцієнти фінансової стабільності:

 


 

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,880

0,904

+0,024

0,25-0,5

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу або фінансування)

0,136

0,106

-0,030

<1

Коефіцієнт фінансової незалежності

7,354

9,459

+2,105

0,5-1,0

Чисті активи

 

 


 

Чисті активи

1331,8

1408,4

+76,6

324,9

Рентабельність активів

0,189

0,118

-0,071

х

Чистий збиток на 1 гривню активів

х

х

х

х


Аудитор, Директор ТзОВ "Галаудитконсалтинг"

(сертифiкат серiї А №004623) Ю.В.Панченкова

м.п.


Розрахунок вартості чистих активів станом на 31 грудня 2012 року.


Найменування:

Публічне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04601819

Одиниця виміру, тис.грн.


Найменування статті

Код рядка

За даними балансу на початок звітного періоду

За даними балансу на кінець звітного періоду

1

2

3

4

АКТИВИ

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

010

20,6

19,3

Незавершене будівництво

020

15,7

0,0

Основні засоби (залишкова вартість)

030

448,5

447,2

Довгострокові фінансові інвестиції

040Інші довгострокові фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060Інші необоротні активи

070Запаси: виробничі запаси

100

30,5

31,0

Запаси: тварини на вирощуванні і відгодівлі

110Запаси: незавершене виробництво

120

864,4

947,4

Запаси: готова продукція

130Запаси: товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість

160

81,8

87,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

170Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

180

5,5

13,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів

190Дебіторська заборгованість за розрахунками: з внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0,2

0,0

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті

230

39,4

6,7

Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250

5,4

4,0

Витрати майбутніх періодів

270

0,9

0,4

Активи, усього1512,9

1557,3

1

2

4


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4,0


0,0

Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів

540

24,0

24,1

Поточні зобов’язання за розрахунками: з бюджетом

550

46,0

28,6

Поточні зобов’язання за розрахунками: з позабюджетних платежів

560Поточні зобов’язання за розрахунками: зі страхування

570

14,8

18,5

Поточні зобов’язання за розрахунками: з оплати праці

580

33,1

42,3

Поточні зобов’язання за розрахунками: з учасниками

590

43,2

26,0

Поточні зобов’язання за розрахунками: із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов’язання

610

16,0

9,4

Забезпечення наступних витрат і платежів

430Доходи майбутніх періодів

630Зобов’язання, всього


620

181,1

148,9

Розрахункова вартість чистих активів


1331,8

1408,4

Статутний капітал

300

324,9

324,9

Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370*
*
Скоригований статутний капітал


324,9

324,9

Примітки

Висновок: Чисті активи товариства визначені відповідно до вимог частини ІІІ ст. 155 Цивільного Кодексу України, оскільки їх розрахункова вартість є більшою від статутного капіталу.


Голова правління М.Ф. Липин


Головний бухгалтер Г.П. Гущак


 


Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання

Основнi види дiяльностi Товариства - конструкторськi розробки всiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовлення дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектування транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть), маркетинговi та патентнi дослiдження у галузi пiдвiсного транспорту.

За дорученням Мiнпромполiтики України iнститут є Головною органiзацiєю (ГОС-124) з стандартизацiї в сферi 53.020.01 -пiдiймальних пристроїв, 53.020.30 - приладдя для пiдiймального обладнання, 53.40 - пiдiймально-транспортного обладнання безперервної дiї. Як ГОС-124, iнститут проводить роботи з оновлення, актуалiзацiї нормативної бази ОСТ колишнього СРСР, якими користуються пiдприємства i органiзацiї України, що входять до сфери управлiння Мiнпромполiтики.

Надання послуг товариством не залежитьвiд сезонних змiн.

Основнi ринки збуту - Україна, Росiя, Бiлорусь, Польща.

Основнi клiєнти - пiдприємства автомобiльної промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi.

ПАТ "Проектно - конструкторський iнститут конвеєробудування" - спецiалiзоване пiдприємство по розробцi та проектуванню транспортних систем.

Основний напрямок в дiяльностi емiтента - це надання науково-технiчних послуг з розробки та впровадження транспортних систем на базi пiдiймально-транспортного обладнання шляхом створення нових або реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих виробництв.

Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах економiчної стабiльностi в державi , тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у створення нових або реконструкцiю iснуючих виробництв. Здебiльшого потенцiйними замовниками Товариства є потужнi пiдприємства, технологiї яких вимагають великих затрат енергоносiїв (для прикладу - Запорiзький автомобiлебудiвний завод, Вiдкрите акцiонерне товариство "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь).

Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави,зниження попиту на продукцiю машинобудування українського виробництва, значний податковий тиск, iнфляцiя - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емiтентом розроблено i проводиться ряд заходiв, а саме:

1. Встановлено локальну комп"ютерну мережу;

2. Встановлено систему автоматизованого проектування;

3. Забезпечення сучасними стандартами;

4. Доступ до науково-технiчної iнформацiї про стан розвитку галузi пiдйомно-транспортного устаткування;

5. Забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою;

6. Навчання персоналу;

7. Залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

8. Освоєння активних методiв роботи на ринку, а саме як традицiйнi (полiграфiчна реклама), так i реклама в Iнтернетi, для чого зокрема створено власний WЕВ- сайт.

9. Участь у спецiалiзованих виставках.

9. Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом та Мiнпромполiтики України.


Пiдприємство здiйснює здачу в оренду примiщень, якi тимчасово не використовуються.


Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв у Товариствi не було зафiксовано випадкiв вiдчуження активiв.

З метою покращення якостi проектування Товариство планує:

- подальшi капiтальнi iнвестицiї для модернiзацiї iснуючого програмного забезпечення автоматизованого проектування з метою розширення технологiчних можливостей. Фiнансування - за рахунок обiгових власних коштiв. План витрат - 50 тис.грн.


Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi Товариства облiкованi власнi основнi засоби. Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв, в т.ч. основних засобiв Товариства протягом 2012 року та на дату Балансу здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України, №2755-VI вiд 02.12.2010 р. з наступними змiнами та доповненнями.

У 2012 роцi Товариством покращено основнi засоби на 25,0 тис.грн. та придбано основних засобiв на 2,3 тис.грн.

Вибуття та переоцiнка основних засобiв протягом 2012 року у Товариствi не здiйснювалась.

Упродовж 2012 року Товариством надавались в операцiйну оренду примiщення вiдповiдно до умов укладених договорiв.

Товариство не планує капiтального будiвництва.На 2013 рiк заплановано проведення удосконалення основних засобiв на загальну суму 50,0 тис.грн., в т.ч. придбання основних засобiв - 20,0 тис.грн., придбання нематерiальних активiв - 20,0 тис.грн., модернiзацiя, модифiкацiя основних засобiв - 10,0 тис.грн.


Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Загальний спад виробництва, пов"язаний iз продовженням фiнасової кризи в державi, особливо у галузi машинобудування. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.


Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному перiодi нарахованi штрафнi санкцiї та пенi за несвоєчасну сплату платежiв до бюджету у розмiрi 4,6 тис.грн.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для забезпечення дiяльностi Товариства достатньо власного робочого капiталу для поточних потреб.


Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Вартiсть укладених, але ще не виконаних контрактiв на кiнець 2012 року складає 22,6 тис.грн., очiкуваний дохiд вiд реалiзацiї з ПДВ - 22,6 тис.грн.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента базується на пiдставi проведеної роботи по наповненню портфелю замовлень у рiзних галузях господарства, як традицiйних для товариства, а саме - машинобудування, автомобiлебудування, так i в iнших - гiрничо-видобувна промисловiсть, деревообробна промисловiсть, лiсове господарство та iн. Проведенi переговори та направленi комерцiйнi пропозицiї до ряду потенцiйних замовникiв.

У 2012 роцi товариством поновлено спiвпрацю з ВАТ "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь, укладено та виконано контракти для цього замовника та направлено проекти контрактiв на здiйснення розробок технiчної документацiї по реконструкцiї трас конвеєрiв, проведення технiчного обстеження вузлiв i обладнання транспортної системи.

Фахiвцями товариства здiйснено ряд нових перспективних розробок та направленi комерцiйнi пропозицiї до пiдприємств, яких вони можуть зацiкавити.

Товариство планувало у 2012 роцi збiльшити обсяги робiт та обсяги реалiзацiї. Частково це завдання вдалося виконати та збiльшити об"єм реалiзацiї за видом дiяльностi 72.19 "Дослiдження та експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук" у порiвняннi з 2011 роком на 90 тис.грн, проте товариство ще не вийшло на запланованi показники. Фiнансово-економiчна криза, яка в попереднi роки зачепила всi галузi промисловостi України, та спад економiки в державi негативно вплинули на наповнення портфелю замовлень, виникли значнi проблеми iз пошуком платiжездатних замовникiв. Знизились фiнансовi можливостi потенцiйних замовникiв, якi змушенi були вiдкласти рiшення по ряду комерцiйних пропозицiй на невизначений термiн.

Правлiння Товариства продовжує активну роботу з пошуку замовникiв в усiх галузях економiки України, в т.ч. таких як деревообробна, будiвельна, легка промисловiсть та сiльське господарство.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика товариства щодо дослiджень та розробок базується на таких основних засадах:

1. Здiйснення iнжинiрингу, пошук та залучення до спiвпрацi передових виготовлювачiв пiдйомно-транспортного обладнання, в тому числi i закордонних, для поставки замовникам пiдiймально-транспортних систем "пiд ключ" - вiд проектування до виготовлення, монтажу та пуско-наладки.

2. Освоєння нетрадицiйних для товариства видiв продукцiї, що мають попит на ринку.

3. Для створення високоякiсної, конкурентно спроможної продукцiї в товариствi проводиться комп'ютеризацiя процесiв проектування, забезпечення виключно лiцензованими програмними продуктами, розробники забезпечуються сучасними стандартами, спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою; проводиться навчання персоналу, залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

4. Активна участь у спецiалiзованих виставках.

5. Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом, Мiнпромполiтики, НУ Львiвська полiтехнiка, Приднiпрянською Державною академiєю будiвництва та архiтектури.

6. На 2013 рiк, вiдповiдно до Тематичного плану пiдприємства, iнститут, як наукова органiзацiя, планує проведення дослiдно-конструкторських робiт (ДКР), а саме: "Вибiр i опрацювання технологiї виготовлення та складання мотор-барабанiв на базi серiйних двигунiв для МБ 320, 400, 500 на стадiї ДЗ"; "Комплекс обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого рядку вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв" та iн.

На сьогоднiшнiй день доволi складно прогнозувати перспективу розвитку Товариства. Така ситуацiя пояснюється як специфiкою дiяльностi iнституту, так i значною залежнiстю вiд економiчної i фiнансової ситуацiї, як у потенцiйних замовникiв, так i в Українi в цiлому. Адже попит на продукцiю Товариства можливий лише при економiчному пiдйомi, так як передбачає наявнiсть у потенцiйних замовникiв коштiв на розвиток та модернiзацiю виробництва.

Загальна сума витрат на проведенi iнститутом дослiдження та розробки за звiтний рiк - 144,7 тис.грн.


Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

У 2012 роцi вiдсутнi судовi справи, стороною яких виступає емiтент або посадовi особи емiтента.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Статутний капiтал становить 324850 гривень. Випуск акцiй Товариства на суму 324850 грн. був подiлений на 1299400 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Заявлений розмiр статутного капiталу повнiстю сплачений. У звiтному перiодi статутний капiтал не змiнювався. Випуск iменних акцiй товариства iснує в бездокументарнiй формi . Переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування вiдбулося на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у 2010 роцi. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.

Показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi протягом звiтного року наближаються до своїх оптимальних значень.

Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)


на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

441,4

439,1

0

0

441,4

439,1

будівлі та споруди

429,4

430,8

0

0

429,4

430,8

машини та обладнання

6,5

2,5

0

0

6,5

2,5

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

5,5

5,8

0

0

5,5

5,8

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

441,4

439,1

0

0

441,4

439,1

Опис

До складу основних засобiв Товариства вiдносяться об"єкти, вартiсть яких перевищує 1000 грн. та термiн корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби Товариства квасифiкуються за групами (в тис.грн) :

Будiвлi та споруди: Первiсна вартiсть - 1426,5; Сума зносу - 995,7; Ступiнь зносу (в %) - 69,8.

Машини та обладнання: Первiсна вартiсть - 74,6; Сума зносу - 72,1; Ступiнь зносу (в %) - 96,8.

Iншi основнi засоби: Первiсна вартiсть - 6,0; Сума зносу - 0,2; Ступiнь зносу (в %) - 0,0.


У процесi використання об"єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, втiленi в них, споживаються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вартiсть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2012 року здiйснювався за рахунок власних коштiв.

Усi основнi засоби використовуються для ведення господарської дiяльностi Товариством у нормальних (безпечних) умовах. Обмежень на використання майна у Товариствi немає.


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1 408,4

1 331,8

Статутний капітал (тис.грн.)

324,85

324,85

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

324,85

324,85

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 р.) Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов"язання - Поточнi зобов"язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.


Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2012 роцi становить 1083,5 тис.грн., що на 76,6 тис.грн. бiльше, нiж у 2011роцi.

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам частини III ст. 155 Цивiльного кодексу України.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

28,6

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

120,3

X

X

Усього зобов'язань

X

148,9

X

X

Опис

До показника "Податковi зобов"язання" включено поточнi зобов"язання емiтента за розрахунками з бюджетом у розмiрi 28,6 тис.грн.

До показника "Iншi поточнi зобов"язання" включено, в тис.грн.: поточнi зобов'язання з оплати працi - 42,3; iз страхування - 18,5; кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 24,1; з одержаних авансiв - 24,0; iншi поточнi зобов'язання - 35,4. Всього за показником iншi зобов"язання - 120,3 тис.грн.Загальна сума зобов"язань: 148,9 тис.грн.

*) Примiтка: 1. На 31.12.12 р. заборгованiсть по сплатi дивiдендiв на державну частку вiдсутня. 2. На 31.12.12 р. простроченої кредиторської заборгованостi по оплатi єдиного соцiального внеску немає. 3. На 31.12.12 р. прострочена заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня.Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ


Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?


Так

Ні

Реєстраційна комісія

X


Акціонери


X

Реєстратор


X

Депозитарій


X

Інше (запишіть)

д/в


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X


Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток


X

Бюлетенями (таємне голосування)

X


Підняттям рук


X

Інше (запишіть)

д/в


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?


Так

Ні

Реорганізація


X

Внесення змін до статуту товариства


X

Прийняття рішення про зміну типу товариства


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства


X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень


X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень


X

Інше (запишіть)

позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено.

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено.


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X


Інше (запишіть)

д/в


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги

X


Інше (запишіть)

д/в


X


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X


Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/в


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?


Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

так

ні

так

Загальний відділ

ні

ні

ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

Секретар правління

ні

ні

ні

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

Інше (запишіть)

д/в

ні

ні

ні


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X


Положення про наглядову раду

X


Положення про виконавчий орган (правління)

X


Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію

X


Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть)

Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства;


Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

ні

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

ні

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) так


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X


Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада

X


Правління або директор


X

Інше (запишіть)

д/в


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X


Інше (запишіть)

Згiдно з нормативними документами ФДМУ, як органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, той самий аудитор не може проводити аудит товариства бiльше нiж три роки пiдряд.


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія

X


Наглядова рада

X


Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/н


З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до норм чинного Законодавства України згiдно Наказу №244 вiд18.02.2010 р. Фонду державного майна України.


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть)

Упродовж останнiх трьох рокiв правлiння товариства працює над питанням залучення Проектно-конструкторського iнституту конвеєробудування до Державних цiльових програм. У 2009-2012роках подавались вiдповiднi пропозицiї, зокрема про включення в Державну цiльову комплексну програму розвитку машинобудування, тема розробки - створення комплексу обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого ряду вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв. Подавались пропозицiї щодо спiвпрацi з кластером "Вантажо - пiднiмальна технiка".

XЧи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років


Не визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) так


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи


X

Не задовольняли умови договору з особою


X

Особу змінено на вимогу:акціонерів

X


суду


X

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв вiд 26.04- 06.07.2010 року прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Внаслiдок цього, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04 - 06.07.2010 року було змiнено особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України.


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в


Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/в

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду


<dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dd>

КОДИ

</dd></dl></dl></dl><dd>

Дата

01.01.2013

</dd></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl>

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

 

за КОАТУУ

4610131500

Організаційно-правова форма господарювання


за КОПФГ

123

Орган державного управління

 

за КОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників: 26

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку


за міжнародними стандартами фінансової звітності

v


1. Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1-м

<dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dd>

Код за ДКУД

1801006

</dd></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl>

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

020

15,7

0

Основні засоби:
залишкова вартість

030

469,1

466,5

первісна вартість

031

1648,2

1675,7

знос

032

( 1179,1 )

( 1209,2 )

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

первісна вартість

036

0

0

накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

484,8

466,5

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

894,9

978,4

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

81,8

87,7

первісна вартість

161

85,9

87,7

резерв сумнівних боргів

162

( 4,1 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,7

13,6

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

39,4

6,7

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

5,4

4

Усього за розділом II

260

1027,2

1090,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,9

0,4

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1512,9

1557,3


Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

324,9

324,9

Додатковий вкладений капітал

320

791,3

791,3

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

215,6

292,2

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1331,8

1408,4

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

28

24,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом

550

57,5

28,6

зі страхування

570

14,8

18,5

з оплати праці*

580

33,1

42,3

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

47,7

35,4

Усього за розділом IV

620

181,1

148,9

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1512,9

1557,3

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0

Примітки: д/н


Керівник Липин Михайло Федорович


Головний бухгалтер Гущак Ганна Петрiвна


2. Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

Форма №2-м

<dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dl><dd>

Код за ДКУД

1801007

</dd></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl></dl>

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2700,9

2596,1

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 433,4 )

( 432,7 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

2267,5

2163,4

Інші операційні доходи

040

14,7

7,8

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

2282,2

2171,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 1191,7 )

( 1154,3 )

Інші операційні витрати

090

( 854 )

( 618,4 )

у тому числі:

091

0

0


092

0

0

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 2045,7 )

( 1772,7 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

236,5

398,5

Податок на прибуток

140

( 52,7 )

( 113,1 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

183,8

285,4

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

( 0 )

( 0 )

Примітки: д/н


Керівник Липин Михайло Федорович

Головний бухгалтер Гущак Ганна Петрiвна

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Корегування залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 не здiйснювалось, оскiльки основнi принципи пiдготовки фiнансової звiтностi за 2011 рiк у цiлому вiдповiдали вимогам МСФЗ.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства у 2012 роцi є:

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS) - МСФЗ;

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського облiку) (IAS) - МСБО;

тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.


Керiвник Липин Михайло Федорович


Головний бухгалтер Гущак Ганна Петрiвна