Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Титульний аркуш

 

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Липин Михайло Федорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

25.04.2017

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            04601819

4. Місцезнаходження

            79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20

5. Міжміський код, телефон та факс

            032 261 23 77, 032 261 23 77

6. Електронна поштова адреса

            conveyor.lv@ukr.net

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017

 

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№78 "Бюлетень. Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 

25.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http:www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

25.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

 

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

 

   1) інформація про випуски акцій емітента

X

   2) інформація про облігації емітента

 

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

   4) інформація про похідні цінні папери

 

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

   3) інформація про зобов'язання емітента

X

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки:

Товариство не мало у 2016 роцi лiцензiй (дозволiв) на види дiяльностi.

 

Товариство не належить до жодних об"єднань пiдприємств.

 

У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря

 

Товариство не надає iнформацiю про рейтингове агенство, оскiльки, хоча в статутному фондi Товариства  є державна частка, але водночас Товариство не є емiтентом, що має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави або яке займає монопольне становище, а також не має боргових зобов"язань.

 

Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством у 2016 роцi не випускались.

 

Упродовж 2016 року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

 

Товариство не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, так як борговi цiннi папери вiдсутнi.

 

Позик, кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства, та iнших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, товариство не отримувало.

 

Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, тому не подає Звiт про стан об"єкта  нерухомостi.

 

Проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства за результатами роботи товариства в 2016 роцi заплановано на 27.04.2017 року.

 

Упродовж звiтного року у Товариствi не було похiдних цiнних паперiв.

 

В Товариствi на приймались рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

 

Товариство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            АОО №375407

3. Дата проведення державної реєстрації

            24.12.1998

4. Територія (область)

            Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            324850

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            72,692

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            22

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            74.30 - Технiчнi випробування та дослiдження

10. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiвНаглядова рада товаристваРевiзiйна комiсiя товаристваПравлiння товариства

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

            325321

3) Поточний рахунок

            26003060442923

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"

5) МФО банку

            325321

6) Поточний рахунок

            26006053811609

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3

72,692

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Базарна, буд.11

22,424

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

загальна кiлькiсть фiзичних осiб  - 42

  

4,884

Усього

100

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Липин Михайло Федорович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4) Рік народження

            1953

5) Освіта

            вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступник доректора ВАТ "Завод Львiвсiльмаш"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            31.01.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

            Голова правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i

несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння

 виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про  Правлiння товариства.

Голова Правлiння М.Ф. Липин є керiвникомТовариства i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом Товариства. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Липин Михайло Федорович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1) Посада

            Член правлiння - Заступник Голови Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хома Iгор Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4) Рік народження

            1950

5) Освіта

            вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Завiдувач вiддiлом ВАТ ПКI конвеєробудування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

            Член Правлiння є головним iнженером Товариства. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння I.М. Хома, як головний iнженер Товариства, отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладои товариства; як Член Правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Хома Iгор Миколайович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1) Посада

            Член Правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Щадило Iгор Федорович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4) Рік народження

            1969

5) Освіта

            вища, ЛДУ iм.I. Франка

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            заступник директора з правових питань ТзОВ "Кракiвський ринок"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2014, обрано на 3 роки

9) Опис

            Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй.  Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння Iгор Федорович Щадило з 01.03.2010 працює у ПАТ ПКI конвеєробудування за сумiсництвом на посадi заступника голови правлiння та отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом.

 Винагороди в натуральнiй формi не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Щадило Iгор Федорович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гущак Ганна Петрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            середня спецiальна, Львiвський обласний учбовий комбiнат за спецiальнiстю бухгалтер

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступник головного бухгалтера ВАТ ПКI конвеєробудування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.12.2006, обрано до перепризначення

9) Опис

            Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовку податкової та бухгалтерської звiтностi.

Отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом Товариства.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує.

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Гущак Ганна Петрiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1) Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

             20823070 

4) Рік народження

           

5) Освіта

           

6) Стаж роботи (років)

           

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Правлiння.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Сакали Надiя Володимирiвна не дала дозвiл на розголошення паспортних даних. Займана посада: головний спецiалiст вiддiлу контролю  та аудиту РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради , представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

             20823070 

4) Рік народження

           

5) Освіта

           

6) Стаж роботи (років)

           

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Голова Наглядової ради веде засiдання та органiзовує роботу Наглядової ради, пiдписує разом iз секретарем Наглядової ради протоколи її засiдань. Iншi повноваження Голови Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Вольчак Ярослав Iванович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних. Займана посада: начальник вiддiлу контролю та аудиту РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради, пердставник РВ ФДМУ по ЛЬвiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

             20823070 

4) Рік народження

           

5) Освіта

           

6) Стаж роботи (років)

           

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000) - 1 представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю  РВ ФДМУ. Як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

 

 

1) Посада

            Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

             20823070 

4) Рік народження

           

5) Освіта

           

6) Стаж роботи (років)

           

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000) - 1 представник Львiвської облдержадмiнiстрацiї, що дiє за окремим поданням РВ. Як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Тимчук Iрина Романiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4) Рік народження

            1962

5) Освіта

            вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            начальник планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

I.Р. Тимчук:

1. Як головний економiст Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.

2. Як Член Наглядової Ради, працює на безоплатнiй основi.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Тимчук Iрина Романiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

             25228715 

4) Рік народження

           

5) Освіта

           

6) Стаж роботи (років)

           

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Вiд акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" (ЄДРОПУ 25228715, мiсцезнаходження: вул. Базарна, 11, м. Львiв, 79007)  -  1 представник, що дiє за окремим поданням, як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

 

1) Посада

            Член рiвiзiйної комiсiї, представник РФ ФДМУ по Львiвськiй областi

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070 

4) Рік народження

           

5) Освіта

           

6) Стаж роботи (років)

           

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000) - 1 представник ДПI Шевченкiвського району м.Львова  ГУ ДФС у Львiвськiй областi, що дiє за окремим поданням РВ.Як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бондар Катерина Єрмолаївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в 

4) Рік народження

            1946

5) Освіта

            середня, Львiвськiй фiнансовий технiкум

6) Стаж роботи (років)

            22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

            Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйної комiсї акцiонерного товариства".

Бондар К.Є.:

1. Як завiдувач комерцiйного сектору Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.

2. Як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Бондар Катерина Єриолаївна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова правлiння

Липин Михайдо Федорович

д/в д/в  д/в

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Щадило Iгор Федорович

д/в д/в  д/в

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна

д/в д/в  д/в

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

 20823070 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

 20823070 

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

 20823070 

0

0

0

0

0

0

Заступник голови правлiння-Член правлiння

Хома Iгор Миколайович

д/в д/в  д/в

2 960

0,2278

2 960

0

0

0

Голова Наглядової ради, уповноважена особа РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

 20823070 

944 560

72,692

944 560

0

0

0

Член Наглядової ради

Тимчук Iрина Романiвна

д/в д/в  д/в

1 000

0,077

1 000

0

0

0

Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"

ТзОВ "Кракiвський ринок"

 25228715 

291 382

22,4244

291 382

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

 20823070 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Бондар Катерина Єрмолаївна

д/в д/в  д/в

160

0,012

160

0

0

0

Усього

1 240 062

95,4332

1 240 062

0

0

0

 

 VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Базарна,11

291 382

22,4244

22,4244

291 382

0

0

0

Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Сiчових Стрiльцiв, 3

944 560

72,692

72,692

944 560

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред'явника

немає

д/в д/в  д/в

0

0

0

0

0

0

0

Усього

1 235 942

95,1164

95,1164

1 235 942

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

27.04.2016

Кворум зборів

99

Опис

1. З питання першого порядку денного -  "Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обраної 23.04.2015 року  загальними зборами акцiонерiв товариства. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення - припинити повноваження лiчильної комiсiї товариства, обраної загальними зборами акцiонерiв 23.04.2015 та обрати лiчильну комiсiю для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства у складi: голова комiсiї - Г.П. Гущак, головний бухгалтер; члени комiсiї: Блавацький З.М., головний енергетик товариства, Орешина Т.М., технiк.

            2.  З другого питання порядку денного  - "Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв ПАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення - обрати : головою зборiв - Вольчака Ярослава Iвановича, голову наглядової ради товариства, представника РВ ФДМУ по Львiвськiй областi; секретарем зборiв - Тимчук Iрину Романiвну, члена наглядової ради,  головного економiста товариства.

3. З питання третього порядку денного  - "Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв ПАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

Змiн до порядку денного у передбачений чинним законодавством спосiб не надходило. Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення -  встановити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв: доповiдь голови правлiння  про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк - до 20 хвилин; доповiдi з iнших питань порядку денного - до 10 хвилин; виступи - до 5 хвилин; довiдки - до 3 хвилин. вiдповiдi на питання - до 3 зхвилин.

4. З  четвертого питання  порядку денного - "Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за результатами його розгляду". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: Затвердити  звiт правлiння  про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк.

5. З питання п'ятого порядку денного  - "Звiт   Наглядової  ради товариства про роботу за 2015 рiк  та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:  затвердити Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2015 рiк.

6. З шостого питання порядку денного - "Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк  та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:  затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2015 рiк.

            7. З сьомого питання порядку денного - "Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:  затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

            8. З питання восьмого порядку денного - "Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: затвердити   рiчний  звiт  та баланс  товариства за 2015 рiк.    

9. З дев'ятого питання порядку денного - "Про розподiл прибутку товариства за пiдсумками роботи у 2015 роцi, встановлення порядку виплати дивiдендiв за 2015 рiк". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Бiльшiстю голосiв, а саме 99,75% вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь у голосуваннi, прийнято рiшення: 

1.         Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2015 роцi: 

"          з чистого прибутку в сумi 135505,16 грн. скеровується на: 

-           розвиток виробництва, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих  та енергоефективних технологiй - 20 %    (27 101,03 грн.);

-           формування резервного капiталу - 5% (6 775,26 грн.);

-           виплату дивiдендiв - 75% (101 628,87 грн.).

      2.    Виплату дивiдендiв здiйснювати безпосередньо акцiонерам.

  Дивiденди, якi припадають на державну частку акцiй (944560 шт.), що становить 72,692%    вiд статутного капiталу ПАТ, в сумi 73 876,07 грн. перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2016.

10. З десятого питання порядку денного - "Затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: Затвердити  основнi  напрямки  дiяльностi товариства на 2016 рiк, якi забезпечують збiльшення обсягiв проектно - конструкторських робiт та  збереження основних видiв дiяльностi ПАТ (зокрема по КВЕД 72.19; 68.20), якi будуть спрямованi на розвиток iмпортозамiнного виробництва, з врахуванням завдань Державної програми розвитку внутрiшнього виробництва.

11. З питання одинадцятого порядку денного - "Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради товариства, а саме вважати вiдкликаними: вiд акцiонера - юридичної особи - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi: Вольчака Ярослава Iвановича, голову Наглядової ради; Грицько Олександру Степанiвну; Савку Наталiю Романiвну; вiд акцiонера - фiзична особа -  представника трудового колективу ПАТ, Тимчук Iрину Романiвну; вiд акцiонера - юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок",  Янкiва Володимира Юлiановича.

12. З питання дванадцятого порядку денного - "Обрання членiв Наглядової ради товариства". Голосування вiдкрите, кумулятивне. Голосування проводиться бюлетенями. За результатами кумулятивного голосування прийнято рiшення: обрати Наглядову  раду в кiлькостi п'яти  осiб термiном на 3 (три)  роки у складi: вiд акцiонера-юридичної особи  -  РВ ФДМУ по Львiвськiй областi - 1 представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю РВ (за 1579267 голосiв); вiд акцiонера-юридичної особи  -  РВ ФДМУ по Львiвськiй областi - 1 представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю РВ (за 1579267 голосiв); вiд акцiонера-юридичної особи  -  РВ ФДМУ по Львiвськiй областi - 1 представник Львiвської облдержадмiнiстрацiї, що дiє за окремим поданням РВ  (за 1579267 голосiв); вiд акцiонера- юридичної особи - ТОВ "Кракiвський ринок" - 1 представник, що дiє за окремим поданням (за 5000 голосiв); Тимчук Iрина Романiвна - акцiонер товариства (за 25600 голосiв)

            13. З питання тринадцятого порядку денного - "Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладаються з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення - затвердити умови договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ . Обрати Голову правлiння ПАТ "ПКI конвеєробудування" особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

14.  З питання чотирнадцятого порядку денного - "Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  товариства". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення -  припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства, а саме вважати вiдкликаними: вiд акцiонера - юридичної особи - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi: Сакали Надiю Володимирiвну, голову Ревiзiйної комiсiї; Iващишин Оксану Богданiвну; вiд акцiонера - фiзична особа -  представника трудового колективу ПАТ, Бондар Катерину Єрмолаївну.

            15. З питання п'ятнадцятого порядку денного - "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства". Голосування вiдкрите, кумулятивне. Голосування проводиться бюлетенями. За результатами кумулятивного голосування прийнято рiшення: обрати Ревiзiйну комiсiю  товариства в кiлькостi трьох осiб термiном на 3 (три) роки у складi : вiд акцiонера-юридичної особи  -  РВ ФДМУ по Львiвськiй областi - 1 представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю РВ (за 1421840 голосiв); вiд акцiонера-юридичної особи  -  РВ ФДМУ по Львiвськiй областi - 1 представник ДПI Шевченкiвського району м.Львова  ГУ ДФС у Львiвськiй областi, що дiє за окремим поданням РВ (за 1421840 голосiв); Бондар Катерина Єрмолаївна  - акцiонер товариства (за 907466 голосiв).

16. З питання шiстнадцятого порядку денного - "Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення - затвердити умови договорiв (цивiльно-правових або трудових), що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ПКI конвеєробудування". Обрати Голову правлiння ПАТ "ПКI конвеєробудування" особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.

Товариство не приймало рiшень щодо додаткового включення питань до порядку денного загальних зборiв.

Упродовж 2016 року позачергових зборiв акцiонерiв не проводилось.

 

 

 

 


VIII. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

101 628,81

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0,078

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

96 665,68

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

27.04.2016

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

29.06.2016, 73 876,07

 

26.09.2016, 22 789,61

 

Опис

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2016 року у 2016 роцi нарахованi дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi в розмiрi 101628,81 грн., в т.ч. на державну частку - 73876,07 грн. На виконання вимог чинного Законодавства України дивiденди на державну частку сплаченi в повному обсязi 29.06.2016 року. Крiм того, товариством 26.09.2016 року частково сплаченi дивiденди iншим акцiонерам товариства в сумi 22789,61 грн. - за результатами 2015 року.

В порядок денний загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi , проведення яких заплановано на 27.04.2017 року, включено питання про розподiл прибутку за пiдсумками роботи  у  2016 роцi та встановлення порядку виплати дивiдендiв за результатами роботи у 2016 роцi

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 279 12 78

Факс

044 279 10 78

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Емiтентом укладений Договiр №Е-1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року. Керуючись статтею 634 Цивiльного кодексу України шляхом подання вiдповiдної заяви 13.03.2015 року Товариство приєдналося до встановленних ЦДУ Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. Сахарова, 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №520236

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032 297 23 12

Факс

032 297 23 12

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

договiр №5-ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 15.09.2010 року

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

3168287

Місцезнаходження

79053, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м.Львiв, вул. В. Великого, 81/36

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А №004623

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

032 245 60 60

Факс

032 245 30 74

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

Договiр  № 01/03/17-01 вiд 10.03.2017 р.  для проведення аудиту за 2016 рiк

ТзОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ" - незалежна аудиторська фiрма, яка пройшла контроль якостi аудиторських послуг на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26.05. 2016 року, №325/5.  

 

 (сертифiкат серiї  А № 004623 ( згiдно рiшення аудиторської палати №100 вiд 30.03.2001 року, термiн чинностi сертифiката продовжено до 30.03.2020 р. згiдно рiшення АПУ №307/2  вiд 29.01.2015 р.; Свiдоцтво про внесення у реєстр суб"єктiв аудитрської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001 р. (рiшенням АПУ вiд 27.10. 2016 року №332/3 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 27.10.2021 року)

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.08.2010

26/13/1/10

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПРФ

UA 4000087860

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1 299 400

324 850

100

Опис

Всi акцiї товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшеннi про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв иа не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. Упродовж звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

 


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Пiдприємство було створено у 1965 р., як Головне проектно-конструкторське бюро по конвеєробудуванню. У 1973 роцi на базi ГКПБ  органiзовано Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з 1994 - Державний проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з грудня 1998 - Вiдкрите акцiонерне товариство Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування. Дата реєстрацiї 24.12.1998 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю АОО №375407

Засновником Товариства згiдно iз Статутом, зареєстрованим за №14151050001875 , є держава Україна в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. (ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % акцiй.

На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04. - 26.05.2011 року у зв"язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" емiтент здiйснив вичерпний перелiк дiй по процедурi замiни типу товариства, а саме Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПАТ ПКI конвеєробудування упродовж 2016 року здiйснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України: " Про акцiонернi товариства", "Про господарськi товариства" , "Про пiдприємства в Українi", Податкового кодексу України, згiдно iз Статутом Товариства.

Органiзацiйна структура товариства складається iз таких пiдроздiлiв

1.         Апарат управлiння

2.         Вiддiл проектно-конструкторських розробок

3.         Бухгалтерiя

4.         Вiддiл iнформацiйно-технiчного забезпечення

5.         Сектор комерцiйної роботи

6.             Виробничо-технiчний вiддiл

7.         Господарська група

8.         Група охорони

Змiни в органiзацiйнi структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у 2016 роцi не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на кiнець звiтного перiоду (осiб) - 20

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2.

У 2016 роцi фонд оплати працi складав 1128,3 тис.грн, у 2015 - 1102,4 тис.грн.

Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi iз 2015 роком на 25,9 тис.грн.

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на початок перiоду становила 19 чол., на 31.12.16- 20 чоловiк (упродовж 2016 працiвники не вибували, прийнято на роботу 1 особу).

Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування кадрової полiтики емiтента включає:проведення атестацiї керiвникiв та спецiалiстiв, проведення пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

 

 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здiйснює облiкову полiтику вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 р. за № 996 -ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Корегування залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 не здiйснювалось, оскiльки основнi принципи пiдготовки фiнансової звiтностi за 2011 рiк у цiлому вiдповiдали вимогам МСФЗ.

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства та ведення бухгалтерського облiку у 2016 роцi є:

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS) - МСФЗ;

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського облiку) (IAS) - МСБО;

тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.

При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв автономностi, безперервностi дiяльностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника.

Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв Товариства протягом 2016 року та на дату Балансу Товариства здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.

Протягом 2016 року Товариство здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв прямолiнiйним методом.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс).

Станом на 31.12.2016 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї, не введенi в експлуатацiю вiдсутнi.

Протягом 2016 року Товариство операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.

Оцiнка та критерiї визнання запасiв Товариства протягом 2016 р. та на дату Балансу здiйснювалось вiдповiдно до вимог  МСБО 2 "Запаси" вiд 01.01.2012р.

У складi запасiв у 2016 роцi Товариство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi у Товариствi узгоджувалась з положеннями МСФЗ та грунтувалась на МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi та процедури визначення та вiдображення сумнiвних боргiв.

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних МСФЗ вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2016 року та на дату Балансу здiйснювалась у Товариствi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012р.

На дату Балансу Товариство не має довгострокових зобов'язань.

Товариство має на Балансi поточнi зобов'язання та облiковує їх у вiдповiдностi до вимог МСФЗ та iнших нормативних документiв.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види дiяльностi товариства - конструкторськi розробки всiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовлення дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектування транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей  господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть), маркетинговi  та патентнi дослiдження у галузi пiдвiсного транспорту.

Iнститут є Головною органiзацiєю  (ГОС-124) з стандартизацiї в сферi 53.020.01 -пiдiймальних пристроїв, 53.020.30 - приладдя для пiдiймального обладнання, 53.40 - пiдiймально-транспортного обладнання безперервної дiї. Як ГОС-124, iнститут проводить роботи з оновлення, актуалiзацiї нормативної бази технiчних регламентiв,  якими користуються пiдприємства i органiзацiї України, що входять до сфери управлiння Мiнекономрозвитку i торгiвлi.

Надання послуг товариством не залежитьвiд сезонних змiн.

Основнi ринки збуту - Україна, Росiя, Бiлорусь, Польща.

Основнi клiєнти - пiдприємства автомобiльної промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi.

ПАТ "Проектно - конструкторський iнститут конвеєробудування" -  спецiалiзоване пiдприємство  по розробцi та проектуванню транспортних систем.

Основний напрямок в дiяльностi емiтента - це надання науково-технiчних послуг з розробки та впровадження транспортних систем на базi пiдiймально-транспортного обладнання шляхом створення нових або реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих виробництв.

Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах економiчної стабiльностi в державi , тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у створення нових або реконструкцiю iснуючих виробництв. Здебiльшого потенцiйними замовниками Товариства є потужнi пiдприємства, технологiї яких вимагають великих затрат енергоносiїв (для прикладу  - Запорiзький автомобiлебудiвний завод, ПАТ "Грета", м. Дружкiвка, Донецька обл. Вiдкрите акцiонерне товариство "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь, Виробниче республiканське унiтарне пiдприємство "Мiнський електротехнiчний завод iм. В.I. Козлова, м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь та iн.).

Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави,зниження попиту на продукцiю машинобудування українського виробництва, значний податковий тиск, iнфляцiя - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емiтентом розроблено i проводиться ряд заходiв, а саме:

1. Встановлено локальну комп"ютерну мережу;

2. Встановлено систему автоматизованого проектування;

3. Забезпечення сучасними стандартами, технiчними регламентами;

4. Доступ до науково-технiчної iнформацiї про стан розвитку галузi пiдйомно-транспортного устаткування;

5. Забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою;

6. Навчання персоналу;

7. Залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

8. Освоєння активних методiв роботи на ринку, а саме як традицiйнi (полiграфiчна реклама), так i реклама в Iнтернетi, для чого зокрема створено власний WЕВ- сайт.

9. Участь у спецiалiзованих виставках.

9. Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом та Мiнекономрозвитку i торгiвлi України.

 

Пiдприємство здiйснює здачу в оренду примiщень, якi тимчасово не використовуються.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв у Товариствi не було зафiксовано  випадкiв вiдчуження активiв.

З метою покращення якостi проектування Товариство планує:

- подальшi капiтальнi iнвестицiї для модернiзацiї iснуючого програмного забезпечення  автоматизованого проектування з метою розширення технологiчних можливостей.  Фiнансування - за рахунок обiгових власних коштiв. План витрат - 40 тис.грн.

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Упродовж 2016 року дiяли договори оренди примiщень та надання послуг, укладенi в попереднi перiоди з акцiонером, який володiє акцiями бiльше 10% - ТзОВ "Кракiвський ринок". Зазначенi договори були укладенi вiдповiдно до вимог  Постанови  Кабiнету Мiнiстрiв України №786 вiд 04.10.1995 р. "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцiї її розподiлу"  iз змiнами.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi Товариства облiкованi власнi основнi засоби. Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв, в т.ч. основних засобiв Товариства протягом 2016 року та на дату Балансу здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України, №2755-VI вiд 02.12.2010 р. з наступними змiнами та доповненнями.

У 2016 роцi Товариством  придбано основних засобiв на 2,6 тис.грн.

Вибуття та переоцiнка основних засобiв протягом 2016 року у Товариствi не здiйснювалась.

Упродовж 2016 року Товариством надавались в операцiйну оренду примiщення вiдповiдно до умов укладених договорiв.

Товариство не планує капiтального будiвництва. На 2016 рiк планувалось проведення удосконалення основних засобiв на загальну суму 40,0 тис.грн., в т.ч. придбання основних засобiв - 20,0 тис.грн., придбання нематерiальних активiв - 12,0 тис.грн., модернiзацiя, модифiкацiя основних засобiв - 8,0 тис.грн.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Загальний спад виробництва, пов"язаний iз продовженням фiнасової кризи в державi, особливо у галузi машинобудування. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.

 

 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звiтному перiодi нарахованi штрафнi санкцiї у розмiрi 0,1 тис.грн.

 

 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для забезпечення дiяльностi Товариства достатньо власного робочого капiталу для поточних потреб.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних контрактiв на кiнець 2016 року у товариствi не було.

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента базується на пiдставi проведеної роботи по наповненню портфелю замовлень  у рiзних галузях господарства, як традицiйних для товариства, а саме -  машинобудування, автомобiлебудування, так i в iнших - гiрничо-видобувна промисловiсть, деревообробна промисловiсть, лiсове господарство та iн. Проведенi переговори та направленi комерцiйнi пропозицiї до ряду потенцiйних замовникiв.

Упродовж 12-ти  мiсяцiв 2016 року було продовжено спiвпрацю iз закордонними партнерами (пiдприємства Республiки Бiлорусь). На розглядi в Акцiонерному товариствi "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь знаходяться проекти контрактiв на розробку технiчної документацiї по реконструкцiї трас.

З ПРПУ "Електротехнiчний завод", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь проводяться переговори про укладення контракту на розробку технiчного проекту на пiдставi пiдготовленої та переданої замовнику тендерної документацiї на участь в запитi пропозицiй на закупку обладнання для транспортно-складської системи зберiгання i транспортування бакiв силових трансформаторiв (СТ) на базi пiдвiсних штовхаючих конвеєрiв (з розробкою проекту).

Укладено, виконано та отримано дохiд вiд реалiзацiї по контракту з Кременчуцьким колiсним заводом на "Розробка технiчної документацiї по об'єднанню пiдвiсних вантажонесучих конвеєрiв ГН1 та ГН2 лiнiї фарбування методом катафорезу згiдно з комплектом документiв вихiдних даних та Технiчного завдання". Направлено комерцiйну пропозицiю та досягнуто попередню  домовленiсть про укладення контракту на розробку проекту модернiзацiї транспортної системи на базi конвеєрiв ПНЦ-160.

Поновлено переговори iз акцiонерним товариством Запорiзький автомобiлебудiвний завод.

Проведено переговори з ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя" щодо розробки проекту  з механiзацiї технологiчного процесу складання iзоляторiв", з ТзОВ  "Дунапак - Україна", м. Ходорiв щодо виготовлення конструкторської документацiї по доробцi головки дротошвейної машини "Vickers".

Проведено маркетинговi роботи iз представниками 521-го замовника, зокрема по напрямках - хлiбопекарнi, елеватори, птахофабрики, будiвельнi органiзацiї ,кар'єри  та iн. Досягнуто попереднi домовленостi про спiвпрацю iз рядом потенцiйних замовникiв. До 268-ми надiсланi технiчнi пропозицiї.

Фахiвцями товариства здiйснено ряд нових перспективних розробок та направленi комерцiйнi пропозицiї до пiдприємств, яких вони можуть зацiкавити.

Фiнансово-економiчна криза, яка  зачепила всi галузi промисловостi України, та спад економiки та загальна складна ситуацiя в державi негативно вплинули на наповнення портфелю замовлень, виникли значнi проблеми iз пошуком платiжездатних замовникiв. Знизились фiнансовi можливостi потенцiйних замовникiв, якi змушенi були вiдкласти рiшення по ряду комерцiйних пропозицiй на невизначений термiн.

Правлiння Товариства продовжує активну роботу з пошуку замовникiв в усiх галузях економiки України, в т.ч. таких як деревообробна, будiвельна, легка промисловiсть та сiльське господарство.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика товариства щодо дослiджень та розробок базується на таких основних засадах:

1.         Здiйснення iнжинiрингу, пошук та залучення до спiвпрацi передових виготовлювачiв пiдйомно-транспортного обладнання, в тому числi i закордонних, для поставки замовникам пiдiймально-транспортних систем "пiд ключ" - вiд проектування до виготовлення, монтажу та пуско-наладки.

2.         Освоєння нетрадицiйних для товариства видiв продукцiї, що мають попит на ринку.

3.         Для створення високоякiсної, конкурентно спроможної продукцiї в товариствi проводиться  комп'ютеризацiя процесiв проектування, забезпечення виключно лiцензованими програмними продуктами, розробники забезпечуються сучасними стандартами, спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою; проводиться навчання персоналу, залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

4.         Активна участь у спецiалiзованих виставках.

5.         Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом, Мiнекономрозвитку i торгiвлi, НУ Львiвська полiтехнiка, Приднiпрянською Державною академiєю будiвництва та архiтектури.

6.      На 2017 рiк, вiдповiдно до Тематичного плану пiдприємства, iнститут, як наукова органiзацiя, планує  проведення дослiдно-конструкторських робiт (ДКР), а саме: "Розробка мобiльного телескопiчного радiального конвеєрного штабеоеукладчика (стакера) дл яскладування у бурти сипких матерiалiв"; "Комплекс обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого рядку вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв" та iн.

На сьогоднiшнiй день доволi складно прогнозувати перспективу розвитку Товариства. Така ситуацiя пояснюється як специфiкою дiяльностi iнституту, так i значною залежнiстю вiд економiчної i фiнансової ситуацiї, як у потенцiйних замовникiв, так i в Українi в цiлому. Адже попит на продукцiю Товариства можливий лише при економiчному пiдйомi, так як передбачає наявнiсть у потенцiйних замовникiв коштiв на розвиток та модернiзацiю виробництва.

Загальна сума витрат на проведенi iнститутом дослiдження та розробки за звiтний рiк - 117.2 тис.грн.

 

 

 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

У 2016 роцi вiдсутнi судовi справи, стороною яких виступає емiтент або посадовi особи емiтента.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Статутний капiтал становить 324850 гривень. Випуск акцiй Товариства на суму 324850 грн. був подiлений на 1299400 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Заявлений розмiр статутного капiталу повнiстю сплачений. У звiтному перiодi статутний капiтал не змiнювався.  Випуск iменних акцiй товариства iснує в бездокументарнiй формi . Переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування вiдбулося на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у 2010 роцi. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.

Показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi протягом звiтного року наближаються до своїх оптимальних значень.

Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, всього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

358,9

332,6

0

0

358,9

332,6

  будівлі та споруди

352,6

326,3

0

0

352,6

326,3

  машини та обладнання

0,4

0,3

0

0

0,4

0,3

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

5,9

6

0

0

5,9

6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

358,9

332,6

0

0

358,9

332,6

Опис

До складу основних засобiв Товариства вiдносяться об"єкти, вартiсть яких перевищує 2500 грн. та термiн корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби Товариства квасифiкуються за групами (в тис.грн) :

Будiвлi та споруди: Первiсна вартiсть - 1426,5 ; Сума зносу - 1100,2; Ступiнь зносу (в %) - 77,1

Машини та обладнання: Первiсна вартiсть - 72,4 ; Сума зносу - 72,1 ; Ступiнь зносу (в %) - 99,6 .

Iнструменти, прилади та iнвентар: Первiсна вартiсть - 2,9; Сума зносу - 2,9; Ступiнь зносу (в %) - 100.

Iншi основнi засоби:    Первiсна вартiсть - 6,0; Сума зносу - 0,0; Ступiнь зносу (в %) -  0.  

Разом основнi засоби: Первiсна вартiсть: 1507,8; Сума зносу - 1175,2; Ступiнь зносу - 77,9                  

 

У процесi експлуатацiї об"єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, отриманi вiд них, використовуються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вартiсть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2016 року не проводився. Упродовж звiтного пероду товариством придбано основних засобiв на 2,6 тис.грн.

Усi основнi засоби використовуються для ведення господарської дiяльностi Товариством у нормальних (безпечних) умовах. Обмежень на використання майна у Товариствi немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 641,7

1 635,4

Статутний капітал (тис.грн)

324,9

324,9

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

324,9

324,9

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 р.) Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов"язання - Поточнi зобов"язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2016 роцi становить 1316,8 тис.грн., що на 6,3 тис.грн. бiльше, нiж у 2015 роцi.

 

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам частини III ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

41,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

102,5

X

X

Усього зобов'язань

X

144,4

X

X

Опис

До показника "Податковi зобов"язання" включено поточнi зобов"язання  емiтента за розрахунками з бюджетом у розмiрi 41,9 тис.грн. , в т.ч. з податку на прибуток - 0,0 тис.грн.

До показника "Iншi поточнi зобов"язання" включено, в тис.грн.: поточнi зобов'язання з оплати працi - 28,0; iз страхування - 3,6; кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,0 iншi поточнi зобов'язання  - 70,9. Всього за  показником iншi зобов"язання - 102,5 тис.грн.Загальна сума зобов"язань: 144,4 тис.грн.

*) Примiтка: 1. На 31.12.16 р. заборгованiсть по сплатi дивiдендiв на державну частку вiдсутня. 2. На 31.12.16 р. простроченої кредиторської заборгованостi по оплатi єдиного соцiального внеску   немає. 3. На 31.12.16 р. прострочена заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.04.2016

28.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

31.05.2016

01.06.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

1

членів наглядової ради - представників акціонерів

4

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

4

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада самооцiнку не проводила

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

д/в

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  5

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено

Інше (запишіть)

У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів

д/в

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д/в

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна товариства

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

так

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Упродовж останнiхтрьох рокiв товариство не змiнювало аудитора

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

д/в

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до норм чинного Законодавства Українизгiдно Наказу №224 вiд 18.02.2010 Фонду державного майна Крраїни

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Упродовж останнiх трьох рокiв правлiння товариства працює над питанням залучення  Проектно-конструкторського iнституту конвеєробудування до Державних цiльових програм. Товариством подавались вiдповiднi пропозицiї, зокрема про включення в Державну цiльову комплексну програму розвитку машинобудування, тема розробки - створення комплексу обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого ряду вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв. Подавались пропозицiї щодо спiвпрацi з  кластером "Вантажо - пiднiмальна технiка".

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

д/в

 

Звіт про корпоративне управління

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

            загальний стаж аудиторської діяльності

            кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

            перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

            випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

            ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

            стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

            наявність механізму розгляду скарг

            прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

            стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

            наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31658287

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79053, м. Львiв, вул. В. Великого 81/36

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2757, 30.11.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора

умовно-позитивна

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31658287

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79053, м. Львiв, вул. В. Великого 81/36

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2757, 30.11.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

 

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

 

 

ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2757 від 30.11.2001 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю

               

ЄДРПОУ 31658287,  Україна,  79053 м. Львів вул. В.Великого 81/36

п/р№26004709014013 в АТ Райффайзенбанк  АВАЛЬ в м. Київ МФО 380805

тел./факс (032)2453060, (032) 2453074 E-mail gac(at)best.lviv.ua

 

№03/04/17-01       

від 03 квітня  2017 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву та акціонерам ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

 

Звіт щодо фінансової звітності.

Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства  "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (далі – ПІДПРИЄМСТВО), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал підприємства несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовуваної основи фінансової звітності (Міжнародних стандартів фінансової звітності), включаючи її достовірне подання. Управлінський персонал бере на себе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містять суттєвих виправлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів в фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкту господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Ми звертаємо увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів підприємства, оскільки дата інвентаризації у відповідності до наказу по ПІДПРИЄМСТВУ передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки.

Для підготовки цієї фінансової звітності Підприємство використало форми, встановлені НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" із додатковими обмеженнями, встановленими НП (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №627. При складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами в тих випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати інформацію, подання якої не передбачено чинними формами, така інформація розкрита в цих примітках до фінансових звітів.

В результаті перевірки встановлено наступні обставини, що можуть мати вплив на оцінку фінансового стану і спроможність Підприємства продовжувати свою діяльність:

- на звітну дату Підприємство не здійснювало оцінки корисності необоротних активів відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів», яку доцільно переглянути з залученням незалежного оцінювача;

- у звітному році Підприємство прийняло рішення не виділяти в інвестиційну нерухомість частину будівель, яка використовується  з метою отримання орендної плати.

Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питань описаних у параграфі «Підстава для висловлювання умовно - позитивної думки» фінансова звітність Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" станом на 31 грудня 2016 р., його фінансові результати за 2016 рік згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Пояснювальний  параграф.

Звертаємо вашу увагу на  п.18 Приміток до фінансової  звітності, в якому описується поточна політична та економічна ситуація в Україні. Обставини, про які йдеться у цих Примітках, можуть продовжувати негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Підприємства у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути визначені. Висловлюючи нашу думку ми не брали до уваги це питання.

 

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

2.1. Основні відомості про емітента

Повна назва ПІДПРИЄМСТВА українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Код за ЄДРПОУ: 04601819. Місцезнаходження (юридична адреса): 79007, Україна, м. Львів, вул. Базарна, 20.

Дата реєстрації 24.12.1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 375407. Номер запису про державну реєстрацію 1 415 120 0000 001875. Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради.

ПІДПРИЄМСТВО здійснювало фінансово-господарську діяльність згідно нової редакції Статуту, затвердженої у 2011 році загальними зборами ВАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (протокол № б/н від 28.04-26.05. 2011 року) та зареєстрованої державним реєстратором Виконавчого комітету Львівської міської ради  09.06.11 №1 415 105 0008 001875.

Основні види діяльності ПІДПРИЄМСТВА за звітний період згідно КВЕД:

72.19 – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

71.20 – технічні випробування та дослідження;

70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" є єдиним правонаступником Відкритого акціонерного  товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Рішення про приведення діяльності товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та заміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство прийнято загальними зборами акціонерів 28.04-26.05.2011 року. У свою чергу відкрите акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 14.12.1998 року №1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського інституту конвеєробудування у Відкрите акціонерне товариство.

Загальна кількість засновників складає: юридичних осіб 2 особи, фізичних осіб 42 осіб. Частки між акціонерами розподілені наступним чином:

Ø    регіональне відділення ФДМУ по Львівській області. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20823070. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №379525 від 01.04.1994, видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради. Місцезнаходження, 79000, Україна, м. Львів, вул. Січових Стрільців, б.3. Кількість акцій 944560 штук, що складає 72,6920% статутного капіталу;

Ø    ТзОВ "Краківський ринок" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25228715. Свідоцтво про державну реєстрацію серії №14151200000015818 від 31.12.1997, видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради. Місцезнаходження, 79007, Україна, м. Львів, вул. Базарна, б.11. Кількість акцій 291382 штук, що складає 22,4243% статутного капіталу;

Ø    фізичні особи, громадяни України, 42 особи (часка кожного менше 0,5%). У сукупності володіють 63458 акцій, що становить 4,8837% статутного капіталу.

Загальна частка зазначених фізичних та юридичних осіб у статутному капіталі ПІДПРИЄМСТВА становить 100% (1 299 400 акцій). Державна частка майна становить 72,692011%.

При здійсненні перевірки аудитор керувалась вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", положеннями та вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості  та супутніх послуг видання 2014 року, що обов’язкові  для застосування в якості національних стандартів аудиту у відповідності до рішення Аудиторської палати України №320/1 від 29.12.2015 року, які зобов’язують нас планувати і проводити аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості у тому, що фінансові звіти та дані обліку не містять суттєвих викривлень, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПІДПРИЄМСТВА є

Міжнародні стандарти фінансової звітності (IFRS) - МСФЗ;

Міжнародні стандарти фінансової звітності (бухгалтерського обліку) (IAS) – МСБО;

тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2015 р. складає 1635,4 тис. грн., станом на 31.12.2016р. – 1641,7 тис. грн. Розмір статутного капіталу підприємства на початок і кінець року 324,9 тис. грн. Вартість чистих активів ПІДПРИЄМСТВА є вищою за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність") – не виявлено.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПІДПРИЄМСТВА виконання значних правочинів від 10 до 25% вартості активів підприємства за даними річної звітності потребує дозволу Наглядової ради підприємства, а виконання значних правочинів більше 25% вартості активів підприємства за даними річної фінансової звітності потребує рішення загальних зборів акціонерів підприємства. У досліджуваний період ознакам значного правочину відповідала здача майна в операційну оренду. Дані операції здійснюються у відповідності до рішення акціонерів (протокол №1 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування від 23.04.2015 р.). Майно здається в оренду відповідно до Переліку приміщень ПАТ "ПКІ Конвеєробудування", що можуть бути передані в оренду. Операції з операційної оренди основних засобів відображені в обліку відповідно до МСБО 17 "Оренда" від 01.01.12р. з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими МСФЗ.).

Аудитор відзначає, що частина незавершеного виробництва, відображеного у складі виробничих запасів не відповідає критеріям активу і на думку аудитора, підлягає списанню на фінансові результати. ПІДПРИЄМСТВУ необхідно отримати дозвіл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не відповідає критеріям визнання активу на збільшення непокритого збитку.

Корпоративне управління організовано на підприємстві відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту підприємства. Головою правління є громадянин України Липин М.Ф. (рішення Наглядової ради товариства 31.01.2014 року). Контрольні функції покладено на ревізійну комісію. Внутрішній аудит не здійснюється (підрозділ внутрішнього аудиту не створено).

Аудитором проведені процедури ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Аудитор дійшла висновку, що ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, який стосується доходу, відсутній, у тому числі внаслідок того, що переважна питома вага отриманого доходу отримана внаслідок здійснення лише одного типу простої операції, яка приносить дохід, а саме здачі нерухомості в оренду.

2.2 Корегування даних попередніх звітів

Згідно з Балансом станом на 31 грудня 2015 року, підтвердженим аудиторським висновком незалежної аудиторської фірми ТзОВ "Галаудитконсалтинг" від 25.03.2016 року, валюта Балансу станом на 31.12.2015 року складає 1927.6 тис. грн. ПІДПРИЄМСТВО визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. У 2016 році ПІДПРИЄМСТВО не проводило зміни валюти Балансу на початок звітного періоду.

 

2.3 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки активів ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка та критерії визнання необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА протягом 2016 року та на дату Балансу ПІДПРИЄМСТВА відповідають вимогам МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Дані синтетичного обліку основних засобів відповідають даним аналітичного обліку.

Станом на 31.12.2016 року балансова вартість необоротних активів ПІДПРИЄМСТВА становить 387,2 тис. грн.

Обліковою політикою підприємства передбачена оцінка цієї нерухомості у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» за первісною вартістю (модель собівартості), зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності чи вигід від її відновлення.

На думку аудитора, оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю точніша, адже відображає фактичну вартість об’єкта інвестиційної нерухомості на дату балансу. Найбільш достовірним відображенням справедливої вартості є поточні ринкові ціни, що існують на активному ринку на подібну нерухомість у тій самій місцевості та в подібному стані за подібних умов угод про оренду або інших контрактів на дату балансу, скориговані з урахуванням витрат на здійснення операцій. Проте в Україні на багато об’єктів нерухомості відсутній активний ринок або його функціонування є обмеженим, і навіть за наявності досконалого ринку достовірна оцінка економічної цінності неможлива, оскільки вона передбачається відносно конкретних активів, точні аналоги яким знайти проблематично. Аудитор рекомендує відповідно до п. 32 МСБО 40 використовувати послуги експертів, які мали недавній досвід оцінювання інвестиційної нерухомості, що розташована в подібній місцевості та належить до подібної категорії. Також вони зможуть оцінити певний об’єкт інвестиційної нерухомості, аналоги якого відсутні.

Протягом 2016 року ПІДПРИЄМСТВО здійснювало нарахування амортизації необоротних активів за прямолінійним методом. Змін у методі нарахування амортизації основних засобів не відбувалося.

Станом на 31.12.2016 року незавершене будівництво та капітальні інвестиції, не введені в експлуатацію, відсутні.

Аудитор не спостерігала за інвентаризацією наявних необоротних активів підприємства, оскільки дата інвентаризації у відповідності до наказу по ПІДПРИЄМСТВУ передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів ми не змогли підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Протягом 2016 року ПІДПРИЄМСТВО операцій з довгостроковими та короткостроковими фінансовими інвестиціями не здійснювало та на балансі не обліковувало.

Оцінка та критерії визнання запасів ПІДПРИЄМСТВА протягом 2016 року та на дату Балансу у цілому відповідають вимогам МСБО 2 "Запаси".

У складі запасів у 2016 році підприємство відображає виробничі запаси та незавершене виробництво, оцінене за первісною вартістю (історичною собівартістю). Дані витрати не стосуються доходів, отриманих протягом звітного періоду. Аудитор вважає за доцільне відмітити, що витрати, понесені у звітному періоді, які не стосуються отримання доходів у звітному періоді відповідають критеріям витрат майбутніх періодів. Крім того, частина незавершеного виробництва, відображеного у складі виробничих запасів не відповідає критеріям активу і на думку аудитора, підлягає списанню на фінансові результати. ПІДПРИЄМСТВУ необхідно отримати дозвіл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не відповідає критеріям визнання активу на збільшення непокритого збитку.

Протягом 2016 року здійснена інвентаризація наявних запасів підприємства. Аудитор не спостерігала за інвентаризацією наявних запасів, оскільки дата інвентаризації у відповідності до наказу по ПІДПРИЄМСТВУ передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових записів ми не змогли підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості на ПІДПРИЄМСТВІ у цілому узгоджується з положеннями МСФЗ та ґрунтується на МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" щодо оцінювання дебіторської заборгованості та процедури визначення та відображення сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість ПІДПРИЄМСТВА станом на 31.12.2016 року становить 81,6 тис. грн. У складі дебіторської заборгованості обліковано дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги та іншу поточну дебіторську заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 року становить 28,3 тис. грн. Зазначена заборгованість являється поточною. Основну частину дебіторської заборгованості становлять суми, заборгованості з орендної плати (28,3 тис. грн.) При обліку розрахунків з операційної оренди враховано вимоги МСБО 17 "Оренда" від 01.01.2012р. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.16 становить 9,1 тис. грн., складається із поточної заборгованості з податку на прибуток, термін сплати якого не наступив. На дату видачі аудиторського висновку заборгованість є сплаченою. Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2016 року – 44,2 тис. грн. Основну частину дебіторської заборгованості становлять суми сплачених авансів.

Із суми загальної заборгованості сума боргу пов’язаних осіб складає 26,3 грн.

На 2016 рік ПІДПРИЄМСТВО не створювало резерв сумнівних боргів. На думку аудитора, ПІДПРИЄМСТВУ необхідно створювати резерв сумнівних боргів, а заборгованість за операційну оренду та експлуатаційні послуги відображати у статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" за чистою реалізаційною вартістю.

ПІДПРИЄМСТВО має в банківських установах такі поточні рахунки у національній валюті:

Рахунки

Банк

МФО

Валюта

2600901126889

ЦФ ПАТ "Кредо банк" від.29 м. Львів

325365

національна валюта

2604008126889

ЦФ ПАТ "Кредо банк" від.29 м. Львів

325365

національна валюта

260030604429233

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів

325321

національна валюта

26040053800933

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів

325321

національна валюта

26006053811609

ЗГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Львів

325321

USD

 

Станом на 31.12.2016 року на балансі ПІДПРИЄМСТВА рахувалися залишки грошових коштів в сумі 19,7 тис. грн. у національній валюті. Записи грошових коштів на дату балансу підтверджені актами звірки з банками.

 

2.4 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки зобов’язань ПІДПРИЄМСТВА

Визнання, облік та оцінка зобов’язань протягом 2016 року та на дату Балансу здійснювалась на ПІДПРИЄМСТВІ у відповідності з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фінансових звітів" від 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" від 01.01.2012р.

На дату Балансу ПІДПРИЄМСТВО не має довгострокових зобов’язань.

ПІДПРИЄМСТВО має на Балансі поточні зобов’язання та обліковує їх у відповідності до вимог МСФЗ.

На дату Балансу поточні зобов’язання підприємства представлені наступним чином:

поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом – 41,9 тис грн.;

зі страхування – 3,6 тис грн.;

з оплати праці – 28,0 тис грн.;

інші поточні зобов'язання – 70,9 тис грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – не має.

Прострочених позик банків та нарахованих і несплачених відсотків за користування позиками банків немає.

У звітному періоді здійснена часткова інвентаризація зобов’язань.

 

2.5 Перевірка правильності визначення власного капіталу ПІДПРИЄМСТВА та його структури  

Заявлений статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА на 01 січня 2016 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капітал ПІДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 26/13/1/10. Дата реєстрації 10.08.2010 р.

У 2016 році змін, пов’язаних із статутним капіталом ПІДПРИЄМСТВА, не відбувалося.

Заявлений статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА на 31 січня 2016 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капітал ПІДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Формування та сплата статутного капіталу відбулася у період, що не входить до періоду, що перевірявся. Ми довіряємо думці попереднього аудитора, яким засвідчено, що статутний капітал сформований повністю.

Додатковий капітал на ПІДПРИЄМСТВІ складає 791,3 тис. грн. Він сформований за рахунок дооцінки основних засобів ПІДПРИЄМСТВА, що була проведена до дати попереднього балансу і підтверджена попередніми аудиторським висновком – 791 339 грн.

За 2016 рік підприємство отримало прибуток у розмірі 108 тис. грн. Здійснило виплату дивідендів по частині відкоригованого чистого прибутку (101,6 тис.  грн.) та інші витрати за рахунок прибутку (0,1 тис. грн.).

Сальдо нерозподіленого прибутку на 31.12.2016 року становить 525,5 грн.

 

2.6 Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки витрат, доходів та фінансових результатів ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка та критерії визнання витрат ПІДПРИЄМСТВА, їх класифікація протягом 2016 року у цілому відповідають вимогам МСФЗ.

У складі витрат відображено:

собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) – 1805,7 тис. грн.;

інші операційні витрати – 1063,9тис. грн.;

податок на прибуток –25,5 тис. грн.

Податковий облік витрат господарської діяльності здійснюється на ПІДПРИЄМСТВІ у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

Розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток" не здійснювався.

Дохід (виручка) від реалізації продукції на ПІДПРИЄМСТВІ протягом 2016 року визначалась у відповідності до вимог МСБО 18 "Дохід" від 01.01.2012р. 

Визнання, оцінка та класифікація доходів ПІДПРИЄМСТВОМ здійснюються у відповідності до вимог МСФЗ.

Протягом 2016 року ПІДПРИЄМСТВО одержувало доходи від реалізації товарів, робіт послуг (дохід від здачі активів у оренду, дохід від реалізації НДР) – 3003,1 тис. грн.

Податковий облік доходів здійснюється на ПІДПРИЄМСТВІ у відповідності до вимог Податкового кодексу України.

Фінансовий результат за 2016 рік визначений ПІДПРИЄМСТВОМ згідно з вимогами МСФЗ. Нерозподілений прибуток на ПІДПРИЄМСТВІ на дату Балансу складає 525,5 тис. грн., в тому числі прибуток, отриманий у 2016 році 108 тис. грн.

 

2.7. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Протягом 2016 року ПІДПРИЄМСТВО не здійснювало дій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;  прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; зміна складу посадових осіб емітента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента).

2.8. Аналіз показників фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА

Показники

На 01.01. 2016р.

На 31.12.  2016р.

Відхилення

Оптимальне значення

Коефіцієнти ліквідності:

 

 

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,043

0,136

+0,093

1,0-2,0

Коефіцієнт загальної ліквідності

5,268

9,857

+4,589

0,25-0,5

Коефіцієнт швидкої (поточної) ліквідності

1,031

0,719

-0,313

0,7-0,8

Коефіцієнти фінансової стабільності:

 

 

 

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,848

0,919

+0,071

0,25-0,5

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу або фінансування)

0,179

0,088

-0,091

<1

Коефіцієнт фінансової незалежності

5,597

11,369

+5,772

0,5-1,0

Чисті активи

 

 

 

 

Чисті активи

1635,40

1641,7

+6,3

324,9

Рентабельність активів

0,060

0,060

0,0

х

Чистий збиток  на 1 гривню активів

х

х

х

х

Вартість чистих активів ПІДПРИЄМСТВА більша від статутного капіталу. Це відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.

 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

 

  1. Незалежна аудиторська фірма ТзОВ “Галаудитконсалтинг”. Свідоцтво про внесення у реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2757, рішення АПУ №104 від 30.11.2001р. Рішенням Аудиторської палати України від 27 жовтня 2016 року №332/3 термін дії Свідоцтва продовжено до 27.10.2021 року.
  2. Місцезнаходження аудиторської фірми – 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.
  3. Свідоцтво про проходження контролю якості аудиторських послуг: рішення Аудиторської палати України від  26 травня  2016 р., № 325/5.
  4. Аудит проведений у відповідності до умов договору на проведення аудиту № 10/03/17-01  від 10 березня 2017 року, роботи щодо визначення достовірності фінансової звітності були розпочаті 10 березня 2017 року та закінчені 03 квітня  2017р.

 

 

Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг”

(сертифікат аудитора №004623,

строк дії до 30 березня  2020 року)                                Ю.В. Панченкова

 

03 квітня  2017 р.

м. Львів, Україна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок вартості чистих активів станом на 31 грудня 2016 року.

 

Найменування:

Публічне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04601819

                                                                                              Одиниця виміру, тис.грн.

 

Найменування статті

Код рядка

За даними балансу на початок звітного періоду

За даними балансу на кінець звітного періоду

1

2

3

4

АКТИВИ

 

 

 

 

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

1000

18,1

17,5

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0,0

0,0

Основні засоби (залишкова вартість)

1010

369,1

344,1

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші фінансові інвестиції

1035

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

 

 

Відстрочені податкові активи

1045

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Запаси: виробничі запаси

1100

33,3

32,8

Запаси: незавершене виробництво

1102

1206,9

1289,1

Запаси: готова продукція

1103

 

 

Запаси: товари

1104

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Векселі одержані

1120

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

280,9

28,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

4,2

36,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом

1135

 

9,1

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з нарахованих доходів

1140

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з внутрішніх розрахунків

1145

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1,2

7,3

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

1165

12,7

19,7

Готівка

1166

 

 

Рахунки в банках

1167

12,7

19,7

Витрати майбутніх періодів

1170

1,2

1,3

Інші оборотні активи

1190

0,0

0,0

Активи, усього

 

 

1927,6

1786,1

1

2

4

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

 

 

Довгострокові кредити банків

1510

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

1515

 

 

Довгострокові забезпечення

1520

 

 

Цільове фінансування

1525

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Векселі видані

1605

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

0,0

0,0

розрахунками з бюджетом

1620

66,9

41,9

за розрахунками зі страхування

1625

42,3

3,6

розрахунками з оплати праці

1630

96,0

28,0

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

 

23,8

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: з учасниками

1640

69,4

39,7

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

 

 

Поточні забезпечення

1660

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

17,6

7,4

Зобов’язання, всього

 

620

292,2

144,4

Розрахункова вартість чистих активів

 

1635,4

1641,7

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

324,9

324,9

Неоплачений капітал

1425

 

 

Вилучений капітал

1430

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

Скоригований зареєстрований (пайовий)  капітал

 

324,9

324,9

Примітки

Висновок: Чисті активи товариства визначені відповідно до вимог частини ІІІ ст. 155 Цивільного Кодексу України, оскільки їх розрахункова вартість є більшою від зареєстрованого (пайового)   капіталу.

 

Голова правління                                                                        М.Ф. Липин

 

Головний бухгалтер                                                                   Г.П. Гущак

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Публічного акціонерного товариства

«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 Р.

1.      Організація.

Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" є єдиним правонаступником Відкритого акціонерного  товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Рішення про приведення діяльності товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та заміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство прийнято загальними зборами акціонерів 28.04-26.05.2011 року. У свою чергу відкрите акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 14.12.1998 року №1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського інституту конвеєробудування у Відкрите акціонерне товариство.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2016 р. складала 20 осіб.

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва

АОО № 375407

Дата державної реєстрації

24.12.1998

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Львівської міської ради

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

324850

Сплачений статутний капітал (грн.)

324850

 

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

10.08.

2010

26/13/1/10

Львівське територіальне управління ДКЦПФР

Акції Іменні прості

Бездокументарні іменні

0,25

1299400

324850

100

 

2. Основа надання інформації

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Керівництво ПАТ вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. У 2012 році ПАТ було складено попередню фінансову звітність за МСФЗ. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на основі МСФЗ, використані в якості порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2013р. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2013 році на основі МСФЗ, використані в якості порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди 2014р.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості за  винятком оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО 16 «Основні засоби». Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Звіряння власного капіталу та прибутку або збитку

Узгодження власного капіталу на 31 грудня 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 та 2011 років та прибутку за 2012, 2013, 2014 ,2015, 2016 роки у фінансовій звітності за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(с)БО) та за МСФЗ, надане наступним чином:

Узгодження власного капіталу станом на 31грудня 2011 року

тис. грн.

Актив

Код рядка

На 1.01.12 за ПСБУ

Ефект переходу на МСФЗ

На 1.01.12 за МСФЗ

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

20,6

 0,00

20,6

первісна вартість

1001

132,3

0,00

132,3

накопичена амортизація

1002

-111,7

0,00

-111,7

Незавершені капітальні інвестиції

1005

15,7

0,00

15,7

Основні засоби:

1010

448,5

0,00 

448,5

первісна вартість

1011

1515,9

0,00

1515,9

Знос

1012

-1067,4

0,00

-1067,4

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0,00

0

Знос інвестиційної нерухомості

1016

 

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0,00

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0,00

0

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0,00

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0,00

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0,00

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0,00

0

Інші необоротні активи

1090

0

0,00

0

Усього за розділом I

1095

484,8

0,00

484,8

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

894,9

0,00

894,9

Поточні біологічні активи

1110

0

0,00

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

81,8

0,00

81,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

5,5

0,00

5,5

з бюджетом

1135

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0,00

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0,2

0,00

0,2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0,00

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1165

39,4

0,00

39,4

Витрати майбутніх періодів

1170

0,9

0,00

0,9

Поточна фінансова дебіторська заборгованість

1085

0

0,00

0

Інші оборотні активи

1190

5,4

0,00

5,4

Усього за розділом II

1195

1028,1

0,00

1028,1

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0,00

0

Баланс

1300

1512,9

0,00

1512,9

 

Пасив

Код рядка

На 1.01.12 за ПСБУ

Ефект переходу на МСФЗ

На 1.01.12 за МСФЗ

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

324,9

0

324,9

Капітал в дооцінках

1405

0,00

0

0,00

Додатковий капітал 

1410

791,3

0

791,3

Резервний капітал 

1415

0,00

0

0,00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

215,6

0

215,6

Неоплачений капітал 

1425

0

0

0

Вилучений капітал 

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1331,8

0

1331,8

II. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Ш. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

28,0

0

28,0

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

1620

57,5

0

57,5

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

зі страхування

1625

14,8

0

14,8

з оплати праці

1630

33,1

0

33,1

Поточні забезпечення

 

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

47,7

0

47,7

Усього за розділом Ш

1695

181,1

0

181,1

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

Баланс

1900

1512,9

0

1512,9

Узгодження власного капіталу станом на 31грудня 2012 року

Актив

Код рядка

На 31.12.12 за ПСБУ

Ефект от переходу на МСФО

На 31.12.12 за МСФЗ

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

19,3

 0

19,3

первісна вартість

1001

132,3

0

132,3

накопичена амортизація

1002

-113,0

0

-113,0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0,0

0

0,0

Основні засоби:

1010

447,2

447,2

первісна вартість

1011

1543,4

0

1543,4

знос

1012

-1096,2

0

-1096,2

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

466,5

0

466,5

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

978,4

0

978,4

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

87,0

0

87,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

13,6

0

13,6

з бюджетом

1135

 

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1165

6,7

0

6,7

Витрати майбутніх періодів

1170

0,4

0

0,4

Поточна фінансова дебіторська заборгованість

1085

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

1090,8

0

1090,8

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1557,3

0

1557,3

 

Пасив

Код рядка

На 31.12.12 за ПСБУ

Ефект от переходу на МСФО

На 31.12.12 за МСФЗ

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

324,9

0

324,9

Капітал в дооцінках

1405

791,3

0

791,3

Додатковий капітал 

1410

0

0

0

Резервний капітал 

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

292,2

2

292,2

Неоплачений капітал 

1425

0

0

0

Вилучений капітал 

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1408,4

0

1408,4

II. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Ш. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

24,1

0

24,1

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

1620

28,6

0

28,6

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

зі страхування

1625

18,5

0

18,5

з оплати праці

1630

42,3

0

42,3

Поточні забезпечення

 

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

35,4

0

35,4

Усього за розділом Ш

1695

148,9

0

148,9

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

Баланс

1900

1557,3

0

1557,3

Узгодження власного капіталу станом на 31 грудня 2013 року

 

Актив

Код рядка

На 31.12.13 за ПСБО

Ефект   переходу на МСФЗ

На 31.12.13 за МСФЗ

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

1000

19,2

 0

19,2

первісна вартість

1001

132,3

0

132,3

накопичена амортизація

1002

-113,1

0

-113,1

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

420,7

0

420,7

первісна вартість

1011

1545,9

0

1549,5

знос

1012

-1125,2

0

-1125,2

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

 

 

 

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

439,9

0

439,9

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси

1100

1063,2

0

1063,2

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

125,4

0

125,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

9,5

0

9,5

з бюджетом

1135

 0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1,2

0

1,2

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1165

27,5

0

27,5

Витрати майбутніх періодів

1170

1,6

0

1,6

Поточна фінансова дебіторська заборгованість

1085

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0,8

0

0,8

Усього за розділом II

1195

1229,2

0

1229,2

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

1669,1

0

1669,1

 

Пасив

Код рядка

На 31.12.13 за ПСБО

Ефект   переходу на МСФЗ

На 31.12.13 за МСФЗ

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

 

 

 

 

Зареєстрований капітал

1400

324,9

0

324,9

Капітал в дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал 

1410

791,3

0

791,3

Резервний капітал 

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

411,4

0

411,4

Неоплачений капітал 

1425

0

0

0

Вилучений капітал 

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1527,6

0

1527,6

II. Довгострокові зобов'язання

 

 

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Ш. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

4,9

0

4,9

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1621

40,4

0

40,4

зі страхування

1625

18,1

0

18,1

з оплати праці

1630

46,8

0

46,8

Поточні забезпечення

 

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

31,3

0

31,0

Усього за розділом Ш

1695

141,5

0

141,5

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

Баланс

1900

1669,1

0

1669,1