Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

    Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння                Липин Михайло Федорович
(посада)    (підпис)    (прізвище та ініціали керівника)
    20.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
    Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"
2. Організаційно-правова форма
    Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
    04601819
4. Місцезнаходження
    79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20
5. Міжміський код, телефон та факс
    032 261 23 77, 032 261 23 77
6. Електронна поштова адреса
    conveyor.lv@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    20.04.2018
    (дата)
2. Річна інформація опублікована у    76 "Бюлетень. Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"        20.04.2018
    (номер та найменування офіційного друкованого видання)     (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці    http:www.pki-conveyor.com    в мережі Інтернет    20.04.2018
    (адреса сторінки)        (дата)

Зміст
    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента    X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності    
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб    
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря    
5. Інформація про рейтингове агентство    
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)    X
7. Інформація про посадових осіб  емітента:    
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента    X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента    X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)    X
9. Інформація про загальні збори акціонерів    X
10. Інформація про дивіденди    X
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент    X
12. Відомості про цінні папери емітента:    
   1) інформація про випуски акцій емітента    X
   2) інформація про облігації емітента    
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом    
   4) інформація про похідні цінні папери    
   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду    
13. Опис бізнесу    X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:    
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)    X
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента    X
   3) інформація про зобов'язання емітента    X
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції    
   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів    
   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів    
   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість    
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів    
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду    
17. Інформація про стан корпоративного управління    X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій    
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:    
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям    
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду    
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття    
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду    
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року    
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття    
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів    
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів    
23. Основні відомості про ФОН    
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН    
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН    
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН    
27. Правила ФОН    
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)    X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)    X
30. Річна фінансова звітність    X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)    
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)    
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)    
34. Примітки:
Товариство не мало у 2017 роцi лiцензiй (дозволiв) на види дiяльностi.

Товариство не належить до жодних об"єднань пiдприємств.

У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря

Товариство не надає iнформацiю про рейтингове агенство, оскiльки, хоча в статутному фондi Товариства  є державна частка, але водночас Товариство не є емiтентом, що має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави або яке займає монопольне становище, а також не має боргових зобов"язань.

Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством у 2017 роцi не випускались.

Упродовж 2017 року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

Товариство не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, так як борговi цiннi папери вiдсутнi.

Позик, кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства, та iнших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, товариство не отримувало.

Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, тому не подає Звiт про стан об"єкта  нерухомостi.

Проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв товариства за результатами роботи товариства в 2017 роцi заплановано на 25.04.2018 року.

Упродовж звiтного року у Товариствi не було похiдних цiнних паперiв.

В Товариствi на приймались рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

Товариство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
    Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
    АОО №375407
3. Дата проведення державної реєстрації
    24.12.1998
4. Територія (область)
    Львівська обл.
5. Статутний капітал (грн)
    324850
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
    72,692
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
    0
8. Середня кількість працівників (осіб)
    22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
    72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук
    68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
    74.30 - Технiчнi випробування та дослiдження
10. Органи управління підприємства
    Загальнi збори акцiонерiвНаглядова рада товаристваРевiзiйна комiсiя товаристваПравлiння товариства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
    ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"
2) МФО банку
    325321
3) Поточний рахунок
    26003060442923
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
    ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"
5) МФО банку
    325321
6) Поточний рахунок
    26006053811609

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника    Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника    Місцезнаходження    Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi    20823070    79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3    72,692
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"    25228715    79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Базарна, буд.11    22,424
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи    Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
загальна кiлькiсть фiзичних осiб  - 42    4,884
Усього    100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
    Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Липин Михайло Федорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    
4) Рік народження
    1953
5) Освіта
    вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6) Стаж роботи (років)
    29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Заступник доректора ВАТ "Завод Львiвсiльмаш"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    01.02.2017, обрано на 1 рiк
9) Опис
    Голова правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i
несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння
 виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про  Правлiння товариства.
Голова Правлiння М.Ф. Липин є керiвникомТовариства i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом Товариства. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Липин Михайло Федорович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних.

1) Посада
    Член правлiння - Заступник Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Хома Iгор Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    
4) Рік народження
    1950
5) Освіта
    вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова
6) Стаж роботи (років)
    24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Завiдувач вiддiлом ВАТ ПКI конвеєробудування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    28.04.2014, обрано до перепризначення
9) Опис
    Член Правлiння є головним iнженером Товариства. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.
Член Правлiння I.М. Хома, як головний iнженер Товариства, отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладои товариства; як Член Правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.
За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Хома Iгор Миколайович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

1) Посада
    Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Щадило Iгор Федорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    
4) Рік народження
    1969
5) Освіта
    вища, ЛДУ iм.I. Франка
6) Стаж роботи (років)
    15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    заступник директора з правових питань ТзОВ "Кракiвський ринок"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    28.04.2014, обрано до перепризначення
9) Опис
    Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй.  Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.
Член Правлiння Iгор Федорович Щадило з 01.03.2010 працює у ПАТ ПКI конвеєробудування за сумiсництвом на посадi заступника голови правлiння та отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом.
 Винагороди в натуральнiй формi не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Щадило Iгор Федорович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

1) Посада
    Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Гущак Ганна Петрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    
4) Рік народження
    1963
5) Освіта
    середня спецiальна, Львiвський обласний учбовий комбiнат за спецiальнiстю бухгалтер
6) Стаж роботи (років)
    15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Заступник головного бухгалтера ВАТ ПКI конвеєробудування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    25.12.2006, обрано до перепризначення
9) Опис
    Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовку податкової та бухгалтерської звiтностi.
Отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом Товариства.
Винагороди в натуральнiй формi не отримує.
За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Гущак Ганна Петрiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

1) Посада
    Голова ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    20823070
4) Рік народження
    
5) Освіта
    "-"
6) Стаж роботи (років)
    
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Голова ревiзiйної комiсiї Сакали Надiя Володимирiвна займає посаду - головний спецiалiст вiддiлу контролю  за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Правлiння.
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Ревiзiйної комiсiї вiд акцiонера-юридичної особи  - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi  обраний один представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю, строком на 3 роки. Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї (Протокол №3 вiд 14.06.17 р.) Головою Ревiзiйної комiсiї обрана член Ревiзiйної комiсiї Сакали Надiя Володимирiвна  - представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.
Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує, непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.
Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Сакали Надiя Володимирiвна не дала дозвiл на розголошення паспортних даних. Займана посада: головний спецiалiст вiддiлу контролю  за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

1) Посада
    Голова Наглядової ради , представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    20823070
4) Рік народження
    
5) Освіта
    "-"
6) Стаж роботи (років)
    
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Голова Наглядової ради Вольчак Ярослав Iванович займає посаду - начальник вiддiлу контролю  за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Голова Наглядової ради веде засiдання та органiзовує роботу Наглядової ради, пiдписує разом iз секретарем Наглядової ради протоколи її засiдань. Iншi повноваження Голови Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради вiд акцiонера-юридичної особи  - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi  обраний уповноважений представник, що дiє за довiренiстю, Вольчак Ярослав Iванович строком на 3 роки. Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол №5/17 вiд 14.06.2017) Головою Наглядової ради обраний член Наглядової ради Вольчак Ярослав Iванович - представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.
Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує, непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.
Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Вольчак Ярослав Iванович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних. Займана посада: начальник вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

1) Посада
    Член Наглядової ради, пердставник РВ ФДМУ по ЛЬвiвськiй областi
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    20823070
4) Рік народження
    
5) Освіта
    
6) Стаж роботи (років)
    
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Член Наглядової ради  Грицько Олександара Степанiвна займає посаду - головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї об"єктiв груп В,Г,Е та управлiння корпоративними правами.  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради вiд акцiонера-юридичної особи  - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi  обрана  уповноважений представник, що дiє за довiренiстю, Грицько Олександра Степанiвна строком на 3 роки.
Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000) непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає,  працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Грицько Олександара Степанiвна не надавалп дозволу на розголошення паспортних даних.  . Займана посада - головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї об"єктiв груп В,Г,Е та управлiння корпоративними правами.  


1) Посада
    Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    20823070
4) Рік народження
    
5) Освіта
    "-"
6) Стаж роботи (років)
    
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради вiд акцiонера-юридичної особи  - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi  обрана  уповноважений представник, що дiє за довiренiстю, Садницька Наталiя Георгiївна строком на 3 роки.
Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000) непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає,  працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Садницька Наталiя Георгiївна не надавала дозволу на розголошення паспортних даних.  . Займана посада - заступник начальника вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.


1) Посада
    Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Тимчук Iрина Романiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    "-"
4) Рік народження
    1962
5) Освіта
    вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова
6) Стаж роботи (років)
    17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    начальник планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради обрана Тимчук Iрина Романiвна строком на 3 роки.
I.Р. Тимчук:
1. Як головний економiст Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.
2. Як Член Наглядової Ради, працює на безоплатнiй основi.
Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.
Тимчук Iрина Романiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

1) Посада
    Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    25228715
4) Рік народження
    
5) Освіта
    
6) Стаж роботи (років)
    
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Кожан Юрiй Володимирович займає посаду генерального директора ТзОВ "Кракiвський ринок"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".
Вiд акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" (ЄДРОПУ 25228715, мiсцезнаходження: вул. Базарна, 11, м. Львiв, 79007)  обраний представник, що дiє за окремим поданням - Кожан Юрiй Володимирович строком на 3 роки. Як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує, непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.
Представник ТзОВ "Кракiвський ринок" Кожан Юрiй Володимирович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних. Займана посада - генеральний директор ТзОВ "Кркiвський ринок"

1) Посада
    Член рiвiзiйної комiсiї, представник РФ ФДМУ по Львiвськiй областi
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    20823070
4) Рік народження
    
5) Освіта
    "-"
6) Стаж роботи (років)
    
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    д/в
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Ревiзiйної комiсiї вiд акцiонера-юридичної особи  - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi  обраний представник за окремим поданням, який дiє за довiренiстю, -   представник Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi  строком на 3 роки . Як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

1) Посада
    Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
    Бондар Катерина Єрмолаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
    "-"
4) Рік народження
    1946
5) Освіта
    середня, Львiвськiй фiнансовий технiкум
6) Стаж роботи (років)
    23
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
    27.04.2017, обрано на 3 роки
9) Опис
    Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйної комiсї акцiонерного товариства".
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Ревiзiйної комiсiї обрана Бондар Катерина Єрмолаївна строком на 3 роки.
Бондар К.Є.:
1. Як завiдувач комерцiйного сектору Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.
2. Як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi.
Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.
Бондар Катерина Єриолаївна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада    Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи    Ідентифікаційний код юридичної особи    Кількість акцій (шт.)    Від загальної кількості акцій (у відсотках)    Кількість за видами акцій
                         Прості іменні    Прості на пред’явника    Привілейо-вані іменні    Привілейо-вані на пред'явника
1    2    3    4    5    6    7    8    9
Голова правлiння    Липин Михайдо Федорович        0    0    0    0    0    0
Член правлiння    Щадило Iгор Федорович        0    0    0    0    0    0
Головний бухгалтер    Гущак Ганна Петрiвна        0    0    0    0    0    0
Голова Ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi    20823070    0    0    0    0    0    0
Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi    20823070    0    0    0    0    0    0
Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi    20823070    0    0    0    0    0    0
Заступник голови правлiння-Член правлiння    Хома Iгор Миколайович        2 960    0,2278    2 960    0    0    0
Голова Наглядової ради, уповноважена особа РВ ФДМУ по Львiвськiй областi    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi    20823070    944 560    72,692    944 560    0    0    0
Член Наглядової ради    Тимчук Iрина Романiвна        1 000    0,077    1 000    0    0    0
Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"    ТзОВ "Кракiвський ринок"    25228717    291 382    22,4244    291 382    0    0    0
Член ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiськiй областi    Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi    20823070    0    0    0    0    0    0
Член Ревiзiйної комiсiї    Бондар Катерина Єрмолаївна        160    0,012    160    0    0    0
Усього    1 240 062    95,4332    1 240 062    0    0    0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи    Ідентифікаційний код юридичної особи    Місцезнаходження    Кількість акцій (шт.)    Від загальної кількості акцій (у відсотках)    Кількість за видами акцій
                         Прості іменні    Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"    25228715    79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Базарна,11    291 382    22,4244    291 382    0
Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi    20823070    79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Сiчових Стрiльцiв, 3    944 560    72,692    944 560    0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи    Кількість акцій (шт.)    Від загальної кількості акцій (у відсотках)    Кількість за видами акцій
               Прості іменні    Привілейовані іменні
немає    0    0    0    0
Усього    1 235 942    95,1164    1 235 942    0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів    чергові    позачергові
     X    
Дата проведення    27.04.2017
Кворум зборів    98,79
Опис    1.З питання першого порядку денного -  "Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обраної 27.04.2016 року  загальними зборами акцiонерiв товариства. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення - припинити повноваження лiчильної комiсiї товариства, обраної загальними зборами акцiонерiв 27.04.2016 року та обрати лiчильну комiсiю для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства у складi:
-    Г.П. Гущак, головний бухгалтер;
-    Блавацький З.М., головний енергетик товариства.
-    Орешина Т.М., технiк.
На засiданнi лiчильної комiсiї головою лiчильної комiсiї обрано Гущак Г.П. (Протокол №1 вiд 27.04. 17 р.)
2. З другого питання порядку денного  - "Схвалення рiшення про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення -  схвалити рiшення про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв шляхом пiдпису членами реєстрацiйної комiсiї. Пiдписом засвiдчується кожен аркуш бюлетеня.    
 З. З питання третього порядку денного - "Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв ПАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення  - обрати:     головою зборiв - Вольчака Ярослава Iвановича, голову наглядової ради товариства, представника РВ ФДМУ по Львiвськiй областi; секретарем зборiв - Тимчук Iрину Романiвну, члена наглядової ради,  головного економiста товариства.
4. З питання четвертого порядку денного  - "Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв ПАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:
1. Згiдно з рiшенням Наглядової ради товариства про проведення чергових Загальних  зборiв акцiонерiв ПАТ "ПКI конвеєробудування" (Протокол №2/17 вiд 27.04.17 р.) затвердити такий порядок денний:
1.    Припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, обраної загальними зборами акцiонерiв товариства 27.04.2016. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.
2.    Схвалення рiшення про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
3.    Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.    Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства  
5.    Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за результатами його розгляду.
6.    Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду  
7.    Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
8.    Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2016 рiк.
9.    Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
10.    Про розподiл прибутку Товариства за  пiдсумками роботи у 2016 роцi, встановлення способу виплати дивiдендiв за 2016 рiк.
11.    Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
12.    Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
13.    Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
14.    Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї.
15.    Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх  положень Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
16.    Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради Товариства.
17.    Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
18.    Прийняття рiшення про припинення  повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
19.    Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
2.  Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв товариства:
"    доповiдь голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк - до 20 хвилин;
"    доповiдi з iнших питань порядку денного - до 10 хвилин;
"    виступи - до 5 хвилин;
"    довiдки - до 3 хвилин;
вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин;
Пропозицiї, зауваження, особливi думки та таке iнше, що подаються учасниками Загальних зборiв Товариства секретарю, повиннi мiстити пiдпис та реквiзити особи (прiзвище, iм'я та по батьковi).
Голосування з питань порядку денного здiйснюється з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожний проект рiшення ("За", "Проти", "Утримався"). Пiсля розгляду питання порядку денного та винесення Головою Загальних зборiв Товариства його на голосування, акцiонер вiдмiчає в бюлетенi свiй варiант голосування ("За", "Проти", "Утримався").
Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї бюлетень для голосування.
Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та об'являє результати голосування.
"    Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
Iншi пропозицiї не надходили.
5. З  п'ятого  питання  порядку денного - "Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за результатами його розгляду". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:  Затвердити  звiт правлiння  про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк.
6.З питання шостого порядку денного  - "Звiт   Наглядової  ради товариства про роботу за 2016 рiк  та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду".Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:  затвердити Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2016 рiк.
7. З сьомого питання порядку денного - "Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 рiк  та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:  затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу за 2016 рiк.
8. З восьмого питання порядку денного - "Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 рiк". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: : затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк.
Iншi пропозицiї не надходили.
9. З питання дев'ятого  порядку денного - "Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2016 рiк". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:  затвердити   рiчний  звiт  та баланс  товариства за 2016 рiк.     
10. З десятого питання порядку денного - "Про розподiл прибутку товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi, встановлення порядку виплати дивiдендiв за 2016 рiк". Голосування вiдкрите. Голосування проводиться бюлетенями. Бiльшiстю голосiв, а саме:
    "За" - 1241942 або 99,75 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь в Загальних
     зборах.
    "Проти"  - 3120 або 0,25 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь в Загальних
     зборах.
    "Утримався" - немає
прийнято рiшення:
1.    Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi:
"    з чистого прибутку в сумi  108001,34 грн. скеровується на:
- розвиток виробництва, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих  та енергоефективних технологiй - 30 %( 32400 грн. 40 коп );
-  формування резервного капiталу - 20% (21600 грн. 27 коп.);
-  виплату дивiдендiв - 50% (54000 грн. 67 коп.)
2. Виплату дивiдендiв здiйснювати безпосередньо акцiонерам.
       Дивiденди, якi припадають на державну частку акцiй (944560 штук), що становить 72,692% вiд статутного капiталу ПАТ, а саме 39254 грн. 17 коп., перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2017 року.     
11. З одинадцятого питання порядку денного - "Затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк".Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення : затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк, спрямованi на збiльшення обсягiв проектно-конструкторських робiт та збереження основних видiв дiяльностi ПАТ, зокрема, по КВЕД 72.19; 68.20, якi забезпечать розвиток iмпортозамiнного виробництва, з урахуванням завдань Державної програми розвитку внутрiшнього виробництва.Iншi пропозицiї не надходили.
12. З питання дванадцятого порядку денного - "Прийняття рiшення про змiну типу Товариства". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: змiнити тип товариства, а саме - змiнити Публiчне акцiонерне товариство на Приватне акцiонерне товариство.
13. З питання тринадцятого порядку денного - "Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: змiнити найменування товариства, а саме - змiнити повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" на Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування", скорочене найменування ПАТ "ПКI конвеєробудування" на ПрАТ "ПКI конвеєробудування".
14. З питання чотирнадцятого порядку денного - "Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства у  новiй редакцiї". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Уповноваженими особами на пiдписання Статуту ПрАТ "ПКI конвеєробудування" визначити голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства та доручити керiвнику товариства здiйснити дiї з реєстрацiї Статуту в органах державної реєстрацiї.
15. З питання п'ятнадцятого порядку денного - "Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення:     Внести змiни та доповнення  до внутрiшнiх  положень Товариства шляхом затвердження нових редакцiй внутрiшнiх положень Приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".
16. З питання шiстнадцятого  порядку денного - "Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення :
Припинити повноваження членiв Наглядової ради, а саме вважати вiдкликаними:
1    Голова Наглядової ради - вiд акцiонера-юридичної особи РВ ФДМУ по Львiвськiй областi -  представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю  РВ
2    Член Наглядової ради - вiд акцiонера-юридичної особи РВ ФДМУ по Львiвськiй областi - 1 представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю  РВ
3    Член Наглядової ради - вiд акцiонера-юридичної особи РВ ФДМУ по Львiвськiй областi - 1 представник Львiвської облдержадмiнiстрацiї, що дiє за окремим поданням РВ
4    Член Наглядової ради - вiд акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" -  1 представник, що дiє за окремим поданням
5    Член Наглядової ради -акцiонер товариства Тимчук Iрина Романiвна
17. З питання сiмнадцятого порядку денного - "Обрання членiв Наглядової ради товариства". Голосування комулятивне, вiдкрите, голосування проводиться бюлетенями.
Результати кумулятивного голосування за:
Обрати членами наглядової ради Товаритства:
  1.       1.1. Вольчак Ярослав Iванович - представник акцiонера - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi .
   1.2. Рiк народження -  04 жовтня 1957 року.
   1.3. Пропозицiя внесена акцiонером - регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, якому належить 944560 штук простих iменних  акцiй, що складає 72,692 % вiд статутного капiталу  ПАТ "ПКI конвеєробудування", випущених в бездокументарнiй формi iснування
  1.4.  Кандидату особисто не належать акцiї ПАТ "ПКI конвеєробудування"   
   1.5. Освiта вища.
"    Львiвський полiтехнiчний iнститут" - закiнчення 1979 рiк, спецiальнiсть: автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудування; квалiфiкацiя: iнженер-електромеханiк;
   1.6. Основне мiсце роботи: регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, посада -начальник вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю;
Мiсце роботи за сумiсництвом: за сумiсництвом не працює.
   1.7. Загальний стаж роботи - 37 рокiв 7 мiсяцi
   1.8. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п`яти рокiв: Регiональне вiддiлення  Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, займанi посади протягом останнiх- п'яти рокiв:
-01.03.2012-08.02.2015 - начальник вiддiлу контрольно-ревiзiйної роботи та аудиту;
-09.02.2016-04.01.2016 - начальник вiддiлу контролю та аудиту;
-18.10.2016 по сьогоднiшнiй день -начальник вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю.
   1.9. В кандидата судимостi не має.
   1.10. В особи кандидата вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. При цьому, кандидат є державним службовцем, на якого розповсюджується дiя Закону України "Про державну службу".
   1.11. Кандидат не є афiлiйованою особою ПАТ "ПКI конвеєробудування".
   1.12. Акцiонерiв ПАТ "ПКI конвеєробудування", якi є афiлiйованими особами до кандидата,   немає.
   1.13. Письмова заява Вольчака Я.I. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище.
Кiлькiсть голосiв за кандидата - 1577267
  2.       2.1. Грицько Олександра Степанiвна - представник акцiонера - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi.
   2.2. Рiк народження -  08 червня 1961 року.
   2.3. Пропозицiя внесена акцiонером - регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, якому належить 944560 штук простих iменних  акцiй, що складає 72,692 % вiд статутного капiталу  ПАТ "ПКI конвеєробудування", випущених в бездокументарнiй формi iснування
  2.4.  Кандидату особисто не належать акцiї ПАТ "ПКI конвеєробудування"   
  2.5. Освiта вища.
"    Київський торгово-економiчний iнститут - рiк закiнчення 1986р. спецiальнiсть: товарознавство i органiзацiя торгiвлi продовольчими товарами; квалiфiкацiя: Товарознавець вищої квалiфiкацiї;
   2.6. Основне мiсце роботи: регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, посада -головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї об'єктiв груп В,Г,Е та управлiння корпоративними правами;
Мiсце роботи за сумiсництвом: за сумiсництвом не працює.   
2.7. Загальний стаж роботи - 35 рокiв.
2.8. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п`яти рокiв: Регiональне вiддiлення  Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, займанi посади протягом останнiх- п'яти рокiв:
- з 01.04.2006 - провiдний спецiалiст вiддiлу з управлiння корпоративними правами;
- з 01.06.2012 - головний спецiалiст вiддiлу з управлiння корпоративними правами;
- з 04.01.2016 по сьогоднiшнiй день - головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї об'єктiв груп В, Г, Е та управлiння корпоративними правами.
   2.9. В кандидата судимостi не має.
   2.10. В особи кандидата вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. При цьому, кандидат є державним службовцем, на якого розповсюджується дiя Закону України "Про державну службу".
   2.11. Кандидат не є афiлiйованою особою ПАТ "ПКI конвеєробудування".
   2.12. Акцiонерiв ПАТ "ПКI конвеєробудування, якi є афiлiйованими особами до кандидата,   немає.
  2.13. Письмова заява Грицько О.С. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище.
Кiлькiсть голосiв за кандидата - 1577267
  3.       3.1. Садницька Наталiя Георгiївна - представник акцiонера - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi.
   3.2. Рiк народження -  5 сiчня 1972 року.
   3.3. Пропозицiя внесена акцiонером - регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, якому належить 944560 штук простих iменних  акцiй, що складає 72,692 % вiд статутного капiталу  ПАТ "ПКI конвеєробудування", випущених в бездокументарнiй формi iснування
  3.4.  Кандидату особисто не належать акцiї ПАТ "ПКI конвеєробудування"   
  3.5. Освiта вища.
"     НУ "Львiвська полiтехнiка" - рiк закiнчення 1994р. спецiальнiсть: автоматизованi системи обробки iнформацiї та управлiння; квалiфiкацiя: iнженер-системотехнiк;
Мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки кадрiв при Державному унiверситетi "Львiвська полiтехнiка" - рiк закiнчення 1999р., спецiальнiсть - фiнанси, квалiфiкацiя - економiст.    
3.6. Основне мiсце роботи: регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, посада - заступник начальника вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю.
Мiсце роботи за сумiсництвом: за сумiсництвом не працює.
3.7. Загальний стаж роботи - 27 рокiв 3 мiсяцi 16 днiв (станом на 01.04.2017)   
3.8. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п`яти рокiв: Регiональне вiддiлення  Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, займанi посади протягом останнiх- п'яти рокiв:
-01.07.2011-28.02.2013 - начальник вiддiлу приватизацiї об'єктiв груп В,Г,Е та продажу акцiй;
-01.03.2013-14.04.2013 - головний спецiалiста вiддiлу приватизацiї об'єктiв груп В,Г,Е та продажу акцiй;
-15.04.2013-08.02.2015 - заступник начальника вiддiлу контрольно-ревiзiйної роботи та аудиту;
-09.02.2015-04.01.2016 - заступник начальника вiддiлу контролю та аудиту;
-05.01.2016-17.10.2016 - головний спецiалiст  вiддiлу контролю та аудиту;
-18.10.2016-17.11.2016 - головний спецiалiст  вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю;
-18.11.2016 по сьогоднiшнiй день - заступник начальника вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю.
   3.9. В кандидата судимостi не має.
   3.10. В особи кандидата вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю. При цьому, кандидат є державним службовцем, на якого розповсюджується дiя Закону України "Про державну службу".
   3.11. Кандидат не є афiлiйованою особою ПАТ "ПКI конвеєробудування".
   3.12. Акцiонерiв ПАТ "ПКI конвеєробудування", якi є афiлiйованими особами до кандидата,   немає.
   3.13. Письмова заява Садницької Наталiї Георгiївни про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище.     
Кiлькiсть голосiв за кандитата - 1577266
   4.      4.1. Тимчук Iрина Романiвна - акцiонер товариства-фiзична особа
   4.2. Рiк народження -  21 квiтня 1962 року
   4.3. Пропозицiя внесена: за рекомендацiєю мiноритарних акцiонерiв - працiвникiв товариства.
   4.4.  Кандидату належать 1000 штук простих iменних  акцiй,  випущених в бездокументарнiй формi iснування, що складає 0,077 вiд статутного капiталу  ПАТ "ПКI конвеєробудування".
    4.5. Вища.
"    Навчальний заклад  Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова, рiк закiнчення 1983 р., спецiальнiсть: Полiграфiчнi машини,  квалiфiкацiя: iнженер-механiк.
  4.6. Основне мiсце роботи: ПАТ ПКI конвеєробудування, посада - головний економiст
Мiсце роботи за сумiсництвом: за сумiсництвом не працює.  
4.7. Загальний стаж роботи - 33 роки 8-м  мiсяцiв
 4.8. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п`яти рокiв: Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування", займанi посади протягом останнiх - п'яти рокiв: головний економiст.
4.9. В кандидата судимостi не має.
4.10. В особи кандидата вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
4.11. Кандидат не є афiлiйованою особою ПАТ "ПКI конвеєробудування".
4.12. Акцiонерiв ПАТ "ПКI конвеєробудування", якi є афiлiйованими особами до кандидата,   немає.
 4.13. Письмова заява Тимчук I.Р. про згоду на обрання членом Наглядової ради ПАТ " ПКI конвеєробудування " (пiсля змiни типу та найменування - ПрАТ "ПКI конвеєробудування"), як акцiонера товариства є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище.
Кiлькiсть голосiв за кандидата  - 33600
   5.    5.1. Кожан Юрiй Володимирович - представник акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"
   5.2. Рiк народження -  15 лютого 1972 року.
   5.3. Пропозицiя внесена акцiонером - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок",  якому належить 291382 штуки простих iменних  акцiй, що складає 22,4244 % вiд статутного капiталу  ПАТ "ПКI конвеєробудування", випущених в бездокументарнiй формi iснування
  5.4.  Кандидату особисто не належать акцiї ПАТ "ПКI конвеєробудування" .
  5.5. Вища.
"    Львiвський державний медичний унiверситет iменi Данила Галицького, рiк закiнчення 2001 р., спецiальнiсть: Стоматологiя,  квалiфiкацiя: лiкар-стоматолог.
  5.6. Основне мiсце роботи: ТзОВ "Кракiвський ринок", посада -  генеральний директор;
Мiсце роботи за сумiсництвом: за сумiсництвом не працює.  
5.7. Загальний стаж роботи - 26 рокiв
 5.8. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п`яти рокiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок", займанi посади протягом останнiх - п'яти рокiв: генеральний директор;
5.9. В кандидата судимостi не має.
5.10. В особи кандидата вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
5.11. Кандидат не є афiлiйованою особою ПАТ "ПКI конвеєробудування".
5.12. Акцiонерiв ПАТ "ПКI конвеєробудування", якi є афiлiйованими особами до кандидата,   немає.
5.13. Письмова заява Кожана Ю.В. про згоду представляти у складi Наглядової ради iнтереси акцiонера Товариства - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок" є в наявностi та мiстить iнформацiю наведену вище.
  Кiлькiсть голосiв за кандидата - 1459910
За результатами голосування обраними вважати всiх внесених до бюлетеня кумулятивного голосування членiв Наглядової ради товариства.
18. З питання вiсiмнадцятого порядку денного - "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями. Одноголосно прийнято рiшення: припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме вважати вiдкликаними:
1    Голову Ревiзiйної комiсiї  вiд акцiонера-юридичної особи  -  РВ ФДМУ по Львiвськiй областi  представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю Р;
2    Члена Ревiзiйної комiсiї  вiд акцiонера-юридичної особи  -  РВ ФДМУ по Львiвськiй областi -  представник ДПI Шевченкiвського району м.Львова  ГУ ДФС у Львiвськiй областi, що дiє за окремим поданням РВ
3    Члена Ревiзiйної комiсiї - акцiонера товариства Бондар Катерину Єрмолаївну.
19.З питання дев'ятнадцятого  порядку денного - "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства".  Голосування вiдкрите, кумулятивне. Голосування проводиться бюлетенями.        
        Результати кумулятивного голосування за:
1    Представник вiд акцiонера - юридичної особи - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi за окремим поданням, який дiє за довiренiстю    
Кiлькiсть голосiв за кандидата - 1419840
2    Представник вiд акцiонера - юридичної особи - регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi за окремим поданням, який дiє за довiренiстю (представник Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi)    
Кiлькiсть голосiв за кандидата - 1419840
3    За рекомендацiєю мiноритарних акцiонерiв - акцiонер товариства Бондар Катерина Єрмолаївна.
Кiлькiсть голосiв за кандидата  - 895506
    За результатами голосування обраними вважати всiх внесених до бюлетеня кумулятивного голосування членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
Товариство не приймало рiшень щодо додаткового включнення питань до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.
Упродовж 2017 року позачергових зборiв акцiонерiв не проводилось.    VIII. Інформація про дивіденди
    За результатами звітного періоду    У звітному періоді
     за простими акціями    за привілейованими акціями    за простими акціями    за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.    0    0    54 000,67    0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.    0    0    0,041    0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.    0    0    39 254,17    0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів            27.04.2017    
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату            29.06.2017, 39 254,17    
Опис    За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi  вiдбулися 27.04.2017 року у  2017 роцi нарахованi дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi в розмiрi 54000,67 грн., в т.ч. на державну частку  - 39254,17 грн. На виконання вимог чинного Законодавства України дивiденди на державну частку сплаченi в повному обсязi 29.06.2017 року.
В порядок денний загальних зборiв акцiонерiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2017 роцi, проведення яких заплановано на 25.04.2018 року, включено питання про розподiл прибутку за пiдсумками роботи у 2017 роцi та встановлення порядку виплати дивiдендiв за результатами роботи у 2017 роцi.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи    Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма    Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ    30370711
Місцезнаходження    04071, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності    Рiшення №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ    Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа    01.10.2013
Міжміський код та телефон    044 279 12 78
Факс    044 279 10 78
Вид діяльності    депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис    Емiтентом укладений Договiр №Е-1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року. Керуючись статтею 634 Цивiльного кодексу України шляхом подання вiдповiдної заяви 13.03.2015 року Товариство приєдналося до встановленних ЦДУ Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи    Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"
Організаційно-правова форма    Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ    09807862
Місцезнаходження    79026, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. Сахарова, 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності    АВ №520236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ    Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа    25.01.2010
Міжміський код та телефон    032 297 23 12
Факс    032 297 23 12
Вид діяльності    депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис    договiр №5-ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 15.09.2010 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи    Незалежна аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"
Організаційно-правова форма    Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ    31658287
Місцезнаходження    79053, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м.Львiв, вул. В. Великого, 81/36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності    А №004623
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ    Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа    30.03.2001
Міжміський код та телефон    032 245 60 60
Факс    032 245 30 74
Вид діяльності    аудиторськi послуги
Опис    Договiр  № 02-03/18-01 вiд 02.03.2018 р.  для проведення аудиту за 2017 рiк
ТзОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ" - незалежна аудиторська фiрма, яка пройшла контроль якостi аудиторських послуг на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 26.05. 2016 року, №325/5.   

 (сертифiкат серiї  А № 004623 ( згiдно рiшення аудиторської палати №100 вiд 30.03.2001 року, термiн чинностi сертифiката продовжено до 30.03.2020 р. згiдно рiшення АПУ №307/2  вiд 29.01.2015 р.; Свiдоцтво про внесення у реєстр суб"єктiв аудитрської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001 р. (рiшенням АПУ вiд 27.10. 2016 року №332/3 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 27.10.2021 року)


X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску    Номер свідоцтва про реєстрацію випуску    Найменування органу, що зареєстрував випуск    Міжнародний ідентифікаційний номер    Тип цінного папера    Форма існування та форма випуску    Номінальна вартість (грн)    Кількість акцій (шт.)    Загальна номінальна вартість (грн)    Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
10.08.2010    26/13/1/10    Львiвське територiальне управлiння ДКЦПРФ    UA 4000087860    Акція проста бездокументарна іменна    Бездокументарні іменні    0,25    1 299 400    324 850    100
Опис    Всi акцiї товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. Упродовж звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.


XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Пiдприємство було створено у 1965 р., як Головне проектно-конструкторське бюро по конвеєробудуванню. У 1973 роцi на базi ГКПБ  органiзовано Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з 1994 - Державний проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з грудня 1998 - Вiдкрите акцiонерне товариство Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування. Дата реєстрацiї 24.12.1998 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю АОО №375407
Засновником Товариства згiдно iз Статутом, зареєстрованим за №14151050001875 , є держава Україна в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. (ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % акцiй.
На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04. - 26.05.2011 року у зв"язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" емiтент здiйснив вичерпний перелiк дiй по процедурi замiни типу товариства, а саме Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".
На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року емiтент здiйснив вичерпний перелiк дiй по процедурi замiни типу товариства та найменування товариства, а саме Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" замiнено на Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"


Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПАТ ПКI конвеєробудування упродовж 2017 року здiйснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України: " Про акцiонернi товариства", "Про господарськi товариства" , "Про пiдприємства в Українi", Податкового кодексу України, згiдно iз Статутом Товариства.
Органiзацiйна структура товариства складається iз таких пiдроздiлiв
1.    Апарат управлiння
2.    Вiддiл проектно-конструкторських розробок
3.    Бухгалтерiя
4.    Вiддiл iнформацiйно-технiчного забезпечення
5.    Сектор комерцiйної роботи
6.             Виробничо-технiчний вiддiл
7.    Господарська група
8.    Група охорони
Змiни в органiзацiйнi структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у 2017 роцi не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на кiнець звiтного перiоду (осiб) - 20
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2.
У 2017 роцi фонд оплати працi складав 1376,2 тис.грн, у 2016 - 1128,3 тис.грн.
Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi iз 2016 роком на 247,9 тис.грн.
Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на початок перiоду становила 20 чол., на 31.12.17- 20 чоловiк (упродовж 2017 працiвники не вибували та не приймались на роботу.
Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування кадрової полiтики емiтента включає:проведення атестацiї керiвникiв та спецiалiстiв, проведення пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство здiйснює облiкову полiтику вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 р. за № 996 -ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Товариство визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Корегування залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 не здiйснювалось, оскiльки основнi принципи пiдготовки фiнансової звiтностi за 2011 рiк у цiлому вiдповiдали вимогам МСФЗ.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства та ведення бухгалтерського облiку у 2017 роцi є:
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (IFRS) - МСФЗ;
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського облiку) (IAS) - МСБО;
тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв автономностi, безперервностi дiяльностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника.
Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв Товариства протягом 2017 року та на дату Балансу Товариства здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.
Протягом 2017 року Товариство здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв прямолiнiйним методом.
Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс).
Станом на 31.12.2017 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї, не введенi в експлуатацiю вiдсутнi.
Протягом 2017 року Товариство операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.
Оцiнка та критерiї визнання запасiв Товариства протягом 2016 р. та на дату Балансу здiйснювалось вiдповiдно до вимог  МСБО 2 "Запаси" вiд 01.01.2012р.
У складi запасiв у 2017 роцi Товариство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).
Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi у Товариствi узгоджувалась з положеннями МСФЗ та грунтувалась на МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi та процедури визначення та вiдображення сумнiвних боргiв.
У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних МСФЗ вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2017 року та на дату Балансу здiйснювалась у Товариствi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012р.
На дату Балансу Товариство не має довгострокових зобов'язань.
Товариство має на Балансi поточнi зобов'язання та облiковує їх у вiдповiдностi до вимог МСФЗ та iнших нормативних документiв.


Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основнi види дiяльностi товариства - конструкторськi розробки всiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовлення дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектування транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей  господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть), маркетинговi  та патентнi дослiдження у галузi пiдвiсного транспорту.
Iнститут є утримувачем Нацiонального архiвного фонду.
Надання послуг товариством не залежитьвiд сезонних змiн.
Основнi ринки збуту - Україна,  Бiлорусь, Польща та iншi країни ближнього зарубiжжя.
Основнi клiєнти - пiдприємства автомобiльної промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi.
ПрАТ "Проектно - конструкторський iнститут конвеєробудування" -  спецiалiзоване пiдприємство  по розробцi та проектуванню транспортних систем.
Основний напрямок в дiяльностi емiтента - це надання науково-технiчних послуг з розробки та впровадження транспортних систем на базi пiдiймально-транспортного обладнання шляхом створення нових або реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих виробництв.
Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах економiчної стабiльностi в державi , тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у створення нових або реконструкцiю iснуючих виробництв. Здебiльшого потенцiйними замовниками Товариства є потужнi пiдприємства, технологiї яких вимагають великих затрат енергоносiїв (для прикладу  - Запорiзький автомобiлебудiвний завод, м. Запорiжжя, ПАТ "Грета", м. Дружкiвка, Донецька обл., Кременчуцький колiсний завод, м. Кременчук, ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", м. Львiв,  Вiдкрите акцiонерне товариство "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь, Виробниче республiканське унiтарне пiдприємство "Мiнський електротехнiчний завод iм. В.I. Козлова, м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь та iн.).
Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави,зниження попиту на продукцiю машинобудування українського виробництва, значний податковий тиск, iнфляцiя - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емiтентом розроблено i проводиться ряд заходiв, а саме:
1. Встановлено локальну комп"ютерну мережу;
2. Встановлено систему автоматизованого проектування;
3. Забезпечення сучасними стандартами, технiчними регламентами;
4. Доступ до науково-технiчної iнформацiї про стан розвитку галузi пiдйомно-транспортного устаткування;
5. Забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою;
6. Навчання персоналу;
7. Залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.
8. Освоєння активних методiв роботи на ринку, а саме як традицiйнi (полiграфiчна реклама), так i реклама в Iнтернетi, для чого зокрема створено власний WЕВ- сайт.
9. Участь у спецiалiзованих виставках.
9. Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом  України.

Пiдприємство здiйснює здачу в оренду примiщень, якi тимчасово не використовуються.


Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв у Товариствi не було зафiксовано  випадкiв вiдчуження активiв.
З метою покращення якостi проектування Товариство планує:
- подальшi капiтальнi iнвестицiї для модернiзацiї iснуючого програмного забезпечення  автоматизованого проектування з метою розширення технологiчних можливостей.  Фiнансування - за рахунок обiгових власних коштiв. На 2017 рiк план витрат складав 20 тис.грн.


Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація Упродовж 2017 року дiяли договори оренди примiщень та надання послуг, укладенi в попереднi перiоди з акцiонером, який володiє акцiями бiльше 10% - ТзОВ "Кракiвський ринок". Зазначенi договори були укладенi вiдповiдно до вимог  Постанови  Кабiнету Мiнiстрiв України №786 вiд 04.10.1995 р. "Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцiї її розподiлу"  iз змiнами.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
На балансi Товариства облiкованi власнi основнi засоби. Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв, в т.ч. основних засобiв Товариства протягом 2017 року та на дату Балансу здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.
Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України, №2755-VI вiд 02.12.2010 р. з наступними змiнами та доповненнями.
У 2017 роцi Товариством  придбано основних засобiв на 4 тис.грн. та здiйснено реконструкцiю основнизх засобiв на суму 3,0 тис.грн.
Вибуття та переоцiнка основних засобiв протягом 2017 року у Товариствi не здiйснювалась.
Упродовж 2017 року Товариством надавались в операцiйну оренду примiщення вiдповiдно до умов укладених договорiв.
Товариство не планує капiтального будiвництва. На 2017 рiк планувалось проведення удосконалення основних засобiв на загальну суму 20 тис.грн., в т.ч. придбання основних засобiв - 12,0 тис.грн., модернiзацiя, модифiкацiя основних засобiв - 8,0 тис.грн.


Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Загальний спад виробництва, пов"язаний iз продовженням фiнасової кризи в державi, особливо у галузi машинобудування. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звiтному перiодi нарахованi  санкцiї у розмiрi 0,1 тис.грн. за понадлiмiтне споживання електроенергiї

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Для забезпечення дiяльностi Товариства достатньо власного робочого капiталу для поточних потреб.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних контрактiв на кiнець 2017 року у товариствi не було.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента базується на пiдставi проведеної роботи по наповненню портфелю замовлень  у рiзних галузях господарства, як традицiйних для товариства, а саме -  машинобудування, автомобiлебудування, так i в iнших - гiрничо-видобувна промисловiсть, деревообробна промисловiсть, лiсове господарство та iн. Проведенi переговори та направленi комерцiйнi пропозицiї до ряду потенцiйних замовникiв.
Проектно-конструкторський iнститут є спецiалiзованим пiдприємством iз розробки пiдiймально-транспортного обладнання неперервної дiї. Основними споживачами наших розробок є промисловi пiдприємства.
Упродовж 2017 року продовжувалась спiвпраця iз закордонними партнерами (пiдприємства Республiки Бiлорусь). На розглядi в Акцiонерному товариствi "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь знаходяться проекти контрактiв на розробку технiчної документацiї по реконструкцiї трас.
Продовжувались переговори про спiвпрацю Кременчуцьким колiсним заводом. Направлено комерцiйну пропозицiю та досягнуто попередню  домовленiсть про укладення контракту на розробку проекту модернiзацiї транспортної системи на базi конвеєрiв ПНЦ-160. Як результат - на початку 1-го кварталу 2018 року укладено контракт.
Продовжувались переговори iз акцiонерним товариством Запорiзький автомобiлебудiвний завод.
Укладено контракт, виконано роботи та отримано дохiд вiд реалiзацiї  з ТзОВ  "Дунапак-Україна", м. Ходорiв по виготовленню конструкторської документацiї по доробцi головки дротошвейної машини "Vickers".
Завершено роботи та отримано дохiд вiд реалiзацiї по укладеному в 3-му кварталi  контракту з ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя" на розробку проекту  транспортного обладнання шихтоприготувального цеху.
За 12-ть мiсяцiв 2017 року проведено маркетинговi роботи iз представниками 468-ми замовникiв , зокрема по напрямках - хлiбопекарнi, елеватори, птахофабрики, будiвельнi органiзацiї ,кар'єри  та iн. Досягнуто попереднi домовленостi про спiвпрацю iз рядом потенцiйних замовникiв. До 190 - та, якi виявили зацiкавленiсть у спiвпрацi з iнститутом, надiсланi технiчнi пропозицiї.
 На даний час у потенцiйних замовникiв в Українi  не вистачає оборотних коштiв для технiчного переозброєння пiдприємств, що стало наслiдком рецесiї промисловостi в попереднi роки та складної ситуацiї в державi. Проведена правлiнням товариства активна роботи по пошуку замовлень упродовж 2016-2017 рокiв дає можливiсть очiкувати позитивного вирiшення питань по направлених товариством комерцiйних пропозицiях.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Полiтика товариства щодо дослiджень та розробок базується на таких основних засадах:
1.    Здiйснення iнжинiрингу, пошук та залучення до спiвпрацi передових виготовлювачiв пiдйомно-транспортного обладнання, в тому числi i закордонних, для поставки замовникам пiдiймально-транспортних систем "пiд ключ" - вiд проектування до виготовлення, монтажу та пуско-наладки.
2.    Освоєння нетрадицiйних для товариства видiв продукцiї, що мають попит на ринку.
3.    Для створення високоякiсної, конкурентно спроможної продукцiї в товариствi проводиться  комп'ютеризацiя процесiв проектування, забезпечення виключно лiцензованими програмними продуктами, розробники забезпечуються сучасними стандартами, спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою; проводиться навчання персоналу, залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.
4.    Активна участь у спецiалiзованих виставках.
5.    Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом, Мiнекономрозвитку i торгiвлi, НУ Львiвська полiтехнiка, Приднiпрянською Державною академiєю будiвництва та архiтектури.
6.      На 2018 рiк, вiдповiдно до Тематичного плану пiдприємства, iнститут, як наукова органiзацiя, планує  проведення дослiдно-конструкторських робiт (ДКР), а саме: "Розробка мобiльного телескопiчного радiального конвеєрного штабеоеукладчика (стакера) дл яскладування у бурти сипких матерiалiв"; "Комплекс обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого рядку вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв" та iн.

Загальна сума витрат на проведенi iнститутом дослiдження та розробки за звiтний рiк - 92,1 тис.грн.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
У 2017 роцi вiдсутнi судовi справи, стороною яких виступає емiтент або посадовi особи емiтента.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Статутний капiтал становить 324850 гривень. Випуск акцiй Товариства на суму 324850 грн. був подiлений на 1299400 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Заявлений розмiр статутного капiталу повнiстю сплачений. У звiтному перiодi статутний капiтал не змiнювався.  Випуск iменних акцiй товариства iснує в бездокументарнiй формi . Переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування вiдбулося на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у 2010 роцi. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.
Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.
Показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi протягом звiтного року наближаються до своїх оптимальних значень.
Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.
Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів    Власні основні засоби (тис. грн)    Орендовані основні засоби (тис. грн)    Основні засоби, всього (тис. грн)
     на початок періоду    на кінець періоду    на початок періоду    на кінець періоду    на початок періоду    на кінець періоду
1. Виробничого призначення:    332,6    312,3    0    0    332,6    312,3
  будівлі та споруди    326,3    301,6    0    0    326,3    301,6
  машини та обладнання    0,3    4,7    0    0    0,3    4,7
  транспортні засоби    0    0    0    0    0    0
  земельні ділянки    0    0    0    0    0    0
  інші    6    6    0    0    6    6
2. Невиробничого призначення:    0    0    0    0    0    0
  будівлі та споруди    0    0    0    0    0    0
  машини та обладнання    0    0    0    0    0    0
  транспортні засоби    0    0    0    0    0    0
  земельні ділянки    0    0    0    0    0    0
  інвестиційна нерухомість    0    0    0    0    0    0
  інші    0    0    0    0    0    0
Усього    332,6    312,3    0    0    332,6    312,3
Опис    До складу основних засобiв Товариства вiдносяться об"єкти, вартiсть яких перевищує 2500 грн. та термiн корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби Товариства квасифiкуються за групами (в тис.грн) :
Будiвлi та споруди: Первiсна вартiсть - 1428,0 ; Сума зносу - 1126,4; Ступiнь зносу (в %) - 78,9
Машини та обладнання: Первiсна вартiсть - 76,9 ; Сума зносу - 72,2 ; Ступiнь зносу (в %) - 93,9 .
Iнструменти, прилади та iнвентар: Первiсна вартiсть - 2,9; Сума зносу - 2,9; Ступiнь зносу (в %) - 100.
Iншi основнi засоби:    Первiсна вартiсть - 6,0; Сума зносу - 0,0; Ступiнь зносу (в %) -  0.   
Разом основнi засоби: Первiсна вартiсть: 1513,8; Сума зносу - 1201,5; Ступiнь зносу - 79,4                  

У процесi експлуатацiї об"єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, отриманi вiд них, використовуються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вартiсть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2017 року не проводився. Упродовж звiтного пероду товариством придбано основних засобiв на 4,0 тис.грн.
Усi основнi засоби використовуються для ведення господарської дiяльностi Товариством у нормальних (безпечних) умовах. Обмежень на використання майна у Товариствi немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника    За звітний період    За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)    1 700    1 641,7
Статутний капітал (тис.грн)    324,9    324,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)    324,9    324,9
Опис    Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 р.) Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов"язання - Поточнi зобов"язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2017 роцi становить 1375,1 тис.грн., що на 58,3 тис.грн. бiльше, нiж у 2016 роцi.

Висновок    Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам частини III ст. 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань    Дата виникнення    Непогашена частина боргу (тис. грн)    Відсоток за користування коштами (відсоток річних)    Дата погашення
Кредити банку    X    0    X    X
у тому числі:    
Зобов’язання за цінними паперами    X    0    X    X
у тому числі:    
за облігаціями (за кожним власним випуском):    X    0    X    X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):    X    0    X    X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):    X    0    X    X
за векселями (всього)    X    0    X    X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):    X    0    X    X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):    X    0    X    X
Податкові зобов'язання    X    69,3    X    X
Фінансова допомога на зворотній основі    X    0    X    X
Інші зобов'язання та забезпечення    X    125    X    X
Усього зобов'язань та забезпечень    X    194,3    X    X
Опис    До показника "Податковi зобов"язання" включено поточнi зобов"язання  емiтента за розрахунками з бюджетом у розмiрi 69,3 тис.грн. , в т.ч. з податку на прибуток - 0,0 тис.грн.
До показника "Iншi поточнi зобов"язання" включено, в тис.грн.: поточнi зобов'язання з оплати працi - 39,1; iз страхування - 7,4; кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,0 iншi поточнi зобов'язання  - 78,5. Всього за  показником iншi зобов"язання - 125,0 тис.грн.Загальна сума зобов"язань: 194,3 тис.грн.
*) Примiтка: 1. На 31.12.17 р. заборгованiсть по сплатi дивiдендiв на державну частку вiдсутня. 2. На 31.12.17 р. простроченої кредиторської заборгованостi по оплатi єдиного соцiального внеску   немає. 3. На 31.12.17 р. прострочена заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п    Рік    Кількість зборів, усього    У тому числі позачергових
1    2016    1    0
2    2015    1    0
3    2014    0    0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
    Так    Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори    X    
Акціонери        X
Депозитарна установа        X
Інше (запишіть)    

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
    Так    Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку    X    
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків        X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
    Так    Ні
Підняттям карток        X
Бюлетенями (таємне голосування)    X    
Підняттям рук        X
Інше (запишіть)    

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
    Так    Ні
Реорганізація        X
Додатковий випуск акцій        X
Унесення змін до статуту        X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства        X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства        X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради        X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу        X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)        X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді        X
Інше (запишіть)    

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
    Так    Ні
Наглядова рада        X
Виконавчий орган        X
Ревізійна комісія (ревізор)        X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства     
Інше (зазначити)    

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
    (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:    5
членів наглядової ради - акціонерів    1
членів наглядової ради - представників акціонерів    4
членів наглядової ради - незалежних директорів    0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій    0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій    1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій    4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій    0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
    Так    Ні
Складу        X
Організації        X
Діяльності        X
Інше (запишіть)    Наглядова рада самооцiнку не проводила
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
д/в

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
    Так    Ні
Стратегічного планування        X
Аудиторський        X
З питань призначень і винагород        X
Інвестиційний        X
Інше (запишіть)    У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено
У складi Наглядової ради товариства комiтетiв не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
    Так    Ні
Винагорода є фіксованою сумою        X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій        X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства        X
Члени наглядової ради не отримують винагороди    X    
Інше (запишіть)    д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
    Так    Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі        X
Знання у сфері фінансів і менеджменту        X
Особисті якості (чесність, відповідальність)        X
Відсутність конфлікту інтересів        X
Граничний вік        X
Відсутні будь-які вимоги    X    
Інше (запишіть)
        X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
    Так    Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства        X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками    X    
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)        X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена        X
Інше (запишіть)    д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
    Загальні збори акціонерів    Наглядова рада    Виконавчий орган    Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)    так    ні    ні    ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)    так    так    ні    ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету    так    ні    ні    ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу    ні    так    ні    ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради    так    ні    ні    ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії    так    ні    ні    ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу    ні    так    ні    ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради    так    ні    ні    ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу    так    ні    ні    ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій    так    ні    ні    ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій    так    ні    ні    ні
Затвердження зовнішнього аудитора    ні    так    ні    ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів    так    так    ні    ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
    Так    Ні
Положення про загальні збори акціонерів    X    
Положення про наглядову раду    X    
Положення про виконавчий орган    X    
Положення про посадових осіб акціонерного товариства        X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)    X    
Положення про акції акціонерного товариства        X
Положення про порядок розподілу прибутку        X
Інше (запишіть)    Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
    Інформація розповсюджується на загальних зборах    Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів    Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві    Копії документів надаються на запит акціонера    Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності    так    так    так    так    так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу    ні    так    так    ні    так
Інформація про склад органів управління товариства    так    так    так    так    так
Статут та внутрішні документи    так    ні    так    так    так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення    ні    ні    так    так    так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства    так    ні    ні    ні    ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
    Так    Ні
Не проводились взагалі        X
Менше ніж раз на рік        X
Раз на рік    X    
Частіше ніж раз на рік        X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
    Так    Ні
Загальні збори акціонерів        X
Наглядова рада    X    
Виконавчий орган        X
Інше (запишіть)    д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?
    Так    Ні
Не задовольняв професійний рівень        X
Не задовольняли умови договору з аудитором        X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів        X
Інше (запишіть)    Упродовж останнiхтрьох рокiв товариство не змiнювало аудитора

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
    Так    Ні
Ревізійна комісія (ревізор)    X    
Наглядова рада        X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X
Стороння компанія або сторонній консультант        X
Перевірки не проводились        X
Інше (запишіть)    д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
    Так    Ні
З власної ініціативи        X
За дорученням загальних зборів        X
За дорученням наглядової ради        X
За зверненням виконавчого органу        X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів        X
Інше (запишіть)    Вiдповiдно до норм чинного Законодавства Українизгiдно Наказу №224 вiд 18.02.2010 Фонду державного майна Крраїни

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
    Так    Ні
Випуск акцій        X
Випуск депозитарних розписок        X
Випуск облігацій        X
Кредити банків        X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів        X
Інше (запишіть)
Упродовж останнiх трьох рокiв правлiння товариства працює над питанням залучення  Проектно-конструкторського iнституту конвеєробудування до Державних цiльових програм. Товариством подавались вiдповiднi пропозицiї, зокрема про включення в Державну цiльову комплексну програму розвитку машинобудування, тема розробки - створення комплексу обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого ряду вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв. Подавались пропозицiї щодо спiвпрацi з  кластером "Вантажо - пiднiмальна технiка".

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором    
Так, плануємо розпочати переговори    
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році    
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років    
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років    
Не визначились    X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
д/в

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
    загальний стаж аудиторської діяльності
    кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
    перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
    випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
    ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
    стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
    наявність механізму розгляду скарг
    прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
    стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
    наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду


XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
1    Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)    Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"
2    Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)    31658287
3    Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора    79053, м. Львiв, вул. В. Великого 81/36
4    Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України    номер: 2757, дата видачі: 30.11.2001
5    Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів    
6    Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України    номер: 325/5, дата видачі: 26.05.2016
7    Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності    з 01.01.2017 по 31.12.2017
8    Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)    02 - із застереженням
9    Пояснювальний параграф (у разі наявності)    Основа для думки iз застереженнями:
- аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки;
- у процесi перевiрки встановлено, що Пiдприємством використано для оцiнки необоротних активiв проведену у попереднi роки експертну оцiнку основних засобiв, яка не переглядалась протягом останнiх трьох рокiв i яку доцiльно переглянути з залученням незалежного оцiнювача;
- у звiтному роцi Пiдприємство прийняло рiшення не видiляти в iнвестицiйну нерухомiсть частину будiвель, яка використовується з метою отримання орендної плати;
- частина незавершеного виробництва, вiдображеного у складi виробничих запасiв не вiдповiдає критерiям активу i на думку аудитора, пiдлягає списанню на фiнансовi результати. ПIДПРИЄМСТВУ необхiдно отримати дозвiл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не вiдповiдає критерiям визнання активу на збiльшення непокритого збитку.
- згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА, результатiв її операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.

10    Номер та дата договору на проведення аудиту    номер: 02-03/18-1, дата: 02.03.2018
11    Дата початку та дата закінчення аудиту    дата початку: 02.03.2018,  дата закінчення: 02.04.2018
12    Дата аудиторського висновку (звіту)    02.04.2018
13    Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн    3 000,00XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
1    Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)    Незалежна аудиторська фiрма ТзОВ "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"
2    Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)    31658287
3    Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора    79053, м. Львiв, вул. В. Великого 81/36
4    Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України    номер: 2757, дата видачі: 30.11.2001
5    Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів    
6    Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України    номер: 325/5, дата видачі: 26.05.2016
7    Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності    з 01.01.2017 по 31.12.2017
8    Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)    02 - із застереженням
9    Пояснювальний параграф (у разі наявності)    Основа для думки iз застереженнями:
- аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки;
- у процесi перевiрки встановлено, що Пiдприємством використано для оцiнки необоротних активiв проведену у попереднi роки експертну оцiнку основних засобiв, яка не переглядалась протягом останнiх трьох рокiв i яку доцiльно переглянути з залученням незалежного оцiнювача;
- у звiтному роцi Пiдприємство прийняло рiшення не видiляти в iнвестицiйну нерухомiсть частину будiвель, яка використовується з метою отримання орендної плати;
- частина незавершеного виробництва, вiдображеного у складi виробничих запасiв не вiдповiдає критерiям активу i на думку аудитора, пiдлягає списанню на фiнансовi результати. ПIДПРИЄМСТВУ необхiдно отримати дозвiл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не вiдповiдає критерiям визнання активу на збiльшення непокритого збитку.
- згiдно з МСФЗ тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА, результатiв її операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ.

10    Номер та дата договору на проведення аудиту    номер: 02-03/18-1, дата: 02.03.2018
11    Дата початку та дата закінчення аудиту    дата початку: 02.03.2018, дата закінчення: 02.04.2018
12    Дата аудиторського висновку (звіту)    02.04.2018
13    Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн    3 000,00
14    Текст аудиторського висновку (звіту)    
Звіт незалежного аудитора
Керівництву та акціонерам ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
1.    Звіт з аудиту фінансової звітності.
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» (далі – ПІДПРИЄМСТВО), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., і звіту про сукупний дохід, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2017 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Основа для думки із застереженнями:
- аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів підприємства, оскільки дата інвентаризації у відповідності до наказу по ПІДПРИЄМСТВУ передувала даті укладання договору на проведення аудиторської перевірки;
- у процесі перевірки встановлено, що Підприємством використано для оцінки необоротних активів проведену у попередні роки експертну оцінку основних засобів, яка не переглядалась протягом останніх трьох років і яку доцільно переглянути з залученням незалежного оцінювача;
- у звітному році Підприємство прийняло рішення не виділяти в інвестиційну нерухомість частину будівель, яка використовується з метою отримання орендної плати;
- частина незавершеного виробництва, відображеного у складі виробничих запасів не відповідає критеріям активу і на думку аудитора, підлягає списанню на фінансові результати. ПІДПРИЄМСТВУ необхідно отримати дозвіл ФДМУ та списати незавершене виробництво, яке не відповідає критеріям визнання активу на збільшення непокритого збитку.
- згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Звертаємо вашу увагу на Примітки 23 і 24 до фінансової звітності, в якій описується поточна політична та економічна ситуація в Україні. Обставини, про які йдеться у цих Примітках, можуть продовжувати негативно впливати на фінансовий стан і результати діяльності Підприємства у такий спосіб і такою мірою, що наразі не можуть бути визначені. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в звіті до НКПФР, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї звітності.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю - не виявлено.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб за­безпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Керівництво Підприємства несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звіт­ність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтова­на впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
•    ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо ау­диторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
•    отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються ау­диту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
•    оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтова­ність облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
•    доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
•    оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо керівництву Підприємства інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо керівництву Підприємства твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних засте­режних заходів.


2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги.
2.1. Основні відомості про емітента
Повна назва ПІДПРИЄМСТВА українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Код за ЄДРПОУ: 04601819. Місцезнаходження (юридична адреса): 79007, Україна, м. Львів, вул. Базарна, 20.
Дата реєстрації 24.12.1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 375407. Номер запису про державну реєстрацію 1 415 120 0000 001875. Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Львівської міської ради.
ПІДПРИЄМСТВО здійснювало фінансово-господарську діяльність згідно нової редакції Статуту, затвердженої у 2017 році загальними зборами ПрАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (протокол № 1 від 27.04.2017 року) та зареєстрованої державним реєстратором Виконавчого комітету Львівської міської ради 09.06.11 №1 415 105 0008 001875.
Основні види діяльності ПІДПРИЄМСТВА за звітний період згідно КВЕД:
72.19 – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
68.20 – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
71.20 – технічні випробування та дослідження;
70.22 – консультування з питань комерційної діяльності й керування.
Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створено шляхом перетворення (протокол № 1 від 27.04.2017 року) з Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування", яке є єдиним правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Рішення про приведення діяльності товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та заміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство прийнято загальними зборами акціонерів 28.04-26.05.2011 року. У свою чергу відкрите акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 14.12.1998 року №1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського інституту конвеєробудування у Відкрите акціонерне товариство.
Загальна кількість акціонерів складає: юридичних осіб 2 особи, фізичних осіб 42 осіб. Частки між акціонерами розподілені наступним чином:
регіональне відділення ФДМУ по Львівській області. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20823070. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №379525 від 01.04.1994, видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради. Місцезнаходження, 79000, Україна, м. Львів, вул. Січових Стрільців, б.3. Кількість акцій 944560 штук, що складає 72,6920% статутного капіталу;
ТзОВ "Краківський ринок" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25228715. Свідоцтво про державну реєстрацію серії №14151200000015818 від 31.12.1997, видане Виконавчим комітетом Львівської міської ради. Місцезнаходження, 79007, Україна, м. Львів, вул. Базарна, б.11. Кількість акцій 291382 штук, що складає 22,4243% статутного капіталу;
фізичні особи, громадяни України, 42 особи (часка кожного менше 0,5%). У сукупності володіють 63458 акцій, що становить 4,8837% статутного капіталу.
Загальна частка зазначених фізичних та юридичних осіб у статутному капіталі ПІДПРИЄМСТВА становить 100% (1 299 400 акцій). Державна частка майна становить 72,692011%.


2.2. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.
Вартість чистих активів Підприємства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 з метою реалізації положень ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства”, зокрема п.3 Цивільного кодексу України.
У комплекті річної фінансовій звітності („Баланс” – Звіт про фінансовий стан, „Звіт про фінансові результати” – Звіт про сукупний дохід, „Примітки до річної фінансової звітності ) у повній мірі розкрило інформацію про вартість чистих активів товариства.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2017 р. складає 1700 тис. грн., розмір статутного капіталу станом на 31.12.2017 р. – 324,9 грн. Вартість чистих активів ПІДПРИЄМСТВА є вищою за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.
2.3. Значні правочини.
У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПІДПРИЄМСТВА виконання значних правочинів від 10 до 25% вартості активів підприємства за даними річної звітності потребує дозволу Наглядової ради підприємства, а виконання значних правочинів більше 25% вартості активів підприємства за даними річної фінансової звітності потребує рішення загальних зборів акціонерів підприємства. У досліджуваний період ознакам значного правочину відповідала здача майна в операційну оренду. Дані операції здійснюються у відповідності до рішення акціонерів (протокол №1 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування від 23.04.2015 р.). Майно здається в оренду відповідно до Переліку приміщень ПАТ "ПКІ Конвеєробудування", що можуть бути передані в оренду. Операції з операційної оренди основних засобів відображені в обліку відповідно до МСБО 17 "Оренда" з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості, встановлених іншими МСФЗ.).
2.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства.
Корпоративне управління організовано на підприємстві відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту підприємства. Головою правління є громадянин України Липин М.Ф. (рішення Наглядової ради товариства 31.01.2014 року). Контрольні функції покладено на ревізійну комісію. Внутрішній аудит не здійснюється (підрозділ внутрішнього аудиту не створено).
2.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.
Аудитором виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
2.6. Корегування даних попередніх звітів
Згідно з Балансом станом на 31 грудня 2016 року і балансом станом на 31.12.2017 р. у 2017 році ПІДПРИЄМСТВО не проводило зміни валюти Балансу на початок звітного періоду. ПІДПРИЄМСТВО визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. Узгодження власного капіталу і валюти балансу станом на 01 січня 2016 року, 31 грудня 2016 року і 31 грудня 2017 років в наслідок здійснених корегувань залишків у відповідності з МСФЗ 1 розкрито у Примітах до звітності достатньо повно.
2.7. Перевірка правильності та адекватності визначення власного капіталу ПІДПРИЄМСТВА та його структури
Заявлений статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА на 01 січня 2017 року та 31 грудня 2017 року складав 324 850,00 грн. і був повністю сплачений. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 26/13/1/10. Дата реєстрації 10.08.2010 р.
Формування та сплата статутного капіталу відбулася у період, що не входить до періоду, що перевірявся. Ми довіряємо думці попереднього аудитора, яким засвідчено, що статутний капітал сформований повністю.
Додатковий капітал на ПІДПРИЄМСТВІ складає 791,3 тис. грн. Він сформований за рахунок дооцінки основних засобів ПІДПРИЄМСТВА, що була проведена до дати попереднього балансу і підтверджена попередніми аудиторським висновком – 791 339 грн.
За 2017 рік підприємство отримало прибуток у розмірі 113,6 тис. грн. Здійснило виплату дивідендів по частині відкоригованого чистого прибутку (54,0 тис. грн.) та інші витрати за рахунок прибутку (1,4 тис. грн.).
Сальдо нерозподіленого прибутку на 31.12.2017 року становить 583,8 грн.
Власний капітал Підприємства на 31 грудня 2017 року становив 1700 тис.грн.
2.8. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
До дій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" відносяться: прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу; прийняття рішення про викуп власних акцій; факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; зміна складу посадових осіб емітента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.
Відповідно до вище вказаного, у 2017 році відбулись такі дії:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" (протокол № 1 від 27.04.2017 року), прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства перейменовано Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" на Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Державну реєстрацію змін проведено 13.04.2017 р.
2.9. Аналіз показників фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА
Показники    На 01.01. 2017 р.    На 31.12. 2017 р.    Відхилення    Оптимальне значення
Коефіцієнти ліквідності:              
Коефіцієнт абсолютної ліквідності    0,136            1,0-2,0
Коефіцієнт загальної ліквідності    9,857            0,25-0,5
Коефіцієнт швидкої (поточної) ліквідності    0,719            0,7-0,8
Коефіцієнти фінансової стабільності:             
Коефіцієнт фінансової стійкості    0,919            0,25-0,5
Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (коефіцієнт структури капіталу або фінансування)    0,088            <1
Коефіцієнт фінансової незалежності    11,369            0,5-1,0
Чисті активи                
Чисті активи    1641,7            324,9
Рентабельність активів                х
Чистий збиток на 1 гривню активів    х    х    х    х

Розраховані показники свідчать, що рівень ліквідності і фінансової стабільності є достатнім. Вартість чистих активів ПІДПРИЄМСТВА більша від статутного капіталу. Це відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
1.    Незалежна аудиторська фірма ТзОВ “Галаудитконсалтинг”. Свідоцтво про внесення у реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2757, рішення АПУ №104 від 30.11.2001р. Рішенням Аудиторської палати України від 27 жовтня 2016 року №332/3 термін дії Свідоцтва продовжено до 27.10.2021 року.
2.    Місцезнаходження аудиторської фірми – 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078.
3.    Свідоцтво про проходження контролю якості аудиторських послуг: рішення Аудиторської палати України від 26 травня 2016 р., № 325/5.
4.    Аудит проведений у відповідності до умов договору на проведення аудиту № 02-03/18-1 від 02 березня 2018 року, роботи щодо визначення достовірності фінансової звітності були розпочаті 02 березня 2018 року та закінчені 02 квітня 2018 р.


Аудитор, Директор ТзОВ „Галаудитконсалтинг”
(сертифікат аудитора №004623,
строк дії до 30 березня 2020 року)                     Ю.В. Панченкова
м.п.    
02.04.2018 р.
м. Львів, Україна
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Приватного акціонерного товариства
«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 Р.
1. Організація.
Приватне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створено шляхом перетворення (протокол № 1 від 27.04.2017 року) з Публічного акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування", яке є єдиним правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування". Рішення про приведення діяльності товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та заміну найменування з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство прийнято загальними зборами акціонерів 28.04-26.05.2011 року. У свою чергу відкрите акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування" створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 14.12.1998 року №1332 шляхом перетворення Державного проектно-конструкторського інституту конвеєробудування у Відкрите акціонерне товариство.
Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 р. складала 20 осіб.
Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва    АОО № 375407
Дата державної реєстрації    24.12.1998
Орган, що видав свідоцтво    Виконавчий комітет Львівської міської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.)    324850
Сплачений статутний капітал (грн.)    324850

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску    Номер свідоцтва про реєстрацію випуску    Найменування органу, що зареєстрував випуск    Тип цінного паперу    Форма існування та форма випуску    Номінальна вартість акцій (грн.)    Кількість акцій (штук)    Загальна номінальна вартість (грн.)    Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1    2    3    5    6    7    8    9    10
10.08.
2010    26/13/1/10    Львівське територіальне управління ДКЦПФР    Акції Іменні прості    Бездокументарні іменні    0,25    1299400    324850    100

2. Основа надання інформації
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказане інше. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським стандартами обліку шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.
Керівництво підприємства звертає увагу користувачів звітності на наступну особливість, властиву фінансової звітності, яка складається за 2017 рік:
керівництво ПАТ вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. Це означає, що перша повна фінансова звітність за МСФЗ була складена за звітні періоди 2013 року;
у 2017 році ПАТ склало фінансову звітність за МСФЗ на основі   попередньої фінансової звітності, складеної в 2013-2016 роках на основі МСФЗ з внесенням змін і уточнень у здійснені трансформаційні коригування за 2013-2016 роки, та з  врахуванням помилок за попередні періоди, виявлених у звітному періоді, які показані нижче у таблицях узгодження власного капіталу і прибутку за 2017 р.
Звіряння власного капіталу та прибутку або збитку
З врахуванням внесених виправлень узгодження власного капіталу на 31 грудня 2016 - 2017 років та прибутку за рік, що закінчився цими датами у фінансовій звітності за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (П(С)БО) та за МСФЗ, надане на­ступним чином:

Узгодження власного капіталу станом на 31 грудня 2016 року
Актив    Код рядка    На 31.12.16 за ПСБО    Ефект   переходу на МСФЗ     На 31.12.16 за МСФЗ
I. Необоротні активи                 
Незавершені капітальні інвестиції    1005            
Основні засоби:    1010     361,6    0    361,6
первісна вартість    1011    1682,9    0    1682,9
знос    1012    -1321,3,1    0    -1321,3,1
Довгострокові біологічні активи    1020            
Довгострокові фінансові інвестиції    1030            
Інші необоротні активи    1090            
Усього за розділом I    1095    361,6    0    361,6
II. Оборотні активи                 
Запаси:    1100    1321,9    0    1321,9
у тому числі готова продукція    1103            
Поточні біологічні активи    1110            
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    1125     28,3    0    28,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    1135    9,1        9,1
у тому числі з податку на прибуток    1136    9,1        9,1
Інша поточна дебіторська заборгованість    1155    44,2    0    44,2
Поточні фінансові інвестиції    1160            
Гроші та їх еквіваленти    1165     19,7    0    19,7
Витрати майбутніх періодів    1170    1,3    0    1,3
Інші оборотні активи    1190            
Усього за розділом II    1195    1424,5    0    1424,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    1200            
Баланс    1300    1786,1    0    1786,1
Пасив    Код рядка    На 31.12.16 за ПСБО    Ефект переходу на МСФЗ     На 31.12.16 за МСФЗ
I. Власний капітал                 
Зареєстрований (пайовий) капітал    1400    324,9    0    324,9
Додатковий капітал    1410    791,3    0    791,3
Резервний капітал    1415            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    1420    525,5    0    525,5
Неоплачений капітал    1425            
Усього за розділом I    1495    1641,7    0    1641,7
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення    1595            
III. Поточні зобов’язання                 
Короткострокові кредити банків    1600            
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями    1610             
товари, роботи, послуги    1615             
розрахунками з бюджетом    1620     41,9    0    41,9
у тому числі з податку на прибуток    1621            
розрахунками зі страхування    1625    3,6    0    3,6
розрахунками з оплати праці    1630    28,0    0    28,0
Доходи майбутніх періодів    1665            
Інші поточні зобов’язання     1690    70,9    0    70,9
Усього за розділом III     1695    144,4    0    144,4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    1700        0    
Баланс    1900    1786,1    0    1786,1

Узгодження власного капіталу станом на 31 грудня 2017 року

Актив    Код рядка    На 31.12.17 за ПСБО    Ефект   переходу на МСФЗ     На 31.12.17 за МСФЗ
I. Необоротні активи                 
Незавершені капітальні інвестиції    1005            
Основні засоби:    1010     333,4    0    333,4
первісна вартість    1011    1690,5    0    1690,5
знос    1012    1357,1    0    1357,1
Довгострокові біологічні активи    1020            
Довгострокові фінансові інвестиції    1030            
Інші необоротні активи    1090            
Усього за розділом I    1095    333,4    0    333,4
II. Оборотні активи                 
Запаси:    1100    1408,4    0    1408,4
у тому числі готова продукція    1103            
Поточні біологічні активи    1110            
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    1125     49,8    0    49,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    1135            
у тому числі з податку на прибуток    1136            
Інша поточна дебіторська заборгованість    1155    12,1    0    12,1
Поточні фінансові інвестиції    1160            
Гроші та їх еквіваленти    1165     89,4    0    89,4
Витрати майбутніх періодів    1170    1,2    0    1,2
Інші оборотні активи    1190            
Усього за розділом II    1195    1560,9    0    1560,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    1200            
Баланс    1300    1894,3    0    1894,3
Пасив    Код рядка    На 31.12.17 за ПСБО    Ефект переходу на МСФЗ     На 31.12.17 за МСФЗ
I. Власний капітал                 
Зареєстрований (пайовий) капітал    1400    324,9    0    324,9
Додатковий капітал    1410    791,3    0    791,3
Резервний капітал    1415            
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    1420    583,8    0    583,8
Неоплачений капітал    1425            
Усього за розділом I    1495    1700    0    1700
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення    1595            
III. Поточні зобов’язання                 
Короткострокові кредити банків    1600            
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями    1610            
товари, роботи, послуги    1615            
розрахунками з бюджетом    1620     69,3    0    69,3
у тому числі з податку на прибуток    1621            
розрахунками зі страхування    1625    7,4    0    7,4
розрахунками з оплати праці    1630    39,1    0    39,1
Доходи майбутніх періодів    1665            
Інші поточні зобов’язання     1690    78,5    0    78,5
Усього за розділом III     1695    194,3    0    194,3
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    1700        0    
Баланс    1900    1894,3    0    1894,3
Узгодження сукупного прибутку за 2016 рік

Стаття    Код рядка    За 2016 рік за ПСБО    Ефект від переходу на МСФЗ     За 2016 рік за  МСФЗ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2000    3003,1    0    3003,1
Інші операційні доходи    2120        0    
Інші доходи    2240        0    
Разом доходи    2280    3003,1        3003,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    2050    -1805,7    0    -1805,7
Інші операційні витрати    2180    -1063,9    0    -1063,9
Інші витрати    2270        0    
Разом витрати    2285    -2869,6        -2869,6
Фінансовий результат до оподаткування    2290    133,5    0    133,5
Податок на прибуток    2300    -25,5    0    -25,5
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)    2350    108,0    0    108,0

Узгодження сукупного прибутку за 2017 рік

Стаття    Код рядка    За 2017 рік за ПСБО    Ефект від переходу на МСФЗ     За 2017 рік за  МСФЗ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2000    3003,1    0    3003,1
Інші операційні доходи    2120        0    
Інші доходи    2240        0    
Разом доходи    2280    3003,1        3003,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    2050    1805,7    0    1805,7
Інші операційні витрати    2180    1063,9    0    1063,9
Інші витрати    2270        0    
Разом витрати    2285    2869,6        2869,6
Фінансовий результат до оподаткування    2290    133,5    0    133,5
Податок на прибуток    2300    25,5    0    25,5
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)    2350    108,0    0    108,0


Використання оцінок та припущень
При підготовці фінансової звітності Підприємство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості та справедливої вартості основних засобів та вартості інвестиційної нерухомості.
Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів зобов'язань протягом наступного фінансового періоду, представлені вище у таблицях.
Функціональна валюта
Функціональною валютою фінансової звітності Підприємства є українська гривня.

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та облікової політики
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:
•    фінансовий актив, доступний для продажу;
•    інвестиції, утримувані до погашення;
•    дебіторська заборгованість;
•    фінансові зобов'язання- кредити банків.
Підчас первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця  між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку, у разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Фінансові активи, доступні для продажу. На дату переходу на МСФЗ та звітну дату доступні для продажу фінансові активи відсутні.
Фінансові активи, утримувані до погашення. На дату переходу на МСФЗ та звітну дату фінансових активів  до погашення не було.
Фінансові зобов'язання.
Кредити банків.
На дату переходу на МСФЗ та звітну дату кредитів банку не було.
Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Основні засоби
Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких з 01січня 2012р – більше 2500грн.
Первісно Підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів,  Підприємство використало  оцінку основних засобів за справедливою вартістю, що була здійснена до дати переходу на МСФЗ (01.01.2012) та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.    
Обліковою політикою підприємства не передбачена оцінка цієї нерухомості у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» за первісною вартістю (модель собівартості), зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності чи вигід від її відновлення.
Подальші витрати.
Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
Амортизація основних засобів
Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:
Будинки та споруди    1-6,67%
Машини та обладнання    20-50%
Транспортні засоби    20%
Інструменти, прилади та інвентар    25%
Інші основні засоби    
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 20-50%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. На дату переходу на МСФЗ і звітну дату нематеріальні активи складали 132,3 тис.грн. відповідно.
Інвестиційна нерухомість
У звітному році Підприємство прийняло рішення не виділяти в інвестиційну нерухомість частину будівель, яка використовується з метою отримання орендної плати.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу.
Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажом. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. На дату переходу на МСФЗ і звітну дату довгострокових необоротних активів, призначених для продажу не було.
Оренда.
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Підприємство як орендар на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Підприємства щодо подібних активів. На дату переходу на МСФЗ і звітну дату об'єктів фінансової оренди  не було.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток є сумою витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню)  за звітний період згідно податкової декларації. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Виплати працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство не визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам  під час перебування у відпустках  як забезпечення витрат на відпустки - під час надання працівниками послуг, які збільшують  права на майбутні виплати відпускних.
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду України. Поточні внески нараховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної латні та процентні нарахування на фонд оплати праці, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання  послуг на дату балансу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді що й відповідні доходи.
Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частини собівартості цього активу.
Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційний курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Підприємство   на дату балансу іноземної валюти на рахунках не мало.
Умовні зобов'язання та активи.
Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Прийняття нових стандартів.
При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31 грудня 2017 року. У відповідності до вимог МСБО 1. Підприємство прийняло рішення подавати інформацію про сукупний дохід у одному звіті — Звіті про сукупний дохід.
Для підготовки цієї фінансової звітності Підприємство  використало форми, встановлені НП(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" із додатковими обмеженнями, встановленими НП (С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №627. При складанні фінансової звітності за міжнародними стандартами в тих випадках, коли цими стандартами вимагається розкривати інформацію, подання якої не передбачено чинними формами, така інформація розкрита в цих примітках до фінансових звітів.
Доходи і витрати
А. Інші операційні доходи і витрати        Доходи    Витрати
Операційна оренда активів    440        -
Операційна курсова різниця    450    -    -
Реалізація інших оборотних активів    460    -    -
Штрафи, пені, неустойки    470    -    -
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення    480    -    -
Інші операційні доходи і витрати    490        
у тому числі:   відрахування до резерву сумнівних боргів    491    Х    -
               
    непродуктивні витрати і втрати      492     Х     -
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства    500    -    -
дочірні підприємства    510    -    -
спільну діяльність     520    -    -
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди     530    -    Х
Проценти     540
Фінансова оренда активів     550    -    -
Інші фінансові доходи і витрати    560    -    -
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій     570    -    -
Доходи від об'єднання підприємств    580    -    -
Результат оцінки корисності    590    -    -
Неопераційна курсова різниця     600    -    -
Безоплатно одержані активи      610    -    Х
Списання необоротних активів    620    Х              -
Інші доходи і витрати    630    -    -

8.  Необоротні активи
    Код рядка    На 31.12.17 за ПСБО    Ефект переходу на МСФЗ    На 31.12.17 за МСФЗ
Нематеріальні активи:    1000    8,8         8,8
первісна вартість    1001    132,3    0    132,3
накопичена амортизація    1002    123,5    0    123,5
Незавершені капітальні інвестиції    1005    0,0    0    0,0
Основні засоби:    1010    324,6    0     324,6
первісна вартість    1011    1558,2    0    1558,2
знос    1012    1233,6    0    1233,6

Капітальні інвестиції
Найменування показника    Код рядка    За рік    На кінець року
Капітальне будівництво    280    -    -
Придбання (виготовлення) основних засобів    290    0    -
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів    300    -    -
Придбання (створення) нематеріальних активів    310    -    -
Інші    330    -    -
Разом     340    0    
Фінансові інвестиції  - відсутні

9. Оборотні активи.
Запаси
Найменування показника    Код рядка    Балансова вартість на кінець року
          
1     2     3
Сировина і матеріали    800    21,2
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби    810    5,6
Паливо    820    -
Тара і тарні матеріали    830    -
Будівельні матеріали    840    -
Запасні частини    850    -
Матеріали сільськогосподарського призначення    860    -
Поточні біологічні активи    870    -
Малоцінні та швидкозношувані предмети    880    5,6
Незавершене виробництво    890                               1375,4
Готова продукція    900    -
Товари    910    -
Інші запаси    920    0,6
Разом    930    1408,4

Частина незавершеного виробництва, відображеного у складі виробничих запасів не відповідає критеріям активу (1289,1 тис. грн).

Торговельна та інша дебіторська заборгованість
    Код рядка    На 31.12.17 за ПСБО    Ефект   переходу на МСФЗ    На 31.12.17 за МСФЗ
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    1125    49,8    0    49,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами    1130    0    0    0
з бюджетом    1135    0         0
у тому числі з податку на прибуток    1136    0    0    0
Інша поточна дебіторська заборгованість    1155    12,1    0    12,1

Основні дебітори:
тис.грн.
Найменування    На 31.12.17р
ТзОВ «Краківський ринок»    47,3
інші    2,5

10. Грошові кошти
    На 31.12.2017 р. тис. грн
Каса    -
Поточний рахунок банку    89,4
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)    -
Грошові кошти в дорозі    -
Еквіваленти грошових коштів    -
Разом    89,4

Протягом 2017 року державних субсидій Підприємство не отримувало.

11. Короткострокові забезпечення не створювало

12. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Стаття    Код рядка    На 31.12.17 за ПСБО    Ефект   переходу на МСФЗ    На 31.12.17 за МСФЗ
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    1615    0        0
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом    1620    69,3        69,3
у т. ч. з податку на прибуток    1621    0        0
зі страхування    1625    7,4        7,4
з оплати праці    1630    39,1        39,1
Поточні забезпечення    1650    0        0
Доходи майбутніх періодів    1655    0        0
Інші поточні зобов’язання    1690    78,5        78,5

13. Податок на прибуток.
У зв’язку з тим, що Підприємство не очікує, що відшкодування або компенсації балансової вартості відстрочених активів чи зобов’язань зменшить (чи збільшить ) майбутні податкові платежі, відображення відстрочених податкових активів і зобов’язань не здійснювалось.

14. Статутний капітал
Заявлений статутний капітал ПІДПРИЄМСТВА на 01 січня 2017 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капітал ПІДПРИЄМСТВА складав 324 850,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 26/13/1/10, дата реєстрації 10.08.2010 р. У 2017 році змін, пов’язаних із статутним капіталом ПІДПРИЄМСТВА, не відбувалося.

15. Державні субсидії.
У 2017 році державних субсидій Підприємство не отримувало.
16.    Пенсії та пенсійні плани.
 Підприємство не має недержавних пенсійних програм.
17. Умовні зобов'язання на звітну дату умовних зобов'язань не було.

18. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Підприємства, ймовірно, що Підприємство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Нестабільність економічної ситуації в  Україні
Протягом останніх місяців економіки багатьох країн відчули нестабільність на ринках. Внаслідок ситуації, яка склалася в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським Урядом, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що активи Підприємства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності, що вплине на результати його діяльності.
Економічне середовище
Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення.
Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Підприємства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

19. Мета та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська заборгованість, грошові кошті.
Основні ризики включають: кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов'язаного з можливістю дефолту контрагента, максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту.
Ризик ліквідності
Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.
Валютний ризик
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Підприємство контролює валютний ризик шляхом управління валютною позицією.
Управління капіталом
Підприємство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.

20. Справедлива вартість фінансових інструментів.
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

21. Події після Балансу.
Події після дати Балансу, що потребують внесення коректив у звітність  на  звітну дату відсутні.
Керівник : голова правління          Липин М.Ф.                   
                        
Головний бухгалтер        Гущак Г. П.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    2018.01.01
Підприємство    Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"    за ЄДРПОУ    04601819
Територія    Львівська область, Шевченкiвський р-н    за КОАТУУ    4610137500
Організаційно-правова форма господарювання    Акціонерне товариство    за КОПФГ    230
Вид економічної діяльності    Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук    за КВЕД    72.19
Середня кількість працівників, осіб: 22
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 79007, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20, 032 261 23 77

1. Баланс
на 31.12.2017 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД    1801006
Актив    Код рядка    На початок звітного року    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Необоротні активи            
Незавершені капітальні інвестиції    1005    0    0
Основні засоби    1010    361,6    333,4
    первісна вартість    1011    1682,9    1690,5
    знос    1012    (1321,3)    (1357,1)
Довгострокові біологічні активи     1020    0    0
Довгострокові фінансові інвестиції    1030    0    0
Інші необоротні активи    1090    0    0
Усього за розділом I    1095    361,6    333,4
II. Оборотні активи            
Запаси:    1100    1321,9    1408,4
    у тому числі готова продукція    1103    0    0
Поточні біологічні активи    1110    0    0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги    1125    28,3    49,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом    1135    9,1    0
    у тому числі з податку на прибуток    1136    0    0
Інша поточна дебіторська заборгованість    1155    44,2    12,1
Поточні фінансові інвестиції    1160    0    0
Гроші та їх еквіваленти    1165    19,7    89,4
Витрати майбутніх періодів    1170    1,3    1,2
Інші оборотні активи    1190    0    0
Усього за розділом II    1195    1424,5    1560,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    1200    0    0
Баланс    1300    1786,1    1894,3

Пасив    Код рядка    На початок звітного року    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Власний капітал            
Зареєстрований (пайовий) капітал    1400    324,9    324,9
Додатковий капітал    1410    791,3    791,3
Резервний капітал    1415    0    0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    1420    525,5    583,8
Неоплачений капітал    1425    (0)    (0)
Усього за розділом I    1495    1641,7    1700
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення    1595    0    0
III. Поточні зобов'язання            
Короткострокові кредити банків    1600    0    0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями    1610    0    0
    товари, роботи, послуги    1615    0    0
    розрахунками з бюджетом    1620    41,9    69,3
    у тому числі з податку на прибуток    1621    0    0
    розрахунками зі страхування    1625    3,6    7,4
    розрахунками з оплати праці    1630    28    39,1
Доходи майбутніх періодів    1665    0    0
Інші поточні зобов'язання    1690    70,9    78,5
Усього за розділом III    1695    144,4    194,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    1700    0    0
Баланс    1900    1786,1    1894,3
Примітки: Згiдно з Балансом станом на 01.01.2017 року, пiдтвердженим аудиторським висновком незалежної аудиторської фiрми ТзОВ "Галаудитконсалтинг", валюта Балансу станом на 01.01.2017 року складала 1786,1 тис. грн. Упродовж 2017 року Емiтент не проводив змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду. Валюта Балансу станом на 31.12.2017 року складає -  1894,3 тис.грн.
На балансi облiкованi необоротнi активи. До складу необоротних активiв входять: незавершене будiвництво - на початок звiтного перiоду - 0,0 тис.грн., на кiнець - 0,0 тис.грн.; основнi засоби, нематерiальнi активи та iншi необоротнi матерiальнi активи (залишкова вартiсть) - на початок звiтного перiоду  - 361,1 тис.грн., на кiнець - 333,4 тис.грн.
На балансi облiкованi власнi основнi засоби. Протягом звiтного перiоду здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.
Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями.
На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи. Протягом звiтного перiоду здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї нематерiальних активiв не вiдбувалося.
На балансi пiдприємства облiковуються iншi необоротнi матерiальнi активи. Амортизацiя (знос) iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2017 року нараховувалась за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА.
Протягом звiтного 2017 року операцiї з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювались та на балансi не облiковувались.
У складi запасiв у звiтному перiодi вiдображено виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).
Дебiторська заборгованiсть ПIДПРИЄМСТВА станом на 31.12.2016 р. становила - 81,6 тис.грн., станом на 31.12.2017 року становить - 61,9 тис.грн.  У складi дебiторської заборгованостi облiковано дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну дебiторську заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 року становила - 28,3 тис.грн., станом на 31.12.2017 року становить - 49,8 тис.грн. Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми заборгованостi з орендної плати.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. становила - 44,2 тис.грн., станом на 31.12.2017 року становить - 12,1 тис.грн.  Основну частину iншої поточної дебiторської заборгованостi становлять суми сплачених авансiв.
Заборгованiсть за операцiйну оренду та експлуатацiйнi послуги вiдображено у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" за чистою реалiзацiйною вартiстю.
У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображено кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. Станом на 31.12.2016року на балансi рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 19,7 тис. грн. в нацiональнiй валютi,  на 31.12.2017 р. складають - 89,4 тис.грн. . Упродовж звiтного перiоду не здiйснювались операцiї в iноземнiй валютi. Залишки коштiв в iноземнiй валютi на 31.12. 2017 року становлять 0,0 тис.грн.      .
У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал складає  89,7 %.
На дату Балансу вiдсутнi довгостроковi зобов'язання.
На Балансi є поточнi зобов'язання.
На дату Балансу поточнi зобов'язання в сумi  194,3 тис.грн. представленi наступним чином:
короткостроковi кредити банкiв - 0,0 тис.грн.
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,0 тис.грн.
поточнi зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом - 69,3 тис грн.;
зi страхування - 7,4 тис грн.;
з оплати працi -  39,1 тис грн.;
iншi поточнi зобов'язання - 78,5 тис грн.
Заявлений статутний капiтал на 01 сiчня 2017 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал складав 324 850,00 грн. Упродовж 12-ти  мiсяцiв 2017 року змiн, пов'язаних iз статутним капiталом, не вiдбувалося.
 Додатковий капiтал  складає 791339 грн. Вiн сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв, що була проведена до дати попереднього балансу i пiдтверджена аудиторськими висновками - 791339 грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2017 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД    1801007
Стаття    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2000    3416,4    3003,1
Інші операційні доходи    2120    0    0
Інші доходи    2240    0    0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)    2280    3416,4    3003,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    2050    (2036,5)    (1805,7)
Інші операційні витрати    2180    (1241,1)    (1063,9)
Інші витрати    2270    (0)    (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)    2285    (3277,6)    (2869,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)    2290    138,8    133,5
Податок на прибуток    2300    (25,2)    (25,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)    2350    113,6    108
Примітки: Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання емiтентом повної, правдивої, неупередженої iнформацiї  про доходи, витрати, прибутки, збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод. Доходи та витрати включаються до Звiту на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi того перiоду,до якого вони вiднесенi.
У складi витрат вiдображено:
собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)  - 2036,5 тис. грн., що на 230,8 тис.грн. бiльше , нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;
iншi операцiйнi витрати - 1241,1 тис. грн., що на 177,2 тис.грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;
податок на прибуток -  25,2 тис. грн., що на 0,3  тис.грн. менше, нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;
Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.
Упродовж 2017 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг, а саме дохiд вiд реалiзацiї по виду дiяльностi 72.19 "Дослiдження й експериментальнi  розробки в галузi iнших природничих i технiчних наук; дохiд вiд здачi активiв у оренду - вид дiяльностi 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна). Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг за 2017 рiк склав 3416,4 тис. грн., що на 413,3 тис.грн. бiльше, нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;
iншi операцiйнi доходи  за звiтний перiод склали 0,0 тис.грн., за аналогiчний перiод минулого року - 0,0 тис.грн..
Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.
Нерозподiлений прибуток на дату Балансу складає 583,8 тис. грн., в тому числi  чистий прибуток, отриманий у 2017 роцi складає 113,6 тис. грн., що на 5,6 тис.грн. бiльше, нiж за аналогiчний перiод минулого року.
Упродовж звiтного перiоду Емiтент не здiйснював iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;  прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiна складу посадових осiб емiтента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;  рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента).


Керівник                Липин Михайло Федорович

Головний бухгалтер            Гущак Ганна Петрiвна