2012 pік 3ій квартал

          Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

голова правлiння

                      Липин Михайло Федорович

                        (посада)                                                                             (підпис)                     (прізвище та ініціали керівника)

 

МП

24.10.2012

(дата)

 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            04601819

1.4. Місцезнаходження емітента

            79007 м. Львiв, вул. Базарна, 20

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            032 272 66 50 032 272 66 50

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            conveyor@emitent.net.ua

 

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

 

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.10.2012

 

(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

24.10.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущенні акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

 

            а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

            б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

            в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

11. Примітки:

Облiгацiї та iншi цiннi папери товариством у звiтному перiодi не випускались. Упродовж звiтного кварталу в товариствi не було похiдних цiнних паперiв. У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi. Товариство не проводило аудиту на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї"


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

            13956

3.3. Дата державної реєстрації

            24.12.1998

3.4. Місцезнаходження

            79007 м. Львiв, вул. Базарна, 20

3.5. Статутний капітал (грн.)

            324850

3.6. Чисельність працівників (чол.)

            24

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            73.10.2 - дослiдження та розробки в галузi технiчних наук

            70.20.0 - Здавання в оренду власного нерухомого майна

            74.30.0 - Технiчнi випробування та дослiдження

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

            72,692

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

3.10. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiвНаглядова рада товаристваПравлiнняРевiзiйна комiсiя

3.11. Посадові особи підприємства

            Правлiння Товариства: Голова Правлiння Липин Михайло Федорович, член Правлiння Хома Iгор Миколайович, член Правлiння Щадило Iгор Федорович, Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, член Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави,член Наглядової ради - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, член Наглядової ради - акцiонер Тимчук Iрина Романiвна, член Наглядової ради - представник акцiонера ТзОВ "Кракiвський ринок" , Ревiзiйна комiсiя: Голова Ревiзiйної комiсiї - представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави,

3.12. Засновники підприємства

            Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, код ЄДРПОУ 20823070

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

            Пiдприємство не брало участi у створеннi  iнших пiдприємств, установ, органiзацiй

 

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

10.08.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

26/13/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

Кількість простих іменних акцій (штук)

1299400

Кількість простих акцій на пред'явника (штук)   

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)   

0

Форма існування акцій   

Бездокументарна

Номінальна вартість акції (грн.)   

0,25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)   

944560

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 

0

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

            ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            30370711

6.4. Місцезнаходження

            вул.Б. Грiнченка, 3, м. Київ, 01001

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

            АВ 189650

6.6. Дата видачі ліцензії

            19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

            044 279 12 78

6.8. Факс

            044 279 10 78

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

            Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

            Договiр №Е 1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року

6.1. Найменування

            ПАТ "КРЕДОБАНК"

6.2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            09807862

6.4. Місцезнаходження

            вул. Сахарова, 78, м.Львів, 79026

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

            АВ 520236

6.6. Дата видачі ліцензії

            25.01.2010

6.7. Міжміський код та телефон

            032 297 23 12

6.8. Факс

            032 297 23 12

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

            Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

6.10. Опис

            Договiр №5 -ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 15.09.2010 року

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основнi показники господарської та фiнансової дiяльностi товариства

 

На протязi звiтного кварталу 2012 року товариство проводило фiннасово-господарську дiяльнiсть за такими основними видами:

73.10.2 - дослiдження та розробки в галузi технiчних наук

70.20.0 - здавання в оренду власного нерухомого майна

Чистi доходи за результатами 3-го кварталу склали - 554,7 тис. грн.

Чистий прибуток за 3-й кваратл - 47,4 тис. грн.

 

Iнформацiя щодо зобов"язань емiтента на 01.10.2012 року.

 

Прострочена заборгованiсть емiтента по виплатi заробiтної плати, оплатi єдиного соцiальног внеску - вiдсутня.

Прострочена заборгованiсть по оплатi податкових  зобов"язань до бюджету - вiдсутня.

Всього на 01.10.2012 року поточнi зобов"язання складають, тис.грн.:

- короткостроковi кредити банкiв - 35,0 ;

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 59,6;

- до бюджету - 44,2;

- єдиний соцiальний внесок - 29,5;

- з оплати працi - 68,3;

- iншi поточнi зобов"язання - 83,8 ;

________________________________________________________

Всього поточнi зобов"язання - 320,4

 


 

КОДИ

 

Дата

01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

 

за КОАТУУ

4610131500

Організаційно-правова форма господарювання

Акцiонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за КОДУ

06024

Вид економічної діяльності

Дослідження і розробки в галузі технічних наук

за КВЕД

73.10.2

Середня кількість працівників

24

 

Одиниця виміру

тис.грн.

 

Адреса

79007 м. Львiв, вул. Базарна, 20

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

на 30.09.2012 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

020

15,7

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

469,1

473,5

    первісна вартість

031

1648,2

1675,1

    знос

032

( 1179,1 )

( 1201,6 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

484,8

473,5

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

894,9

958,4

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

81,8

227,3

    первісна вартість

161

85,9

231,4

    резерв сумнівних боргів

162

( 4,1 )

( 4,1 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

5,7

9,6

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

39,4

5,2

    у тому числі в касі

231

0

0

    в іноземній валюті

240

0

27,3

Інші оборотні активи

250

5,4

6

Усього за розділом II

260

1027,2

1233,8

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,9

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

1512,9

1707,3

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

324,9

324,9

Додатковий капітал

320

791,3

791,3

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

215,6

270,7

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

1331,8

1386,9

II. Забезпечення наступних виплат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов'язання

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

35

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

28

59,6

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

    з бюджетом

550

57,5

44,2

    зі страхування

570

14,8

29,5

    з оплати праці*

580

33,1

68,3

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

47,7

83,8

Усього за розділом IV

620

181,1

320,4

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1512,9

1707,3

* З рядка 580 графа 4  Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)                 0

Примітки: Згiдно з Балансом станом на 01.01.2012 року, пiдтвердженим аудиторським висновком незалежної аудиторської фiрми ТзОВ "Галаудитконсалтинг" вiд 31.01.2012 року, валюта Балансу станом на 01.01.2012  року складала 1512,9 тис. грн. Упродовж 9-ти мiсяцiв 2012 року Емiтент не проводив змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду. Валюта Балансу станом на 01.10.2012 року складає -  1707,3 тис.грн.

На балансi облiкованi необоротнi активи. До складу необоротних активiв входять: незавершене будiвництво - на початок звiтного перiоду - 15,7 тис.грн., на кiнець - 0,0 тис.грн.; основнi засоби, нематерiальнi активи та iншi необоротнi матерiальнi активи (залишкова вартiсть) - на початок звiтного перiоду - 469,1 тис.грн., на кiнець - 473,5  тис.грн.

На балансi облiкованi власнi основнi засоби. Надходження, вибуття та переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Упродовж 9-ти мiсяцiв 2012 року вiдбулось покращення основних засобiв на суму 25,0 тис.грн.,   в т.ч. у 1-му кварталi - на  22,4 тис.грн., у 2-му кварталi - на 0,0 тис.грн., у 3-му кв. - на 2,6 тис.грн. Протягом звiтного кварталу здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями.

На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи. Надходження, переоцiнка, модернiзацiя, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття нематерiальних активiв протягом 9-ти мiсяцiв 2012 року не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї нематерiальних активiв не вiдбувалося.

На балансi пiдприємства облiковуються iншi необоротнi матерiальнi активи. Переоцiнка, модернiзацiя, реалiзацiя, лiквiдацiя, iнше вибуття та ремонт iнших необоротних матерiальних активiв протягом 9-ти мiсяцiв 2012 року не здiйснювалось. Амортизацiя (знос) iнших необоротних матерiальних активiв протягом 9-ти мiсяцiв  2012 року нараховувалась за методом "50 на 50", та наказом про облiкову полiтику пiдприємства.

Станом на 01.01.2012 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї, не введенi в експлуатацiю, становили 15,7 тис. грн. Незавершене будiвництво було оцiнено за первiсною вартiстю - iсторичною собiвартiстю. Станом на 01.10.2012 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї введенi в експлуатацiю.

Протягом 9-ти мiсяцiв 2012 року операцiї з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювались та на балансi не облiковувались.

У складi запасiв у звiтному перiодi вiдображено виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).

Дебiторська заборгованiсть ПIДПРИЄМСТВА станом на 01.01.2012 року становила -  87,5 тис. грн., на 01.10.2012 року - 236,9 тис.грн. У складi дебiторської заборгованостi облiковано дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2012 року становила -  81,8 тис. грн., на 01.10.2012 року становить - 227,3 тис.грн. Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми заборгованостi з орендної плати.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2012 року - 5,7 тис. грн., на 01.10.2012 року - 9,6 тис.грн. Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми сплачених авансiв.

Заборгованiсть за операцiйну оренду та експлуатацiйнi послуги вiдображено у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" за чистою реалiзацiйною вартiстю.

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображено кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. Станом на 01.01.2012 року на балансi рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 39,4 тис. грн. в нацiональнiй валютi, станом на 01.10.2012 року залишки грошових коштiв у нацiональнiй валютi складають - 5,2  тис.грн. Упродовж 9-ти мiсяцiв на рахунок пiдприємсива надiйшли кошти в доларах США на суму 7,5 тис. долларiв, в т.ч. упродовж звiтного кварталу - 4,3 тис. долларiв США . Залишки коштiв в iноземнiй валютi на 01.10.2012 року становлять 27,3 тис.грн.      .

У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал складає  81,2   %.

На дату Балансу вiдсутнi довгостроковi зобов'язання.

На Балансi є поточнi зобов'язання.

На дату Балансу поточнi зобов'язання в сумi 320,4 тис.грн. представленi наступним чином:

короткостроковi кредити банкiв - 35,0 тис.грн.

поточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом - 44,2тис грн.;

зi страхування - 29,5 тис грн.;

з оплати працi - 68,3 тис грн.;

iншi поточнi зобов'язання - 83,8 тис грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 59,6 тис грн.

Заявлений статутний капiтал на 01 сiчня 2012 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал складав 324 850,00 грн. Упродовж 9-ти мiсяцiв 2012 року змiн, пов'язаних iз статутним капiталом, не вiдбувалося.

Заявлений статутний капiтал на 01.10.2012 року складає 324 850,00 грн. Сплачений капiтал складає 324 850,00 грн. Додатковий капiтал на складає 791339 грн. Вiн сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв, що була проведена до дати попереднього балансу i пiдтверджена аудиторськими висновками - 791 339 грн.

 

Керівник                                             Липин Михайло Федорович


Головний бухгалтер                          Гущак Ганна Петрiвна

 


Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

Код за ЄДРПОУ

04601819

 

 

Звіт про фінансові результати

за 3 квартал 2012 року

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

657,6

637,3

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 104,6 )

( 106,2 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

030

553

531,1

Інші операційні доходи

040

1,7

2,2

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

554,7

533,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 271,1 )

( 170,5 )

Інші операційні витрати

090

( 223,4 )

( 238,4 )

    у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 494,5 )

( 408,9 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

60,2

124,4

Податок на прибуток

140

( 12,8 )

( 30,7 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

47,4

93,7

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

( 0 )

( 0 )

Примітки: Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання емiтентом повної, правдивої, неупередженої iнформацiїї про доходи, витрати, прибутки, збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод.Доходи та витрати включаються до Звiту на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi того перiоду,до якого вони вiднесенi.

У складi витрат вiдображено:

собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)  - 271,1 тис. грн., що на 100,6 тис.грн. бульше , нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

iншi операцiйнi витрати - 223,4 тис. грн., що на 15,0  тис.грн. менше , нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

податок на прибуток - 12,8 тис. грн., що на 17,9  тис.грн. менше  нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

Протягом 3-го кварталу 2012 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг, а саме дохiд вiд реалiзацiї по виду дiяльностi 73.10.2 "Дослiдження та розробки в галузi технiчних наук; дохiд вiд здачi активiв у оренду - вид дiяльностi 70.20.0 "Здавання в оренду власного нерухомого майна). Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг за 3-й квартал 2012 року склав 553,0 тис. грн., що на  21,9 тис.грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

iншi операцiйнi доходи  за звiтний квартал склали 1,7 тис.грн., що на 0,5 тис.грн. бiльше , нiж за аналогiчний перiод минулого року.

Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

Нерозподiлений прибуток на дату Балансу складає 270,7  тис. грн., в тому числi  чистий прибуток, отриманий у 3-му кварталi 2012 рокускладає 47,4  тис. грн., що на 46,3 тис.грн.менше , нiж за аналогiчний перiод минулого року.

Упродовж звiтного перiоду Емiтент не здiйснював iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;  прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiна складу посадових осiб емiтента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;  рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента).

 

 

Керівник                                             Липин Михайло Федорович

 

 

Головний бухгалтер                          Гущак Ганна Петрiвна

 

 

 

 

Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) (у разі наявності)

 

Датою переходу на МСФЗ ПАТ ПКI конвеєробудування обрано 01.01.2012 р. (пiдстава - п. 5 Спiльного листа вiд 07.12.2011 р. "Про застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi").  При складаннi промiжної звiтностi порiвняльна iнформацiя не надається (п.7.1 Спiльного листа). Основнi показники наведенi у Балансi та Звiтi про фiнансовi результати.