2015 pік 2ий квартал

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

голова правлiння

 

Липин Михайло Федорович

                        (посада)                                                  (підпис)                      (прізвище та ініціали керівника)

 

МП

17.07.2015

(дата)

 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 2 квартал 2015 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

            04601819

4. Місцезнаходження

            79007 м. Львiв, вул. Базарна, 20

5. Міжміський код, телефон та факс

            032 2612377, 032 2612377

 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.07.2015

 

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

17.07.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1.  Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

 

    1) інформація про випуски акцій емітента

X

    2) інформація про облігації емітента

 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

    1) інформація про зобов'язання емітента

X

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

 

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:

Товариство не мало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. Товариство не належить до жодних об"єднань пiдприємств. Облiгацiї та iншi цiннi папери товариством у звiтному перiодi не випускались. Упродовж звiтного кварталу в товариствi не було похiдних цiнних паперiв. У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об"єктами нерухомостi. Товариство не проводило аудиту на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї".

 

Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            АОО №375407

3. Дата проведення державної реєстрації

            24.12.1998

4. Територія (область)

            Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            324850

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            72,692

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            22

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            72.19 - дослiдження й експериментальнi  розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

            68.20 - Надання в оренду  й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            71.20 - Технiчнi випробування та дослiдження

10. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiвНаглядова радаРевiзiйна комiсiяПравлiння

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"

2) МФО банку

            325321

3) поточний рахунок

            26003060442923

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            ЗГРУ ПАТ "Приватбанк"

5) МФО банку

            325321

6) поточний рахунок

            26006053811609

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

            Голова правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Липин Михайло Федорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4. Рік народження

            1953

5. Освіта

            вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут

6. Стаж роботи (років)

            27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступиник директора ВАТ "Завод Львiвсiльмаш"

8. Опис

            Голова правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i

 

несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння

 

 виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про  Правлiння товариства.

 

Голова Правлiння М.Ф. Липин є керiвникомТовариства i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом Товариства. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Липин Михайло Федорович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1. Посада

            Член правлiння - заступник гови правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Хома Iгор Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4. Рік народження

            1950

5. Освіта

            вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6. Стаж роботи (років)

            22

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Завiдувач вiддiлом ВАТ ПКI конвеєробудування

8. Опис

            Член Правлiння є головним iнженером Товариства. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

 

Член Правлiння I.М. Хома, як головний iнженер Товариства, отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладои товариства; як Член Правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

 

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Хома Iгор Миколайович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1. Посада

            Член правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Щадило Iгор Федорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4. Рік народження

            1969

5. Освіта

            вища, ЛДУ iм. I. Франка

6. Стаж роботи (років)

            13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступник директора з правових питань ТзОВ "Кракiвський ринок"

8. Опис

            Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй.  Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

 

Член Правлiння Iгор Федорович Щадило з 01.03.2010 працює у ПАТ ПКI конвеєробудування за сумiсництвом на посадi заступника голови правлiння та отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом.

 

 Винагороди в натуральнiй формi не отримує.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Щадило Iгор Федорович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1. Посада

            Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гущак Ганна Петрiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4. Рік народження

            1963

5. Освіта

            середня, Львiвський обласний учбовий комбiнат за спецiальнiстю бухгалтер

6. Стаж роботи (років)

            13

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            Заступник головного бухгалтера ВАТ ПКI конвеєробудування

8. Опис

            Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовку податкової та бухгалтерської звiтностi. Отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом Товариства. Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 

Гущак Ганна Петрiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1. Посада

            Голова ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

4. Рік народження

           

5. Освіта

           

6. Стаж роботи (років)

           

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8. Опис

            Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Правлiння.

 

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Сакали Надiя Володимирiвна  не надала дозвiл на розголошення паспортних даних. Займана посада: головний спецiалiст вiддiлу контрольно -ревiзiйної роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

 

1. Посада

            Голова наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiськiй областi

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

4. Рік народження

           

5. Освіта

           

6. Стаж роботи (років)

           

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8. Опис

            Голова Наглядової ради веде засiдання та органiзовує роботу Наглядової ради, укладає вiд iменi товариства контракт з Головою Правлiння, пiдписує разом iз секретарем Наглядової ради протоколи її засiдань. Iншi повноваження Голови Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Вольчак Ярослав Iванович не дав дозвiл на розголошення паспортних даних. Займана посада: начальник вiддiлу контрольно -ревiзiйної роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

 

1. Посада

            Член наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

4. Рік народження

           

5. Освіта

           

6. Стаж роботи (років)

           

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Грицько Олександра Степанiвна не надала дозвiл на розголошення паспортних даних. Займана посада - головний спецiалiст вiддiлу з управлiння корпоративними правами РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

 

1. Посада

            Член наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

4. Рік народження

           

5. Освіта

           

6. Стаж роботи (років)

           

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Савка Наталiя Романiвна не надала дозвiл на розголошення паспортних даних. Мiсце працi - начальник вiддiлу промислової полiтики Управлiння промислової полiтики, капiтальних вкладень на енергозбереження  Департаменту економiчного розвитку, торгiвлi та промисловостi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї.

 

1. Посада

            Член наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Товарство з обмеженою вiдповiдальнстю "Кракiвський ринок"

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 25228715  д/в

4. Рік народження

           

5. Освіта

           

6. Стаж роботи (років)

           

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

 

Представник акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" (ЄДРОПУ 25228715, мiсцезнаходження: вул. Базарна, 11, м. Львiв, 79007), як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

 

Представник акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" Янкiв Володимир Юлiанович дозволу на розголошення паспортних даних не дав.

 

1. Посада

            Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Тимчук Iрина Романiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4. Рік народження

            1962

5. Освіта

            вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

6. Стаж роботи (років)

            14

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            начальник планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування

8. Опис

            Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

 

I.Р. Тимчук:

 

1. Як головний економiст Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.

 

2. Як Член Наглядової Ради, працює на безоплатнiй основi.

 

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

 

Тимчук Iрина Романiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 

1. Посада

            Член ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в 20823070  д/в

4. Рік народження

           

5. Освіта

           

6. Стаж роботи (років)

           

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            д/в

8. Опис

            овноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".

 

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. В уповноваженої особи непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Iващишин Оксана Богданiвна не надала дозвiл на розголошення паспортних даних. Мiсце працi - головний державний ревiзор-iнспектор ДПI  Шевченкiвського району м. Львова ДФС у Львiвськiй областi

 

1. Посада

            Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Бондар Катерина Єрмолаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/в д/в  д/в

4. Рік народження

            1946

5. Освіта

            середня, Львiвський фiнансовий технiкум

6. Стаж роботи (років)

            20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

            заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ ПКI конвеєробудування

8. Опис

            Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйної комiсї акцiонерного товариства".

 

Бондар К.Є.:

 

1. Як завiдувач комерцiйного сектору Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.

2. Як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

 

Бондар Катерина Єриолаївна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Центральний  депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

            30370711

4. Місцезнаходження

            04071, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

            АВ №189650

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

            19.09.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

            0442791278 0442791078

8. Вид діяльності

            депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

9. Опис

            Емiтентом укладено договiр №Е - 1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року

 

1. Найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

            09807862

4. Місцезнаходження

            79026, Україна, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Сахарова, 78

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

            АВ №520236

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

            25.01.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

            0322972312 0322972312

8. Вид діяльності

            депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

9. Опис

            Емiтентом укладено договiр №5-ДМ вiд 15.09.2010 роуц про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiннних паперiв

 

1. Найменування

            Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ"

2. Організаційно-правова форма

            Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

            3168287

4. Місцезнаходження

            79053, Україна, Львiвська обл., м. Львiв, вул. В. Великого, 81/36

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

            А № 004623

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

            30.03.2001

7. Міжміський код та телефон/факс

            0322456060 0322453074

8. Вид діяльності

            аудиторськi послуги

9. Опис

            Емiтентом укладено договори на проведення аудиту фiнансової звiтностi: №04/01/12-01 вiд 04.01.2012, №21/01/13-01 вiд 21.01.2013, № 25/03/14-01 вiд 25.03.2014 року за 2011,2012,2013 роки вiдповiдно.

 

Сертифiкат серiї А № 004623, Свiдоцтво про внесення у реєстр суб"єктiв аудиторської лiяльностi № 2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001 року (рiшенням АПУ вiд 03.11.2011 року №240/4 термiн дiї свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року


VIII. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.08.2010

26/13/1/10

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA 4000087860

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1299400

324850

100

Опис

Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено.

 

Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.

 

Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.

 

Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

 

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток від користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

0

 

0

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

47,8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

224,5

X

X

Усього зобов'язань

X

272,3

X

X

Опис

До показника "Податковi зобов"язання" включено поточнi зобов"язання  емiтента за розрахунками з бюджетом у розмiрi 47,8   тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток 6,4  тис.грн.

 

До показника "Iншi поточнi зобов"язання" включено, в тис.грн.: поточнi зобов'язання з оплати працi - 54,8 ; iз страхування - 21,4; кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,0,  iншi поточнi зобов'язання  - 148,3. Всього за  показником iншi зобов"язання - 224,5 тис.грн.Загальна сума зобов"язань: 272,3 тис.грн.

 

*) Примiтка: 1. На 30.06.2015 р. заборгованiсть по сплатi дивiдендiв на державну частку вiдсутня.

 

                     2. На 30.06.2015 р. простроченої кредиторської заборгованостi по оплатi єдиного соцiального внеску   немає.

 

                     3. 30.06.2015 р. прострочена заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня.


 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2015.07.01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

 

за КОАТУУ

4610127500

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

72.19.

Середня кількість працівників, осіб: 21

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79007, м. Львiв, вул. Базарна, 20, 032 2612377

 

1. Баланс

на 30.06.2015 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

413,9

400,7

    первісна вартість

1011

1679,5

1680,3

    знос

1012

(1265,6)

(1279,6)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

413,9

400,7

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

1190,4

1182,9

    у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

168,1

188,7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

7,7

6,1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

9,5

61,3

Витрати майбутніх періодів

1170

0,3

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

1376

1439

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1789,9

1839,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

324,9

324,9

Додатковий капітал

1410

791,3

791,3

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

474,2

451,2

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1590,4

1567,4

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

0

0

    розрахунками з бюджетом

1620

62,4

47,8

    у тому числі з податку на прибуток

1621

33,1

6,4

    розрахунками зі страхування

1625

24

21,4

    розрахунками з оплати праці

1630

62,9

54,8

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

50,2

148,3

Усього за розділом III

1695

199,5

272,3

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

1789,9

1839,7

Примітки: Згiдно з Балансом станом на 01.01.2015року, пiдтвердженим аудиторським висновком незалежної аудиторської фiрми ТзОВ "Галаудитконсалтинг" вiд 31.03.2015 року, валюта Балансу станом на 01.01.2015  року складала 1789,9 тис. грн. Упродовж звiтного кварталу 2015 року Емiтент не проводив змiни валюти Балансу на початок року.

Валюта Балансу  на початок звiтного перiоду  31.03.15 року складає - 1829,2 тис.грн. Валюта балансу на 30.06.2015 року складає -  1839,7 тис.грн

На балансi облiкованi необоротнi активи. До складу необоротних активiв входять: незавершене будiвництво - на початок звiтного перiоду - 0,0 тис.грн., на кiнець - 0,0 тис.грн.; основнi засоби, нематерiальнi активи та iншi необоротнi матерiальнi активи (залишкова вартiсть) - на початок звiтного перiоду (2-го кварталу) - 407,5 тис.грн., на кiнець - 400,7 тис.грн.

На балансi облiкованi власнi основнi засоби. Упродовж звiтного кварталу  надходження основних засобiв не вiдбувалось. Упродовж 2-го кварталу 2015 року переоцiнка, модернiзацiя, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття основних засобiв не здiйснювалося. Протягом звiтного кварталу здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями.

На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи. Переоцiнка, модернiзацiя, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття нематерiальних активiв протягом 2-го кваврталу 2015 року не здiйснювалося. Протягом звiтного перiоду здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї нематерiальних активiв не вiдбувалося.

Протягом звiтного перiоду 2015 року операцiї з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювались та на балансi не облiковувались.

У складi запасiв у звiтному перiодi вiдображено виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).

Дебiторська заборгованiсть ПIДПРИЄМСТВА станом на 01.01.2015 року становила -  175,8 тис.грн., на 01.04.2015 року становила - 212,1 тис.грн., на 01.07.2015 року становить -  194,8. У складi дебiторської заборгованостi облiковано дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 01.01.2015 року становила -  168,1 тис. грн., на 01.04.2015 року становила - 199,6 тис.грн., на 01.07.2015 року становить -  188,7 . Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми заборгованостi з орендної плати.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 01.01.2015 року - 7,7 тис. грн., на 01.04.2015 року - 12,5 тис.грн. , на 01.07.2015 року становить -  6,1. Основну частину iншої поточної дебiторської заборгованостi становлять суми сплачених авансiв.

Заборгованiсть за операцiйну оренду та експлуатацiйнi послуги вiдображено у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" за чистою реалiзацiйною вартiстю.

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображено кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи.

 Станом на 01.01.2015 року на балансi рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 9,5  тис. грн.,  на 01.04.2015 року - 53,3 тис.грн.,  на 01.07.2015 року - 61,3 тис.грн. 

У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал складає   85,2  %.

На дату Балансу вiдсутнi довгостроковi зобов'язання.

На Балансi є поточнi зобов'язання.

На дату Балансу поточнi зобов'язання в сумi   272,3тис.грн. представленi наступним чином:

короткостроковi кредити банкiв - 0,0 тис.грн.

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,0 тис.грн.

поточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом - 47,8 тис грн.;

зi страхування - 21,4 тис грн.;

з оплати працi - 54,8  тис грн.;

iншi поточнi зобов'язання - 148,3 тис грн.

Заявлений статутний капiтал на 31 грудня 2014 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал складав 324 850,00 грн.

Заявлений статутний капiтал на 31 березня 2015 року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал складав 324 850,00 грн.

Упродовж 2-го кварталу 2015 року змiн, пов'язаних iз статутним капiталом, не вiдбувалося.

Заявлений статутний капiтал на 30.06.2015 року складає 324 850,00 грн. Сплачений капiтал складає 324 850,00 грн. Додатковий капiтал на складає 791339 грн. Вiн сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв, що була проведена до дати попереднього балансу i пiдтверджена аудиторськими висновками - 791339 грн.

2. Звіт про фінансові результати

за 2 квартал 2015 р.

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

626,9

525,5

Інші операційні доходи

2120

9,9

0,5

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

636,8

526

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(312,6)

(250,7)

Інші операційні витрати

2180

(285,2)

(199,9)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(597,8)

(450,6)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

39

75,4

Податок на прибуток

2300

(7,6)

(11)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

31,4

64,4

Примітки: Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання емiтентом повної, правдивої, неупередженої iнформацiї  про доходи, витрати, прибутки, збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод. Доходи та витрати включаються до Звiту на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi того перiоду,до якого вони вiднесенi.

 

У складi витрат вiдображено:

собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг)  - 312,6  тис. грн., що на  61,9 тис.грн. бiльше , нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

iншi операцiйнi витрати - 285,2 тис. грн., що на 85,3 тис.грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

податок на прибуток -  7,6 тис. грн., що на  3,4 тис.грн. менше, нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

Протягом 2-го кварталу 2015 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг, а саме дохiд вiд реалiзацiї по виду дiяльностi 72.19 "Дослiдження й експериментальнi  розробки в галузi iнших природничих i технiчних наук; дохiд вiд здачi активiв у оренду - вид дiяльностi 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна).

Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг за 2-й квартал 2015 року склав 626,9  тис. грн., що на 101,4 тис.грн. бiльше, нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

iншi операцiйнi доходи  за звiтний квартал склали 9,9 тис.грн., що на 9,4 тис.грн. бiльше,  нiж за аналогiчний перiод минулого року.

Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

Нерозподiлений прибуток на дату Балансу складає 451,2  тис. грн., в тому числi  чистий прибуток, отриманий у 2-му кварталi 2015 року складає 31,4  тис. грн., що на 33,0  тис.грн. менше, нiж за аналогiчний перiод минулого року.

Упродовж звiтного перiоду Емiтент не здiйснював iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;  прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiна складу посадових осiб емiтента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;  рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента).

 

Керівник                                             Липин Михайло Федорович

Головний бухгалтер                          Гущак Ганна Петрiвна