Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Титульний аркуш

 

27.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова правлiння

 

 

 

Липин Михайло Федорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04601819

4. Місцезнаходження: 79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20

5. Міжміський код, телефон та факс: 032 261 23 77, 032 261 23 77

6. Адреса електронної пошти: conveyor.lv@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.03.2021, Прийняти до вiдома звiт голови правлiння ПрАТ ПКI конвеєробудування про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2020 рiк, подати даний звiт на затвердження загальними зборами акцiонерiв.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http:www.pki-conveyor.com

27.04.2021

 

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Товариство не мало у 2020 роцi лiцензiй (дозволiв) на види дiяльностi.

Товариство не належить до жодних об"єднань пiдприємств та не немає участi в iнших юридичних особах.

У Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря

Товариство не надає iнформацiю про рейтингове агенство, оскiльки, хоча в статутному фондi Товариства є державна частка, але водночас Товариство не є емiтентом, що має стратегiчне значення для економiки та безпеки держави або яке займає монопольне становище, а також не має боргових зобов"язань.

У товариства вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.

У звiтному перiодi вiдсутнi судовi справи, стороною яких виступає емiтент або посадовi особи емiтента.

У звiтному перiодi на емiтента не накладалися штрафнi санкцiї.

У звiтному перiодi не вiдбувались змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

Облiгацiї та iншi цiннi папери Товариством у 2020 роцi не випускались.

У Товариствi вiдсутнi похiднi цiннi папери.

Упродовж 2020 року Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

У власностi частини працiвникiв Товариства наявнi лише акцiї Товариства.

Товариство не надає iнформацiю про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв, так як борговi цiннi папери вiдсутнi.

Позик, кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв Товариства, та iнших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, товариство не отримувало.

Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi, тому не подає Звiт про стан об"єкта нерухомостi.

У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi i свiтi зв`язаною з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-2019) та введенням карантину товариством не були скликанi в строк рiчнi Загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 фiнансового року

Наглядовою радою товариства, Протокол №2/20 вiд 08.05.2020 року прийнято рiшення: - вiдповiдно до змiн, внесених Законом України вiд 30.03.2020 № 540 - IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-2019)" до Закону України "Про акцiонернi товариства", враховуючи постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.03.2020 № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (iз змiнами), провести рiчнi Загальнi збори Товариства за результатами 2019 фiнансового року, якi у зв`язку з поширенням на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-2019) та введенням карантину не були скликанi товариством в строк, встановлений ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства", не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї у березнi-квiтнi 2021 року, переходом Львiвської областi у "червону зону" та встановленням на територiї Львiвщини жорсткого локдауну , проведення загальних зборiв акцiонерiв у 2021 роцi вiдтермiновано. Проведення зборiв можливе лише в дистанцiйному режимi пiсля 30.04.2021 року, якщо про це буде прийнято вiдповiдне рiшення.

 

Упродовж звiтного року у Товариствi не було похiдних цiнних паперiв.

В Товариствi на приймались рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

Товариство не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

Вiдповiдно до положень ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок" та Положення НКЦПФР Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв товариство не проводило аудит фiнансової звiтностi за 2020 рiк та не здiйснювало пiдтверджння рiчної фiнансової звiтноностi аудиторським висновком.

У Товариствi вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, уклденi акцiонерами Товариства.

У Товариствi вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та /або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль тад Товариством.

У звiтному роцi в товариствi не виникало особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери.

В товариствi не випускались iпотечнi облiгацiї.

В товариствi вiдсутнi кредитнi договори, iпотечне покриття, не випускались iпотечнi сертифiкати

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

2. Скорочене найменування (за наявності)

 

3. Дата проведення державної реєстрації

24.12.1998

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

324850

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

72,692

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

22

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

74.30 - Технiчнi випробування та дослiдження

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЗГРУ ПАТ "Приватбанк", МФО 305299

2) IBAN

UA 533052990000026000031009277

3) поточний рахунок

UA 533052990000026000031009277

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ЗГРУ ПАТ "Приватбанк", МФО 305299

5) IBAN

UA 843052990000026008011005301

6) поточний рахунок

UA 843052990000026008011005301

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ ПКI конвеєробудування упродовж 2020 року здiйснював свою дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України: " Про акцiонернi товариства", "Про господарськi товариства" , "Про пiдприємства в Українi", Податкового кодексу України, згiдно iз Статутом Товариства.

Органiзацiйна структура товариства складається iз таких пiдроздiлiв

1. Апарат управлiння

2. Вiддiл проектно-конструкторських розробок

3. Бухгалтерiя

4. Вiддiл iнформацiйно-технiчного забезпечення

5. Сектор комерцiйної роботи

6. Виробничо-технiчний вiддiл

7. Господарська група

8. Група охорони

Змiни в органiзацiйнi структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не було.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у 2020 роцi не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу на кiнець звiтного перiоду (осiб) - 20

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 2.

У 2020 роцi фонд оплати працi складав 1551.5 тис.грн, у 2019 - 1661.0 тис.грн.

Фонд оплати працi зменшився у порiвняннi iз 2019 роком на 109,5 тис.грн.

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на початок перiоду становила 20 чол., на 31.12.2020 - 20 чоловiк (упродовж 2020 працiвники не вибували та не приймались на роботу.

Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення вiдповiдностi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Програма заходiв щодо планування кадрової полiтики емiтента включає:проведення атестацiї керiвникiв та спецiалiстiв, проведення пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.

 

 

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариство здiйснює облiкову полiтику вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.1999 р. за № 996 -ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Товариство визначило дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р. Корегування залишкiв у вiдповiдностi з МСФЗ 1 не здiйснювалось, оскiльки основнi принципи пiдготовки фiнансової звiтностi за 2011 рiк у цiлому вiдповiдали вимогам МСФЗ.

При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство дотримується принципiв автономностi, безперервностi дiяльностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника.

Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв Товариства протягом 2020 року та на дату Балансу Товариства здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.

Протягом 2020 року Товариство здiйснювало нарахування амортизацiї необоротних активiв прямолiнiйним методом.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi - Податковий кодекс).

Станом на 31.12.2020 року незавершене будiвництво та капiтальнi iнвестицiї, не введенi в експлуатацiю вiдсутнi.

Протягом 2020 року Товариство операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало.

Оцiнка та критерiї визнання запасiв Товариства протягом 2020 р. та на дату Балансу здiйснювалось вiдповiдно до вимог МСБО 2 "Запаси" вiд 01.01.2012р.

У складi запасiв у 2020 роцi Товариство вiдображає виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).

Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi у Товариствi узгоджувалась з положеннями МСФЗ та грунтувалась на МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi та процедури визначення та вiдображення сумнiвних боргiв.

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних МСФЗ вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2020 року та на дату Балансу здiйснювалась у Товариствi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ: МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" вiд 01.01.2012р. та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" вiд 01.01.2012р.

На дату Балансу Товариство не має довгострокових зобов'язань.

Товариство має на Балансi поточнi зобов'язання та облiковує їх у вiдповiдностi до вимог МСФЗ та iнших нормативних документiв.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види дiяльностi товариства - конструкторськi розробки всiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовлення дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектування транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть), маркетинговi та патентнi дослiдження у галузi пiдвiсного транспорту.

Iнститут є утримувачем Нацiонального архiвного фонду.

Надання послуг товариством не залежитьвiд сезонних змiн.

Основнi ринки збуту - Україна, Бiлорусь, Польща та iншi країни ближнього зарубiжжя.

Основнi клiєнти - пiдприємства автомобiльної промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi.

ПрАТ "Проектно - конструкторський iнститут конвеєробудування" - спецiалiзоване пiдприємство по розробцi та проектуванню транспортних систем.

Основний напрямок в дiяльностi емiтента - це надання науково-технiчних послуг з розробки та впровадження транспортних систем на базi пiдiймально-транспортного обладнання шляхом створення нових або реконструкцiї, модернiзацiї iснуючих виробництв.

Успiшне проведення дiяльностi емiтента можливе в умовах економiчної стабiльностi в державi , тому що за таких умов потенцiйнi замовники мають можливiсть вкладати кошти у створення нових або реконструкцiю iснуючих виробництв. Здебiльшого потенцiйними замовниками Товариства є потужнi пiдприємства, технологiї яких вимагають великих затрат енергоносiїв (для прикладу - Запорiзький автомобiлебудiвний завод, м. Запорiжжя, ПАТ "Грета", м. Дружкiвка, Донецька обл., Кременчуцький колiсний завод, м. Кременчук, ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", м. Львiв, Вiдкрите акцiонерне товариство "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь, Виробниче республiканське унiтарне пiдприємство "Мiнський електротехнiчний завод iм. В.I. Козлова, м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь та iн.).

Основнi ризики - не прогнозоване збiльшення вартостi енергоносiїв, частi змiни в економiчнiй полiтицi держави,зниження попиту на продукцiю машинобудування українського виробництва, значний податковий тиск, iнфляцiя, складна епiдемiчна ситуацiя, пов"язана з поширенням на територiї Україникороновiрусної хвороби COVID-19 - усi цi фактори суттєво впливають на платоспроможнiсть потенцiйних замовникiв. Для зменшення цих ризикiв емiтентом розроблено i проводиться ряд заходiв, а саме:

1. Встановлено локальну комп"ютерну мережу;

2. Встановлено систему автоматизованого проектування;

3. Забезпечення сучасними стандартами, технiчними регламентами;

4. Доступ до науково-технiчної iнформацiї про стан розвитку галузi пiдйомно-транспортного устаткування;

5. Забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою;

6. Навчання персоналу;

7. Залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

8. Освоєння активних методiв роботи на ринку, а саме як традицiйнi (полiграфiчна реклама), так i реклама в Iнтернетi, для чого зокрема створено власний WЕВ- сайт.

9. Участь у спецiалiзованих виставках.

9. Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом України.

 

Пiдприємство здiйснює здачу в оренду примiщень, якi тимчасово не використовуються.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi 5 рокiв у Товариствi не було зафiксовано випадкiв вiдчуження активiв.

Пiд час проведення iнвентаризацiї основних засобiв у 2020 роцi виявленi лишки, якi поставленi на бух. облiк згiдно акту оцiнки майна на суму 150,4 тис.грн..

З метою покращення якостi проектування Товариство планує:

- подальшi капiтальнi iнвестицiї для модернiзацiї iснуючого програмного забезпечення автоматизованого проектування з метою розширення технологiчних можливостей. Фiнансування - за рахунок обiгових власних коштiв. На 2020 рiк план витрат складав 20 тис.грн.

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

На балансi Товариства облiкованi власнi основнi засоби. Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв, в т.ч. основних засобiв Товариства протягом 2020року та на дату Балансу здiйснювались вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби". Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється у Товариствi вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України, №2755-VI вiд 02.12.2010 р. з наступними змiнами та доповненнями.

Вибуття та переоцiнка основних засобiв протягом 2020 року у Товариствi не здiйснювалась. Пiд час проведення iнвентаризацiї основних засобiв у 2020 роцi виявленi лишки, якi поставленi на бух. облiк згiдно акту оцiнки майна на суму 150,4 тис.грн..

Упродовж 2020 року Товариством надавались в операцiйну оренду примiщення вiдповiдно до умов укладених договорiв.

Товариство не планує капiтального будiвництва. На 2020 рiк планувалось проведення удосконалення основних засобiв на загальну суму 20 тис.грн., в т.ч. придбання основних засобiв - 12,0 тис.грн., модернiзацiя, модифiкацiя основних засобiв - 8,0 тис.грн.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Загальний спад виробництва, пов"язаний iз продовженням фiнасової кризи в державi, особливо у галузi машинобудування. складна епiдемiчна ситуацiя, пов"язана з поширенням на територiї Україникороновiрусної хвороби COVID-19. Вiдсутнiсть коштiв у потенцiйних замовникiв.

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Для забезпечення дiяльностi Товариства достатньо власного робочого капiталу для поточних потреб.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець звiтного перiоду - укладений та знаходився в роботi контракт з ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя", термiн закiнчення - 1-й квартал 2021року, очiкуваний дохiд вiд реалiзацiї - 78,0 тис.грн. з ПДВ

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента базується на пiдставi проведеної роботи по наповненню портфелю замовлень у рiзних галузях господарства, як традицiйних для товариства, а саме - машинобудування, автомобiлебудування, так i в iнших - гiрничо-видобувна промисловiсть, деревообробна промисловiсть, лiсове господарство та iн. Проведенi переговори та направленi комерцiйнi пропозицiї до ряду потенцiйних замовникiв.

Проектно-конструкторський iнститут є спецiалiзованим пiдприємством iз розробки пiдiймально-транспортного обладнання неперервної дiї. Основними споживачами наших розробок є промисловi пiдприємства.

Упродовж звiтного перiоду 2020 року продовжувалась переговори щодо спiвпрацi iз закордонними партнерами (пiдприємства Республiки Бiлорусь). На розглядi в Акцiонерному товариствi "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь знаходяться проекти контрактiв на розробку технiчної документацiї по реконструкцiї трас.

Упродовж звiтного перiоду продовжувались роботи по укладеному з ТЗОВ "Львiвська iзоляторна компанiя" контракту на розробку технiчної документацiї: 2-й етап проекту лiнiї приготування i подачi склобою продуктивнiстю 3 тони за годину.

У звiтному перiодi 2020 року продовжувались маркетинговi роботи по пошуку замовникiв з метою наповнення портфелю замовлень за основним напрямком дiяльностi. Спецiалiстами ВПКР виконано 286 звернення до пiдприємств України з пропозицiями щодо проведення проектно-конструкторських робiт з метою модернiзацiї транспортно-технологiчних лiнiй на базi конвеєрiв та iншого обладнання. Напрямки пошуку - Сумська, Полтавська областi - 158 звернень, Днiпропетровська область - 47, Харкiвська - 30 звернень, гiрничо-видобувна галузь - 15 звернень, хiмiчна промисловiсть - 36 звернень.. З них 74 пiдприємств виявили зацiкавлення у спiвпрацi з iнститутом, за умови наявностi фiнансових можливостей.

У звiтному перiодi пiд час карантину маркетинговi роботи по пошуку замовникiв з метою наповнення портфелю замовлень за основним напрямком дiяльностi були частково призупинялись.

На даний час у потенцiйних замовникiв в Українi не вистачає оборотних коштiв для технiчного переозброєння пiдприємств, що стало наслiдком рецесiї промисловостi в попереднi роки та складної ситуацiї в державi. Негативний вплив на можливостi потенцiйних замовникiв мали карантиннi обмеження, пов'язанi з епiдемiєю COVID-19.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика товариства щодо дослiджень та розробок базується на таких основних засадах:

1. Здiйснення iнжинiрингу, пошук та залучення до спiвпрацi передових виготовлювачiв пiдйомно-транспортного обладнання, в тому числi i закордонних, для поставки замовникам пiдiймально-транспортних систем "пiд ключ" - вiд проектування до виготовлення, монтажу та пуско-наладки.

2. Освоєння нетрадицiйних для товариства видiв продукцiї, що мають попит на ринку.

3. Для створення високоякiсної, конкурентно спроможної продукцiї в товариствi проводиться комп'ютеризацiя процесiв проектування, забезпечення виключно лiцензованими програмними продуктами, розробники забезпечуються сучасними стандартами, спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою; проводиться навчання персоналу, залучення молодих спецiалiстiв, пiдготовлених до автоматизованого проектування.

4. Активна участь у спецiалiзованих виставках.

5. Спiвпраця з провiдними галузевими органiзацiями, Держстандартом, Мiнекономрозвитку i торгiвлi, НУ Львiвська полiтехнiка, Приднiпрянською Державною академiєю будiвництва та архiтектури.

6. На 2021 рiк, вiдповiдно до Тематичного плану пiдприємства, iнститут, як наукова органiзацiя, планує проведення дослiдно-конструкторських робiт (ДКР), а саме: "Розробка мобiльного телескопiчного радiального конвеєрного штабеоеукладчика (стакера) для складування у бурти сипких матерiалiв"; "Комплекс обладнання транспортно-технологiчних лiнiй на базi унiфiкованого рядку вузлiв стрiчкових конвеєрiв для всiх видiв виробництв" та iн.

 

Загальна сума витрат на проведенi iнститутом дослiдження та розробки за звiтний рiк - 96,7 тис.грн.

 

 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Статутний капiтал становить 324850 гривень. Випуск акцiй Товариства на суму 324850 грн. був подiлений на 1299400 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Заявлений розмiр статутного капiталу повнiстю сплачений. У звiтному перiодi статутний капiтал не змiнювався. Випуск iменних акцiй товариства iснує в бездокументарнiй формi . Переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування вiдбулося на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у 2010 роцi. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.

Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв, немає.

Показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової стiйкостi протягом звiтного року наближаються до своїх оптимальних значень.

Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв.

Протягом звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

 

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада Товариства

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Вольчак Ярослав Iванович

Грицько Олександра Степанiвна

Садницька Наталiя Георгiївна

Кожан Юрiй Володимирович

Тимчук Iрина Романiвна

Ревiзiйна комiсiя товариства

Голова ревiзiйної комiсiї

Член ревiзiйної комiсiї

Член ревiзiйної комiсiї

Сакали Надiя Володимирiвна

Пiдгайна Надiя Ярославiвна

Бондар Катерина Єрмолаївна

Правлiння товариства

Голова правлiння

Член правлiння

Член правлiння

Липин Михайло Федорович

Хома Iгор Миколайович

Щадило Iгор Федорович

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова правлiння

Липин Михайло Федорович

1953

вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут

52

Заступник доректора ВАТ "Завод Львiвсiльмаш"

27.03.2018, на 3 роки

 

Опис:

Голова правлiння є керiвником Товариства, органiзовує роботу Товариства в цiлому та Правлiння зокрема i

несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Голови Правлiння

виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння товариства.

Голова Правлiння М.Ф. Липин є керiвником Товариства i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом Товариства. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Липин Михайло Федорович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних.

2

Член правлiння - Заступник Голови Правлiння

Хома Iгор Миколайович

1950

вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

54

Завiдувач вiддiлом ВАТ ПКI конвеєробудування

28.04.2014, до перепризначення

 

Опис:

Член Правлiння є головним iнженером Товариства. Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння I.М. Хома, як головний iнженер Товариства, отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладои товариства; як Член Правлiння, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує.

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Хома Iгор Миколайович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

3

Член Правлiння

Щадило Iгор Федорович

1969

вища, ЛДУ iм.I. Франка

35

заступник директора з правових питань ТзОВ "Кракiвський ринок"

28.04.2014, до перепризначення

 

Опис:

Член Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за належне виконання ним своїх функцiй. Повноваження Члена Правлiння виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Виконавчий орган акцiонерного товариства" та в Положеннi про Правлiння Товариства.

Член Правлiння Iгор Федорович Щадило з 01.03.2010 працює у ПАТ ПКI конвеєробудування за сумiсництвом на посадi заступника голови правлiння та отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розкладом.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Щадило Iгор Федорович не надав дозволу на розголошення паспортних даних.

4

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна

1963

середня спецiальна, Львiвський обласний учбовий комбiнат за спецiальнiстю бухгалтер

37

Заступник головного бухгалтера ВАТ ПКI конвеєробудування

25.12.2006, до перепризначення

 

Опис:

Головний бухгалтер вiдповiдає за керiвництво бухгалтерiєю, пiдготовку податкової та бухгалтерської звiтностi.

Отримує заробiтну плату згiдно з штатним розкладом Товариства.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує.

За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Гущак Ганна Петрiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

5

Голова ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

1969

"-"

27

Голова ревiзiйної комiсiї Сакали Надiя Володимирiвна займає посаду - головний спецiалiст вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та Правлiння.

Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Ревiзiйної комiсiї вiд акцiонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi обраний один представник за окремим поданням, що дiє за довiренiстю, строком на 3 роки. Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї (Протокол №3 вiд 14.06.17 р.) Головою Ревiзiйної комiсiї обрана член Ревiзiйної комiсiї Сакали Надiя Володимирiвна - представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує, непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Сакали Надiя Володимирiвна не дала дозвiл на розголошення паспортних даних. Займана посада: головний спецiалiст вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

6

Голова Наглядової ради , представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

1957

"-"

40

Голова Наглядової ради Вольчак Ярослав Iванович займає посаду - начальник вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Голова Наглядової ради веде засiдання та органiзовує роботу Наглядової ради, пiдписує разом iз секретарем Наглядової ради протоколи її засiдань. Iншi повноваження Голови Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради вiд акцiонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi обраний уповноважений представник, що дiє за довiренiстю, Вольчак Ярослав Iванович строком на 3 роки. Згiдно рiшення Наглядової ради (Протокол №5/17 вiд 14.06.2017) Головою Наглядової ради обраний член Наглядової ради Вольчак Ярослав Iванович - представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000), як Голова Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує, непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Вольчак Ярослав Iванович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних. Займана посада: начальник вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

7

Член Наглядової ради, пердставник РВ ФДМУ по ЛЬвiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

1961

"-"

39

Член Наглядової ради Грицько Олександара Степанiвна займає посаду - головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї об"єктiв груп В,Г,Е та управлiння корпоративними правами.

 

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради вiд акцiонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi обрана уповноважений представник, що дiє за довiренiстю, Грицько Олександра Степанiвна строком на 3 роки.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000) непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Грицько Олександара Степанiвна не надавалп дозволу на розголошення паспортних даних. . Займана посада - головний спецiалiст вiддiлу приватизацiї об"єктiв груп В,Г,Е та управлiння корпоративними правами.

 

8

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

1972

"-"

32

Член Наглядової ради Садницька Наталiя Георгiївна займає посаду - заступник начальника вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

 

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради вiд акцiонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi обрана уповноважений представник, що дiє за довiренiстю, Садницька Наталiя Георгiївна строком на 3 роки.

Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi, як органу уповноваженого управляти корпоративними правами держави (мiсцезнаходження: вул. Сiчових Стрiльцiв, 3, м. Львiв, 79000) непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. Уповноважена особа Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй областi Садницька Наталiя Георгiївна не надавала дозволу на розголошення паспортних даних. . Займана посада - заступник начальника вiддiлу контролю за договiрною дiяльнiстю РВ ФДМУ по Львiвськiй областi.

 

9

Член Наглядової ради

Тимчук Iрина Романiвна

1962

вища, Український полiграфiчний iнститут iм. I. Федорова

20

начальник планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Наглядової ради обрана Тимчук Iрина Романiвна строком на 3 роки.

I.Р. Тимчук:

1. Як головний економiст Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.

2. Як Член Наглядової Ради, працює на безоплатнiй основi.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Тимчук Iрина Романiвна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

10

Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

1972

"-"

30

Кожан Юрiй Володимирович займає посаду генерального директора ТзОВ "Кракiвський ринок"

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Повноваження Члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Наглядова рада акцiонерного товариства".

Вiд акцiонера-юридичної особи ТзОВ "Кракiвський ринок" (ЄДРОПУ 25228715, мiсцезнаходження: вул. Базарна, 11, м. Львiв, 79007) обраний представник, що дiє за окремим поданням - Кожан Юрiй Володимирович строком на 3 роки. Як Член Наглядової ради, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує, непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Представник ТзОВ "Кракiвський ринок" Кожан Юрiй Володимирович не надавав дозволу на розголошення паспортних даних. Займана посада - генеральний директор ТзОВ "Кркiвський ринок"

11

Член рiвiзiйної комiсiї, представник РФ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

1975

"-"

28

Член Ревiзiйної комiсiї Пiдгайна Надiя Ярославiвна займає посаду - головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу якстi аудиту управлiння аудиту Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйна комiсiя".

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Ревiзiйної комiсiї вiд акцiонера-юридичної особи - РВ ФДМУ по Львiвськiй областi обраний представник за окремим поданням, який дiє за довiренiстю, - представник Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Пiдгайна Надiя Ярославiвна, строком на 3 роки . Займана посада - головний державний ревiзор-iнспектор вiддiлу якстi аудиту управлiння аудиту Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi. Як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi та винагороди в натуральнiй формi не отримує. Уповноважена особа Пiдгайна Надiя Ярославiвна не дала дозвiл на розголошення паспортних даних.

12

Член Ревiзiйної комiсiї

Бондар Катерина Єрмолаївна

1946

середня, Львiвськiй фiнансовий технiкум

56

заступник начальника планово-економiчного вiддiлу ВАТ ПКI конвеєробудування

27.04.2017, на 3 роки

 

Опис:

Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлiння товариством", п. "Ревiзiйної комiсї акцiонерного товариства".

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року членом Ревiзiйної комiсiї обрана Бондар Катерина Єрмолаївна строком на 3 роки.

Бондар К.Є.:

1. Як завiдувач комерцiйного сектору Товариства, отримує заробiту плату згiдно з штатним розкладом Товаритсва.

2. Як Член Ревiзiйної комiсiї, працює на безоплатнiй основi.

Винагороди в натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисиливi та посадовi злочини немає.

Бондар Катерина Єриолаївна не надала дозволу на розголошення паспортних даних.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Голова правлiння

Липин Михайдо Федорович

0

0

0

0

Член правлiння

Щадило Iгор Федорович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Гущак Ганна Петрiвна

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

0

0

0

0

Член Наглядової ради, представник РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

0

0

0

0

Заступник голови правлiння-Член правлiння

Хома Iгор Миколайович

2 960

0,2278

2 960

0

Голова Наглядової ради, уповноважена особа РВ ФДМУ по Львiвськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

944 560

72,692

944 560

0

Член Наглядової ради

Тимчук Iрина Романiвна

1 000

0,077

1 000

0

Член Наглядової ради, представник ТзОВ "Кракiвський ринок"

ТзОВ "Кракiвський ринок"

291 382

22,4244

291 382

0

Член ревiзiйної комiсiї, представник РВ ФДМУ по Львiськiй областi

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Бондар Катерина Єрмолаївна

160

0,012

160

0

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Винагорода посадовим особам органiв товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивiльно-правовими або трудовими договорами.

У товариствi не передбаченi будь-якi додатковi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам товариства у разi їх звiльнення, окрiм тих, якi передбаченi чинним Законодавством України.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

20823070

79000, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 3

72,692

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, вул. Базарна, буд.11

22,424

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

загальна кiлькiсть фiзичних осiб - 42

4,884

Усього

100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" - спецiалiзоване пiдприємтство пр розробцi усiх видiв пiдiймально-транспортного обладнання, виготовленню дослiдних зразкiв розробленого обладнання, проектуванню транспортних систем за iндивiдуальними замовленнями для пiдприємств рiзних галузей народного господарства (машинобудування та приладобудування, автомобiльна, хiмiчна, легка та харчова промисловiсть i т.п.). Специфiка продукцiї товариства полягає в тому, що потреба в нiй iснує в умовах потужного розширення виробництва, iнвестицiйних вкладень у виробництва з метою їх реконструкцiї, модернiзацiї, будiвництва нових пiдприємств. Складна фiнансово-економiчна ситуацiя в державi та спад економiки негативно вплинули на наповнення портфелю замовлень. Знизились фiнансовi можливостi потенцiйних замовникiв, значно зменшився попит i як наслiдок зросла конкуренцiя на ринку науково-технiчних послуг за напрямком "Розробка автоматизованих транспортно-складських систем i пiдiймально-транспортного обладнання для всiх видiв виробництва", що є основним видом дiяльностi ПрАТ "ПКI конвеєробудування". В умовах, що склалися, правлiнням товариства розроблена стратегiя активного маркетингу, скерована на подальший успiшний розвиток товариства, а саме:

1. Для пiдтримки позитивного iмiджу iнституту, якiсно та вчасно, у встановленi контрактом термiни, виконувати проектно-конструкторськi роботи

2. Виконання дослiдно-конструкторських розробок по створенню нових видiв обладнання транспортних систем для механiзацiїї та автоматизацiї вантажо-розвантажувальних та транспортно-складських робiт для рiзних галузей господарства згiдно тематичних планiв в розрiзi кожного окремого року.

3. Продовження або поновлення зв'язкiв з пiдприємствами, з якими в 2013...2020 роках були проведенi маркетинговi та передконтрактнi роботи.

4. Проведення постiйного монiторингу в промисловостi України та агропромисловому комплексi.

5. З метою наповнення портфелю замовлень за основним на-прямком дiяльностi ПрАТ "ПКI конвеєробудування" i при допомозi доступних засобiв комунiкацiїї (телефон, факс, iнтернет) виконувати не менше 40...50 звернень в мiсяць до пiдприємств України з пропозицiями щодо проведення проектно-конструкторських робiт з метою модернiзацiї транспортно-технологiчних лiнiй на базi ланцюгових, стрiчкових та iнших конвеєрiв.

Сильними сторонами товариства, направленими на подальший успiшний розвиток є:

- бiльш нiж п'ятьдесятилiтний досвiд розробки i впровадження транспортно-технологiчних транспортних систем на базi пiдвiсних, стрiчкових, скребкових, гвинтових, ланцюгових та iнших конвеєрiв;

- вiдповiдальнi та досвiдченi спецiалiсти;

- нижчi, в порiвняннi з конкурентами, цiни за наданi послуги. Цiнова полiтики ПрАТ ПКI конвеєробудування базується на принципi оптимального спiввiдношення iнтересiв пiдприємства та ринку. Застосовується витратна схема цiноутворення, а саме: трудомiсткiсть - основна зарплата + обов'язковi нарахування(єдиний соцiальний внесок) - накладнi витрати - прибуток - цiна. Основою для визначення трудомiсткостi, а вiдтак формування цiн на проектно-конструкторськi розробки та надання науково-технiчних послуг, якими займається iнститут, є "Мiжгалузевi нормативи трудомiсткостi на розробку конструкторської документацiї", затвердженi Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України. Основна зарплата визначається на пiдставi штатного розкладу, сформованого вiдповiдно до норм чинного Законодавства щодо мiнiмальної зарплати, мiнiмального посадового окладу та вимог Галузевої угоди. Перевагою є низькi, у порiвняннi з конкурентами, накладнi витрати, що дає можливiсть сформувати бiльш конкурентоспроможнi цiни.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Пiдприємство було створено у 1965 р., як Головне проектно-конструкторське бюро по конвеєробудуванню. У 1973 роцi на базi ГКПБ органiзовано Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з 1994 - Державний проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування, з грудня 1998 - Вiдкрите акцiонерне товариство Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування. Дата реєстрацiї 24.12.1998 року, Свiдоцтво про державну реєстрацiю АОО №375407

Засновником Товариства згiдно iз Статутом, зареєстрованим за №14151050001875 , є держава Україна в особi Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. (ЄДРПОУ 20823070), якому належить 72,692 % акцiй.

На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04. - 26.05.2011 року у зв"язку з набранням чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" емiтент здiйснив вичерпний перелiк дiй по процедурi замiни типу товариства, а саме Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

На виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року емiтент здiйснив вичерпний перелiк дiй по процедурi замiни типу товариства та найменування товариства, а саме Публiчне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" замiнено на Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

ПрАТ "ПКI конвеєробудування" занесено до списку юридичних осiб - джерел формування Нацiонального архiвного фонду (НАФ), затвердженого Державним комiтетом архiвiв України, в архiвi якого знаходиться на зберiганнi бiля 2 тис. одиниць проектної та конструкторської документацiї.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

д/в

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

д/в

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/в

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управлiння, як система взаємодiї мiж акцiонерами та керiвництвом акцiонерного товариства, здiйснюється в товариствi на пiдставi "Закону України про акцiонернi товариства" та Статуту приватного акцiонерного товариства Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Принципи корпоративного управлiння викладенi в розроблених та затверджених загальними зборами товариства внутрiшнiх положеннях, а саме:

- Положення про Наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування";

- Положення про Загальнi збори приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування";

- Положення про Ревiзiйну комiсiю приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

- Положення про Правлiння приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

Контрольнi функцiї покладено на Ревiзiйну комiсiю товариства.

ПрАТ ПКI конвеєробудування - це господарське товариство, яке належить до державного сектору економiки, оскiльки у статутному капiталi бiльше 50 вiдсоткiв, а саме 72,692 вiдсоткiв акцiй належать державi. Вiдтак, до реалiзацiї в процесi приватизацiї бiльш нiж 50% акцiй держави в статутному капiталi товариства з метою безумовного забезпечення iнтересiв держави, як основного акцiонера, а також забезпечення прав та iнтересiв iнших акцiонерiв товариства, функцiї здiйснення корпоративного управлiння належать Регiональному вiддiленню Фонду Державного Майна України по Львiвськiй областi. У своїй дiяльностi по здiйсненню корпоративного управлiння РВ ФДМУ кеується чинним Законодавством Украни, зокрема "Законом України про акцiонернi товариства", "Законом України про управлiння об"єктами державної власностi", "Законом проФонд державного майна України", Положенням "Про регiональне вiддiлення Фонду державного майна України"

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

д/в

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

д/в

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

д/в

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

 

X

 

Дата проведення

25.04.2019

Кворум зборів

98,8

Опис

В зв*язку iз поширенням короновiрусної хвороби COVID-19 на територiї України, законодавчi змiни дозволили змiнити порядок та строки проведення рiчних загальних зборiв за результатами 2019 року. Вiдповiдно до наданої цими змiнами можливостi та враховуючи той факт, що запроваджений карантин не скасовано, емiтент не проводив загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 року.

У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї у березнi-квiтнi 2021 року, переходом Львiвської областi у "червону зону" та встановленням на територiї Львiвщини жорсткого локдауну , проведення загальних зборiв акцiонерiв у 2021 роцi вiдтермiновано. Проведення зборiв можливе лише в дистанцiйному режимi пiсля 30.04.2021 року, якщо про це буде прийнято вiдповiдне рiшення.

У такий спосiб, останнi Черговi загальнi збори акцiонерiв розпочалися 25 квiтня 2019 р. о 10 год. 00 хв., за адресою вул. Базарна, 20, м. Львiв у примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ "ПКI конвеєробудування" в кабiнетi голови правлiння.

У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв 25.04.2019 року - станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення зборiв, а саме - 19.04.2019 року.

Голова Наглядової ради ПрАТ "ПКI конвеєробудування" Я.I. Вольчак.

Надав слово головi реєстрацiйної комiсiї К.Є. Бондар. Реєстрацiйна комiсiя обрана рiшенням Наглядової ради товариства вiд 21 лютого 2019 р., протокол № 1/19, голова реєстрацiйної комiсiї обрана на засiданнi комiсiї 25.04.2019 р., Протокол №1.

К.Є. Бондар оголосила результати реєстрацiї акцiонерiв.

Згiдно з протоколом № 2 реєстрацiйної комiсiї вiд 25.04.2019 року:

Реєстрацiю почато о 9 год.00 хв.

Реєстрацiю закiнчено о 9 год.50 хв.

За даними реєстру акцiонерiв загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв - 41.

Кiлькiсть випущених акцiй - 1299400 штук.

Кiлькiсть акцiй, що знаходяться у власностi акцiонерiв - 1299400 штук.

Кiлькiсть голосуючих акцiй - 1260349 штук. На зборах зареєстровано акцiонерiв та повноважних представникiв акцiонерiв - 8 осiб, що володiють у сукупностi 1245068 акцiями або 98,8 % вiд голосуючих акцiй. Згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", ст.41 п.2 - Загальнi збори акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Кворум для проведення Зборiв досягнуто, Збори є правомочними.

З питання першого порядку денного - "Припинення повноважень лiчильної комiсiї, обраної року загальними зборами акцiонерiв товариства 25.04.2018 року. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства".

Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Припинити повноваження лiчильної комiсiї товариства, обраної загальними зборами акцiонерiв 25.04.2018 року, у наступному складi:

" голова комiсiї - Г.П. Гущак, головний бухгалтер;

" члени комiсiї:

- Блавацький З.М., головний енергетик товариства.

- Орешина Т.М., технiк.

Обрати лiчильну комiсiю для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв товариства у складi:

- Г.П. Гущак, головний бухгалтер;

- Блавацький З.М., головний енергетик товариства.

- Орешина Т.М., технiк.

(Протокол лiчильної комiсiї №1 вiд 25.04.2019 року)

На засiданнi лiчильної комiсiї головою лiчильної комiсiї обрано Гущак Г.П. (Протокол №1 вiд 25.04. 19 р.)

З другого питання порядку денного: "Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв ПрАТ "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

"Обрати головою зборiв - Вольчака Ярослава Iвановича, голову наглядової ради товариства, представника РВ ФДМУ по Львiвськiй областi;

" секретарем зборiв - Тимчук Iрину Романiвну, члена наглядової ради, головного економiста товариства.

(Протокол лiчильної комiсiї №2 вiд 25.04.2019 року).

З питання третього порядку денного - "Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв товариства". Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Затвердити порядок денний:

1. Припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, обраної загальними зборами акцiонерiв товариства 25.04.2018. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборiв Товариства.

4. Розгляд звiту виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшень та затвердження заходiв за результатами його розгляду.

5. Розгляд звiту наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рiк, прийняття рiшень та затвердження заходiв за наслiдками його розгляду.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.

8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.

9. Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2018

роцi, встановлення способу виплати дивiдендiв за 2018 рiк.

10. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборiв акцiонерiв товариства:

" доповiдь голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк - до 20 хвилин;

" доповiдi з iнших питань порядку денного - до 10 хвилин;

" виступи - до 5 хвилин;

" довiдки - до 3 хвилин;

вiдповiдi на запитання - до 3 хвилин;

(Протокол лiчильної комiсiї №3 вiд 25.04.2019 року)

З четвертого питання порядку денного - "Розгляд звiту виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшень та затвердження заходiв за наслiдками його розгляду. " - доповiв голова Правлiння М.Ф. Липин. Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2018 рiк.

(Протокол лiчильної комiсiї №4 вiд 25.04.2019 року)

З питання п'ятого порядку денного - "Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рiк, прийняття рiшень та затвердження заходiв за наслiдками його розгляду.": доповiв Я.I. Вольчак. Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Затвердити Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2018 рiк.

(Протокол лiчильної комiсiї №6 вiд 25.04.2019 року)

З шостого питання порядку денного - "Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду": доповiла член ревiзiйної комiсiї товариства, акцiонер К.Є. Бондар . Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк.

(Протокол лiчильної комiсiї №6 вiд 25.04.2019 року)

З сьомого питання порядку денного - "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк": Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк

(Протокол лiчильної комiсiї №7 вiд 25.04.2019 року)

З питання восьмого порядку денного - "Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2018рiк": доповiла головний бухгалтер товариства Г.П. Гущак Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2018 рiк.

(Протокол лiчильної комiсiї №8 вiд 25.04.2019 року)

З дев'ятого питання порядку денного - "Про розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi, встановлення способу виплати дивiдендiв за 2018 рiк ":

Я.I. Вольчак: пропоную:

1. Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi:

Враховуючи вiдсутнiсть на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, встановити виплату дивiдендiв в розмiрi 50% та затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi:

" з чистого прибутку в сумi 117075,89 грн. скеровується на:

- розвиток виробництва, в т.ч. на модернiзацiю внутрiшнього виробництва, впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй - 45 % (52684,15 грн.);

- формування резервного капiталу - 5% (5853,79 грн.);

- виплату дивiдендiв - 50% (58537,95 грн.), з них на державну частку - 42552,4 грн.

В разi прийняття КМУ рiшення про затвердження базового нормативу вiдрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi господарських товариств, у статутному капiталi яких є корпоративнi права держави, виплату дивiдендiв провести в розмiрi вiдповiдно до прийнятого КМУ рiшення.

Виплату дивiдендiв здiйснювати безпосередньо акцiонерам.

Дивiденди, що припадатимуть на державну частку акцiй (944560 шт.), що становить 72,692% вiд статутного капiталу ПрАТ, перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2019.

По цiй пропозицiї голосували:

Голосування вiдкрите.

Голосування проводиться бюлетенями.

"За" - 1242168 або 99,8 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь в Загальних

зборах.

"Проти" - 2900 або 0,2 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що беруть участь в Загальних

зборах.

"Утримався" - немає

Запропонований проект рiшення, як такий що набрав бiльшiсть вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, вважається прийнятим (Протокол лiчильної комiсiї №9 вiд 25.04.2019 року)

З десятого питання порядку денного - "Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк": доповiв М.Ф. Липин. Голосування вiдкрите, проводиться бюлетенями, одноголосно прийнято рiшення:

Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2019 рiк, спрямованi на збiльшення обсягiв проектно-конструкторських робiт та збереження основних видiв дiяльностi ПАТ (зокрема по КВЕД 72.19; 68.20), якi забезпечать розвиток iмпортозамiнного виробництва, з урахуванням завдань Державної програми розвитку внутрiшнього виробництва.

(Протокол лiчильної комiсiї №10 вiд 25.04.2019 року)

 

Порядок денний зборiв вичерпано, збори завершено.

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному 2020 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились.В зв*язку iз поширенням короновiрусної хвороби COVID-19 на територiї України, законодавчi змiни дозволили змiнити порядок та строки проведення рiчних загальних зборiв за результатами 2019 року. Вiдповiдно до наданої цими змiнами можливостi та враховуючи той факт, що запроваджений карантин не скасовано, емiтент не проводив загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 року. У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї у березнi-квiтнi 2021 року, переходом Львiвської областi у "червону зону" та встановленням на територiї Львiвщини жорсткого локдауну , проведення загальних зборiв акцiонерiв у 2021 роцi вiдтермiновано. Проведення зборiв можливе лише в дистанцiйному режимi пiсля 30.04.2021 року, якщо про це буде прийнято вiдповiдне рiшення.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному 2020 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились.В зв*язку iз поширенням короновiрусної хвороби COVID-19 на територiї України, законодавчi змiни дозволили змiнити порядок та строки проведення рiчних загальних зборiв за результатами 2019 року. Вiдповiдно до наданої цими змiнами можливостi та враховуючи той факт, що запроваджений карантин не скасовано, емiтент не проводив загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 року. У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї у березнi-квiтнi 2021 року, переходом Львiвської областi у "червону зону" та встановленням на територiї Львiвщини жорсткого локдауну , проведення загальних зборiв акцiонерiв у 2021 роцi вiдтермiновано. Проведення зборiв можливе лише в дистанцiйному режимi пiсля 30.04.2021 року, якщо про це буде прийнято вiдповiдне рiшення.

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Вольчак Ярослав Iванович

 

X

Функцiональнi обов"язки та повноваження члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлння товариством", п. Наглядова рада акцiонерного товариства.

Грицько Олександара Степанiвна

 

X

Функцiональнi обов"язки та повноваження члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлння товариством", п. Наглядова рада акцiонерного товариства.

Садницька Наталiя Георгiївна

 

X

Функцiональнi обов"язки та повноваження члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлння товариством", п. Наглядова рада акцiонерного товариства.

Кожан Юрiй Володимирович

 

X

Функцiональнi обов"язки та повноваження члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлння товариством", п. Наглядова рада акцiонерного товариства.

Тимчук Iрина Романiвна

 

X

Функцiональнi обов"язки та повноваження члена Наглядової ради виписанi в роздiлi 8 Статуту Товариства "Органи управлння товариством", п. Наглядова рада акцiонерного товариства.

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Упродовж звiтного перiоду вiдбулося 6 засiдань Наглядової ради. На засiданнях розглядались та приймались рiшення з таких питань: аналiз фiнансово-господарської дiяльностi товариства - заслуховувалить звiти голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi , виконання фiнансового плану товариства, звiти голови правлiння про виконання умов контракту за вiдповiднi перiоди (щоквартально) - звiти затверджено. Розлядались питання щодо загальних зборiв акцiонерiв - прийняття рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв, призначення дати проведення та порядку денного зборiв, визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв та визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв, призначення особи, вiдповiдальної за пiдготовку та проведення загальних зборiв акцiонерiв, затвердження складу реєстрацiйної комiсiї. Розглядалось питання щодо вiдтермiнування проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв за результатами 2019 року. Прийнято рiшення - керуючись законодавчими актами, провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 року, якi не були проведенi у зв"зку з поширенням короновiрусної хвороби (COVID-19) та введенням карантину, не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, встановленого КМУ. Розглядалось питання затвердження фiнансового плану товариства на 2021 рiк - фiнансовий план затверджено. Розглядалось питання затвердження органiзацiйної структури товариства - органiзацiйну структуру затверджено.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

 

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

оцiнка роботи Наглядової ради - задовiльна

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (зазначити)

 

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Виконавчий орган правлiння товариства складається:Голова правлiння - Липин Михайло ФедоровичЧлен правлiнн - Хома Iгор МиколайовичЧлен правлiння - Щадило Iгор Федорович

Функцiональнi обов"язки виконавчого органу - правлiння товариства визначавються Статутом та Положення про Правлiння приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

На засiданнях правлiння розглядались такi питання - аналiз фiнансово-господарської дiяльностi товариства, виконання фiнансового плану товариства ( щоквартально) - iнформацiя приймалась до вiдома; Питання про затвердження органiзацiйної структури товариства - затверджено; розглядались питання затвердженнязмiн до штатного розкладу у зв"язку з вимогами чинного законодавства та Галузевої угоди - пропонованi змiни затверджено. Розглядалось питання затвердження фiнансового плану товариства на 2021 рiк - фiнансовий план затверджено. Розглядалось питання щодо орендної плата за передане в оренду майно товариства на час карантину в умовах заборони на дiяльнiсть промислових ринкiв.

В 2020 роцi робота в товариствi проводилась по двох основних напрямках (видах дiяльностi ):

1. Науково-дослiднi та проектно - конструкторськi розробки в галузi пiдйомно-транспортного машинобудування.

2. Здача в оренду нерухомого майна.

За 12-ть мiсяцiв 2020 року в цiлому чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) плановий - 3024,0 тис.грн., фактичний - 3274,7 тис.грн., в т.ч. за видами дiяльностi:

72.19. (дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук) - 436,0 тис.грн. та 0,0 тис.грн. вiдповiдно плановий i фактичний;

68.20 (надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна) - 2588,0 тис.грн. та 3274,7тис.грн. вiдповiдно плановий i фактичний.

За видом дiяльностi 72.19 упродовж звiтного перiоду 2020 року продовжувалась переговори щодо спiвпрацi iз закордонними партнерами (пiдприємства Республiки Бiлорусь). На розглядi в Акцiонерному товариствi "Керамiн", м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь знаходяться проекти контрактiв на розробку технiчної документацiї по реконструкцiї трас.

Упродовж звiтного перiоду продовжувались роботи по укладеному з ТЗОВ "Львiвська iзоляторна компанiя" контракту на розробку технiчної документацiї: 2-й етап проекту лiнiї приготування i подачi склобою продуктивнiстю 3 тони за годину.

У звiтному перiодi 2020 року продовжувались маркетинговi роботи по пошуку замовникiв з метою наповнення портфелю замовлень за основним напрямком дiяльностi. Спецiалiстами ВПКР виконано 286 звернення до пiдприємств України з пропозицiями щодо проведення проектно-конструкторських робiт з метою модернiзацiї транспортно-технологiчних лiнiй на базi конвеєрiв та iншого обладнання. Напрямки пошуку - Сумська, Полтавська областi - 158 звернень, Днiпропетровська область - 47, Харкiвська - 30 звернень, гiрничо-видобувна галузь - 15 звернень, хiмiчна промисловiсть - 36 звернень.. З них 74 пiдприємств виявили зацiкавлення у спiвпрацi з iнститутом, за умови наявностi фiнансових можливостей.

У звiтному перiодi пiд час карантину маркетинговi роботи по пошуку замовникiв з метою наповнення портфелю замовлень за основним напрямком дiяльностi були частково призупинялись.

На даний час у потенцiйних замовникiв в Українi не вистачає оборотних коштiв для технiчного переозброєння пiдприємств, що стало наслiдком рецесiї промисловостi в попереднi роки та складної ситуацiї в державi. Негативний вплив на можливостi потенцiйних замовникiв мали карантиннi обмеження, пов'язанi з епiдемiєю COVID-19.

Упродовж 2020 року вiдповiдно до "Положення про головну наукову установу з питань науково-технiчного забезпечення промисловостi за напрямком "Розробка автоматизованих транспортно-складських систем та пiдiймально-транспортного обладнання для всiх видiв виробництв", на виконання Закону України "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" № 1978-12 вiд 13.12.1991 р., на пiдставi наказу голови правлiння №29 вiд 12.04.10 р. фахiвцями товариства проводяться науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi роботи (НДДКР). Проведення цих робiт передбачено "Тематичним планом на 2020 рiк".

За видом дiяльностi 68.20 - надання в оренду i експлуатацiю власного нерухомого майна за звiтний перiод 2020 року плановий чистий дохiд - 2588.0 тис.грн.

Фактичний - 3274.7 тис.грн.

За цим видом дiяльностi у зв'язку з епiдемiєю COVID - 19 виникли наступнi питання.

Постановою КМУ №211 вiд 11.03.2020 р. на усiй територiї України з 12.03.2020 р. установлюється карантин, з метою запобiгання поширення короновiрусу COVID-19 i забороняється проведення певних видiв пiдприємницької дiяльностi, в т.ч. робота промислових ринкiв.

Передане в оренду майно товариства, згiдно укладених угод, використовується для продажу i зберiгання промислових товарiв на "Кракiвському ринку", дiяльнiсть якого на перiод карантину заборонена. Орендоване майно не може використовуватись за призначенням, згiдно укладених угод.

Законом України вiд 13.04.2020 року №553-IХ "Про внесеннi змiн до Закону України "Про державний бюджет України на 2020 р.", який набрав чинностi 18.04.2020 р., внесенi змiни до Цивiльного кодексу (ст. 762) з конкретизацiєю умов звiльнення орендарiв вiд орендної плати.

До ПрАТ ПКI конвеєробудування iз заявами звернулись орендарi з проханням переглянути розмiр орендної плати на перiод фактичного не використання орендованого майна, з 12 березня по 15 травня 2020 року, що пов'язане iз забороною на здiйснення пiдприємницької дiяльностi. Робота промислового ринку "Кракiвський ринок" на вищезазначений час була заборонена карантинними заходами.

Комiсiєю iз працiвникiв товариства проведено обстеження майна, що передане в оренду, на предмет його використання в перiод заборони дiяльностi "Кракiвського ринку" i складений вiдповiдний акт. Актом пiдтверджено, що в перiод з 12.03.2020 р. по 15.05.2020 р. орендоване майно товариства не використовувалось за призначенням.

Виходячи iз вищезазначених обставин i документiв розмiр орендної плати за передане в оренду майно на перiод фактичного його не використання був переглянутий i зменшений.

За цим видом дiяльностi на 31.12. 2020 року дебiторська заборгованiсть по оплатi за оренду складає - 55.5 тис.грн., у порiвняннi - на 31.12. 2019 року - 31.6 тис.грн. Наявнiсть дебiторської заборгованостi негативно позначалась на фiнансовому станi та платоспроможностi товариства. Правлiнням товариства постiйно вживаються заходи по лiквiдацiї зазначеної заборгованостi, проводилась вiдповiдна робота з дебiторами, направлялись листи щодо неприпустимостi прострочення платежiв по орендi.

 

Iншi показники:

1 Розмiр чистого прибутку за звiтний перiод, що залишається в розпорядження ПрАТ, тис.грн. -за 12 -ть мiс.- 119.1 тис.грн.

2 Рентабельнiсть дiяльностi товариства за звiтний перiод, %: за 12 мiс. - 5.5;

3 Вартiсть основних засобiв, тис.грн. - 394.6

4 Фондоозброєнiсть

5 Освоєно випуск нової продукцiї - -------------------------------

6 Кiлькiсть працiвникiв на кiнець перiоду, чол. - 22, в т.ч. облiкових працiвникiв - 20, сумiсникiв - 2

7 Середньомiсячна заробiтна плата штатних працiвникiв за звiтний перiод, грн.( 12 мiс. 2020 року) - 6269.2 грн.;

8 Середньомiсячний фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн. ( 12 мiс. 2020 року) - 125.4 тис.грн.

Поточнi зобов'язання , тис.грн - 221.4 в т.ч.:

- комерцiйним банкам - -------

- до бюджету - 73.9

- з оплати працi - 21.1

- iз страхування - 3.1

- iншi поточнi зобов'язання - 123.3

*) Примiтка:

" На 31.12.2020 року заборгованiсть по сплатi дивiдендiв на державну частку вiдсутня.

" На 31.12.2020 року простроченої кредиторської заборгованостi по оплатi єдиного соцiального внеску немає.

" На 31.12.2020 року простроченої заборгованостi товариства по заробiтнiй платi немає.

 

Дебiторська заборгованiсть, тис.грн. - 72.9

в. т.ч.:

- заборгованiсть по оплатi за товари, роботи, послуги - 55.5

- за розрахунками з бюджетом - 0,0;

- iнша - 17.4

Для покращення фiнансово-господарської ситуацiї в товариствi правлiння планувало на 2020 рiк проведення наступних заходiв:

1. Подальша комп'ютеризацiя процесiв розробки, оснащення iнституту лiцензованими програмними продуктами - постiйно виконується

2. Забезпечення iнституту науково-технiчною iнформацiєю в галузi пiдiймально-транспортного устаткування - постiйно виконується

3. Забезпечення спецiальною перiодикою, науково-технiчною лiтературою - постiйно виконується.

Щодо зобов'язання керiвника забезпечити проведення таких заходiв:

" Пiдготовка до осiнньо-зимового перiоду згiдно з колективним договором - виконується.

" Недопущення утворення заборгованостi по заробiтнiй платi та по платежах до бюджету - виконується постiйно на 31.12.2020 року у товариствi вiдсутня заборгованiсть по заробiтнiй платi та по платежах до бюджету.

Щодо виплати дивiдендiв

" На виконання вимог чинного законодавства та вiдповiдно до дiючих державно-правових актiв сплачено дивiденди на державну частку в повному обсязi в розмiрi 42683,27 грн. в термiн до 01.07.2020 року.

 

 

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Задовiльна

 

Примітки

д/в

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна товариства

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

так

так

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

 

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Інше (зазначити)

Упродовж звiтного 2020 року незалежний аудитор не затверджувався

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

Вiдповiдно до норм чинного Законодавства України згiдно Наказу №224 вiд 18.02.2010 Фонду державного майна України

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi

201823070

72,692

2

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

22,4244

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

д/в

 

Опис

у товариствi вiдсутня iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органiв товариства згiдно з ст.15 Статуту товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревiзiйної комiсiї, Голова правлiння та члени правлiння. Обрання та припинення повноважень повноважень посадових осiб органiв товариства здiйснюється вiдповiдно до Статуту та Законодавства Україним. Винагорода посадовим особам органiв товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивiльно-правовими або трудовими договорами.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осiб органiфв товариства визначаються Статутом товариства та внутрiшнiми положеннями товариства:

- Положення про Наглядову раду приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування";

- Положення про Загальнi збори приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування";

- Положення про Ревiзiйну комiсiю приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування";

- Положення про Правлiння приватного акцiонерного товариства "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування".

Посадовi особи органiв товариства вiдповiдають за шкоду, заподiяну ними товариству, в межах i порядку, передбаченому Статутом, цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним Законодавством України.

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОНКУРЕНТ-АУДИТ"у формi

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

79020, м. Львiв, вул. Пiдголоско, 4; Тел.моб. /096/694-47-09

Код ЄДРПОУ - 22334115; E-mail:

П/р: UA213257960000000026008301186

в АТ "Ощадбанк", м. Львiв

_________________________________________________________

 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

 

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства"Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування" за перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року

 

 

 

Головi правлiння та акцiонерам

ПрАТ "ПКI конвеєробудування"

 

 

 

Вступний параграф

Звiт складено за результатами виконання завдання АФ "Конкурент-аудит"у формi ТзОВ, яка включена до роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностii" Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за №0845, на пiдставi договору № 5 вiд 30 березня 2021 року та у вiдповiдностi до: Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII; Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (далi - МСЗНВ 3000).

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV (далi - Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок") у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;

- опис повноважень посадових осiб Товариства.

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР) вiд 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за Звiт про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити формування iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства. Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для виконання цього завдання.

Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання

обгрунтованої впевненостi

 

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi про те, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього виконання завдання.

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки з надання впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння на основi результатiв проведеної перевiрки.

Крiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

 

Обсяг виконаної роботи

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, був направлений на:

- отримання розумiння дiяльностi Товариства як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю - ревiзiйної комiсiї;

- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Товариства;

- дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради:

- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi Товариства: наявнiсть ревiзiйної комiсiї ;

- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Товариства - Голови правлiння, як виконавчого органу Товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку (звiту), який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв зборiв акцiонерiв, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено АФ "Конкурент-аудит" ТзОВ вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги".

Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi АФ "Конкурент-аудит"ТзОВ, є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

- сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; та

- звiти, якi надаються фiрмою , вiдповiдають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПКIконвеєробудування".що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" i узгоджується з iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2020р.

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (далi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1. посилання на:

iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

2. Положення про наглядову раду , як колегiальний виконавчий орган Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. Ми вважаємо, що iнша iнформацiя, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" повнiстю розкрита у Звiтi про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в ПрАТ "ПКIконвеєробудування".

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є звiт незалежного аудитора, є аудитор Васькiв Оксана Олексiївна. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл 1"Аудитори" 102358.

 

Вiд iменi "Аудиторська фiрма "Конкурент-аудит" ТОВ

 

 

Директор Васькiв Оксана Олексiївна ______________________

 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл1"Аудитори" 102358.

 

Адреса аудиторської фiрми: 79020, м. Львiв, вул.Пiдголоско,4

Дата звiту незалежного аудитора: 16 квiтня 2021р

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

Прості іменні

Привілейовані іменні

Держава Україна в особi Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях

20823070

79005, Україна, Львівська обл., Галицький р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Коперника, 4

944 560

72,692

944 560

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кракiвський ринок"

25228715

79007, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н м. Львова р-н, м. Львiв, Базарна,11

291 382

22,4244

291 382

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

Прості іменні

Привілейовані іменні

немає

0

0

0

0

Усього

1 235 942

95,1164

1 235 942

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста, бездокументарна, iменна

1 299 400

0,25

Права та обов"зки акцiонерiв товариства передбаченi Роздiлом 5 "Закону України прол акцiонернi товариства" та Статутом Приватного акцiонерного товариства Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування". Зокрема:

Акцiонери Товариства мають право:

1. Брати участь в управлiннi Товариством у порядку та у спосiб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

2. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки i способом, передбаченим законодавством та цим Статутом.

3. Бути обраними до органiв Товариства, крiм випадкiв передбачених законом, та брати участь у дiяльностi органiв Товариства.

4. Отримувати iнформацiю та документи щодо господарської дiяльностi Товариства в обсязi i в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.

5. Отримувати iнформацiю щодо особи, на яку покладено обов'язок iз складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, її мiсцезнаходження та режим роботи.

6. У разi емiсiї Товариством додаткових акцiй, користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй у процесi емiсiї Товариством акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

7. Уповноважувати третiх осiб на здiйснення всiх або частини прав, якi надаються акцiями Товариства.

8. Вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства.

9. У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або вартiсть частини майна Товариства, у пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.

10. Продавати акцiї Товариства в разi прийняття Загальними зборами рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй.

11. Вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках.

12. У випадках порушення прав, наданих акцiонерам чинним законодавством та цим Статутом, здiйснювати їх захист.

13. Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв Товариства.

Акцiонер не може бути позбавлений права голосу, крiм випадкiв, встановлених законом.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:

1. Дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства;

2. Виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства;

3. Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;

4. Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства.

 

д/в

Примітки:

д/в

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.08.2010

26/13/1/10

Львiвське територiальне управлiння ДКЦПРФ

UA 4000087860

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1 299 400

324 850

100

Опис

Всi акцiї товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних паперiв. Упродовж звiтного перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало.

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Бiдюк Григорiй Андрiйович

2 000

0,153917

2 000

0

Дроздяк Вiктор Павлович

2 000

0,153917

2 000

0

Хома Iгор Миколайович

2 960

0,227797

2 960

0

Усього

6 960

0,535631

6 960

0

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

08.10.2010

26/13/1/10

UA4000087860

1 299 400

324 850

1 260 349

0

0

Опис:

Загальна кiлькiсть акцiй, в т.ч. загальна кiлькiсть голосуючих акцiй вказана на пiдставi даних "Перелiку акцiонерiв, яким надсилається письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства", отриманого вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станои на 29.02.2020 року. В примiтках до "Перелiку" зазначено, що загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ. Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, та/або голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi.

 

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

 

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

42 683,27

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0,033

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

42 683,27

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

24.04.2020

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

24.04.2020

 

Спосіб виплати дивідендів

 

 

безпосередньо акцiонерам

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

26.06.2020, 42 683,27

 

Опис

В зв*язку iз поширенням короновiрусної хвороби COVID-19 на територiї України, законодавчi змiни дозволили змiнити порядок та строки проведення рiчних загальних зборiв за результатами 2019 року. Вiдповiдно до наданої цими змiнами можливостi та враховуючи той факт, що запроваджений карантин не скасовано, емiтент не проводив загальнi збори акцiонерiв за результатами 2019 року, а вiдтак рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв акцiонерам товариства у 2020 роцi не приймалося.

Щодо дивiдендiв на державну частку - згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 328 вiд 24.04.2020 року емiтентом нараховано та перераховано 26.06.2020 року до Державного бюджету України дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2019 роцi на державну частку в розмiрi 426383,27.

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

258,9

382,2

0

0

258,9

382,2

будівлі та споруди

249,3

373,2

0

0

249,3

373,2

машини та обладнання

3,6

3

0

0

3,6

3

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

6

6

0

0

6

6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

258,9

382,2

0

0

258,9

382,2

Опис

До складу основних засобiв Товариства вiдносяться об"єкти, вартiсть яких перевищує 2500 грн. та термiн корисного використання яких бiльше одного року. Основнi засоби Товариства квасифiкуються за групами (в тис.грн) :

Будiвлi та споруди: Первiсна вартiсть - 1578,9 ; Сума зносу - 1205,7; Ступiнь зносу (в %) - 76,4

Машини та обладнання: Первiсна вартiсть - 77,2 ; Сума зносу - 74,2 ; Ступiнь зносу (в %) - 96,1.

Iнструменти, прилади та iнвентар: Первiсна вартiсть - 2,9; Сума зносу - 2,9; Ступiнь зносу (в %) - 100.

Iншi основнi засоби: Первiсна вартiсть - 6,0; Сума зносу - 0,0; Ступiнь зносу (в %) - 0.

Разом основнi засоби: Первiсна вартiсть: 1665,0; Сума зносу - 1282,8; Ступiнь зносу - 77,1

 

У процесi експлуатацiї об"єктiв основних засобiв економiчнi вигоди, отриманi вiд них, використовуються Товариством, внаслiдок чого зменшується залишкова вартiсть основних засобiв, що вiдображається шляхом нарахування амортизацiї. Ремонт основних засобiв Товариства протягом 2020 року не проводився. Пiд час проведення iнвентаризацiї основних засобiв у 2020 роцi виявленi лишки, якi поставленi на бух. облiк згiдно акту оцiнки майна.

Усi основнi засоби використовуються для ведення господарської дiяльностi Товариством у нормальних (безпечних) умовах. Обмежень на використання майна у Товариствi немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

1 960,3

1 735,4

Статутний капітал (тис.грн)

324,9

324,9

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

324,9

324,9

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 р.) Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою:

Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов"язання - Поточнi зобов"язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом у 2020 роцi становить 1635,4 тис.грн., що на 224,9 тис.грн. бiльше, нiж у 2019 роцi.

 

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА бiльша вiд статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам частини III ст. 155 Цивiльного кодексу України.

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

73,9

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

147,5

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

221,4

X

X

Опис

До показника "Податковi зобов"язання" включено поточнi зобов"язання емiтента за розрахунками з бюджетом у розмiрi 73,9 тис.грн. , в т.ч. з податку на прибуток - 18,5тис.грн.

До показника "Iншi поточнi зобов"язання" включено, в тис.грн.: поточнi зобов'язання з оплати працi - 21,1; iз страхування - 3,1; кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,0 iншi поточнi зобов'язання - 123,3. Всього за показником iншi зобов"язання - 147,5 тис.грн.Загальна сума зобов"язань: 221,4 тис.грн.

*) Примiтка: 1. На 31.12.20р. заборгованiсть по сплатi дивiдендiв на державну частку вiдсутня. 2. На 31.12.20 р. простроченої кредиторської заборгованостi по оплатi єдиного соцiального внеску немає. 3. На 31.12.20р. прострочена заборгованiсть по заробiтнiй платi вiдсутня.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення №2092

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 279 12 78

Факс

044 279 10 78

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Емiтентом укладений Договiр №Е-1103 на обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 10.08.2010 року. Керуючись статтею 634 Цивiльного кодексу України шляхом подання вiдповiдної заяви 13.03.2015 року Товариство приєдналося до встановленних ЦДУ Умов Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

09807862

Місцезнаходження

79026, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. Сахарова, 78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №520236

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032 297 23 12

Факс

032 297 23 12

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

договiр №5-ДМ про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам цiнних паперiв вiд 15.09.2010 року

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Аудиторська фiрма "Конкурент-аудит "у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

22334115

Місцезнаходження

79020, Україна, Львівська обл., д/в р-н, м. Львiв, вул. ПiдГолоско,4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№0845 з реєстру ауди

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.10.2018

Міжміський код та телефон

/096/ 694-47-09

Факс

д/в

Вид діяльності

69.20Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку i аудиту

Опис

У 2021 роцi емiтентом укладено договiр №5 вiд 30.03.2021 року на виконання аудиторських послуг стосовно пiдтвердження достовiрностi iнформацiї наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння за 2020 р. з аудиторською фiрмою "Конкурент-аудит "у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю зареєстрована в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за №0845

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2021.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Проектно-конструкторський iнститут конвеєробудування"

за ЄДРПОУ

04601819

Територія

Львівська область, Шевченкiвський р-н

за КОАТУУ

4610137500

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

за КВЕД

72.19

Середня кількість працівників, осіб: 20

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 79007, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Базарна,20, 032 261 23 77

 

1. Баланс

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

271,2

394,6

первісна вартість

1011

1690,9

1841,6

знос

1012

(1419,7)

(1447)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

271,2

394,6

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

1516

1659,3

у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

31,6

55,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

52

17,4

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

91,5

52,7

Витрати майбутніх періодів

1170

2,4

2,2

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

1693,5

1787,1

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

1964,7

2181,7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

324,9

324,9

Додатковий капітал

1410

791,3

941,7

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

619,2

693,7

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

1735,4

1960,3

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

0

0

розрахунками з бюджетом

1620

68,8

73,9

у тому числі з податку на прибуток

1621

14,3

18,5

розрахунками зі страхування

1625

3,4

3,1

розрахунками з оплати праці

1630

21,4

21,1

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

135,7

123,3

Усього за розділом III

1695

229,3

221,4

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

1964,7

2181,7

Примітки: Примiтки: Згiдно з Балансом на 31. 12.2020 року, валюта Балансу станом на 01.01.2020 року складала 1964,7 тис. грн. Упродовж 2020 року Емiтент не проводив змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду. Валюта Балансу станом на 31.12.2020 року складає - 2181,7 тис.грн.

На балансi облiкованi необоротнi активи. До складу необоротних активiв входять: незавершене будiвництво - на початок звiтного перiоду - 0,0 тис.грн., на кiнець - 0,0 тис.грн.; основнi засоби, нематерiальнi активи та iншi необоротнi матерiальнi активи (залишкова вартiсть) - на початок звiтного перiоду - 271,2 тис.грн., на кiнець - 394,6 тис.грн.

На балансi облiкованi власнi основнi засоби. Протягом звiтного перiоду здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося.

Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями.

На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи. Протягом звiтного перiоду здiйснювалось нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА. Змiн у методi нарахування амортизацiї нематерiальних активiв не вiдбувалося. На кiнець звiтного перiоду - первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 132,3 тис.грн., накопичена амортизацiя - 132,3 тис.грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2020 року - 0,0 тис.грн.

На балансi пiдприємства облiковуються iншi необоротнi матерiальнi активи. Амортизацiя (знос) iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2020 року нараховувалась за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА.

Протягом звiтного 2020 року операцiї з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювались та на балансi не облiковувались.

У складi запасiв у звiтному перiодi вiдображено виробничi запаси та незавершене виробництво, оцiнене за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю).

Дебiторська заборгованiсть ПIДПРИЄМСТВА станом на 31.12.2019 р. становила - 83,6 тис.грн., станом на 31.12.2020 року становить - 72,9 тис.грн. У складi дебiторської заборгованостi облiковано дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу поточну дебiторську заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року становила - 31,6 тис.грн., станом на 31.12.2020 року становить - 55,5 тис.грн. Основну частину дебiторської заборгованостi становлять суми заборгованостi з орендної плати.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 р. становила - 52,0 тис.грн., станом на 31.12.2020 року становить - 17,4 тис.грн. Основну частину iншої поточної дебiторської заборгованостi становлять суми сплачених авансiв.

Заборгованiсть за операцiйну оренду та експлуатацiйнi послуги вiдображено у статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" за чистою реалiзацiйною вартiстю.

У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображено кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. Станом на 31.12.2019 року на балансi рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 91,5 тис. грн. в нацiональнiй валютi, на 31.12.2020 р. складають - 52,7 тис.грн. . Упродовж звiтного перiоду не здiйснювались операцiї в iноземнiй валютi. Залишки коштiв в iноземнiй валютi на 31.12. 2020 року становлять 0,0 тис.грн. .

У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал складає 89,9 %.

На дату Балансу вiдсутнi довгостроковi зобов'язання.

На Балансi є поточнi зобов'язання.

На дату Балансу поточнi зобов'язання в сумi 221,4 тис.грн. представленi наступним чином:

короткостроковi кредити банкiв - 0,0 тис.грн.

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0,0 тис.грн.

поточнi зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом - 73,9 тис грн., в т.ч. податок на прибуток - 18,5 тис.грн.;

зi страхування - 3,1 тис грн.;

з оплати працi - 21,1 тис грн.;

iншi поточнi зобов'язання - 123,3 тис грн.

Заявлений статутний капiтал на 01 сiчня 2020року складав 324 850,00 грн. Сплачений капiтал складав 324 850,00 грн. Упродовж 12-ти мiсяцiв 2020 року змiн, пов'язаних iз статутним капiталом, не вiдбувалося.

Додатковий капiтал складає 941747 грн. Вiн сформований за рахунок дооцiнки основних засобiв, що була проведена до дати попереднього балансу i пiдтверджена аудиторськими висновками - 791339 грн. та безоплатно одержаних необоротних активiв 150408 грн.

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

3274,7

4012,5

Інші операційні доходи

2120

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

3274,7

4012,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1892)

(2437,7)

Інші операційні витрати

2180

(1236,8)

(1428,7)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(3128,8)

(3866,4)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

145,9

146,1

Податок на прибуток

2300

(26,8)

(28,7)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

119,1

117,4

Примітки: Примiтки: Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання емiтентом повної, правдивої, неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки, збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод. Доходи та витрати включаються до Звiту на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi того перiоду,до якого вони вiднесенi.

У складi витрат вiдображено:

собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) - 1892,0 тис. грн., що на 545,7 тис.грн. менше , нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

iншi операцiйнi витрати - 1236,8 тис. грн., що на 191,9 тис.грн. менше нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

податок на прибуток - 26,8 тис. грн., що на 1,9 тис.грн. менше, нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

Упродовж 2020 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг, а саме дохiд вiд реалiзацiї по виду дiяльностi 72.19 "Дослiдження й експериментальнi розробки в галузi iнших природничих i технiчних наук; дохiд вiд здачi активiв у оренду - вид дiяльностi 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна). Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг за 2020 рiк склав 3274,7 тис. грн., що на 737,8 тис.грн. менше, нiж за аналогiчний перiод попереднього року ;

iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод склали 0,0 тис.грн., за аналогiчний перiод минулого року - 0,0 тис.грн..

Податковий облiк доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України.

Нерозподiлений прибуток на дату Балансу складає 693,7 тис. грн., в тому числi чистий прибуток, отриманий у 2020 роцi складає 119,1 тис. грн., що на 1,7 тис.грн. бiльше, нiж за аналогiчний перiод минулого року.

Упродовж звiтного перiоду Емiтент не здiйснював iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiна складу посадових осiб емiтента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента).

 

 

 

 

 

 

 

Керівник Липин Михайло Федорович

 

Головний бухгалтер Гущак Ганна Петрiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскiльки вiдомо Головi правлiння та Головному бухгалтеру, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента , а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається стикається у своїй господарськiй дiяльностi.