Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2012

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

1.      26.04.2012 р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів у приміщенні адміністративного корпусу  ПАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

2.      Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 9 год. 00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонера – паспорт та доручення.

3.      Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.      Перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Припинення повноважень лічильної комісії загальних зборів акціонерів та обрання її в новому складі.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.   
 4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Наглядової  ради товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік  та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
 7. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
 8. Визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.
 9. Розподіл прибутку товариства в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.
 10. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності  товариства у 2012 році.
 11. Внесення змін та доповнень до Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна шляхом затвердження нової редакції.
 12. Погодження рішення Правління ПАТ щодо вчинення значних правочинів. 

5. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів акціонерів у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

        

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1512,9

1477,0

Основні засоби

469,1

494,1

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

--------------

Запаси

894,9

831,2

Сумарна дебіторська заборгованість

87,5

135,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

39,4

9,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

215,6

-197,3

Власний капітал

1331,8

918,9

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

-----------

--------------

Поточні зобов’язання

181,1

558,1

Чистий прибуток (збиток)

285,4

75,7

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

------------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

26

29

телефон для довідок  - 032 272 66 50

7.      Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано  в: «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 від 22.03.2012 року та «За Вільну Україну плюс» №11 від 22.03.2012 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом

 

Голова правління                                                                                                                              М.Ф. Липин