Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2013

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

1.       «25» «жовтня»  2013 р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів у приміщенні адміністративного корпусу  ПАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

2.       Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 9 год. 00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонера – паспорт та доручення.

3.       У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 25.10.2013 року – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – 21.10.2013 року.

4.       Перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.       Припинення повноважень членів  лічильної комісії, обраної 26.04.2012 загальними зборами акціонерів товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

2.       Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”.

3.       Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів ПАТ “Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування”

4.       Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

5.       Звіт   Наглядової  ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.       Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.       Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

8.       Затвердження річного звіту товариства за 2012рік.

9.       Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2012 році, встановлення порядку виплати дивідендів.

10.   Затвердження основних напрямків діяльності на 2013 рік.

11.   Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

12.   Обрання членів Наглядової ради товариства.

13.   Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

14.   Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

15.   Обрання членів Ревізійної комісії.

16.    Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

17.   Про затвердження змін та доповнень до Статуту товариства.

18.   Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства (затвердження нових редакцій положень): Положення про загальні збори ПАТ, Положення про наглядову раду ПАТ, Положення про Правління ПАТ.

        5. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів акціонерів у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)      

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1557,3

1512,9

Основні засоби

466,5

469,1

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

----------

Запаси

978,4

894,9

Сумарна дебіторська заборгованість

101,3

87,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

6,7

39,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

292,2

215,6

Власний капітал

1408,4

1331,8

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

-----------

-----------

Поточні зобов’язання

148,9

181,1

Чистий прибуток (збиток)

183,8

285,4

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

24

26

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.09.2013 р. в №36 в газеті «За вільну Україну плюс» та 19.09.2013 р. в № 175 в «Бюлетень. Цінні папери  України».

телефон для довідок  - 032 261 23 77

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

 

Голова правління                                                                              М.Ф. Липин