Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2015

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

1.      «23» «квітня»  2015  р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів у приміщенні адміністративного корпусу  ПАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

2.      Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 9 год. 00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонера – паспорт та доручення.

3.      У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 23.04.2015 року – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – 17.04.2015 року.

4.      Перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.      Припинення повноважень членів лічильної комісії обраної, 25.10.2013 загальними зборами акціонерів товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

2.      Обрання головуючого та секретаря загальних зборів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування".

3.      Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування".    

4.      Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

5.      Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

6.      Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.      Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.

8.      Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013, 2014 роки.

 9.   Про   розподіл    прибутку  товариства  за  підсумками        роботи у 2013, 2014 роках, встановлення порядку виплати дивідендів за 2014 рік.

10.   Затвердження  основних напрямків діяльності на 2015 рік. 

11.   Про внесення змін до Статуту товариства.

12.   Про внесення змін до внутрішніх положень товариства (затвердження нових редакцій положень)

13.  Затвердження переліку приміщень ПАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що можуть бути передані в оренду

        5. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів акціонерів у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх.

 

6.      Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

6.1  За 2013 рік:

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1669,1

1557,3

Основні засоби

439,9

466,5

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

----------

Запаси

1063,2

978,4

Сумарна дебіторська заборгованість

136,1

101,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

27,5

6,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

411,4

292,2

Власний капітал

1527,6

1408,4

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

-----------

-----------

Поточні зобов’язання

141,5

148,9

Чистий прибуток (збиток)

174,6

183,8

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

23

24

 

6.2 За 2014 рік

 

         Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1789,9

1669,1

Основні засоби

413,9

439,9

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

----------

Запаси

1190,4

1063,2

Сумарна дебіторська заборгованість

175,8

136,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

9,5

27,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

474,2

411,4

Власний капітал

1590,4

1527,6

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

-----------

-----------

Поточні зобов’язання

199,5

141,5

Чистий прибуток (збиток)

130,9

174,6

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

23

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2015 р. в  № 49 в «Бюлетень. Цінні папери  України».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні

 

Голова правління                                                                              М.Ф. Липин

 

                                                                                                         19.03.2015 року

 

телефон для довідок  - 032 261 23 77