Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2016

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

1.      «27» «квітня»  2016 р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів у приміщенні адміністративного корпусу  ПАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

2.      Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 9 год. 00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонера – паспорт та доручення.

3.      У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27.04.2016 року – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – 21.04.2016 року.

4.      Перелік питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів товариства 23.04.2015. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування".

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів ПАТ "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування".    

4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2015 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.

9. Про    розподіл     прибутку    товариства    за    підсумками роботи у 2015 році, встановлення порядку виплати дивідендів за 2015 рік.

10.  Затвердження  основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. 

11.  Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради.   .

12.  Обрання членів Наглядової ради товариства.

13.  Затвердження   умов   договорів   (цивільно – правових  або  трудових),  що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання   особи,  яка уповноважується  на  підписання договорів з членами Наглядової ради.

14.  Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії товариства.

15.  Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

16.      Затвердження   умов   договорів   (цивільно-правових  або  трудових),  що укладатимуться  з  членами  Ревізійної  комісії. Обрання  особи,  яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 

     5. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів акціонерів у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх.

 

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2015 рік

 

         Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1927,6

1789,9

Основні засоби

387,2

413,9

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

----------

Запаси

1240,2

1190,4

Сумарна дебіторська заборгованість

286,3

175,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

12,7

9,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

519,2

474,2

Власний капітал

1635,4

1590,4

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

-----------

-----------

Поточні зобов’язання

292,2

199,5

Чистий прибуток (збиток)

135,5

130,9

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

21

 

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.03.2016 в  № 48 в «Бюлетень. Цінні папери  України».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні

Голова правління                                                                              М.Ф. Липин

                                                                                                     17.03.2016 року

 

телефон для довідок  - 032 261 23 77