Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2017

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:

 

1.«27» «квітня»  2017 р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів у приміщенні адміністративного корпусу  ПАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління відбудуться чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

2.Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 9 год. 00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонера – паспорт та доручення.

3.У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 27.04.2017 року – станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме – 21.04.2017 року.

4.Перелік питань разом з проектом рішень, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 

Питання порядку денного

Проект рішення

 1.  

Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів товариства 27.04.2016. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Припинити повноваження членів лічильної комісії товариства, обраної загальними зборами акціонерів 27.04.2016 року у наступному складі:

Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

 Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

Обрати членами лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства наступних представників:

 Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

 Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

 1.  

Схвалення рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Схвалити рішення про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів шляхом підпису членів реєстраційної комісії.

 1.  

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Обрати головою зборів - Ярослава Івановича Вольчака, Голову Наглядової ради товариства, представника РВ ФДМУ у Львівській області;

секретарем зборів акціонера - Ірину Романівну Тимчук члена Наглядової ради, головного економіста товариства

 

 1.  

Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.    

Затвердити наступний порядок денний (регламент) загальних зборів акціонерів товариства:

·         доповідь голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік – до 20 хвилин;

·         доповіді з інших питань порядку денного – до 10 хвилин;

·         виступи – до 5 хвилин;

·         довідки – до 3 хвилин;

відповіді на запитання – до 3 хвилин;

 1.  

    Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік. 

 1.  

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік.

 

 1.  

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік

 1.  

Затвердження висновків Ревізійної комісії  Товариства за 2016 рік.

Затвердити Висновки Ревізійної комісії за 2016 рік

 

 1.  

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

 

 1.  

Про розподіл прибутку Товариства за  підсумками    роботи   у   2016  році, встановлення способу виплати дивідендів за 2016 рік.

 

1.         Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2016 році:

·         з чистого прибутку в сумі  108001,34 грн.скеровується на:

- на розвиток виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих  та енергоефективних технологій - _____ %( ____ ) грн;

- на формування резервного капіталу - ____% (___) грн;

- на виплату дивідендів – ____%_________ (грн)

2. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

       Дивіденди, які припадають на державну частку акцій (944560 штук), що становить 72,692% від статутного капіталу ПАТ, а саме______  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­грн., перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2017 року.    

 1.  

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 

 

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2017 рік, спрямовані на збільшення обсягів проектно-конструкторських робіт та збереження основних видів діяльності ПАТ (зокрема по КВЕД 72.19; 68.20), які забезпечать розвиток імпортозамінного виробництва, з урахуванням завдань Державної програми розвитку внутрішнього виробництва.

 1.  

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Змінити тип товариства, а саме – змінити Публічне акціонерне товариство на Приватне акціонерне товариство

 1.  

Прийняття рішення про зміну найменування Товариства

Змінити найменування товариства, а саме – змінити Публічне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» на Приватне акціонерне товариство «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

 1.  

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у  новій редакції.

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування». Уповноваженою особою на підписання Статуту ПрАТ ПКІ конвеєробудування у  новій редакції визначити голову Наглядової ради товариства.

 

 1.  

Внесення змін та доповнень до внутрішніх  положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Внести зміни та доповнення  до внутрішніх  положень Товариства шляхом затвердження нових редакцій внутрішніх положень Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».

 1.  

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме вважати відкликаними:

П.І.Б

1

Голова Наглядової ради – від акціонера-юридичної особи РВ ФДМУ по Львівській області -  представник за окремим поданням, що діє за довіреністю  РВ

2

Член Наглядової ради – від акціонера-юридичної особи РВ ФДМУ по Львівській області - 1 представник за окремим поданням, що діє за довіреністю  РВ

3

Член Наглядової ради – від акціонера-юридичної особи РВ ФДМУ по Львівській області – 1 представник Львівської облдержадміністрації, що діє за окремим поданням РВ

4

Член Наглядової ради – від акціонера-юридичної особи ТзОВ «Краківський ринок» -  1 представник, що діє за окремим поданням

5

Член Наглядової ради –акціонер товариства Тимчук Ірина Романівна

 

 1.  

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування

 1.  

Прийняття рішення про припинення  повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме вважати відкликаними:

П.І.Б

1

Голова Ревізійної комісії  - від акціонера-юридичної особи    РВ ФДМУ по Львівській області –  представник за окремим поданням, що діє за довіреністю РВ

2

Член Ревізійної комісії  - від акціонера-юридичної особи    РВ ФДМУ по Львівській області – 1 представник ДПІ Шевченківського району м.Львова  ГУ ДФС у Львівській області, що діє за окремим поданням РВ

3

Член Ревізійної комісії – акціонер товариства Бондар Катерина Єрмолаївна

 

 1.  

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування                  

 

5.Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами для підготовки до загальних зборів акціонерів у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх.

5.1  Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – www.pki-conveyor.com

 

6.      Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за 2016 рік

 

         Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1786,1

1927,6

Основні засоби

361,6

387,2

Довгострокові фінансові інвестиції

----------

----------

Запаси

1321,9

1240,2

Сумарна дебіторська заборгованість

81,6

286,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

19,7

12,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

525,5

519,2

Власний капітал

1641,7

1635,4

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

-----------

-----------

Поточні зобов’язання

144,4

292,2

Чистий прибуток (збиток)

108,0

135,5

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-----------

-----------

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-----------

-----------

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

21

телефон для довідок  - 032 261 23 77

 

7.   Повідомлення про проведення загальних зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «22» березня 2017 року.

 

8Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано «22» березня 2017 року в  № 55 «Бюлетень. Відомості  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні

 

Голова правління                                                                              М.Ф. Липин

 

                                                                                                   22 березня 2017 року