Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2019

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство

«Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

(Код за ЄДРПОУ 04601819, 79007, м. Львів, вул. Базарна,20; ел.поштова адреса – conveyor.lv@ukr.net; тел/факс 032 261 23 77

  25 квітня 2019 р. о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «ПКІ конвеєробудування» в кабінеті голови правління провести чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування».


Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочинається о 9 год. 00 хв., закінчується о 9 год. 50 хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонера – паспорт та доручення.


Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів – 22.02.2019 р.;


Дата складання переліку акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме – 19.04.2019.

Перелік питань разом з проектом рішень, які вносяться на голосування, згідно з порядком денним:

Питання порядку денного

Проект рішення

 

 

Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів товариства 25.04.2018. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.


Припинити повноваження членів лічильної комісії товариства, обраної загальними зборами акціонерів 25.04.2018 року у наступному складі:

Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.


Обрати членами лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства наступних представників:

Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

 

 

Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.


Обрати головою зборів - Ярослава Івановича Вольчака, Голову Наглядової ради товариства, представника РВ ФДМУ у Львівській області;

секретарем зборів акціонера - Ірину Романівну Тимчук члена Наглядової ради, головного економіста товариства .

 

 

Прийняття рішень з питань порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Затвердити наступний порядок денний (регламент) загальних зборів акціонерів товариства:

    • доповідь голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік – до 20 хвилин;

    • доповіді з інших питань порядку денного – до 10 хвилин;

    • виступи – до 5 хвилин;

    • довідки – до 3 хвилин;

відповіді на запитання – до 3 хвилин;

 

 

Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за наслідками його розгляду. 

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

 

 

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік, прийняття рішень та затвердження заходів за наслідками його розгляду.

Затвердити Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.


 

 

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.


Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік

 

 

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.


Затвердити Висновки Ревізійної комісії за 2018 рік


 

 

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.


Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік.


 

 

Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році, встановлення способу виплати дивідендів за 2018 рік.


 

  1. Затвердити наступний розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2018 році:

 

  • з чистого прибутку в сумі 117075 грн. 89 коп. скеровується на:

- на розвиток виробництва, в т.ч. на модернізацію внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій - _____ %( ____ ) грн;

- на формування резервного капіталу - ____% (___) грн;

- на виплату дивідендів – ____%_________ (грн)

2. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

Дивіденди, які припадають на державну частку акцій (944560 штук), що становить 72,692% від статутного капіталу ПАТ, а саме______ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­грн., перерахувати до Державного бюджету України до 01.07.2019 року.


 

 

Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.


Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2019 рік, спрямовані на збільшення обсягів проектно-конструкторських робіт та збереження основних видів діяльності ПАТ (зокрема по КВЕД 72.19; 68.20), які забезпечать розвиток імпортозамінного виробництва, з урахуванням завдань Державної програми розвитку внутрішнього виробництва.


 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: - http:// www.pki-conveyor.com

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у головного економіста товариства п. І.Р. Тимчук у вівторок та четвер з 14 год.00 хв. до 16 год.00 хв. за адресою вул. Базарна, 20, м. Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва  Товариства для уточнення інформації.

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

 Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 1299400 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 1260349 штук.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

          Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1922,4

1894,3

Основні засоби

298,6

333,4

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

1472,8

1408,4

Сумарна дебіторська заборгованість

73,7

61,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

75,1

89,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

615,5

583,8

Власний капітал

1731,7

1700,0

Статутний капітал (тис.грн.)

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання

--

--

Поточні зобов’язання

190,7

194,3

Чистий прибуток (збиток)

117,1

113,6

Середньорічна кількість акцій (штук)

1299400

1299400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

--

--

Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

--

--

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

22

  Наглядова рада

ПрАТ «ПКІ конвеєробудування»