Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 2021

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Протокол №  7/21 від «20» вересня 2021 року

 

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства  «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 04601819 ),

місцезнаходження товариства: вул. Базарна,20, місто Львів, 79007, Україна

ел.поштова адреса – conveyor.lv@ukr.net;

тел/факс 0322612377
 

19 листопада 2021 року о 10 год 00 хв. за адресою вул. вул. Базарна, 20, місто Львів, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» в кабінеті керівника відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»  .

 

 

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори акціонерів) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 7/21 від  20.09.2021)

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів розпочинається о 9 год.00 хв. закінчується о 9год. 50хв. Акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерам – паспорт та доручення.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів – дата проведення засідання Наглядової ради Товариства на якому прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів, а саме – 20 вересня 2021 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме – 15 листопада 2021 року.

 

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

  1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2019. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

4.  Затвердження Положення про винагороду  Наглядової ради Товариства.

 

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2019. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

  • Припинити повноваження членів лічильної комісії товариства, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2019 року у наступному складі:

                    -   Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

  Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

                    -   Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

  • Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства  у складі:

               -   Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

-    Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

-    Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

 

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

            Обрати головою зборів - Доманську Ірину Богданівну, члена Наглядової ради Товариства, представника РВ ФДМУ по Львівській , Закарпатській та Волинській областях;

секретарем зборів   - Гламазду Наталію Мар"янівну- члена Наглядової ради Товариства, представника РВ ФДМУ по Львівській , Закарпатській та Волинській областях.

 

  1. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Затвердити  Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

 

4.  Затвердження Положення про винагороду  Наглядової ради Товариства.

      Затвердити  Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

 

  Адреса власного  веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація  з проектами рішень

  щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного та інформація зазначена в частині

  четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": - http://www.pki-conveyo.com 

 

     Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під

    час підготовки до Загальних зборів: 

 

     Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає  акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися  з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у головного економіста товариства п.І.Тимчук у вівторок та четвер з 14год.00хв. до 16 год.00хв. за адресою вул.Базарна, 20, м.Львів, в приміщенні адміністративного корпусу, 3-й поверх, а в день зборів -  за місцем їх проведення.

 

     Про права надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про

     акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення

     про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть

     використовуватись:

       Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові

       відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного

      Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний

      акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних

      зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення

      Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту

      порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту

      порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища

      (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту

      пропозиції до  питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про

      включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань

      порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів

      до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не

      пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які

      сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню

      до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення

      питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту

      порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України  "Про акціонерні

      товариства". Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення

      нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до

       запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту

      порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які

      сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

      недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства";

      неповноти даних, передбачених ст.38 Закону України  "Про акціонерні товариства". Мотивоване

     рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів

      надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі

     внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до

     дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а

     також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за

      10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію

      про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

        

        З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих

        акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до

        дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України

        "Про акціонерні товариства", а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення

         інформації.

   

         Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

         

         У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на

        таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,

        складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку

        встановленому законодавством про депозитарну систему України.

        

         Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа

        юридичної" особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи

        органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів

        Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на  

        Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.   

        Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою,  

        посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також

        може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на  

        право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або  

        іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та  

        голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань

        порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно

        проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як

        передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,

        представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

        Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм

        представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам

        документ, що посвідчує  особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно

        чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також

        документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено

        реєстраційною комісією у  разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують

        особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що

        підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

 

 

        Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних

        Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить

        -1299400 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій -1260349 штук.  

 

         Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

 

         Наглядова Рада ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"