Повідомлення про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

Протокол № 8/21 від «03» листопада 2021 року

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування»

(далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 04601819 ),

місцезнаходження товариства: вул. Базарна, 20, місто Львів, 79007, Україна

ел.поштова адреса – conveyor.lv@ukr.net; тел/факс. 0322612377

 

Повідомляємо про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

Згідно із статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» внесені зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які будуть проведені 19 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою вул. Базарна,20, місто Львів, у приміщенні адміністративного корпусу ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» в кабінеті керівника Товариства, шляхом включення нових питань за №№ 5-13 та проектів рішень із цих питань, які додаються на підставі пропозиції акціонера, та затверджені рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол № 8/21 від 03 листопада 2021 року).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2019. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження Положення про принципи формування

Наглядової ради Товариства.

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

5. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 та 2020 роки, в тому числі звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 роках.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

Про заходи з обрання оцінювача майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства.

 

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2019. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії товариства, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2019 року у наступному складі:

- Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

- Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

- Орешина Тетяна Миколаївна- технік товариства.

Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- Гущак Ганна Петрівна – головний бухгалтер товариства;

- Блавацький Зеновій Михайлович – головний енергетик товариства;

- Орешина Тетяна Миколаївна - технік товариства.

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати:

головою зборів - Доманську Ірину Богданівну, члена Наглядової ради Товариства, представника РВ ФДМУ по Львівській , Закарпатській та Волинській областях;

секретарем зборів - Гламазду Наталію Мар"янівну - члена Наглядової ради Товариства, представника РВ ФДМУ по Львівській , Закарпатській та Волинській областях.

Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

4. Затвердження Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Затвердження річних звітів Товариства за 2019 та 2020 роки, в тому числі звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019, 2020 роках

Взяти до відома річні звіти Товариства за 2019 та 2020 роки.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства

За результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства – керівнику Виконавчого органу ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" організувати та провести роботу з відбору зовнішнього (незалежного аудитора) для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 рік, та подати на розгляд Наглядової ради Товариства кандидатуру відібраного зовнішнього (незалежного аудитора), умови договору, що укладатиметься з ним, розмір оплати його послуг.

Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017, у повному складі.

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, обраної загальними зборами акціонерів Товариства 27.04.2017, у повному складі.

Обрання членів ревізійної комісії Товариства

Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Ревізійної комісії Товариства. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Встановити виконання обов'язків обраними членами Ревізійної комісії Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Заходи з визначення ринкової вартості акцій Товариства.

Керівнику виконавчого органу ПрАТ "ПКІ конвеєробудування" організувати та провести роботу з відбору суб'єкта оціночної діяльності для надання послуг з оцінки майна Товариства для визначення ринкової вартості акцій Товариства та подати на розгляд Наглядової ради Товариства кандидатуру відібраного оцінювача, умови договору, що укладатиметься з ним, розмір оплати його послуг.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до порядку денного Загальних Зборів: www.pki-conveyor.com

Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснюється: від дати надіслання цього повідомлення про зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства до дати їх проведення – у головного економіста Товариства п.І.ТИМЧУК у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. в приміщенні адміністративного корпусу Товариства, 3-й поверх за адресою: вул. Базарна, 20, м.Львів; а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення.

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства за 2019 рік (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1964,7

1922,4

Основні засоби (за залишковою вартістю)

271,2

298,6

Запаси

1516,0

1472,8

Сумарна дебіторська заборгованість

83,6

73,7

Гроші та їх еквіваленти

91,5

75,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

619,2

615,5

Власний капітал

1735,4

1731,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0,0

0,0

Поточні зобов’язання і забезпечення

229,3

190,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

117,4

117,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 299 400

1 299 400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0903

0,0901

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

2181,7

1964,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

394,6

271,2

Запаси

1659,3

1516,0

Сумарна дебіторська заборгованість

72,9

83,6

Гроші та їх еквіваленти

52,7

91,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

693,7

619,2

Власний капітал

1960,3

1735,4

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

324,9

324,9

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0,0

0,0

Поточні зобов’язання і забезпечення

221,4

229,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

119,1

117,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 299 400

1 299 400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0916

0,0903

 

 

Наглядова Рада ПрАТ "ПКІ конвеєробудування"