Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2013

Титульний аркуш Повідомлення

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

М.Ф. Липин

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

28.10.2013

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація емітента

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Публічне акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

            79007 м.Львів, вул. Базарна, 20

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

            04601819

1.5. Міжміський код та телефон, факс

            032 261 23 77, 032 261 23 77

1.6. Електронна поштова адреса

            conveyor@emitent.net.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

28.10.2013

 

(дата)

2.2. Повідомлення

204 Бюлетень. Цінні папери України

 

30.10.2013

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

28.10.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.10.2013

звільнено

Голова Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Припинено повноваження голови наглядової ради, представника РВ ФДМУ по Львівській обл. ,начальника відділу контрольно-ревізійної  роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львівській обл. Вольчака Ярослава Івановича згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року, в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Вольчак Я.І. не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

звільнено

Член Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Припинено повноваження члена Наглядової ради, представника РВ ФДМУ по Львівській обл., головного спеціаліста з управління корпоративними правами РВ ФДМУ по Львівській області Грицько Олександри Степанівни згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року, в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Грицько О.С. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

звільнено

Член Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20820370

 "-"

76,692

Зміст інформації:

Припинено повноваження члена Наглядової ради, представника РВ ФДМУ по Львівській обл., заступника начальника управління економіки - начальника відділу економічного розвитку Львівської міської ради Балаш Мар"яни Миколаївни  згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Балаш М.М. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

звільнено

Член Наглядової ради, Представник акціонера ТзОВ Краківький ринок"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок"

"-" 25228715

 "-"

22,4244

Зміст інформації:

Припинено повноваження представника акціонера ТзОВ Краківський ринок" Романюка Віктора Феодосієвича згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Романюк В.Ф. не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

звільнено

Член Наглядової ради, акціонер товариства

Тимчук Ірина Романівна

"-" "-"

 "-"

0,077

Зміст інформації:

Припинено повноваження акціонера - фізичної особи, представника трудового колективу ПАТ ПКІ конвеєробудування Тимчук Ірини Романівни згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Тимчук І.Р. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

звільнено

Голова Ревізійної комісії, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20820370

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Припинено повноваження голови ревізійної комісії, представника РВ ФДМУ по Львівській обл. , заступника начальника відділу контрольно-ревізійної  роботи та аудиту РВ ФДМУ по Львівській обл. Матяш Любов Іванівни згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Матяш Л.І. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

звільнено

Член Ревізійної комісії, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20820370

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Припинено повноваження члена ревізійної комісії, представника РВ ФДМУ по Львівській обл. , державного податкового інспектора ДПІ Шевченківського району м. Львова Казмірука Василя Дмитровича згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Казмірук В.Д. не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

звільнено

Член Ревізійної комісії, акціонер товариства

Францен Валерій Бернгардович

"-" "-"

 "-"

0,0769

Зміст інформації:

Припинено повноваження акціонера - фізичної особи, представника трудового колективу ПАТ ПКІ конвеєробудування Францена Валерія Бернгардовича згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25 жовтня 2013 року в зв"язку із закінченням терміну обрання (3 роки). Непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Францен В.Б. не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Голова Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обрано рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р. головою наглядової ради Вольчака Ярослава Івановича -  представника держави юридичної особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області - акціонера товариства. Рік народження  - 1957, пропозиція внесена регіональним відділення Фонду державного майна України по Львівській області, якому належить 944560 простих акцій. Вольчак Ярослав Іванович немає простих акцій товариства. Освіта вища. Закінчив Львівський політехнічний інститут. Місце роботи - РВ ФДМУ по Львівській області, начальник відділу.  Стаж роботи - 34 роки. Останні 5 років працює на посаді  начальника відділу РВ ФДМУ. Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Вольчак Я.І. не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Вольчака Я.І., немає. Є письмова заява Вольчака Я.І. про згоду представляти інтереси РВ ФДМУ у Наглядовій раді товариства. Вольчак Я.І. не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Член  Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20823070

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обрано членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р. Грицько Олександру Степанівну -  представника держави юридичної особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області - акціонера товариства. Рік народження  - 1961, пропозиція внесена регіональним відділення Фонду державного майна України по Львівській області, якому належить 944560 простих акцій. Грицько Олександра Степанівна немає простих акцій товариства. Освіта вища. Закінчила Київський торгово-економічний інститут Місце роботи - РВ ФДМУ по Львівській області, головний спеціаліст відділу. Стаж роботи - 32 роки. Останні 5 років працює в РВ ФДМУ. Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Грицько О.С. не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Грицько О.С., немає. Є письмова заява Грицько О.С. про згоду представляти інтереси РВ ФДМУ у Наглядовій раді товариства. Грицько О.С. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Член  Наглядової ради, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20823070

 "-"

76,692

Зміст інформації:

Обрано членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р. Савку Наталію Романівну -  представника держави юридичної особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області - акціонера товариства. Рік народження  - 1978, пропозиція внесена регіональним відділення Фонду державного майна України по Львівській області, якому належить 944560 простих акцій. Савка Наталія Романівна немає простих акцій товариства. Освіта вища. Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка. Місце роботи - Львівська обласна державна адміністрація. Стаж роботи - 18 років. Останні 5 років працює в Львівській обласній державній адміністрації. Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Савка Н.Р. не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Савки Н.Р., немає. Є письмова заява Савки Н.Р. про згоду представляти інтереси РВ ФДМУ у Наглядовій раді товариства. Савка Н.Р. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Член Наглядової ради, Представник акціонера - юридичної особи ТзОВ "Краківський ринок"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Краківський ринок"

"-" 25228715

 "-"

22,4244

Зміст інформації:

Обрано членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р. Янківа Володимира Юліановича -  представника  юридичної особи ТзОВ "Краківський ринок" - акціонера товариства. Рік народження  - 1981, пропозиція внесена ТзОВ "Краківський ринок", якому належить 291382 прості акції. Янків Володимир Юліанович має одну  просту акцію товариства. Освіта вища. Закінчив Львівський аграрний університет. Місце роботи - ТзОВ "Краківський ринок". Стаж роботи - 10 років 10 місяців. Останні 5 років працює в ТзОВ "Краківський ринок".. Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Янків В.Ю. не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Янківа В.Ю., немає. Є письмова заява Янківа В.Ю.про згоду представляти інтереси ТзОВ "Краківський ринок"  в Наглядовій раді товариства. Янків В.Ю.  не надав дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Член Наглядової ради, акціонер товариства

Тимчук Ірина Романівеа

"-" "-"

 "-"

0,077

Зміст інформації:

Обрано членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р.Тимчук Ірину Романівну -  фізичну особу - акціонера, представника  трудового колективу ПАТ ПКІ конвеєробудування. Рік народження  - 1962, пропозиція внесена правлінням товариства. Тимчук Ірина Романівна має одну тисячу  простих акцій товариства. Освіта вища. Закінчила Український поліграфічний інститут ім.І. Федорова. Місце роботи - ПАТ ПКІ конвеєробудування. Стаж роботи - 30 років. Останні 5 років працює в ПАТ ПКІ конвеєробудування. Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Тимчук І.Р. не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Тимчук І.Р., немає. Є письмова заява Тимчук І.Р.про згоду представляти інтереси акціонерів у Наглядовій раді товариства. Тимчук І.Р. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Голова Ревізійної комісії, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20820370

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обрано головою ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р. Сакали Надію Володимирівну -  представника держави юридичної особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області - акціонера товариства. Рік народження  - 1969, пропозиція внесена регіональним відділення Фонду державного майна України по Львівській області, якому належить 944560 простих акцій. Сакали Надія Володимирівна немає простих акцій товариства. Освіта вища. Закінчила Одеський інститут народного господарства. Місце роботи - РВ ФДМУ по Львівській області, головний спеціаліст відділу. Стаж роботи - 26 років, 10 місяців. Останні 5 років працювала в: інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, з квітня 2010 року і по даний час - в РВ ФДМУ. Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Сакали Н.В.. не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Сакали Н.В., немає. Є письмова заява Сакали Н.В. про згоду представляти інтереси РВ ФДМУ у Ревзійній комісії товариства. Сакали Н.В. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Член Ревізійної комісії, Представник Регіонального відділення ФДМУ по Львівській обл.

 Регіональне відділня Фонду державного майна  по Львівській обл.

"-" 20820370

 "-"

72,692

Зміст інформації:

Обрано членом ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р. Іващишин Оксану Богданівну -  представника держави юридичної особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області - акціонера товариства. Рік народження  - 1971, пропозиція внесена регіональним відділення Фонду державного майна України по Львівській області, якому належить 944560 простих акцій. Іващишин Оксана Богданівна немає простих акцій товариства. Освіта вища. Закінчила Українську академію друкарства. Місце роботи - ДПІ у Шевченківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області. Стаж роботи - 18років. Останні 5 років працювала в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області.Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Іващишин О.Б.  не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Іващишин О.Б.., немає. Є письмова заява Іващишин О.Б.про згоду представляти інтереси РВ ФДМУ у Ревзійній комісії товариства. Іващишин О.Б. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.

25.10.2013

призначено

Член Ревізійної комісії, акціонер товариства

Бондар Катерина Єрмолаївна

"-" "-"

 "-"

0,0124

Зміст інформації:

Обрано членом ревізійної комісії рішенням загальних зборів акціонерів від 25.10.2013 р. Бондар Катерину Єрмолаївну, фізичну особу акціонера, представника трудового колективу ПАТ ПКІ конвеєробудування. Рік народження  - 1946, пропозиція внесена правлінням товариства. Бондар Катерина Єрмолаївна має сто шістдесят простих акцій товариства. Освіта середня. Закінчила Львівський фінансовий технікум. Місце роботи - ПАТ ПКІ конвеєробудування. Стаж роботи - 47 років. Останні 5 років працювала в ПКІ конвеєробудування. Судимості немає. Заборона обіймати певні посади відсутня. Бондар К.Є.  не є афілійованою особою товариства. Акціонерів, які є афілійованими особами Бондар К.Є., немає. Є письмова заява Бондар К.Є.про згоду представляти акціонерів у Ревзійній комісії товариства. Бондар К.Є. не надала дозволу на розкриття паспортних даних.