Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2014

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правління

 

 

 

М.Ф. Липин

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

МП

 

 

 

03.02.2014

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Публічне акціонерне товариство "Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування"

2. Організаційно-правова форма

            Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            79007 м.Львів, вул. Базарна, 20

4. Код за ЄДРПОУ

            04601819

5. Міжміський код та телефон, факс

            032 261 23 77, 032 261 23 77

6. Електронна поштова адреса

            conveyor@emitent.net.ua

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

03.02.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

22 Бюлетень. Цінні папери України

 

05.02.2014

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pki-conveyor.com

в мережі Інтернет

03.02.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.01.2014

припинено повноваження

голова правління

Липин Михайло Федорович

"-" "-"

 "-"

0

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової ради товариства, Протокол №1/14 від 31.01.2014 року припинено повноваження голови правління Липина Михайла Федоровича у звя"язку із закінченням терміну обрання. Перебував на посаді з 07.07.2010 року. Непогашеної судимості за  корисливі злочини немає. Липин М.Ф. дозволу на розкриття паспортних даних не надав.

31.01.2014

обрано

голова правління

Липин Михайло федорович

"-" "-"

 "-"

0

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової ради товариства, Протокол №1/14 від 31.01.2014 року обрано на посаду голови правління Липина Михайла Федоровича. Термін обрання  - згідно  Статуту Товарства - 3 роки. Непогашеної судимості за  корисливі злочини немає. З 07.07.2010 згідно рішення загальних зборів акціонерів перебував на посаді голови правління ПАТ ПКІ конвеєробудування, до 07.07.2010 - перебував на посаді  заступника директора "Заводу Львівсільмаш". Липин М.Ф. дозволу на розкриття паспортних даних не надав.